NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2011privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 923 din 27 decembrie 2011.
   +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii desemnat să asigure inspecția și controlul la nivel național al respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin legislația în vigoare.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme, inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea și depozitarea temporară a mărfurilor, în stațiile și autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care agenții economici efectuează activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere, la sediul școlilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizați colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă oprirea și staționarea vehiculelor, în parcări, precum și în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităților care își exercită atribuțiile în punctul de trecere a frontierei de stat se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 3Inspectorii desfășoară activitățile de control în condiții de siguranță pentru traficul rutier, propriile persoane, persoanele și mărfurile transportate de către vehiculele oprite pentru efectuarea controlului și cu respectarea prevederilor legale privind protecția muncii.  +  Articolul 4Activitatea de inspecție și control este coordonată de inspectorul de stat șef și se exercită prin inspectorii-șefi teritoriali și inspectori.  +  Articolul 5(1) Exercitarea atribuțiilor specifice de inspecție și control se va face pe baza legitimației și a ecusonului de identificare.(2) Legitimațiile în baza cărora inspectorii sunt autorizați să exercite atribuțiile de inspecție și control stabilite prin legislația în vigoare se atribuie de către ministrul transporturilor și infrastructurii și se eliberează de către I.S.C.T.R., care va ține evidența acestora într-un registru.(3) Legitimațiile prevăzute la alin. (2) se emit următoarelor categorii de personal din cadrul I.S.C.T.R.:a) inspector de stat șef;b) inspector-șef teritorial;c) inspector.  +  Articolul 6În timpul exercitării atribuțiilor de inspecție și control, inspectorii au obligația purtării uniformei de serviciu cu însemnele specifice și, în mod suplimentar, a echipamentului de protecție, în cazul controlului în trafic.  +  Secţiunea a 2-a Controlul respectării reglementărilor interne și internaționale din domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 7(1) În exercitarea atribuțiilor de inspecție și control, inspectorii au drept de control:a) în trafic, în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităților care își exercită atribuțiile în punctul de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente punctelor de trecere a frontierei de stat, în locurile în care are loc pregătirea practică a personalului în vederea obținerii permisului de conducere, precum și în punctele în care se desfășoară activități conexe transportului rutier, denumit în continuare control în trafic;b) la sediile operatorilor de transport rutier, ale întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, ale întreprinderilor autorizate, ale operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, ale furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile, la sediul școlilor de conducători auto cu care instructorii auto autorizați colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, în locurile în care au loc pregătirea teoretică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și pregătirea teoretică în vederea obținerii permisului de conducere, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea și depozitarea temporară a mărfurilor, respectiv la sediul oricărui alt agent economic, indiferent de obiectul principal de activitate al acestuia, care desfășoară activități de transport rutier sau activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, denumit în continuare control la sediu.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze:a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;b) mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum și vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) și art. 19 lit. a), b), h), i), j) și k) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, referitor la respectarea reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate;c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.(3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (2) poate fi efectuat și în locurile în care acestea sunt parcate, oprite sau staționate pe drumurile publice din România.(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puțin 2 inspectori, în funcție de tematica și complexitatea controlului, dintre care cel puțin unul trebuie să fie atestat potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (6).------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.(5) Controlul la sediu se efectuează de către echipaje formate din cel puțin 2 inspectori.  +  Articolul 8(1) În exercitarea atribuțiilor de inspecție și control, inspectorii solicită prezentarea tuturor documentelor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare.(2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligația să prezinte inspectorilor toate documentele pe care trebuie să le dețină la bordul vehiculului, în funcție de activitatea desfășurată și în conformitate cu reglementările în vigoare.(3) La efectuarea controlului la sediu, administratorul, managerul de transport și/sau orice alt reprezentant legal are/au obligația să prezinte inspectorilor toate documentele pe care întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier/operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorii și beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlile de conducători auto/instructorii auto autorizați au obligația să le dețină la sediul social, în funcție de activitatea desfășurată și în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 9(1) Controlul în trafic se efectuează în locuri diferite și la orice oră, acoperind o porțiune suficient de extinsă a rețelei de drumuri, pentru a face dificilă evitarea punctelor de control.(2) Principiile privind selectarea vehiculelor pentru efectuarea controlului în trafic se stabilesc prin reglementări specifice și/sau proceduri proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.(3) Controlul în trafic se finalizează prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglementărilor specifice și/sau procedurilor proprii de control elaborate de I.S.C.T.R.  +  Articolul 10(1) Verificările privind îndeplinirea condițiilor în vederea licențierii/certificării/autorizării operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu, întreprinderilor autorizate, operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, școlilor de conducători auto se efectuează de către inspectori la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizați se efectuează la sediul școlilor de conducători auto cu care aceștia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, la cererea autorității emitente a licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a licenței pentru activități conexe transportului rutier sau a autorizației, după caz.(2) După finalizarea verificărilor menționate la alin. (1), inspectorii care au efectuat controlul elaborează rapoarte detaliate. Rezultatele verificărilor efectuate la sediul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a școlilor de conducători auto se comunică autorității emitente a autorizației, cu avizul inspectorului-șef teritorial.(3) Verificarea activității operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate, precum și verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de transport/licenței comunitare/ certificatului de transport în cont propriu/autorizației se efectuează la sediul acestora cel puțin o dată la 5 ani și, motivat, ori de câte ori se impune, în condițiile legii.(4) Verificarea activității centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a școlilor de conducători auto, precum și verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării autorizațiilor se efectuează la sediul acestora, iar în cazul instructorilor auto autorizați, la sediul școlilor de conducători auto cu care aceștia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, cel puțin o dată la 2 ani și, motivat, ori de câte ori se impune, în condițiile legii.(5) Verificarea activității operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării licenței pentru activități conexe transportului rutier se efectuează la sediul acestora cel puțin o dată la 2 ani și, motivat, ori de câte ori se impune, în condițiile legii.(6) Verificarea activității furnizorilor de bunuri divizibile se efectuează cel puțin o dată la 2 ani și, motivat, ori de câte ori se impune, în condițiile legii.(7) Verificarea activității beneficiarilor de bunuri divizibile se efectuează motivat, ori de câte ori se impune, în condițiile legii.(8) Verificarea activității operatorilor de transport/întreprinderilor de transport în cont propriu/întreprinderilor autorizate se efectuează și în cazul în care aceștia/acestea prezintă risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.(9) Verificările prevăzute la alin. (3)-(7) se pot efectua și în cazul în care se constată încălcări foarte grave sau repetate a reglementărilor în vigoare în activitatea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/întreprinderilor autorizate/operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlilor de conducători auto/instructorilor auto autorizați.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 11(1) În vederea efectuării controlului la sediu, inspectoratul regional în a cărui rază se găsește sediul va notifica în scris operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorului și beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/școlii de conducători auto, iar în cazul instructorului auto autorizat, va notifica în scris acestuia și școlii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, data și ora la care urmează să se efectueze controlul, cu excepția cazului în care controlul se impune a fi efectuat într-un termen foarte scurt, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.(2) Operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorul și beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/școala de conducători auto/instructorul auto autorizat, după caz, confirmă în scris inspectoratului regional care a emis notificarea privind disponibilitatea de a fi prezent, prin managerul de transport, administrator sau orice reprezentant legal, la efectuarea controlului în data respectivă.(3) În cazul în care în confirmarea scrisă prevăzută la alin. (2) se menționează că nu se poate efectua controlul în data propusă, inspectoratul regional transmite o nouă notificare scrisă, prin poștă cu confirmare de primire, în care se va comunica o altă dată pentru efectuarea controlului.(4) În cazul în care notificarea prevăzută la alin. (3) nu este primită, aceasta va fi afișată la sediul unde operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/întreprinderea autorizată/operatorul economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorul și beneficiarul de bunuri divizibile/centrul de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/școala de conducători auto/instructorul auto autorizat își desfășoară activitatea.(5) La data stabilită în notificare, echipajul de control se va deplasa la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorului și beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlii de conducători auto notificat/notificate, iar în cazul instructorului auto autorizat, la sediul școlii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, pentru efectuarea controlului.(6) În cazul în care controlul prevăzut la alin. (5) este obstrucționat sau nu poate fi efectuat din cauze imputabile operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/întreprinderii autorizate/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorului și beneficiarului de bunuri divizibile/centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlii de conducători auto/instructorului auto autorizat notificat/notificate, inspectorii aplică sancțiunile și măsurile corespunzătoare prevăzute de legislația în vigoare.(7) Operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu/întreprinderile autorizate/operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier/furnizorii și beneficiarii de bunuri divizibile/centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/școlile de conducători auto pot fi controlați/controlate la sediu, iar în cazul instructorilor auto autorizați, la sediul școlilor de conducători auto cu care aceștia colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, în timpul programului de lucru, fără notificarea scrisă a acestora potrivit prevederilor alin. (1).----------Art. 11 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Articolul 12(1) Controlul la sediu se finalizează prin întocmirea unei note de constatare/raport, după caz, conform reglementărilor în vigoare, ale cărei/cărui model și conținut se stabilesc de către I.S.C.T.R.