ORDONANȚĂ nr. 65 din 19 august 1994 (**republicată**)privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2008  Notă
  **) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța Guvernului nr. 50/1997 pentru modificarea și completarea articolului 14 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 16 iulie 1999;– Ordonanța Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 186/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;– Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002;– Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003.
   +  Capitolul ICalitatea de expert contabil și contabil autorizat  +  Articolul 1Profesia de expert contabil și de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.  +  Articolul 2(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile.(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor și recomandărilor sale, expertul contabil întocmește raport.(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența de a ține contabilitatea și de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.  +  Articolul 3(1) Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de la unu la 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (la 15-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (1^1) La cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și avizat de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Educației Naționale*). Notă
  *) În prezent, atribuțiile Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației Naționale sunt preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor și, respectiv, de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
   +  Articolul 4(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are capacitate de exercițiu deplină;b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii și conferențiarii universitari, doctorii în economie și doctorii docenți, cu specialitatea finanțe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) și susținerea unui interviu privind normele de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.(3) Recunoașterea calității de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan internațional se obține prin susținerea unui interviu potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.------------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(4) La cerere, persoanele care au calitatea de contabil autorizat și care, ulterior dobândirii acestei calități, îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) au acces la profesia de expert contabil prin susținerea unui examen de diferență la disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabilă, Doctrina și deontologia profesiei contabile, Audit financiar și Evaluare economică și financiară a întreprinderilor. Aceste examene se susțin în cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a experților contabili.------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 5Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are capacitate de exercițiu deplină;b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.
   +  Capitolul IIExercitarea profesiei de expert contabil și de contabil autorizat  +  Secţiunea 1Expertul contabil  +  Articolul 6Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice și juridice, următoarele lucrări:a) organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea, întocmește și semnează situațiile financiare și execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității.Prin ținerea contabilității se înțelege înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilității și a reglementărilor contabile aplicabile, precum și refacerea sau revizuirea contabilității. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înțelege calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale;b) acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;c) efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie și ale stării financiare a entității, evaluarea veniturilor și a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor și a ajustărilor de valoare, precum și alte evaluări executate de experții contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR;e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă și informatică, certificare de informații, date și documente;f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor și de mandatar financiar;g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților;h) asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice;i) asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor persoanelor juridice;j) acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;k) efectuează pentru persoanele fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe privind activitățile prevăzute la prezentul articol. (la 15-07-2017, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 7Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua și alte activități în afara celor prevăzute la art. 6, care sunt specifice activităților de audit financiar, consultanță fiscală și evaluare, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective. (la 15-07-2017, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 8Experții contabili pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate și/sau de expertiză contabilă, potrivit legii. (la 15-07-2017, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 9(1) Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar activitățile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanțe și reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;b) majoritatea acțiunilor sau a părților sociale să fie deținută de experți contabili;c) structura de administrare a societății, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală;e) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor acțiunilor sau ale părților sociale deținute de acționari sau asociați.(2) În vederea înregistrării societății la oficiul registrului comerțului, structura de administrare a societății solicită avizul de principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și pentru orice modificare a condițiilor de la alin. (1).(4) Avizul de principiu prevăzut la alin. (2) și (3) atestă faptul că asociații/administratorii și personalul de conducere îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și conferă dreptul acestora de a constitui societatea, de a efectua modificări în actul constitutiv și de a înregistra aceste operațiuni la oficiul registrului comerțului.(5) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către structura de administrare a societății la oficiul registrului comerțului pe raza căruia este înregistrată societatea membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. (la 15-07-2017, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Secţiunea a 2-aContabilul autorizat  +  Articolul 10Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:a) ține contabilitatea operațiunilor economico-financiare prevăzute în contract;b) pregătește lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.------------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.c) efectuează activități de evidență electronică a personalului și de salarizare. (la 15-07-2017, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 11(1) Contabilii autorizați pot să își exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți de contabilitate, înființate potrivit legii.