ORDIN nr. 1.302/C din 21 aprilie 2017privind componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 6 iulie 2017  Având în vedere prevederile:– art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 43 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului justiției nr. 667/1996*) pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar, Notă
  *) Ordinul ministrului justiției nr. 667/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administrația Națională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 1.270/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008.
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  București, 21 aprilie 2017.Nr. 1.302/C.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA ȘI ATRIBUȚIILE
  Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Consiliul tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor este structura constituită în scopul analizării și avizării documentațiilor tehnico-economice sau a altor documente ori documentații din domeniul investițiilor publice pentru obiectivele de investiții/intervenții aparținând aparatului propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și unităților subordonate, în vederea asigurării unui concept unitar.  +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) documentația de avizare pentru lucrări de intervenții - documentația tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției;b) lucrări de intervenții - lucrările la construcțiile existente, inclusiv instalațiile aferente, asimilate obiectivelor de investiții, care constau în: reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și lucrări de intervenții pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, efectuate în scopul asigurării cerințelor esențiale de calitate și funcționale ale construcțiilor, potrivit destinației lor;c) studiu de fezabilitate - documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/ opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții;d) studiu de prefezabilitate - documentația prin care, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, se identifică scenarii/opțiuni tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiții;e) deviz general - partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții;f) expertiză tehnică - documentația tehnică definită prin reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2003, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.465/2013, cu modificările și completările ulterioare;g) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor - parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Documentațiile tehnice/tehnico-economice analizate și avizate în cadrul Consiliului tehnico-economic se referă la:a) obiectivele noi de investiții;b) lucrările de intervenții, constând în reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și lucrări de intervenții pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, pentru punerea în siguranță a fondului construit existent, precum și în alte cheltuieli asimilate investițiilor;c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 10 alin. (4), (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;d) modificări de soluții tehnice;e) eliberarea autorizațiilor de construire/desființare executării lucrărilor aparținând aparatului propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și a unităților subordonate  +  Articolul 4Limitele valorice privind competența de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele conceptuale privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C „Alte cheltuieli de investiții“ care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, sunt cele stabilite de art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Componența, atribuțiile, participanții și programul Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 5(1) Consiliul tehnico-economic are următoarea componență:a) directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor;b) directorul general adjunct, responsabil cu problemele economico-administrative din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;c) directorii generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor;d) reprezentantul Serviciului de gestiunea investițiilor - Direcția investiții din cadrul Ministerului Justiției;e) directorul Direcției economico-administrativ din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;f) directorul Direcției siguranța deținerii și regim penitenciar din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;g) directorul Direcției medicale din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;h) directorul Direcției reintegrare socială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;i) directorul adjunct al Direcției economico-administrativ din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;j) șeful Serviciului cazarmare construcții investiții din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;k) un specialist din cadrul Serviciului cazarmare construcții investiții din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de secretar al Consiliului.(2) În cazul în care persoanele menționate la alin. (1) lit. d)-j) nu pot participa la ședințele Consiliului tehnico-economic, urmează a participa înlocuitorul legal al acestora.  +  Articolul 6(1) Pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele conceptuale privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C „Alte cheltuieli de investiții“ care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, care se aprobă de către Guvern și de ordonatorii principali de credite, conducerea Consiliului tehnico-economic este asigurată de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de președinte și de către directorul general adjunct, responsabil cu problemele economico-administrative, din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de vicepreședinte.(2) În cazul în care directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nu poate participa la ședințele Consiliului tehnico-economic, conducerea acestuia este asigurată de către vicepreședinte.  +  Articolul 7(1) Pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele conceptuale privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C „Alte cheltuieli de investiții“ care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, care se aprobă de către Administrația Națională a Penitenciarelor, conducerea Consiliului tehnico-economic este asigurată de către directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, responsabil cu problemele economico-administrative, în calitate de președinte, și de către unul dintre ceilalți doi directori generali adjuncți, din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de vicepreședinte.(2) În cazul în care directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, responsabil cu problemele economico-administrative, nu poate participa la ședințele Consiliului tehnico-economic, conducerea acestuia este asigurată de către vicepreședinte.(3) Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor are calitatea de invitat.  +  Articolul 8În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului tehnico-economic poate emite orice alte dispoziții privind modalitatea de lucru a consiliului și de analizare și avizare a documentațiilor din cadrul ședințelor de lucru.  +  Articolul 9Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor stabilește, la începutul fiecărui an, componența nominală a Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 10Consiliul tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor se întrunește ori de câte ori este nevoie, în prezența a minimum două treimi din numărul total al membrilor.  +  Articolul 11Convocarea membrilor se face prin grija secretarului Consiliului tehnico-economic, cu 5 zile înainte, prin telefon, e-mail și/sau în scris.  +  Articolul 12Consiliul tehnico-economic are următoarele atribuții principale:a) avizarea documentațiilor tehnice/tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiții;b) avizarea documentațiilor de avizare aferente lucrărilor de intervenții la imobile, constând în reparații capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum și lucrări de intervenții pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale pentru punerea în siguranță a fondului construit existent, precum și în alte cheltuieli asimilate investițiilor;c) analizarea documentelor și documentațiilor pentru care sunt necesare dispoziții de aprobare, respectiv actualizări ale devizelor generale;d) emiterea autorizațiilor de construire/desființare a obiectivelor de investiții/intervenții aparținând aparatului propriu al Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și unităților subordonate.  +  Articolul 13Obiectivele de investiții și intervenții nu se vor executa fără avizul Consiliului tehnico-economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 14La ședințele Consiliului tehnico-economic pot participa, fără drept de vot, și următoarele categorii de persoane:a) specialiști din cadrul Serviciului cazarmare construcții investiții, în calitate de raportori pentru prezentarea documentațiilor supuse aprobării, responsabili ai lucrărilor analizate, precum și specialiști din cadrul altor direcții și servicii din Administrația Națională a Penitenciarelor;b) directorul Direcției contencios și elaborare acte normative din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, atunci când Consiliul tehnico-economic analizează situația juridică a spațiilor vizate de lucrările supuse avizării;c) directorul Direcției tehnologia informației și comunicații din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, atunci când Consiliul tehnico-economic analizează documentații specifice acestui domeniu de activitate;d) reprezentanții societăților de proiectare care au elaborat documentațiile supuse avizării și reprezentanții ordonatorilor terțiari de credite, beneficiari ai documentațiilor supuse avizării, pentru prezentarea și susținerea documentațiilor menționate, precum și pentru luarea la cunoștință a concluziilor Consiliului tehnico-economic.  +  Capitolul III Atribuțiile secretarului Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 15Secretarul Consiliului tehnico-economic are următoarele atribuții:a) primește și înregistrează documentațiile propuse spre analiză și avizare, iar în situația depunerii unei documentații incomplete, aceasta se restituie solicitantului, cu mențiunea de a fi completate ulterior;b) întocmește proiectul de ordine de zi și convocatorul ședințelor și îl înaintează spre aprobare președintelui Consiliului tehnico-economic;c) după aprobarea ordinii de zi și a convocatorului comunică celor interesați data întâlnirii și agenda de lucru a Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu prevederile art. 11;d) pregătește mapele de lucru pentru membrii și invitații Consiliului tehnico-economic;e) întocmește avizul Consiliului tehnico-economic, dispoziția de aprobare, autorizația de construire și/sau autorizația de desființare;f) întocmește și păstrează registrul unic al proceselor-verbale de ședință și registrul avizelor și autorizațiilor emise;g) numerotează și înregistrează avizele și autorizațiile într-un registru constituit special în acest scop;h) transmite documentele avizate ordonatorilor terțiari de credite, precum și persoanelor autorizate interesate;i) întocmește procese-verbale ale ședințelor de avizare, urmărește introducerea în documentații a condițiilor și recomandărilor stabilite prin concluziile ședinței de avizare;j) păstrează un exemplar din documentația supusă avizării;k) întocmește baza de date și gestionează arhiva Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 16(1) Mapa de lucru va fi pusă la dispoziția membrilor consiliului, în format electronic, cu cel puțin 3 zile înaintea datei de desfășurare a ședinței și va conține:a) agenda de lucru;b) notele de prezentare și notele de constatare aferente documentațiilor supuse aprobării.c) documentația tehnică aferentă lucrărilor supuse analizei.(2) Nota de prezentare prevăzută la alin. (1) lit. b) este întocmită, potrivit anexei nr. 1, de către beneficiarul lucrării și este însoțită de procesul-verbal de analiză a documentației semnat de directorul unității, directorul responsabil cu probleme economico - administrative, directorul responsabil cu problemele siguranța deținerii, inginerul/tehnicianul constructor și, după caz, de medicul șef al unității.(3) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) lit. b) este întocmită, potrivit anexei nr. 2, de către responsabilul de lucrare din cadrul Serviciului cazarmare construcții investiții.  +  Capitolul IV Documentații supuse analizei și avizării  +  Articolul 17Consiliul tehnico-economic analizează și avizează:a) rezultatele și concluziile expertizelor tehnice;b) indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare pentru intervenții la imobile, respectiv studiile de prefezabilitate și studiile de fezabilitate pentru obiective noi de investiții și stabilește necesitatea și oportunitatea promovării lucrărilor;c) proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;d) listele cu imobilele propuse pentru scoaterea din funcțiune și casarea în vederea demolării;e) valorile actualizate ale devizelor generale;f) modificările de soluții tehnice;g) alte documente sau documentații necesare luării hotărârilor.  +  Articolul 18Studiile de fezabilitate vor fi însoțite de certificatele de urbanism și avizele înscrise pe acestea.  +  Capitolul V Procedura de avizare  +  Articolul 19(1) Procedura de avizare a documentațiilor menționate presupune parcurgerea următoarelor etape:a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din Serviciul construcții cazarmare investiții a punctului de vedere tehnic și economic a documentațiilor supuse avizării;b) verificarea, de către membrii Consiliului tehnico-economic, a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei;c) votul asupra documentației corespunzătoare fiecărui dosar în parte;d) întocmirea procesului-verbal al ședinței de către secretarul Consiliului tehnico-economic;e) întocmirea documentelor de aprobare și a avizului tehnico-economic.  +  Articolul 20Avizarea sau respingerea documentației se face prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenți și se consemnează în registrul de procese-verbale.  +  Articolul 21Unitatea subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, care beneficiază de proiectul supus avizării, păstrează un exemplar din fiecare dosar al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzute la art. 17. lit. c).  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22Consiliul tehnico-economic va analiza anual situația lucrărilor supuse avizării, avizate sau respinse, pe baza raportului întocmit de secretar.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa nr. 1la anexă
  Aprob,
  Director,
  .......................

  NOTA DE PREZENTARE
  1. Date generale:Obiectiv de investiții/intervenții la mobile .............................................................................Ordonator principal de credite ......................................................................................Ordonator secundar de credite .................................................................................Ordonator terțiar de credite ......................................................................................Beneficiar ..........................................................................................................Proiectant general ...............................................................................................Nr. proiect ......................................., faza de proiectare .....................................................Amplasamentul obiectivului ..............................................................................................2. Indicatorii tehnico-economici:2.1. Valoarea totală a investiției/intervenției (luna/anul) .......................................................,din care construcții-montaj ......................................................................................2.2. Durata de realizare a investiției/intervenției (luni) ..................................................................3. Necesitatea și oportunitatea investiției/intervenției .....................................................................4. Conținutul documentației:4.1. Descrierea investiției/intervenției:– descrierea lucrării .............................................................................................4.2. Avize și acorduri:– enumerarea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism (Certificatul de urbanism și avizele vor fi anexate în copie la nota de prezentare.)5. Alte informații necesare susținerii lucrării ...............................................................................................................
  Avizat,
  Director adjunct economico-administrativ,
  ………..........................................………….
  Întocmit,
  Tehnician/
  Inginer constructor,
  …………….........……………..
   +  Anexa nr. 2la anexă
  NOTĂ DE CONSTATARE
  privind studiul de prefezabilitate/studiul de fezabilitate/expertiza tehnică/nota conceptuală/tema de proiectare/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții/intervenții la imobile "……………. - Penitenciar …………", județul ……………
  Studiul de prefezabilitate/Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnică/Nota conceptuală/Tema de proiectare/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții elaborat(ă) pentru acest obiectiv a fost transmis(ă) în vederea obținerii avizului Consiliului tehnico- economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor.1. Indicatorii tehnico-economici:1.1. Valoarea totală a investiției (luna/anul) ...............................................................,din care construcții-montaj ....................................................................................1.2. Durata de realizare a investiției (luni) ...................................................................Valorile sunt confidențiale și se vor actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.2. Constatări:2.1. Scopul investiției/intervenției la imobile..............................................................................................................................................................................2.2. Descrierea lucrărilor ................................................................................................................................................................................3. ConcluziiSoluțiile tehnice corespund/nu corespund condițiilor din teren precizate în documentație și cerințelor normale de funcționare.
  Întocmit,
  Responsabil lucrare Serviciul cazarmare construcții investiții,
  ……………………..................................................……………
  ----