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(2) Sancțiunile contravenționale, sancțiunile complementare și/sau măsurile administrative, după caz, se aplică pe baza unei note de constatare/raport.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(3) I.S.C.T.R. va păstra evidența centralizată, într-un sistem informatic, a tuturor controalelor efectuate de inspectoratele regionale.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Secţiunea a 3-a Oprirea vehiculelor și semnalele inspectorului  +  Articolul 13În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească:a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;b) mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, precum și pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. 11 lit. b), c), j), k), l), m) și art. 19 lit. a), b), h), i), j) și k) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea controlului privind respectarea reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate;c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.  +  Articolul 14(1) În timpul exercitării atribuțiilor de inspecție și control în trafic, inspectorii au obligația respectării prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul controlului efectuat pe autostrăzi, inspectorii nu pot opri vehiculele din poziție statică.  +  Articolul 15Inspectorii pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziția statică sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în același mod ca și polițiștii rutieri.  +  Articolul 16Semnalele inspectorului au următoarele semnificații:a) brațul ridicat vertical semnifică "atenție, oprire" pentru participanții la trafic care se apropie, cu excepția acelora care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță;b) brațul sau brațele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru participanții la trafic care circulă în sensul de mers din fața inspectorului de trafic în direcția intersectată de brațul sau brațele întinse;c) balansarea cu brațul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roșie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifică "oprire" pentru participanții la trafic spre care este îndreptat.  +  Articolul 17(1) Inspectorii trebuie să fie echipați și plasați astfel încât să poată fi observați și recunoscuți cu ușurință de către participanții la trafic atunci când adresează acestora semnale de oprire.(2) Semnalele se execută pe timpul zilei cu brațul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopții numai cu bastoane iluminate.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 18Pentru oprirea unui vehicul aflat în mers, inspectorul aflat în vehiculul cu inscripția I.S.C.T.R. se va deplasa în fața vehiculului ce urmează a fi oprit și va pune în funcțiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile și/sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant/iluminat.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 19(1) Conducătorii auto ai vehiculelor utilizate la efectuarea operațiunilor de transport rutier și la pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere au obligația să oprească la semnalele adresate în acest sens de inspector.(2) Oprirea vehiculului se face în afara părții carosabile, în locul indicat de inspector, loc unde este permisă oprirea, staționarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 20Conducătorii auto au obligația să respecte semnificația mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roșie cu mesaje variabile din dotarea vehiculului inspectorilor.  +  Articolul 21Neoprirea la semnalul inspectorului și sustragerea de la efectuarea controlului în trafic se sancționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22Operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, întreprinderile autorizate și școlile de conducători auto instruiesc conducătorii auto/instructorii auto utilizați privind obligația respectării semnalelor inspectorilor și a instrucțiunilor afișate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie din dotarea autovehiculelor de control ale I.S.C.T.R.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Secţiunea a 4-a Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere  +  Articolul 23(1) Prezenta secțiune stabilește cerințele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h, aparținând următoarelor categorii:a) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul persoanelor și al bagajelor lor, care au, în afara locului pe scaunul conducătorului auto, mai mult de opt locuri pe scaune - categoriile M_2 și M_3;b) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone - categoriile N_2 și N_3;c) remorci și semiremorci concepute și construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru cazarea persoanelor și cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone - categoriile O3 și O4;d) tractoare cu roți cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h;e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, formate din autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 tone - categoria N1 și o remorcă sau semiremorcă din categoria O. (la 20-05-2018, Articolul 23 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 24În cuprinsul prezentelor norme metodologice se utilizează următoarele abrevieri:a) R.A.R. - "Registrul Auto Român" - R.A.;b) CTT - controlul tehnic în trafic;c) ITP - inspecția tehnică periodică;d) ITPI - inspecția tehnică periodică internațională;e) RNTR 1 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare;f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25În sensul reglementărilor prezentei secțiuni, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:a) «vehicul» înseamnă orice autovehicul care nu circulă pe șine, remorca sau semiremorca sa;b) «autovehicul» înseamnă orice vehicul cu motor și pe roți care se deplasează prin propriile mijloace cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h;c) «remorcă» înseamnă orice vehicul cu roți și fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;d) «semiremorcă» înseamnă orice remorcă concepută pentru a fi atașată unui autovehicul astfel încât o parte a sa să se sprijine pe autovehicul și o parte substanțială din masa ei și masa încărcăturii sale să fie suportate de autovehicul;e) «încărcătură» înseamnă toate bunurile care ar fi în mod normal plasate în sau pe partea de vehicul destinată să transporte o sarcină și care nu sunt fixate permanent pe acesta, inclusiv obiectele din dispozitive de transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau containerele, plasate pe vehicule;f) «vehicul comercial» înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sau semiremorca sa, utilizat în principal pentru transportul de mărfuri sau de pasageri în scopuri comerciale, precum transportul pentru terți și în contul terților sau transport pe cont propriu sau în alte scopuri profesionale;g) «vehicul înmatriculat într-un stat membru» înseamnă un vehicul înmatriculat sau pus în circulație într-un stat membru;h) «deținător al unui certificat de înmatriculare» înseamnă persoana fizică sau juridică pe al cărei nume este înmatriculat vehiculul;i) «întreprindere» înseamnă o întreprindere astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;j) «control tehnic în trafic» înseamnă un control tehnic inopinat al vehiculelor comerciale efectuat de I.S.C.T.R.;k) «drum public» înseamnă un drum de utilitate publică generală, precum drumurile locale, regionale sau naționale, șoselele, drumurile expres sau autostrăzile;l) «inspecție tehnică» înseamnă o inspecție în conformitate cu RNTR 1;m) «certificat de inspecție tehnică periodică» înseamnă un raport al inspecției tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă în domeniul ITP sau de o stație de inspecție tehnică periodică, care conține rezultatul inspecției tehnice periodice; în România, autoritatea competentă în sensul acestei definiții este R.A.R.;n) «autoritate competentă» înseamnă o autoritate sau un organism public abilitat de un stat membru de a fi responsabil cu administrarea sistemului de control tehnic în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea unor astfel de controale; în România, pentru controlul tehnic al vehiculelor ce fac obiectul prezentului ordin de ministru autoritatea competentă este I.S.C.T.R.;o) «inspector» înseamnă o persoană autorizată să efectueze controale tehnice în trafic inițiale și/sau mai detaliate;p) «deficiențe» se referă la defecțiuni tehnice și alte situații de neconformitate constatate în timpul unui control tehnic în trafic;q) «control tehnic în trafic concertat» înseamnă un control tehnic în trafic întreprins în comun de autoritățile competente din două sau mai multe state membre;r) «operator» înseamnă o persoană fizică sau juridică care exploatează vehiculul în calitate de proprietar sau este autorizat să exploateze vehiculul de către proprietarul acestuia;s) «unitate mobilă de control» înseamnă un sistem transportabil de echipamente de inspecție necesare pentru efectuarea de controale tehnice în trafic mai detaliate, operat de inspectori competenți pentru a realiza controale tehnice în trafic mai detaliate;t) «facilitate de control tehnic în trafic desemnată» înseamnă o zonă fixă pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic inițiale și/sau mai detaliate care poate fi echipată și cu echipamente de inspecție instalate permanent;u) «Acordul de la Viena» înseamnă Acordul privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanța Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;v) «inspecția tehnică periodică internațională» reprezintă controlul conformității vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerințele tehnice referitoare la inspecția tehnică periodică internațională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena. (la 20-05-2018, Articolul 25 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 26(1) CTT include controale tehnice în trafic inițiale și controale tehnice în trafic mai detaliate.(2) Pentru efectuarea CTT, reprezentanții întreprinderilor și conducătorii auto cooperează cu inspectorii și oferă acces la vehicul, la piesele acestuia și la întreaga documentație relevantă în scopul efectuării controlului.(3) Aparatura utilizată la efectuarea CTT trebuie să îndeplinească condițiile precizate în RNTR 1.(4) Certificatul de inspecție tehnică periodică aferent celei mai recente inspecții tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecție tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia și raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic trebuie să fie păstrate la bordul vehiculului. (la 20-05-2018, Articolul 26 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 27(1) Pentru vehiculele menționate la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) numărul total de controale tehnice în trafic inițiale în Uniunea Europeană în fiecare an calendaristic corespunde unei proporții de cel puțin 5% din numărul total al acestor vehicule care sunt înmatriculate în statele membre.(2) I.S.C.T.R. depune eforturi pentru a efectua un număr adecvat de controale tehnice în trafic inițiale, proporțional cu numărul total de astfel de vehicule care sunt înmatriculate în România, astfel încât la nivelul Uniunii Europene să fie îndeplinite prevederile alin. (1). (la 20-05-2018, Articolul 27 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 28(1) Până la data de 20 mai 2019 I.S.C.T.R. introduce vehiculele pentru care a fost efectuat CTT în sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc, prevăzut la art. 15 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin raportarea informațiilor privind numărul și gravitatea deficiențelor, stabilite în anexele nr. 1b), 1c) și/sau 1d), constatate la vehicule verificate. Pentru a atribui fiecărei întreprinderi și fiecărui vehicul un profil de risc se vor utiliza criteriile stabilite în anexa nr. 1a).(2) Aceste informații se utilizează pentru verificarea mai riguroasă și mai frecventă a întreprinderilor și vehiculelor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc este administrat de I.S.C.T.R.(3) În vederea clasificării pe grade de risc conform alin. (1) se utilizează și informațiile primite de la alte state membre ale Uniunii Europene referitoare la CTT. (la 20-05-2018, Articolul 28 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 29(1) În vederea efectuării unui CTT inițial, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat sau vehicule clasificate cu un profil de risc ridicat, în conformitate cu art. 16 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele pot fi selectate pentru control și aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranța rutieră sau pentru mediu.(2) Selectarea vehiculelor pentru CTT se efectuează fără discriminare bazată pe considerente care țin de naționalitatea conducătorului auto sau de țara de înmatriculare ori de punerea în circulație a vehiculului, ținându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor și întârzierilor provocate conducătorilor auto și/sau operatorilor economici.(3) Atunci când efectuează un control tehnic în trafic, inspectorul nu trebuie să intre în niciun conflict de interese care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea deciziilor sale.