(2) Prevederile art. 9 se aplică și în cazul societăților de contabilitate, în mod corespunzător calității și activității de contabil autorizat. (la 15-07-2017, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Secţiunea a 3-aDispoziții comune privind experții contabili și contabilii autorizați  +  Articolul 12(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență.(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în care aceștia sunt acționari/asociați și administratori.(4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual se dispune de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, în termen de 30 de zile, de către expertul contabil/contabilul autorizat organului fiscal la care este înregistrat.(5) Experții contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu clienții onorarii având în vedere tabloul onorariilor de referință adoptat de Conferința națională. (la 15-07-2017, Articolul 12 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 13Experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare. (la 15-07-2017, Articolul 13 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 14Relațiile experților contabili, contabililor autorizați și societăților comerciale de profil cu clienții se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.  +  Articolul 15Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 și 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracțiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Public sau Ministerului Internelor și Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive.  +  Secţiunea a 4-aRăspunderile experților contabili și ale contabililor autorizați  +  Articolul 16(1) Experții contabili și contabilii autorizați răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal, după caz, potrivit legii.(2) Limitele răspunderii civile a experților contabili și contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile.  +  Articolul 17(1) Sancțiunile disciplinare ce se aplică experților contabili și contabililor autorizați, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:a) mustrare;b) avertisment scris;c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.(2) Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.  +  Capitolul IIIOrganizarea și funcționarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Secţiunea 1Organizarea și atribuțiile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Articolul 18(1) Se înființează Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, persoană juridică de utilitate publică și autonomă, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță, având sediul în municipiul București.(2) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este organizație profesională fără scop patrimonial. (la 15-07-2017, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (3) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este singura autoritate competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați, precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă, respectiv a societăților de contabilitate. (la 15-07-2017, Articolul 18 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 19Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați își constituie filiale, fără personalitate juridică, în reședințele de județ și în municipiul București.  +  Articolul 20Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați are următoarele atribuții:a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului și susținerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se avizează de Ministerul Economiei și Finanțelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;b) organizează evidența experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților de contabilitate și/sau de expertiză contabilă; (la 15-07-2017, Litera c) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) d) elaborează și publică normele privind activitatea profesională și conduita etică a experților contabili și a contabililor autorizați, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;e) asigură pentru experții contabili buna desfășurare a activității de evaluare pe baza Standardelor Internaționale de Evaluare;f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate;g) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organismele specializate, precum și cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate. În raporturile cu organismele profesionale din străinătate, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România este reprezentat de organele sale de conducere sau poate delega altor entități de profil, cu sau fără personalitate juridică, anumite competențe în acest sens, prin hotărâre a Consiliului superior;------------Lit. g) a art. 20 a fost modificată de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.h) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate;i) editează publicații de specialitate;j) alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.  +  Secţiunea a 2-aSecțiunile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Articolul 21(1) Activitățile prevăzute la art. 6 și, respectiv, la art. 10 pot fi desfășurate de persoane având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul experților contabili și contabililor autorizați din România, denumit în continuare Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimația de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. În Tabloul Corpului sunt înscriși toți membrii, persoane fizice, experți contabili, separat de contabilii autorizați, precum și societățile de profil, grupate în funcție de criteriul teritorial.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(2) Organizarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se face pe două secțiuni:– secțiunea experților contabili;– secțiunea contabililor autorizați.(3) Evidența persoanelor care au promovat examenul de admitere și se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(4) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are ca membri persoane fizice și juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive și sunt înscrise în mod distinct în cadrul secțiunilor prevăzute la alin. (2).------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(5) Organizarea și funcționarea secțiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(6) Trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se poate face pe bază de cerere scrisă a persoanei respective, din care să rezulte situația de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.------------Alin. (6) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(7) Trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se face prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:(i) depunerea unei cereri scrise a persoanei respective la filiala la care este înregistrată;(îi) depunerea cazierului judiciar;(iii) efectuarea unui curs de 20 de ore, având ca tematică legislația specifică.------------Alin. (7) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 22(1) Înscrierea în Tabloul Corpului a experților contabili și a contabililor autorizați se face, la cerere, de către filialele județene și a municipiului București, dacă cei în cauză fac dovadă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) și c), respectiv art. 5 lit. a) și c).