ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 15 mai 2013 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii *)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în   MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 19 iunie 2013  *) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017.În contextul dificultăților economice și financiare în care se regăsește economia națională, mai cu seamă sectorul agricol productiv din România, pentru a iniția și a dezvolta investiții care să contribuie la ocuparea forței de muncă și la valorificarea resurselor economice și materiale ale spațiului rural, pentru a crea noi oportunități de dezvoltare intensivă și extensivă a agriculturii - ramură importantă a economiei naționale,ca urmare a crizei economico-financiare traversate pe plan mondial, în contextul economiei românești actuale, un număr important de producători agricoli autohtoni întâmpină reale dificultăți atât în accesarea, cât, mai ales, în rambursarea expunerilor/creditelor derulate, datorită costurilor tot mai mari practicate de către instituțiile financiare de credit (bănci, instituții financiare nebancare, societăți de leasing sau alte instituții de credit), precum și din cauza diminuării valorii garanțiilor aduse acestor credite, garanții ce și-au diminuat cu mult valorile față de evaluările inițiale (la data acordării finanțărilor), clienții fiind puși într-o dificultate extremă, aceea de a rambursa anticipat finanțările solicitate ori de a aduce garanții suplimentare celor inițiale pentru a putea susține și continua finanțările derulate.Analizând sistemul instituțiilor de credit din România, constatăm că prioritate la finanțare au avut alte ramuri economice în detrimentul agriculturii, iar, din cauza crizei financiare de la nivel mondial și a reglementărilor Băncii Naționale a României, impuse acestor instituții de credit, apetitul și încrederea în domeniul creditării agriculturii au scăzut dramatic.În condițiile în care absorbția fondurilor europene depinde în foarte mare măsură de extinderea numerică a potențialilor beneficiari, prin transformarea unui număr cât mai mare de gospodării rurale în ferme cu caracter productiv-comercial, și stimularea producției agricole vegetale și animale, prin susținerea întreprinzătorilor individuali la nivel de microfermă cu proiecte de finanțare atât pentru partea de investiții, cât și pentru cea de susținere a costurilor cu cheltuielile activității curente și prin măsuri de încurajare și sprijin al achiziționării de terenuri agricole pentru creșterea suprafețelor de teren exploatate/fermă, sunt necesare extinderea și completarea surselor de finanțare, mai ales pentru start-up-uri și ferme de familie, cu instrumente financiare de creditare adecvate.În același timp, pentru respectarea angajamentelor asumate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale față de gospodăriile agricole de subzistență, în vederea modernizării acestora și a transformării lor în exploatații viabile, care ulterior să poată accesa fonduri europene pentru investiții mai mari, este necesară startarea pentru activitatea curentă și investițională a activităților microfermei.De asemenea, având în vedere că beneficiarii privați ai creditelor de investiții nefinanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală nu pot beneficia de garanțiile acordate de fondurile de garantare, reglementate prin acte normative în vigoare, și nu pot utiliza astfel soluțiile de finanțare existente pe piața românească oferite de instituțiile de credit, sunt necesare completări legislative adecvate ale schemelor de garantare din fonduri naționale implementate în prezent.Având în vedere consecințele negative ce pot apărea în cazul în care situația expusă nu se reglementează, în sensul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar modifica semnificativ gradul de absorbție și utilizarea fondurilor europene alocate României, ar determina menținerea unor mari și importante suprafețe de teren agricol nelucrate, a unei producții agricole pentru autoconsum slabe cantitativ și calitativ, incapabile să genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spațiului rural, ar determina Bio-ecologic și agricol existent, ar genera o rată ridicată a șomajului, precum și neîncasarea unor sume importante de bani cu care operatorii/agenții economici viabili ar putea contribui decisiv către bugetul consolidat,față de cele arătate anterior, considerăm ca o prioritate imediată suportul acordat producătorului agricol, susținerea și monitorizarea acestuia prin programe financiare și proiecte economice specifice, create și susținute la nivel național, prin preocuparea instituțiilor statului ce au drept scop eliminarea evaziunii fiscale din ramura agricolă atât pentru producători, cât și pentru comercianți, urmărindu-se o creștere sănătoasă și corectă a producătorului autohton, ceea ce duce într-un final la o monitorizare cât mai atentă și un management calitativ al fluxurilor producători-consumatori intermediari-consumatori finali, prin întocmirea, analizarea și crearea unui pachet - program legislativ de susținere a micului producător agricol la nivelul microfermei ca o nouă formă de societate/întreprindere individuală de producție agricolă.