(4) Salarizarea inspectorilor nu este direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic inițiale sau mai detaliate.(5) Controalele tehnice în trafic mai detaliate, realizate în facilități de control tehnic în trafic desemnate sau prin utilizarea unităților mobile de control, sunt efectuate de inspectori atestați conform prevederilor RNTR 1. (la 20-05-2018, Articolul 29 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 30(1) Vehiculele selectate în conformitate cu art. 29 sunt supuse unui control tehnic în trafic inițial. La fiecare control tehnic în trafic inițial al unui vehicul, inspectorul:a) verifică cel mai recent certificat de inspecție tehnică periodică și cel mai recent raport de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord. Inspectorii pot accepta dovezi electronice ale unor astfel de inspecții, atunci când informații în acest sens sunt accesibile. Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepția statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI, cu excepția cazului în care în statul respectiv este utilizat certificatul național de inspecție tehnică periodică în locul certificatului de ITPI;b) efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;c) poate efectua o evaluare vizuală a arimării încărcăturii vehiculului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) poate efectua verificări tehnice prin orice metodă pe care o consideră adecvată. Aceste verificări tehnice se pot efectua pentru a justifica o decizie de a supune vehiculul unui control tehnic în trafic mai detaliat sau de a solicita ca deficiențele să fie remediate fără întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Inspectorul verifică dacă toate deficiențele indicate în raportul de control tehnic în trafic anterior au fost remediate.(3) În cazul în care un certificat de inspecție tehnică periodică sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa nr. 1b), inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepția cazurilor în care un astfel de control este justificat de existența unei deficiențe evidente.(4) Pe baza rezultatului inspecției inițiale, inspectorul decide dacă vehiculul sau remorca, respectiv semiremorca acestuia ar trebui supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.(5) Un control tehnic în trafic mai detaliat se efectuează cu ajutorul unei unități mobile de control, al unei facilități de control tehnic în trafic desemnate sau într-o stație de inspecție tehnică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R.(6) Dacă un control mai detaliat urmează să fie efectuat întro stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R. sau într-o facilitate de control tehnic în trafic desemnată, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil, în una dintre cele mai apropiate stații sau reprezentanțe sau în una dintre cele mai apropiate facilități de control tehnic în trafic desemnate.(7) Unitățile mobile de control și facilitățile de control tehnic în trafic desemnate includ echipamente adecvate pentru efectuarea unui control tehnic în trafic mai detaliat, printre care echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a eficienței frânării, a direcției, a suspensiei și a elementelor poluante ale vehiculului, după caz. Atunci când unitățile mobile de control sau facilitățile de control tehnic în trafic desemnate nu includ echipamente necesare pentru verificarea unui element indicat la controlul inițial, vehiculul este trimis la o facilitate de control sau într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R. la care se poate efectua o verificare detaliată a elementului respectiv.(8) Un control tehnic în trafic mai detaliat acoperă elementele enumerate în anexa nr. 1b) care sunt considerate necesare și relevante, având în vedere în special siguranța frânelor, a anvelopelor, a jantelor, a șasiului și a elementelor poluante și metodele recomandate aplicabile verificării acelor elemente.(9) În vederea efectuării unei inspecții mai detaliate într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R., echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoți vehiculul care face obiectul controlului la stația de inspecție tehnică periodică autorizată ori la reprezentanța R.A.R. situată în apropiere.(10) Conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la stația de inspecție tehnică periodică autorizată ori la reprezentanța R.A.R., în vederea efectuării unui control mai detaliat.(11) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita stației de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanței R.A.R. efectuarea unui control mai detaliat în conformitate cu procedura de inspecție tehnică periodică prevăzută în RNTR 1.(12) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanță R.A.R, au fost identificate deficiențe, utilizatorul vehiculului trebuie să plătească stației de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanței R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.(13) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanță R.A.R, nu au fost identificate deficiențe, I.S.C.T.R. plătește stației de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanței R.A.R. contravaloarea verificărilor respective. (la 20-05-2018, Articolul 30 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 32(1) Pentru fiecare element care urmează să fie inspectat în timpul CTT trebuie utilizate lista posibilelor deficiențe și a gradului lor de gravitate și planul de operațiuni, prevăzute în anexa nr. 1b).(2) În cazul vehiculelor pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda și la efectuarea verificărilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1c).(3) Deficiențele identificate pe parcursul controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor se clasifică în una dintre următoarele categorii:a) deficiențe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau nu au impact asupra mediului și alte neconformități minore;b) deficiențe majore susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic sau alte neconformități mai importante;c) deficiențe periculoase care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau au un impact asupra mediului.(4) Un vehicul care prezintă deficiențe care se încadrează în mai mult de o categorie de deficiențe dintre cele menționate la alin. (3) este clasificat în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la aceleași aspecte verificate, astfel cum sunt definite în domeniul de aplicare al controalelor menționate la punctul 1 din anexa nr. 1b), poate fi clasificat în categoria următoare de gravitate a deficiențelor, dacă se consideră că efectul combinat al acestor deficiențe generează un risc mai mare la adresa siguranței rutiere. (la 20-05-2018, Articolul 32 din Sectiunea a 4-a a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 32^1(1) În cursul unui control tehnic în trafic, un vehicul poate fi supus unui control al arimării încărcăturii sale în conformitate cu anexa nr. 1d), pentru a se asigura că încărcătura este arimată astfel încât să nu afecteze condusul în condiții de siguranță sau să nu reprezinte o amenințare pentru viață, sănătate, bunuri sau mediu. Pot fi efectuate controale pentru a se verifica dacă în cursul tuturor manevrelor executate în cursul exploatării vehiculului, inclusiv în cazul situațiilor de urgență sau al manevrelor de pornire în pantă:a) poziția încărcăturilor unele față de altele ori față de pereții vehiculului sau de alte suprafețe ale acestuia se poate modifica doar într-o măsură minimă; șib) încărcăturile nu pot să părăsească spațiul destinat mărfurilor sau să se deplaseze în afara suprafeței de încărcare.(2) Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile transportului anumitor categorii de bunuri, precum cele vizate de Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), arimarea încărcăturii și controlul arimării încărcăturii, se pot efectua în conformitate cu principiile și, după caz, cu standardele stipulate în secțiunea I din anexa nr. 1d). Se poate utiliza cea mai recentă versiune a standardelor stipulate în secțiunea I punctul 5 din anexa nr. 1d).(3) Pentru verificarea respectării regulilor privind arimarea încărcăturii, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. beneficiază de pregătire adecvată în acest sens. Pregătirea se poate efectua cu formatori interni și/sau externi. (la 20-05-2018, Sectiunea a 4-a a fost completata de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 32^2(1) Pentru fiecare control tehnic în trafic inițial sau detaliat se întocmește un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1d).(2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele verificate marchează punctele care au fost verificate în conformitate cu planul de operațiuni.(3) Raportul de control tehnic se întocmește în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, iar în urma CTT au fost constatate defecțiuni, acesta se comunică contravenientului.(4) Informațiile rezultate în urma completării raportului de control tehnic în trafic sunt stocate în baza de date a ISCTR pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la data efectuării controlului.(5) Dacă în urma controlului tehnic în trafic și/sau a verificării arimării încărcăturii rezultă deficiențe, inspectorul aplică sancțiunile și măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.(6) În cazul anulării inspecției tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecțiuni tehnice periculoase sau defecțiuni tehnice majore, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obținerii unei noi inspecții tehnice periodice. În cazul anulării inspecției tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecțiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.(7) Modelul și conținutul documentului prevăzut la alin. (6) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.(8) Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa și persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil și pentru eventualele pierderi cauzate terților, conform legii. (la 20-05-2018, Sectiunea a 4-a a fost completata de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 32^3(1) I.S.C.T.R. reprezintă punctul de contact care:a) asigură coordonarea cu punctele de contact desemnate de alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește acțiunile întreprinse în temeiul alin. (2);b) asigură, după caz, orice alt schimb de informații și oferă asistență punctelor de contact ale altor state membre ale Uniunii Europene.(2) Atunci când în cadrul unui control tehnic în trafic se identifică deficiențe majore sau periculoase sau deficiențe care duc la o restricționare sau la o interdicție de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în România, I.S.C.T.R. notifică rezultatele controlului respectiv punctului de contact din statul membru de înmatriculare a vehiculului. Această notificare conține elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei nr. 1e), și este comunicată, de preferat, prin intermediul registrului electronic național prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.(3) I.S.C.T.R. realizează notificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu normele detaliate privind procedurile de notificare a punctului de contact al statului membru de înmatriculare privind vehiculele care prezintă deficiențe majore sau periculoase, adoptate de Comisia Europeană în baza prevederilor art. 18 din Directiva 2014/47/UE.(4) I.S.C.T.R. întreprinde anual, în mod regulat, activități de control tehnic în trafic concertate. Aceste activități pot fi combinate cu cele stabilite la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-05-2018, Sectiunea a 4-a a fost completata de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Articolul 32^4(1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate referitoare la ultimii doi ani calendaristici și la vehiculele controlate pe teritoriul național. Respectivele date indică:a) numărul de vehicule controlate;b) categoria de vehicule controlate;c) țara de înmatriculare a fiecărui vehicul controlat;d) în cazul controalelor mai detaliate, părțile verificate și elementele cu deficiențe, în conformitate cu pct. 10 din anexa nr. 1e).(2) În acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenți, prevăzute la alin. (1), în formatul stabilit prin normele detaliate adoptate de Comisia Europeană, potrivit art. 20 alin. (2) din Directiva 2014/47/UE. Până la adoptarea de către Comisie a normelor detaliate se utilizează formularul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1f).(3) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecțiuni majore și/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorității respective măsurile luate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislația în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R.