(2) Contestația împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării și se soluționează, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, de conducerea secțiunii experților contabili sau contabililor autorizați. Hotărârile adoptate de conducerea secțiunii experților contabili sau contabililor autorizați privind respingerea cererii de înscriere pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, și se soluționează în termen de 15 zile de la data înregistrării contestației. Contestarea deciziilor Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România poate fi făcută la Secția de contencios administrativ a Tribunalului București.------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(3) După înscrierea în tablou, experții contabili și contabilii autorizați depun jurământ scris.(4) Jurământul are următoarea formulare:«Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să respect prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și ale Codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați, să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil/contabil autorizat.»------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 23(1) Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.(2) De asemenea, sunt radiați din evidență experții contabili și contabilii autorizați care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au săvârșit abateri grave de altă natură, prevăzute în regulament, precum și cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul și la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.  +  Articolul 24Societățile comerciale de expertiză contabilă și societățile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, au obligația să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componența asociaților sau acționarilor lor.  +  Articolul 25Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil și de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, în interesul profesiei membrilor săi.  +  Articolul 26(1) Persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările lor au această calitate, respectiv exercită în mod legal aceste activități și dacă au susținut, potrivit normelor elaborate în acest sens de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, interviul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților, precum și a celei fiscale și contabile. (la 15-07-2017, Alineatul (1) din Articolul 26 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (2) Cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și cetățenii români care au obținut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene pot dobândi calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în România, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, în aceleași condiții ca și cetățenii români. Recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale obținute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, necesare dobândirii în România a calității de expert contabil sau contabil autorizat, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și cetățenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabloul Corpului, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile legii, fiind exceptați dela procedurile prevăzute la art. 3 alin. (1). În baza cererilor formulate de solicitant, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România recunoaște documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine și îl înscrie în Tabloul Corpului pe baza acestuia, însoțit de copii ale documentelor care atestă dobândirea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ori a calităților echivalente în statul de origine, precum și de documente care certifică îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 4 și 5, emise de autoritățile competente române ori de cele din statul de origine.(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, unde exercită în mod legal activitățile prevăzute la art. 6 și 10, se pot înscrie în Tabloul Corpului, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile prezentei ordonanțe, fiindu-le recunoscut dreptul de exercitare a activității de expert contabil sau de contabil autorizat dobândit în statul de origine.(5) Cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și cetățenii români care au dobândit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat ori calități echivalente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și exercită profesia cu titlu permanent în unul din aceste state pot profesa în România și în mod temporar sau ocazional, fiind exceptați de la procedura de înscriere în Tabloul Corpului.(6) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, unde exercită în mod legal activitățile prevăzute la art. 6 și 10, pot exercita aceste activități și în mod temporar sau ocazional în România. În această situație, persoanele juridice sunt exceptate de la procedura de înscriere în Tabloul Corpului.(7) În cazul în care, în vederea exercitării temporare ori ocazionale a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat, solicitantul prevăzut la alin. (6) se află la prima cerere în România ori dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente:a) dovada cetățeniei într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene;b) atestatul de cunoaștere a limbii române;c) dovada calificării profesionale;d) dovada din care să rezulte domiciliul stabil într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării acesteia;e) dovada că a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit.(8) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza prin contactarea de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a autorităților competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, prin Sistemul de informare în cadrul pieței interne (IMI), în conformitate cu prevederile legale.(9) Înscrierea experților contabili sau contabililor autorizați prevăzuți la alin. (3), precum și a persoanelor juridice prevăzute la alin. (4) în Tabloul Corpului, respectiv luarea în evidență de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a experților contabili și contabililor autorizați prevăzuți la alin. (5) se face în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor legale.(10) Procedurile și formalitățile de autorizare prevăzute de prezenta ordonanță pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile legale.(11) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(10), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România elaborează norme, aprobate de Consiliul superior.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Secţiunea a 3-aOrganele de conducere ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Articolul 27(1) Organele de conducere ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Corpului și Biroul permanent al Consiliului superior.(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei și biroul permanent al acestuia.  +  Articolul 28(1) Situațiile financiare anuale ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sunt supuse auditului statutar, conform legii.(2) Activitatea filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se controlează de către cenzori aleși de adunările generale.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 29(1) Organizarea și funcționarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Justiției.(2) Orice modificare și/sau completare a regulamentului se fac/face în conformitate cu prevederile alin. (1).