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul național și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, creșterea producției destinate pieței interne și externe și a calității acesteia. (la 23-03-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) teren agricol - terenurile agricole productive - terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pășunile, fânețele, serele, solarele, răsadnițele și altele asemenea - cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite cu consistență mai mică de 0,4, cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive, amenajate și folosite pentru producția agricolă;-------Lit. a) a art. 2 al Cap. I a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 289 din 7 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 12 noiembrie 2013.b) teren cu destinație agricolă - definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 23-03-2017, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) b^1) exploatație agricolă - definită potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare; (la 23-03-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) b^2) exploatație de acvacultură - exploatație al cărei obiect de activitate este acvacultura, așa cum este definită potrivit prevederilor art. 2 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare; (la 23-03-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) b^3) achiziție de teren cu destinație agricolă - cumpărarea de teren cu destinație agricolă, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului, în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care dețin în folosință sau proprietate, în condițiile legii, o exploatație agricolă sau de acvacultură, conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate; (la 14-07-2017, Litera b^3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 165 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) c) fond de garantare - instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României, potrivit legii; (la 23-03-2017, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) e) fermier(i) - persoane fizice sau juridice definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și producătorii din domeniul acvaculturii; (la 23-03-2017, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) f) producția standard (SO - Standard Output) - reprezintă valoarea standard a producției agricole brute a unei exploatații agricole exprimate în euro și este criteriul economic care stă la baza clasificării europene a fermelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole.-------Lit. f) a art. 2 al Cap. I a fost introdusă de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Capitolul IIGarantarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii (la 23-03-2017, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 3(1) Procentul maxim de garantare și destinația creditelor pentru care se acordă garanții vor fi:a) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de către instituțiile finanțatoare pentru achiziția de terenuri cu destinație agricolă în condițiile art. 2 lit. b^3). Diferența de garanții necesare pentru acoperirea integrală a creditului și a dobânzilor aferente primului an de creditare va fi asigurată la acordarea creditului de către împrumutați cu terenurile achiziționate și/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terților garanți;b) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare fermierilor, pentru finanțarea producției agricole, finanțarea producției piscicole și a investițiilor în domeniul agricol și cel al acvaculturii, altele decât cele finanțate din PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020;c) până la maximum 80% din valoarea creditelor acordate de instituțiile finanțatoare beneficiarilor PNDR 2014-2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin aceste programe.(2) Anual, din Fondul pentru garantarea creditelor, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se alocă sumele necesare pentru destinațiile prevăzute la alin (1) lit. a) și b), iar din sumele prevăzute la art. 58 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se alocă sumele necesare pentru destinațiile prevăzute la alin. (1) lit. c). (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se alocă fondurilor de garantare pentru:a) garantarea creditelor acordate beneficiarilor de către instituțiile finanțatoare, care au o valoare de până la 3 mil. EUR, denominate în lei la cursul de schimb RON/EUR de la data acordării creditelor și cu o dobânda maximă la nivelul ROBOR/EURIBOR 6 luni plus o marjă de 2 puncte procentuale, prin emiterea de garanții exprese, irevocabile și necondiționate;b) garantarea creditelor acordate beneficiarilor, în alte condiții decât cele prevăzute la lit. a), prin încheierea de către fondurile de garantare cu instituțiile finanțatoare de contracte de garantare.(4) Sumele alocate vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru acordarea de garanții, precum și pentru plata, după caz, a valorii/soldului garanției.(5) Pentru garanțiile emise pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. a), plata valorii/soldului garanției se va efectua numai în cazul în care instituția finanțatoare prezintă fondului de garantare documente din care să rezulte că a fost declarat exigibil creditul, au fost inițiate procedurile judiciare împotriva debitorilor și terților garanți și că, pentru garanțiile prevăzute în contractul de credit, fondul de garantare are calitatea de cocreditor. În cazul contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), plata valorii/soldului garanției se va face pe baza documentelor din care să rezulte dacă au fost respectate prevederile din contractele de garantare încheiate cu instituțiile finanțatoare.(6) Acordarea garanției solicitate de instituția finanțatoare are la bază respectarea prevederilor prezentului articol, a art. 4 și a normelor de lucru pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și care vor face parte integrantă din convențiile încheiate conform prevederilor art. 6 alin. (1).