(4) În scopul monitorizării activității stațiilor ITP și a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. pune la dispoziția R.A.R. informații privind vehiculele rutiere la care au fost constatate defecțiuni majore și/sau periculoase. (la 20-05-2018, Sectiunea a 4-a a fost completata de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 601 din 31 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017 )  +  Secţiunea a 5-a Controlul respectării maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a prevederilor privind desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise  +  Articolul 33(1) Controlul privind respectarea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a prevederilor privind desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise se realizează de către inspectori în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului administrației și internelor nr. 356/107/2010.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) are ca scop verificarea de către inspectori a următoarelor:a) respectarea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, precum și a condițiilor de desfășurare a circulației vehiculelor cu depășiri;b) existența și valabilitatea autorizației speciale de transport, precum și respectarea condițiilor de desfășurare a transportului, stabilite prin aceasta;c) achitarea tarifelor datorate administratorilor drumurilor publice;d) existența dotării cu mijloace suplimentare de semnalizare a vehiculelor cu depășiri și funcționarea acestora;e) efectuarea însoțirii vehiculelor cu depășiri de către personal specializat cu autovehicule de însoțire aparținând operatorilor economici specializați și/sau de către echipaje de poliție rutieră, precum și respectarea condițiilor de desfășurare a acestei activități;f) existența dotării obligatorii a autovehiculelor de însoțire și funcționarea acesteia;g) respectarea restricțiilor de circulație, permanente sau temporare, instituite pe drumurile publice.(3) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (1) se va desfășura preponderent pe sectoarele de drum cu trafic greu și foarte greu, cu orientare asupra zonelor în care există exploatări miniere, petroliere, forestiere, agricole, de balastieră sau de carieră, șantiere de construcții ori alte obiective industriale.  +  Articolul 34(1) În vederea controlului privind respectarea maselor pe axe și totale maxime admise/autorizate și a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere, inspectorii vor stabili:a) masele pe axe ale vehiculului, prin cântărire;b) masa totală a vehiculului, prin însumarea maselor pe axe rezultate în urma cântăririi sau din documentele de transport, după caz;c) dimensiunile vehiculului, prin măsurare sau din documentele de transport, după caz.(2) Stabilirea, prin cântărire, a maselor pe axe și totale se realizează de către inspectori cu echipamente de cântărire a vehiculelor rutiere care respectă condițiile de funcționare stabilite în conformitate cu prevederile metrologice în vigoare și de furnizorul sau producătorul acestora, după caz.  +  Articolul 35Conducătorii auto deplasează și manevrează vehiculul rutier care face obiectul cântăririi/măsurării conform indicațiilor inspectorului.  +  Articolul 36(1) Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe și a masei totale ale vehiculului rutier, se eliberează prin intermediul echipamentului de cântărire un tichet de cântar în dublu exemplar.------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.(2) Tichetul de cântar se semnează și se ștampilează de către inspector.  +  Articolul 37(1) Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe și a masei totale ale vehiculului rutier, un exemplar al tichetului de cântar se înmânează conducătorului auto sub semnătură.(2) În cazul constatării contravențiilor privind circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor pe axe sau totale maxime admise/autorizate ori a celor înscrise în autorizația specială de transport (AST) sau privind condițiile de desfășurare a acestor transporturi, inspectorul aplică sancțiunile contravenționale și măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38(1) Odată cu aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege, inspectorul:a) va imobiliza vehiculul și, dacă este cazul, procedează la ridicarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea transportului/ deplasării;b) va reține, în vederea suspendării, copia conformă a licenței de transport, copia conformă a licenței comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.c) va reține, în vederea suspendării sau până la îndeplinirea condițiilor legale pentru reluarea transportului, după caz, autorizația specială de transport, atestatul nominal al personalului specializat și/sau autorizația autovehiculului de însoțire a vehiculelor cu depășiri, alte avize și autorizații emise de administratorii drumurilor publice;d) abrogată;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 38 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(2) Abrogat;----------Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(3) Abrogat;----------Alin. (3) al art. 38 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Secţiunea a 5^1-a Procedurile de retragere și de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare, a copiei conforme a licenței de transport/copiei conforme a licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a 10% din copiile conforme ale licenței de transport, ale licenței comunitare sau ale certificatului de transport în cont propriu, a licenței de traseu, a autorizației de transport internațional, a licenței pentru activități conexe transportului rutier, a autorizației școlii de conducători auto, a autorizației instructorului auto autorizat și a autorizației centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiereProcedurile de retragere și de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare, a copiei conforme a licenței de transport/licenței comunitare, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenței de traseu, a autorizației de transport internațional, a licenței pentru activități conexe transportului rutier, a autorizației școlii de conducători auto, a autorizației instructorului auto, a autorizației centrului de pregătire, a atestatului instructorului auto, a atestatului de profesor de legislație rutieră și a atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto----------Denumirea secțiunii a 5^1-a a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.------------Secțiunea a 5^1-a a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^1I.S.C.T.R. retrage sau suspendă, după caz, licența de transport/licența comunitară, copia conformă a licenței de transport/licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, licența de traseu, autorizația de transport internațional, licența pentru activități conexe transportului rutier, autorizația școlii de conducători auto, autorizația instructorului auto, autorizația centrului de pregătire, atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislație rutieră și atestatul/ certificatul care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto.----------Art. 38^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 38^2(1) În toate cazurile în care I.S.C.T.R. retrage documentele prevăzute la art. 38^1, titularul documentului retras nu mai poate solicita eliberarea unui nou document pentru o perioadă de 60 de zile de la data retragerii, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.(2) I.S.C.T.R. suspendă documentele prevăzute la art. 38^1 pentru o perioadă de 30 de zile, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.----------Art. 38^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 38^3Documentele prevăzute la art. 38^1 suspendate se reacordă, la expirarea termenului de suspendare și/sau după remedierea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri, după caz, și după prezentarea documentului de plată, către autoritatea emitentă, a tarifului aferent pentru eliberare.------------Art. 38^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^4(1) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a documentelor prevăzute la art. 38^1 către autoritatea emitentă a documentului retras/suspendat, cu excepția atestatului/certificatului care atestă competența/ calificarea profesională, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat.(2) I.S.C.T.R. comunică decizia motivată de retragere sau suspendare a atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto către autoritatea emitentă și angajatorul conducătorului auto, în prima zi lucrătoare după data comunicării deciziei către titularul documentului retras/suspendat.(3) Odată cu retragerea sau suspendarea unuia dintre documentele prevăzute la art. 38^1, toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului retras devin nule, iar toate documentele eliberate de către autoritatea emitentă în baza documentului suspendat își pierd valabilitatea pe perioada suspendării acestuia.----------Art. 38^4 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Articolul 38^5(1) Licența de transport, licența comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licența pentru activități conexe transportului rutier, licența de traseu, autorizația de transport internațional, autorizația centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizația școlii de conducători auto sau autorizația instructorului auto autorizat se reține la sediul operatorului de transport rutier, al întreprinderii de transport rutier în cont propriu, al operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier, al centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, al școlii de conducători auto sau, în cazul instructorului auto autorizat, la sediul școlii de conducători auto cu care acesta colaborează pentru efectuarea pregătirii practice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, după caz, de către inspectori, în vederea suspendării/retragerii, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului suspendat și unul pentru agentul constatator.----------Alin. (1) al art. 38^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(2) În cazul în care reprezentantul legal/administratorul/ managerul de transport/orice alt reprezentant convențional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlii de conducători auto sau instructorul auto autorizat refuză să semneze și/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.(3) Copia conformă a licenței de transport, copia conformă a licenței comunitare și copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se rețin și se suspendă/retrag în trafic de către inspectori, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru conducătorul auto și unul pentru agentul constatator.----------Alin. (3) al art. 38^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(4) În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze și/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (3), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.(4^1) Atestatul instructorului auto, atestatul de profesor de legislație rutieră și atestatul/certificatul care atestă competența/ calificarea profesională a conducătorului auto se rețin și se suspendă/retrag pe loc, în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, unul pentru titularul documentului și unul pentru agentul constatator.----------Alin. (4^1) al art. 38^5 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(4^2) În cazul în care titularul documentelor de la alin. (4^1) refuză se semneze și/sau să primească un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (4^1), agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal.----------Alin. (4^2) al art. 38^5 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(5) În cazul în care instructorul auto autorizat, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convențional al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier al școlii de conducători auto/centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere refuză să predea inspectorului licența de transport, licența comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licența pentru activități conexe transportului rutier, licența de traseu, autorizația de transport internațional sau autorizația, după caz, în vederea suspendării/retragerii, inspectoratul regional al I.S.C.T.R. în raza căruia își are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.----------Alin. (5) al art. 38^5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".(6) În cazul în care conducătorul auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, copia conformă a licenței de transport, copia conformă a licenței comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, inspectoratul regional al I.S.C.T.R. în raza căruia își are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat/retras solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.----------Alin. (6) al art. 38^5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".(7) În cazul în care titularul atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislație rutieră și atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto refuză să predea inspectorului, în vederea suspendării/retragerii, oricare dintre aceste documente, inspectoratul regional al I.S.C.T.R. în raza căruia își are sediul titularul documentului ce urmează a fi suspendat solicită titularului să predea în termen de maximum 5 zile lucrătoare documentul în cauză.