------------Art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 30(1) Conferința națională a experților contabili și contabililor autorizați se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, membrii consiliilor filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ai comisiilor superioare de disciplină, ai comisiilor de disciplină ale filialelor, precum și câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală.------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012. (la 15-07-2017, Alineatul (1^1) din Articolul 30 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (2) Conferința națională este legal constituită cu participarea majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.(3) Prima conferință va fi formată din președinții filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și delegații experților contabili și contabililor autorizați, în condițiile alin. (1).(4) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocată din nou Conferința națională. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți. (la 15-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 30 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 31Conferința națională are următoarele atribuții:a) stabilește direcțiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil și de contabil autorizat;b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, precum și modificările și completările propuse la acesta. Regulamentul de organizare și funcționare, astfel aprobat, se transmite spre avizare Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice; (la 15-07-2017, Litera b) din Articolul 31 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) b^1) aprobă Codul privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați, cu respectarea prevederilor internaționale în materie;------------Lit. b^1) a art. 31 a fost introdusă de pct. 16 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, însoțite de raportul de audit;-------------Lit. c) a art. 31 a fost modificată de pct. 14 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și a filialelor acestuia, precum și pentru aparatul propriu al acestora;e) alege și revocă membrii Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;-------------Lit. e) a art. 31 a fost modificată de pct. 14 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.f) examinează activitatea desfășurată de Consiliul superior și de consiliile filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și dispune măsurile necesare;g) abrogată;-------------Lit. g) a art. 31 a fost abrogată de pct. 15 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior și consiliilor filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați;i) alege și revocă președintele și membrii Comisiei superioare de disciplină;-------------Lit. i) a art. 31 a fost modificată de pct. 14 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.i^1) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului superior, la propunerea Comisiei superioare de disciplină; (la 15-07-2017, Articolul 31 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) i^2) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor și președintelui Comisiei superioare de disciplină, la propunerea Consiliului superior; (la 15-07-2017, Articolul 31 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta ordonanță.  +  Articolul 32(1) Consiliul superior reprezintă profesia în fața autorităților publice prin președintele său, conform statutului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și coordonează activitatea filialelor județene.(2) Consiliul superior are următoarele atribuții:a) alege dintre membrii săi 5 vicepreședinți ai Consiliului superior;b) asigură elaborarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, solicitând avizele Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice;c) asigură elaborarea și completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili pe baza Codului etic IFAC;d) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil și de contabil autorizat;e) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și de hotărârile Conferinței naționale.(3) Biroul permanent al Consiliului superior numește și revocă directorul general executiv, activitatea acestuia desfășurându-se în baza unui contract de mandat; îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. e), inclusiv hotărârile Consiliului superior.(4) Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(5) Președintele Consiliului superior este membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și are o bună reputație profesională și morală. Acesta poate cumula această funcție doar cu activități în domeniul cercetării sau în învățământul universitar de profil.(6) Președintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Președintele Consiliului superior poate cumula cel mult două mandate consecutive. Președintele, după încetarea mandatului, cu respectarea prevederilor prezentului alineat, poate fi reales după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.(7) Membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a unui mandat, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.(8) Prevederile alin. (5)-(7) referitoare la alegeri sunt aplicabile și filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(9) Președintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. (la 15-07-2017, Articolul 32 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 33(1) Pe lângă Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România funcționează Comisia superioară de disciplină, compusă din 5 membri titulari și 5 supleanți. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt aleși de Conferința națională pentru un mandat de 4 ani dintre experții contabili înscriși în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.-------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost abrogat de pct. 18 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.(3) Comisia superioară de disciplină aplică sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 17 și soluționează contestațiile la hotărârile disciplinare pronunțate de comisiile de disciplină ale filialelor. (la 15-07-2017, Alineatul (4) din Articolul 33 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 18, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (5) Comisia superioară de disciplină are următoarele competențe:a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică și profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând, dacă este cazul, propunere de sancționare Conferinței naționale, care hotărăște;b) soluționează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică și profesională ale președinților și membrilor consiliilor filialelor, ale președinților și membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum și ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România și aplică, după caz, sancțiunile prevăzute la art. 17 alin. (1);c) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunțate de comisiile de disciplină ale filialelor;d) aplică sancțiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România care au săvârșit abateri grave, prevăzute de regulament. (la 15-07-2017, Alineatul (5) din Articolul 33 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 ) (la 15-07-2017, Alineatul (6) din Articolul 33 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 20, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 34(1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experți contabili și contabili autorizați, cu domiciliul stabilit în județul respectiv sau în municipiul București, după caz.