(7) În funcție de tipul entității juridice, după caz, acționarii/asociații/administratorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituția finanțatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii conform legii. (la 23-03-2017, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 4Garanțiile prevăzute la art. 3 se acordă în condițiile prevăzute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv acoperă, după caz, până la maximum 80% din valoarea finanțării acordate de instituțiile finanțatoare și sunt legate de o tranzacție financiară specifică, de o sumă maximă de 2.500.000 euro și de o durată limitată. Fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:a) în situația în care valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât în orice moment garanția să nu acopere, după caz, mai mult de 80% din valoarea finanțării;b) pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;c) beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02; (la 23-03-2017, Litera c) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) d) pentru beneficiarii pentru care Comunicarea Comisiei 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2% se va institui o schemă de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene; (la 23-03-2017, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) d^1) prin excepție de la prevederile lit. d), pentru beneficiarii care contractează credite pentru sectorul de reproducție la suine, schema de ajutor de stat se va aplica pentru comisioanele de garantare de peste 1%; (la 14-07-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 165 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) e) schema prevăzută la lit. d) și d^1) nu se aplică în cazul garanțiilor acordate beneficiarilor PNDR 2014-2020 și POPAM 2014-2020 pentru obiectivele de investiții finanțate prin aceste programe. Până la aprobarea schemei de ajutor de stat se aplică prevederile lit. c); (la 14-07-2017, Litera e) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 165 din 10 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iulie 2017 ) f) pentru evaluarea criteriului privind «firmă aflată în dificultate», se va utiliza definiția prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale aferente ultimului exercițiu financiar încheiat. (la 23-03-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 5Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora.  +  Articolul 6(1) Sumele prevăzute în convențiile încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare, precum și cele de la art. 3 alin. (1) se vor pune la dispoziția acestora pe măsura utilizării. (la 23-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alocă sumele necesare fondurilor de garantare în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior în acest scop.(3) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (2) și (3), pot fi utilizate de către fondurile de garantare sumele existente la dispoziția acestora și care se disponibilizează ca urmare a finalizării garanțiilor acordate beneficiarilor SAPARD în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-03-2017, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) (4) În scopul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c), fondurile de garantare utilizează sumele disponibilizate din schemele de garantare aferente PNDR 2007-2013 și POP 2007-2013, restituite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în baza art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016. (la 23-03-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 ) (5) Dobânzile virate de gestionari aferente acestor sume vor fi utilizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform prevederilor art. 8, precum și pentru acoperirea plăților efectuate de aceștia, pentru garanțiile acordate și executate de instituțiile finanțatoare în baza legislației în vigoare în domeniul garantării. (la 23-03-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 7Sumele alocate se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate "împrumuturi subordonate".  +  Articolul 8Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este venit neimpozabil pentru acestea și va fi utilizată exclusiv pentru plata garanțiilor executate de instituțiile finanțatoare.  +  Articolul 9Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare, cu o expunere de până la 5 ori.  +  Articolul 10În situația în care valoarea garanțiilor executate de instituțiile finanțatoare depășește nivelul dobânzilor acumulate, pot fi afectate și sumele alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația sumelor primite și utilizate, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 a lunii curente.  +  Capitolul III (la 23-03-2017, Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 12 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 13 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 14 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 15 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 16 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 17 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 17 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 18 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 19 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 20 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 20 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 21 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 22 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 22 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 23 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 23 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 24 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 24 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )  +  Articolul 25 Abrogat (la 23-03-2017, Articolul 25 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 15 mai 2013.Nr. 43.-----