----------Alin. (7) al art. 38^5 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".(8) Abrogat.----------Alin. (8) al art. 38^5 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.(9) În cazul în care la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare prevăzut la alin. (5)-(7) nu a fost predat documentul suspendat/documentul retras, I.S.C.T.R. aplică sancțiunile corespunzătoare prevăzute de reglementările în vigoare.----------Alin. (9) al art. 38^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.----------Art. 38^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^6(1) Pe toată durata suspendării licenței de transport/licenței comunitare/certificatului de transport în cont propriu, operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu, titulari ai documentului suspendat, nu poate efectua operațiuni de transport rutier ori transport rutier în cont propriu, după caz.(2) Pe toată durata suspendării licenței pentru activități conexe transportului rutier, operatorul economic titular al licenței suspendate nu poate desfășura activități conexe transportului rutier.(3) Pe toată durata suspendării autorizației, școala de conducători auto, instructorul auto autorizat sau centrul de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere titulară/titular a/al autorizației nu poate desfășura activități de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere sau activități de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilorrutiere, după caz.(4) Pe toată durata suspendării atestatului instructorului auto, atestatului de profesor de legislație rutieră și atestatului/certificatului care atestă competența/calificarea profesională a conducătorului auto, titularul acestuia nu poate desfășura activități specifice funcției.----------Alin. (4) al art. 38^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.----------Art. 38^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^7(1) Vehiculul pentru care copia conformă a licenței de transport, copia conformă a licenței comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în momentul controlului nu poate să continue operațiunea de transport.(2) Inspectorul va înmâna conducătorului auto o dovadă prin care i se permite deplasarea vehiculului a cărui copie conformă a licenței de transport, copie conformă a licenței comunitare sau copie conformă a certificatului de transport în cont propriu a fost suspendată, fără încărcătură, de la locul controlului spre sediul social/punctul de lucru al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deține vehiculul respectiv/care este titular al documentului suspendat. Valabilitatea dovezii este de maximum 3 zile.(3) Încărcătura vehiculului a cărui copie conformă a licenței de transport, copie conformă a licenței comunitare sau copie conformă a certificatului de transport în cont propriu a fost suspendată poate fi transportată numai cu un alt vehicul care îndeplinește condițiile legale.------------Art. 38^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Articolul 38^8(1) În cazurile și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, I.S.C.T.R. poate dispune, printr-o decizie motivată, suplimentar față de sancțiunea suspendării copiei conforme a licenței de transport, a licenței comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu, una dintre următoarele măsuri:a) suspendarea eliberării de atestate de conducător auto pentru operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu;b) retragerea unuia sau mai multor atestate de conducător auto eliberate operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu;c) eliberarea atestatelor de conducător auto în baza unor condiții suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora.(2) Măsurile suplimentare prevăzute la alin. (1) se pot aplica, ulterior aplicării unei sancțiuni definitive operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în funcție de următoarele criterii:a) gravitatea încălcării;b) numărul de copii conforme ale licenței de transport, ale licenței comunitare sau ale certificatului de transport în cont propriu deținute de operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu;c) gradul de risc al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu, rezultat prin aplicarea sistemului de evaluare a operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.------------Art. 38^8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.145 din 6 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 iulie 2012.  +  Secţiunea a 6-a Întocmirea, urmărirea și finalizarea proceselor-verbale de constatare și sancționare contravențională și arhivarea documentelor de control  +  Articolul 39Contravenția se constată și se sancționează de către inspectori prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în baza legitimației nominale de control, în condițiile legii.  +  Articolul 40(1) Inspectorii primesc carnete de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, eliberate de I.S.C.T.R.(2) Evidența proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite se păstrează în Registrul de evidență a contravențiilor, precum și în baza de date pe suport magnetic/electronic a I.S.C.T.R.  +  Articolul 41(1) Procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, notele de constatare încheiate de către inspectori, precum și toate documentele care rezultă în urma controlului și/sau care au stat la baza efectuării controlului se păstrează la sediul compartimentului funcțional din cadrul I.S.C.T.R. o perioadă de 5 ani de la data întocmirii/finalizării lor.(2) După expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Imobilizarea vehiculelor în trafic  +  Articolul 42În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, săvârșite de un operator de transport sau de o întreprindere română/străină, care impun imobilizarea vehiculului, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condițiilor legale pentru efectuarea acestuia.  +  Articolul 43Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condiții de siguranță și securitate a transportului, până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.  +  Articolul 44În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile rutiere de mărfuri periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizării, se vor anunța imediat reprezentanții serviciilor de urgență profesioniste cu competențe în zona unde se efectuează controlul în trafic.  +  Articolul 45(1) În cazul imobilizării vehiculelor, dacă respectivul contravenient nu înlătură deficiențele constatate astfel încât să fie îndeplinite condițiile legale pentru continuarea transportului/deplasării în perioada aferentă activității de control în trafic, conform programului de control din ziua respectivă, inspectorii aplică măsurile corespunzătoare până la momentul în care contravenientul va face dovada îndeplinirii condițiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării. În acest caz, inspectorii îi aduc la cunoștință conducătorului auto adresa și programul de funcționare ale inspectoratului regional pe raza căruia s-a efectuat controlul.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deține vehiculul imobilizat se deplasează la sediul inspectoratului regional pe raza căruia s-a efectuat controlul, pentru a face dovada că îndeplinește condițiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condițiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării.----------Art. 45 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Articolul 46Măsura imobilizării unui vehicul dispusă de către inspectori se va menționa în scris pe următoarele documente, după caz:a) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției;b) formularul de control în trafic;c) buletinul de control ADR;d) diagrama tahograf/imprimata din tahograful digital;e) dovada eliberată conducătorului auto în situația ridicării plăcuțelor cu numărul de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state.  +  Articolul 47Abrogat.----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016.  +  Secţiunea a 8-a Dispoziții finale  +  Articolul 48În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme, I.S.C.T.R. elaborează proceduri și instrucțiuni proprii.*Prezentele norme transpun integral prevederile Directivei 2010/47/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate.  +  Anexa nr. 1a)
  ELEMENTE DE CLASIFICARE ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE RISC
  Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc constituie baza unei selecții specifice a vehiculelor exploatate de întreprinderi cu un bilanț slab în privința respectării cerințelor de întreținere a vehiculelor și de conformitate cu normele tehnice aferente circulației pe drumurile publice. Acesta ia în considerare rezultatele inspecțiilor tehnice periodice și pe cele ale controalelor tehnice în trafic deopotrivă. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc ține seama de următorii parametri la stabilirea unui grad de risc pentru întreprinderea în cauză:– numărul de deficiențe;– gravitatea deficiențelor;– numărul de controale tehnice în trafic sau de inspecții tehnice periodice și voluntare;– factorul timp.1. Deficiențele sunt ponderate în funcție de gravitatea lor prin aplicarea următorilor factori de gravitate: deficiență periculoasă = 40; deficiență majoră = 10; deficiență minoră = 1.2. Evoluția situației (unui vehicul a1) unei întreprinderi se reflectă prin atribuirea unui factor de ponderare mai slab rezultatelor unei inspecții "mai vechi" (deficiențelor) decât cel atribuit celor mai "recente", utilizând următorii factori:– anul 1 = ultimele 12 luni = factorul 3;– anul 2 = lunile 13-24 = factorul 2;– anul 3 = lunile 25-36 = factorul 1. Acest lucru se aplică doar la stabilirea clasificării globale în funcție de gradul de risc.3. Clasificarea în funcție de gradul de risc se realizează cu ajutorul următoarelor formule:(a) formula pentru clasificarea globală în funcție de gradul de risc: [D(Y1) x 3] + [D(Y2) x 2] + [D(Y3) x 1] RR = ─────────────────────────────────────── #C(Y1) + #C(Y2) + #C(Y3) unde RR = punctajul global al clasificării în funcție de gradul de risc; D(Yi) = totalul pentru defecțiunile din anul 1, 2, 3; D(y1) = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) în anul 1; #... = numărul de ........; DD = deficiențe periculoase; MaD = deficiențe majore; MiD = deficiențe minore; C = verificări (controale tehnice în trafic sau inspecții tehnice periodice) în anul 1, 2, 3;(b) formula pentru clasificarea anuală în funcție de gradul de risc: (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) AR = ───────────────────────────────────── #C unde AR = punctajul anual de risc; #... = numărul de ........; DD = deficiențe periculoase; MaD = deficiențe majore; MiD = deficiențe minore; C = verificări (controale tehnice în trafic sau inspecții tehnice periodice). Riscul anual trebuie utilizat pentru a evalua evoluția unei întreprinderi de-a lungul anilor. Clasificarea întreprinderilor (vehiculelor) pe baza clasificării globale în funcție de gradul de risc se realizează astfel încât să se obțină următoarea distribuție în rândul întreprinderilor (vehiculelor) care fac obiectul clasificării:– < 30 risc scăzut;– 30-80 risc mediu;– > 80 risc ridicat. (la 20-05-2018, Anexa nr. 1a) a fost modificată de ANEXELE din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 455 bis din 19 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 1b)
  DOMENIUL DE APLICARE AL CONTROALELOR TEHNICE ÎN TRAFIC