(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenți.(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți. (la 15-07-2017, Alineatul (3) din Articolul 34 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 35Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:a) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al filialei și execuția acestuia;b) asigură buna exercitare a profesiei de expert contabil și de contabil autorizat pe plan local;c) alege și revocă membrii consiliului filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și cenzorii;d) propune, dintre membrii săi, candidați pentru Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați;e) examinează activitatea desfășurată de consiliul filialei și de comisia de disciplină care funcționează pe lângă acesta și hotărăște;f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege și de regulament sau hotărâte de Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.  +  Articolul 36(1) Pe lângă consiliul filialei funcționează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari și 5 supleanți: președintele și 4 membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experți contabili care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.(2) În aceleași condiții se desemnează supleanții.(3) Comisia de disciplină a filialei aplică sancțiunile prevăzute la art. 17 lit. a), b) și c).  +  Articolul 37(1) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:a) taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;b) taxa de înscriere în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;c) cotizațiile membrilor, fixe și variabile;d) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;e) donații, sponsorizări;f) alte venituri din activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și a filialelor sale, stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.(2) Taxele de înscriere în evidență și cotizațiile membrilor se stabilesc anual de Conferința națională a experților contabili și contabililor autorizați. (la 15-07-2017, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul IVSupravegherea publică  +  Articolul 38 Abrogat (la 15-07-2017, Articolul 38 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 39Abrogat.-------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 21 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 40 Abrogat (la 15-07-2017, Articolul 40 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 23 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 24 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 43(1) Exercitarea oricărei atribuții specifice calității de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoane neautorizate constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de art. 47, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.(2) Persoanele care exercită atribuții specifice calității de expert contabil și de contabil autorizat fără viza anuală se sancționează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.  +  Articolul 44(1) Hotărârile și deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.(2) Nepublicarea hotărârilor și deciziilor în condițiile prevăzute la alin. (1) face ca acestea să nu fie opozabile membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sau altor persoane fizice și juridice.(3) Prin Regulamentul de organizare și funcționare se stabilește care sunt hotărârile și deciziile de interes general. (la 15-07-2017, Articolul 44 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 44^1Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.-------------Art. 44^1 a fost introdus de pct. 26 al art. III din ORDONANȚA nr. 23 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.  +  Articolul 44^2Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative care reglementează activitatea experților contabili și a contabililor autorizați și le înaintează Ministerului Finanțelor Publice, în vederea analizării și promovării. (la 15-07-2017, Capitolul IV a fost completat de Punctul 25, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 44^3 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Ministerul Finanțelor Publice și/sau Agenția Națională de Administrare Fiscală pot realiza, pe bază de protocol, schimbul de informații necesare în vederea aplicării Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentei ordonanțe. (la 15-07-2017, Capitolul IV a fost completat de Punctul 25, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Articolul 44^4Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură gratuit schimbul de informații necesare în vederea aplicării prezentei ordonanțe. (la 15-07-2017, Capitolul IV a fost completat de Punctul 25, Articolul 87, Titlul IV din LEGEA nr. 162 din 6 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 12 iulie 2017 )  +  Capitolul VDispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 45Persoanele care au calitatea de expert contabil în condițiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică își păstrează această calitate dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) și c).  +  Articolul 46Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum și a primei conferințe naționale a experților contabili și contabililor autorizați se va asigura de Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 47(1) Atribuțiile direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București*) privind activitatea de expertiză judiciară contabilă și tehnică, referitoare la evidența și recomandarea experților, urmărirea încasării onorariilor și plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele județene și al municipiului București. Notă
  *) În prezent, în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor funcționează, conform Hotărârii Guvernului nr. 386/2007, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.
  (2) Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor preda tribunalelor județene și al municipiului București, în termen de 30 de zile de la înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, evidențele experților contabili și experților tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum și lucrările curente privind expertiza contabilă și expertiza tehnică judiciară, în vederea asigurării desfășurării activității de expertiză judiciară conform reglementărilor legale.(3) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), se suplimentează statele de funcții ale tribunalelor cu câte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului București**) cu 3 asemenea posturi. Notă
  **) Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, denumirea „Tribunalul Municipiului București” a fost înlocuită cu denumirea „Tribunalul Bucuresti”.
   +  Articolul 48(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor vira în contul filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România soldul privind cota de 10% reținută din onorariile încasate pentru expertize contabile.(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnică se va vira în contul Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C - S.A.  +  Articolul 49(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică se abrogă. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnică rămân în vigoare.
  ---------