  1. ASPECTE VERIFICATE0. Identificarea vehiculului1. Echipamentul de frânare2. Direcția3. Vizibilitatea4. Dispozitivele de iluminat și părțile sistemului electric5. Punți, jante, anvelope, suspensie6. Șasiu și accesorii șasiu7. Alte echipamente8. Elemente poluante9. Inspecții suplimentare la vehiculele pentru transport de călători din categoriile M2 și M32. CERINȚE PRIVIND INSPECȚIILE Elementele care pot fi verificate doar cu ajutorul echipamentelor sunt marcate cu E. Elementele care pot fi verificate doar într-o oarecare măsură fără ajutorul echipamentelor sunt marcate cu +E. În cazul în care o metodă de inspecție este indicată drept vizuală, aceasta înseamnă că, pe lângă examinarea vizuală a elementelor în cauză, inspectorul mai trebuie, după caz, să le manipuleze, să le evalueze zgomotul sau să se servească de oricare alte metode corespunzătoare de inspecție care nu implică folosirea de echipament. Controalele tehnice în trafic pot cuprinde elementele enumerate în tabelul 1, care include metodele recomandate de inspecție care ar trebui să fie utilizate. Nimic din prezenta anexă nu împiedică un inspector să utilizeze echipament suplimentar, după caz, precum un elevator sau un canal. Inspecțiile se desfășoară cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile în prezent și fără a se folosi unelte pentru a demonta sau îndepărta diferite părți ale vehiculului. Inspecția mai poate include, de asemenea, o verificare a faptului că piesele și componentele vehiculului respectă cerințele de siguranță și de mediu obligatorii care erau în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul postechipării. În cazul în care, prin construcție, vehiculul nu permite aplicarea metodelor de inspecție prevăzute în prezenta anexă, inspecția se desfășoară în conformitate cu metodele de inspecție recomandate acceptate de autoritățile competente. "Motivele respingerii" nu se aplică în cazurile în care acestea fac referire la cerințe care nu au fost stabilite de legislația relevantă privind omologarea vehiculelor la data primei înmatriculări, a primei puneri în circulație sau la cerințe privind postechiparea.3. CONȚINUTUL INSPECȚIEI ȘI METODELE APLICATE, EVALUAREA DEFICIENȚELOR VEHICULELOR Controlul acoperă elementele care sunt considerate necesare și relevante, luând în considerare în special siguranța frânelor, a anvelopelor, a roților, a șasiurilor, precum și elementele poluante și metodele recomandate enumerate în tabelul următor. Pentru fiecare dintre sistemele și componentele unui vehicul, supuse inspecției, evaluarea deficiențelor se desfășoară în conformitate cu PLANUL DE OPERAȚIUNI stabilit în tabelul de mai jos, de la caz la caz. Deficiențele care nu sunt enumerate în prezenta anexă se evaluează în ceea ce privește riscurile pe care le pun pentru siguranța rutieră.*Font 7*┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Element │ Metodă │ Motivele respingerii │ Clasificarea ││ │ │ │ deficiențelor ││ │ │ ├──────┬──────┬───────────┤│ │ │ │Minoră│Majoră│Periculoasă│├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│0.1. Plăcuțele cu numărul │Inspecție vizuală │(a)│Plăcuță (plăcuțe) de înmatriculare absentă (absente)│ │ X │ ││de înmatriculare (dacă │ │ │sau fixată (fixate) atât de nesigur încât riscă să │ │ │ ││sunt obligatorii*1) │ │ │cadă │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Număr absent sau ilizibil │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Neconforme cu documentele vehiculului sau cu │ │ X │ ││ │ │ │registrele │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│0.2. Identificarea/numărul│Inspecție vizuală │(a)│Absent sau de negăsit │ │ X │ ││de șasiu/numărul de serie │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ale vehiculului │ │(b)│Incomplet, ilizibil, evident falsificat sau nu │ │ X │ ││ │ │ │corespunde documentelor vehiculului │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Documente ilizibile ale vehiculului sau inexactități│ X │ │ ││ │ │ │materiale │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│1. SISTEMUL DE FRÂNARE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.1. Starea mecanică și funcționare │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│1.1.1. Pivotul pedalei │Inspecție vizuală a │(a)│Pivot prea strâns │ │ X │ ││frânei de serviciu/axul │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│levierului manual │acționării sistemului de │(b)│Uzură sau joc excesiv │ │ X │ ││ │frânare │ │ │ │ │ ││ │Notă: Vehiculele cu sisteme│ │ │ │ │ ││ │de servofrână trebuie │ │ │ │ │ ││ │verificate cu motorul │ │ │ │ │ ││ │oprit. │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.2. Starea pedalei/ │Inspecție vizuală a │(a)│Cursă excesivă sau rezervă de cursă insuficientă │ │ X │ ││levierului manual și cursa│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│dispozitivului de │acționării sistemului de │ │Frâna nu poate fi acționată complet sau este blocată│ │ │ X ││acționare a frânei │frânare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │Notă: Vehiculele cu sisteme│(b)│Degajare incorectă a comenzii de frână │ X │ │ ││ │de servofrână trebuie │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │verificate cu motorul │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ ││ │oprit. ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Cauciucul antiderapant de pe pedala de frână absent,│ │ │ ││ │ │ │insuficient fixat sau tocit │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.3. Pompa de vacuum sau│Inspecție vizuală a │(a)│Presiune/vid insuficient pentru asigurarea a cel │ │ X │ ││compresorul și │componentelor la presiunea │ │puțin patru acționări ale frânei după declanșarea │ │ │ ││rezervoarele │normală de lucru. Se │ │dispozitivului de avertizare (sau când manometrul │ │ │ ││ │verifică timpul necesar de │ │indică un nivel periculos) │ │ │ ││ │formare a vidului sau a │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │presiunii aerului pentru │ │Cel puțin două acționări ale frânei după declanșarea│ │ │ X ││ │atingerea valorii de │ │dispozitivului de avertizare (sau când manometrul │ │ │ ││ │operare sigure și │ │indică un nivel periculos) │ │ │ ││ │funcționarea dispozitivului├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │de avertizare, a supapei │(b)│Timpul de formare a presiunii/vidului la valoarea │ │ X │ ││ │de protecție a │ │sigură de operare este prea lung față de cerințe*1) │ │ │ ││ │multicircuitului și a ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │supapei de siguranță │(c)│Supapa de protecție multicircuit sau supapa de │ │ X │ ││ │ │ │decompresie nu funcționează │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Lipsă a etanșeității care produce o scădere │ │ X │ ││ │ │ │considerabilă a presiunii sau pierderi de aer │ │ │ ││ │ │ │perceptibile auditiv │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Deteriorare externă care poate afecta funcționarea │ │ X │ ││ │ │ │sistemului de frânare │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Nivelul de performanță a frânei secundare nu este │ │ │ X ││ │ │ │respectat │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.4. Manometrul sau │Verificare prin acționare │Funcționare defectuoasă sau defectarea indicatorului de │ X │ │ ││indicatorul pentru │ │presiune scăzută sau a manometrului │ │ │ ││presiune scăzută │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Este imposibilă identificarea presiunii mici │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.5. Supapa de comandă a│Inspecție vizuală a │(a)│Supapă fisurată, deteriorată sau uzată excesiv │ │ X │ ││frânei cu acționare │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│manuală │acționării sistemului de │(b)│Comandă nesigură asupra supapei sau supapă nesigură │ │ X │ ││ │frânare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Conexiuni insuficient fixate sau lipsa etanșeității │ │ X │ ││ │ │ │în sistem │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Funcționare nesatisfăcătoare │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.6. Activator frână de │Inspecție vizuală a │(a)│Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet │ │ X │ ││staționare, levier de │componentelor în timpul │ │funcționează necorespunzător │ │ │ ││comandă, mecanism cu │acționării sistemului de ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│clichet frână de │frânare │(b)│Uzură a axului levierului sau a mecanismului cu │ X │ │ ││staționare, frână de │ │ │clichet │ │ │ ││staționare electronică │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Uzură excesivă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Cursă prea mare a levierului, indicând un reglaj │ │ X │ ││ │ │ │incorect │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Activator lipsă, deteriorat sau nefuncțional │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Funcționare incorectă, avertizorul indică o │ │ │ ││ │ │ │funcționare defectuoasă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.7. Supape de frânare │Inspecție vizuală a │(a)│Supape deteriorate sau pierderi de aer excesive │ │ X │ ││(supape de comandă, supape│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│de degajare rapidă, │acționării sistemului de │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X ││regulatoare de presiune) │frânare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Pierdere excesivă de ulei din compresor │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Supapă nesigură sau montată necorespunzător │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Pierdere sau scurgere de lichid de frână │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.8. Elemente de cuplare│Deconectarea și │(a)│Ventil de închidere sau supapă cu etanșare automată │ X │ │ ││ale frânelor remorcii │reconectarea elementelor de│ │defecte │ │ │ ││(electrice și pneumatice) │cuplare ale sistemului de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │frână dintre vehiculul │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ ││ │tractor și remorcă ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Ventil de închidere sau supapă prost fixată sau │ X │ │ ││ │ │ │montată necorespunzător │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Pierderi excesive de aer │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Funcționare defectuoasă │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.9. Acumulator/rezervor│Inspecție vizuală │(a)│Rezervor ușor deteriorat sau corodat │ X │ │ ││de presiune │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Rezervor foarte deteriorat, corodat sau neetanș │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispozitivul de purjare nu funcționează │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Rezervor prost fixat sau montat necorespunzător │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.10. Servomecanism │Inspecție vizuală a │(a)│Servomecanism frână defect sau ineficace │ │ X │ ││frână, cilindru principal │componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│(pentru sisteme │acționării sistemului de │ │Nu funcționează │ │ │ X ││hidraulice) │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Cilindrul principal defect, dar frâna încă │ │ │ ││ │ │ │funcționează │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Cilindru principal defect sau neetanș │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Cilindrul principal nesigur, dar frâna încă │ │ │ ││ │ │ │funcționează │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Cilindru principal nesigur │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Cantitate insuficientă de lichid de frână, sub │ │ │ ││ │ │ │marcajul MIN │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Cantitatea de lichid de frână este considerabil sub │ │ │ ││ │ │ │marcajul MIN │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Lichidul de frână nu este vizibil │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Capacul de la rezervorul cilindrului principal │ │ │ ││ │ │ │lipsește │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Martorul lichidului de frână aprins sau defect │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(g)│Funcționare incorectă a dispozitivului de │ │ │ ││ │ │ │avertizare în cazul unui nivel insuficient de lichid│ │ │ ││ │ │ │de frână │ X │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.11. Conducte de frână │Inspecție vizuală a │(a)│Risc iminent de fisurare sau rupere │ │ │ X ││rigide │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │acționării sistemului de │(b)│Lipsa etanșeității conductelor sau a │ │ X │ ││ │frânare, dacă este posibil │ │racordurilor (la sistemele de frânare pneumatice) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Lipsa etanșeității conductelor sau a racordurilor │ │ │ ││ │ │ │(la sisteme de frânare hidraulice) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Conducte deteriorate sau excesiv de corodate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Afectează funcționarea frânelor ca urmare a │ │ │ ││ │ │ │blocajelor sau a riscului iminent de scurgere │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Conducte plasate greșit │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc de producere a unei avarii │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.12. Furtunuri │Inspecție vizuală a │(a)│Risc iminent de fisurare sau rupere │ │ │ X ││flexibile de frână │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │acționării sistemului de │(b)│Furtunuri deteriorate, cu puncte de fricțiune, │ X │ │ ││ │frânare, dacă este posibil │ │răsucite sau prea scurte │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Furtunuri deteriorate sau cu puncte de fricțiune │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lipsa etanșeității furtunurilor sau a racordurilor │ │ │ ││ │ │ │(la sistemele de frânare pneumatice) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Lipsa etanșeității furtunurilor sau a racordurilor │ │ │ ││ │ │ │(la sistemele de frânare hidraulice) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Umflare exagerată a furtunului sub presiune │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Cablu deteriorat │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Porozitatea furtunurilor │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.13. Garnituri și │Inspecție vizuală │(a)│Garnituri sau plăcuțe excesiv de uzate (la nivelul │ │ X │ ││plăcuțe de frână │ │ │marcajului minim) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Garnituri sau plăcuțe excesiv de uzate (marcajul │ │ │ ││ │ │ │minim nu este vizibil) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Garnituri sau plăcute ancrasate (cu ulei, │ │ │ ││ │ │ │unsoare etc.) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Garnituri sau plăcuțe lipsă sau montate în mod │ │ │ ││ │ │ │greșit │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.14. Tamburi și discuri│Inspecție vizuală │(a)│Tambur sau disc uzat │ │ X │ ││de frână │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Tambur sau disc excesiv de zgâriat, crăpat, nesigur │ │ │ X ││ │ │ │sau spart │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Tambur sau disc ancrasat (cu ulei, unsoare etc.) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este grav afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Tambur sau disc care lipsește │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Platou spate nesigur │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.15. Cabluri de frână, │Inspecție vizuală a │(a)│Cabluri deteriorate sau cu noduri │ │ X │ ││leviere și conexiuni, tije│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│de acționare │acționării sistemului de │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Componente excesiv de uzate sau corodate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Cablu, tijă sau îmbinare fixată nesigur │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Ghid de cablu defect │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Restricționarea mișcării libere a elementelor │ │ │ ││ │ │ │sistemului de frânare │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Mișcare anormală a pârghiilor/cuplajului indicând │ │ │ ││ │ │ │reglarea incorectă sau uzura excesivă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.16. Servomotor frână │Inspecție vizuală a │(a)│Servomotor frână fisurat sau deteriorat │ │ X │ ││(inclusiv frâne cu arc sau│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│cilindri hidraulici) │acționării sistemului de │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Servomotor frână neetanș │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Servomotor frână nesigur sau montat necorespunzător │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Servomotor frână excesiv de corodat │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Riscă să se fisureze │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Cursă insuficientă sau prea mare a pistonului sau a │ │ │ ││ │ │ │mecanismului cu membrană │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată (lipsa rezervei de│ │ │ X ││ │ │ │mișcare) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Înveliș de protecție contra prafului deteriorat │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Lipsa învelișului de protecție contra prafului sau │ │ │ ││ │ │ │deteriorarea excesivă a acestuia │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.17. Regulator automat │Inspecție vizuală a │(a)│Cuplaj defect │ │ X │ ││frânării în funcție de │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│sarcină │acționării sistemului de │(b)│Cuplaj incorect reglat │ │ X │ ││ │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Blocarea sau nefuncționarea regulatorului │ │ X │ ││ │ │ │(funcționare ABS) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Blocarea sau nefuncționarea regulatorului │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Lipsa regulatorului (dacă este necesar) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Lipsa plăcuței cu date │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Date ilizibile sau neconforme cu cerințele*1) │ X │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.18. Dispozitive │Inspecție vizuală │(a)│Dispozitiv de reglare deteriorat, blocat sau cu │ │ │ ││indicatori de reglare a │ │ │mișcare anormală, excesiv de uzat sau reglat │ │ │ ││jocului │ │ │incorect │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispozitiv de reglare defect │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Dispozitiv de reglare instalat incorect sau înlocuit│ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.19. Frâna de │Inspecție vizuală │(a)│Racorduri sau montări nesigure │ X │ │ ││încetinire (dacă este │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││prevăzută din construcție │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ ││sau obligatorie) │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sistem defect în mod evident sau absent │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.20. Acționarea │Deconectarea cuplării │Sistemul de frânare al remorcii nu funcționează automat │ │ │ X ││automată a frânelor │sistemului de frânare între│dacă este deconectată cuplarea │ │ │ ││remorcii │vehiculul tractor și │ │ │ │ ││ │remorcă │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.21. Sistem de frânare │Inspecție vizuală │(a)│Alte dispozitive ale sistemului (de exemplu, pompă │ │ │ ││complet │ │ │antigel, uscător de aer etc.) deteriorate la │ │ │ ││ │ │ │exterior sau excesiv corodate, astfel încât │ │ │ ││ │ │ │afectează sistemul de frânare │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Pierderi de aer sau de antigel │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Funcționalitatea sistemului este afectată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Componente prost fixate sau montate în mod │ │ │ ││ │ │ │necorespunzător │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Modificare nesigură a oricărei componente*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.22. Racorduri diagnoză│Inspecție vizuală │Absente │ │ X │ ││(dacă au fost prevăzute │ │ │ │ │ ││din construcție sau sunt │ │ │ │ │ ││obligatorii) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.1.23. Frânare inerțială │Inspecție vizuală și în │Eficiență insuficientă │ │ X │ ││ │timpul funcționării │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│1.2. Performanța și eficiența frânei de serviciu │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│1.2.1. Performantă (E) │În timpul unei testări │(a)│Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau pe mai│ │ X │ ││ │efectuate pe un aparat de │ │multe roți │ │ │ ││ │testare frâne, frânele sunt│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │acționate în mod progresiv │ │Forță de frânare inexistentă pe una sau pe mai multe│ │ │ X ││ │până la puterea maximă │ │roți │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Forța de frânare la oricare dintre roți este mai │ │ X │ ││ │ │ │mică de 70% din forța maximă înregistrată pe │ │ │ ││ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte. În cazul │ │ │ ││ │ │ │testării frânelor pe carosabil, vehiculul deviază │ │ │ ││ │ │ │excesiv de la linia dreaptă │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Forța de frânare la oricare dintre roți este mai │ │ │ ││ │ │ │mică de 50 % din forța maximă înregistrată pe │ │ │ ││ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte în cazul punților│ │ │ ││ │ │ │directoare │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Variație bruscă a forței de frânare (blocaj) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Întârziere anormală la frânarea oricăreia dintre │ │ │ ││ │ │ │roți │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Fluctuație excesivă a forței de frânare în cursul │ │ │ ││ │ │ │fiecărei turații complete a roții │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.2.2. Eficiență (E) │Testare efectuată pe un │Coeficient de frânare mai mic decât următoarele valori │ │ │ ││ │aparat de testare frâne la │(*2): │ │ │ ││ │masa prezentată sau, dacă ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │acest lucru nu este posibil│Categoriile M(1), M(2) și M(3): 50% (*3) │ │ X │ ││ │din considerente tehnice, ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │cu vehiculul în mișcare, │Categoria N(1): 45% │ │ │ ││ │utilizându-se un ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │instrument de înregistrare │Categoriile N(2) și N(3): 43% (*4) │ │ │ ││ │a decelării (*1) ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │Categoriile O(3) și O(4): 40% (*5) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │Mai puțin de 50% din valorile de mai sus atinse │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│1.3. Performanța și eficiența frânei secundare (de urgență) (dacă este acționată printr-un sistem separat) │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│1.3.1. Performanță (E) │Dacă sistemul de frânare │(a)│Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau pe mai│ │ X │ ││ │secundar este separat de │ │multe roți │ │ │ ││ │sistemul frânei de serviciu│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │a se utiliza metoda │ │Forță de frânare inexistentă pe una sau pe mai multe│ │ │ X ││ │menționată la punctul 1.2.1│ │roți │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Forța de frânare a oricăreia dintre roți este mai │ │ X │ ││ │ │ │mică de 70% din forța maximă înregistrată pe │ │ │ ││ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte. În cazul │ │ │ ││ │ │ │testării frânelor pe carosabil, vehiculul deviază │ │ │ ││ │ │ │excesiv de la linia dreaptă │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Forța de frânare la oricare dintre roți este mai │ │ │ X ││ │ │ │mai mică de 50% din forța maximă înregistrată pe │ │ │ ││ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte în cazul punților│ │ │ ││ │ │ │directoare │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Variație bruscă a forței de frânare (blocaj) │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.3.2. Eficiență (E) │Dacă sistemul de frânare │Forța de frânare mai mică de 50% (*6) din performanța │ │ X │ ││ │secundar este separat de │prevăzută a frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2│ │ │ ││ │sistemul frânei de serviciu│în raport cu masa maximă autorizată │ │ │ ││ │a se utiliza metoda ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │menționată la punctul 1.2.2│Mai mică de 50 % din valorile forței de frânare de mai │ │ │ X ││ │ │sus atinse în raport cu masa vehiculului în timpul │ │ │ ││ │ │testării │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│1.4. Performanța și eficiența frânei de staționare │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│1.4.1. Performantă (E) │A se acționa frâna în │Frână nefuncțională pe o parte sau, în cazul testării pe│ │ X │ ││ │timpul unei testări pe un │carosabil, vehiculul deviază excesiv de la linia dreaptă│ │ │ ││ │aparat de testare frâne ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │Mai mică de 50% din valorile forței de frânare │ │ │ ││ │ │menționate la punctul 1.4.2 atinse în raport cu masa │ │ │ ││ │ │vehiculului în timpul testării │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.4.2. Eficiență (E) │Testare efectuată cu un │Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de │ │ X │ ││ │aparat de testare frâne. │frânare de cel puțin 16% în raport cu masa maximă │ │ │ ││ │Dacă nu este posibil, │autorizată sau, pentru autovehicule, de cel puțin 12% în│ │ │ ││ │atunci printr-un test │raport cu masa maximă combinată autorizată a vehiculului│ │ │ ││ │rutier cu ajutorul unui │luându-se în considerare coeficientul cu cea mai mare │ │ │ ││ │instrument de înregistrare │valoare │ │ │ ││ │a decelerării ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │Mai mică de 50% din valorile coeficienților de frânare │ │ │ X ││ │ │de mai sus atinse în raport cu masa vehiculului în │ │ │ ││ │ │timpul testării │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.5. Performanța frânei de│Inspecție vizuală și, dacă │(a)│Variație bruscă a eficienței (nu se aplică │ │ X │ ││încetinire │este posibil, verificări │ │sistemelor de frânare pe evacuare) │ │ │ ││ │destinate să stabilească ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │dacă sistemul funcționează │(b)│Sistemul nu funcționează │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.6. Sistem de frânare cu │Inspecție vizuală și │(a)│Funcționare defectuoasă a dispozitivului de │ │ X │ ││antiblocare (ABS) │inspecția dispozitivului de│ │avertizare │ │ │ ││ │avertizare și/sau prin ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │utilizarea interfeței │(b)│Dispozitivul de avertizare indică funcționarea │ │ │ ││ │electronice a vehiculului │ │defectuoasă a sistemului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Senzorii de viteză din roată sunt absenți sau │ │ │ ││ │ │ │deteriorați │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Instalație electrică deteriorată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Alte componente sunt absente sau deteriorate │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.7. Sistem electronic de │Inspecție vizuală și │(a)│Funcționare defectuoasă a dispozitivului de │ │ X │ ││frânare (EBS) │inspecția dispozitivului de│ │avertizare │ │ │ ││ │avertizare și/sau prin ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │utilizarea interfeței │(b)│Dispozitivul de avertizare indică funcționarea │ │ X │ ││ │electronice a vehiculului │ │defectuoasă a sistemului │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Conectorul între vehiculul tractor și remorcă │ │ │ ││ │ │ │incompatibil sau lipsă │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│1.8. Lichid de frână │Inspecție vizuală │Lichid de frână contaminat sau sedimentat │ │ X │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │Risc iminent de avarie │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│2. DIRECȚIE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1. Stare mecanică │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│2.1.1. Starea mecanismului│Inspecția vizuală a modului│(a)│Palierul arborelui răsucit sau caneluri uzate │ │ X │ ││de direcție │de funcționare a │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │mecanismului de direcție în│ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X ││ │timp ce volanul este rotit ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Palierul arborelui excesiv de uzat │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Mișcare excesivă a palierului arborelui │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Lipsa etanșeității │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Formare de picături │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.1.2. Fixarea casetei de │Inspecția vizuală a modului│(a)│Fixarea necorespunzătoare a casetei de direcție │ │ X │ ││direcție │de fixare a casetei de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │direcție pe șasiu în timp │ │Fixare periculos de slăbită sau joc relativ vizibil │ │ │ X ││ │ce volanul este rotit în │ │fată de șasiu/caroserie │ │ │ ││ │sensul acelor de ceasornic ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │și în sens invers │(b)│Găuri de fixare în șasiu ovalizate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Fixare foarte defectuoasă │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Șuruburile de fixare absente sau rupte │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Fixare foarte defectuoasă │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Caseta de direcție spartă │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitatea sau fixarea casetei este afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.1.3. Starea conexiunilor│Inspecția vizuală a │(a)│Mișcare relativă între componente care ar trebui să │ │ X │ ││sistemului de direcție │componentelor sistemului de│ │fie fixe │ │ │ ││ │direcție în timp ce volanul│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │este rotit în sensul acelor│ │Mișcare excesivă sau risc de desprindere │ │ │ X ││ │de ceasornic și în sens ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │invers pentru identificarea│(b)│Uzură excesivă a articulațiilor │ │ X │ ││ │gradului de uzură și a │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │fisurilor și pentru a │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X ││ │evalua gradul de siguranță ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Componente sparte sau deformate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Afectează funcționarea │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Absența dispozitivelor de blocare │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Aliniere greșită a componentelor (de exemplu, bara │ │ X │ ││ │ │ │de conexiune sau bara de comandă a direcției) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Afectează funcționarea │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(g)│Învelișul de protecție contra prafului stricat sau │ X │ │ ││ │ │ │deteriorat │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Învelișul de protecție contra prafului absent sau │ │ │ ││ │ │ │deteriorat excesiv │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.1.4. Funcționarea │Inspecția vizuală a │(a)│La acționarea sistemului de direcție se produce │ │ │ ││conexiunilor sistemului de│componentelor sistemului de│ │ciocnirea cu un element fix al șasiului │ │ X │ ││direcție │direcție în timp ce volanul├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │este rotit cu roțile pe sol│(b)│Limitatoarele de cursă nu funcționează sau lipsesc │ │ X │ ││ │și cu motorul pornit │ │ │ │ │ ││ │(servodirecție) în sensul │ │ │ │ │ ││ │acelor de ceasornic și în │ │ │ │ │ ││ │sens invers pentru │ │ │ │ │ ││ │identificarea gradului de │ │ │ │ │ ││ │uzură și a fisurilor și │ │ │ │ │ ││ │pentru a evalua gradul de │ │ │ │ │ ││ │siguranță │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.1.5. Servodirecție │Se verifică sistemul de │(a)│Scurgere de lichid │ │ X │ ││ │direcție în ceea ce ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │privește etanșeitatea și │(b)│Cantitate insuficientă de lichid (sub marcajul MIN) │ │ X │ ││ │nivelul lichidului de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │frână din rezervor (dacă │ │Capacitate a rezervorului insuficientă │ │ │ X ││ │este vizibil). ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │Cu roțile pe sol și cu │(c)│Mecanismul nu funcționează │ │ X │ ││ │motorul pornit, se verifică│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │dacă sistemul de │ │Direcția este afectată │ │ │ X ││ │servodirecție funcționează ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Mecanism crăpat sau nesigur │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Aliniere necorespunzătoare sau ciocnirea │ │ X │ ││ │ │ │componentelor │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(g)│Cabluri/furtunuri deteriorate, corodate excesiv │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│2.2. Volanul, coloana și bara de direcție │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│2.2.1. Starea volanului │Cu roțile pe sol, se │(a)│Mișcare relativă între volan și coloana de direcție,│ │ X │ ││ │împinge și se trage volanul│ │indicând o fixare insuficientă │ │ │ ││ │în linie cu coloana, se │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │împinge volanul în diferite│ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X ││ │direcții perpendiculare pe ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │coloană. Inspecție vizuală │(b)│Lipsa dispozitivului de reținere pe butucul │ │ X │ ││ │a jocului și a stării │ │volanului │ │ │ ││ │cuplajelor flexibile sau a │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │articulațiilor universale │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Butucul, coroana sau spițele volanului fisurate sau │ │ X │ ││ │ │ │prost fixate │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.2.2. Coloană de direcție│Se împinge și se trage │(a)│Joc excesiv al centrului volanului în sus sau în jos│ │ X │ ││și amortizoare de direcție│volanul în linie cu coloana├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │se împinge volanul în │(b)│Joc excesiv radial al centrului volanului în raport │ │ X │ ││ │diferite direcții │ │cu coloana │ │ │ ││ │perpendiculare pe coloană. ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │Inspecție vizuală a jocului│(c)│Cuplaj flexibil deteriorat │ │ X │ ││ │și a stării cuplajelor ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │flexibile sau a │(d)│Fixare defectuoasă │ │ X │ ││ │articulațiilor universale │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Modificare nesigură*3) │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.3. Joc direcție │Cu motorul în funcțiune │Joc excesiv al direcției (de exemplu, un punct de pe │ │ X │ ││ │pentru vehiculele cu │coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o │ │ │ ││ │servodirecție și cu roțile │distanță mai mare de o cincime din diametrul volanului │ │ │ ││ │în poziție dreaptă, se │fără ca roțile directoare să se miște) sau │ │ │ ││ │învârte ușor volanul în │neconformitate cu cerințele*1) │ │ │ ││ │sensul acelor de ceasornic ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │și în sens invers pe cât │Siguranța este afectată │ │ │ X ││ │posibil fără a mișca │ │ │ │ ││ │roțile. Inspecția vizuală │ │ │ │ ││ │a mișcării libere │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.4. Aliniament roți │Inspecție vizuală │Roți în mod evident nealiniate │ X │ │ ││(X)*2) │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │Deplasarea în linie dreaptă afectată; stabilitatea │ │ │ ││ │ │direcțională afectată │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.5. Platformă cu punte │Inspecție vizuală sau cu │(a)│Componentă ușor deteriorată │ │ X │ ││directoare pentru remorci │ajutorul unui detector │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │special adaptat pentru │ │Componentă puternic deteriorată sau fisurată │ │ │ X ││ │jocul de direcție ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Joc excesiv │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Deplasarea în linie dreaptă afectată; stabilitatea │ │ │ ││ │ │ │direcțională afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Fixare defectuoasă │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Fixare foarte defectuoasă │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│2.6. Servodirecție │Inspecție vizuală și │(a)│Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al │ │ X │ ││electronică (EPS) │verificarea concordanței │ │servodirecției electronice indică o funcționare │ │ │ ││ │dintre unghiul volanului și│ │defectuoasă a sistemului │ │ │ ││ │unghiul roților în momentul├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │pornirii sau opririi │(b)│Nefuncționarea asistenței electrice │ │ X │ ││ │motorului și/sau prin ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │utilizarea interfeței │(c)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ X │ ││ │electronice a vehiculului │ │electronică a vehiculului │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│3. VIZIBILITATE │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│3.1. Câmpul vizual │Inspecție vizuală de pe │Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al │ │ │ ││ │scaunul conducătorului auto│conducătorului auto care nu poate privi clar în față sau│ │ │ ││ │ │în lateral (în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor │ │ │ ││ │ │de parbriz) │ X │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Suprafața de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este │ │ │ ││ │ │afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│3.2. Starea geamurilor │Inspecție vizuală │(a)│Sticlă fisurată sau decolorată sau panou transparent│ X │ │ ││ │ │ │(dacă este permis) (în afara zonei de baleiaj a │ │ │ ││ │ │ │ștergătoarelor de parbriz) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Zona de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este │ │ │ ││ │ │ │afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sticlă sau panou transparent (inclusiv folie │ X │ │ ││ │ │ │reflectorizantă sau ușor colorată) neconforme cu │ │ │ ││ │ │ │cerințele*1) (în afara zonei de baleiaj a │ │ │ ││ │ │ │ștergătoarelor de parbriz) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Suprafața de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz │ │ X │ ││ │ │ │este afectată sau oglinzile exterioare nu sunt │ │ │ ││ │ │ │vizibile │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Sticlă sau panou transparent în stare inacceptabilă │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Vizibilitatea în zona de baleiaj a ștergătoarelor de│ │ │ ││ │ │ │parbriz grav afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│3.3. Oglinzi sau │Inspecție vizuală │(a)│Oglindă său dispozitiv lipsă sau nemontat în │ X │ │ ││dispozitive retrovizoare │ │ │conformitate cu cerințele*1) (există cel puțin două │ │ │ ││ │ │ │dispozitive retrovizoare) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Mai puțin de două dispozitive retrovizoare │ │ X │ ││ │ │ │disponibile │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Oglindă sau dispozitiv deteriorat sau insuficient │ X │ │ ││ │ │ │fixat │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Oglindă sau dispozitiv nefuncțional, grav │ │ │ ││ │ │ │deteriorat, nesigur sau insuficient fixat │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Câmp vizual necesar neacoperit │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│3.4. Ștergătoare de │Inspecție vizuală și prin │(a)│Ștergătoarele nu funcționează sau lipsesc │ │ X │ ││parbriz │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Lamelele de șters defecte │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Lamelele de șters lipsesc sau sunt în mod evident │ │ │ ││ │ │ │defecte │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│3.5 Spălătoare de parbriz │Inspecție vizuală și prin │Spălătoarele nu funcționează corespunzător (lichidul de │ X │ │ ││ │acționare │spălat lipsește, dar pompa funcționează sau jetul de apă│ │ │ ││ │ │nu este bine aliniat) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Spălătoarele nu funcționează │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│3.6. Sistem de dezaburire │Inspecție vizuală și prin │Sistem nefuncțional sau în mod evident defect │ X │ │ ││(X)*2) │acționare │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4. LUMINI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1. Faruri │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.1.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină/sursă de lumină defectă sau lipsă (lumini/ │ X │ │ ││funcționare │acționare │ │surse de lumină multiple; în cazul LED, mai puțin │ │ │ ││ │ │ │de 1/3 nu funcționează) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Lumină/sursă de lumină unică; în cazul LED, │ │ │ ││ │ │ │vizibilitate foarte afectată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Defecțiune ușoară a sistemului de proiecție │ X │ │ ││ │ │ │(dispozitiv reflectorizant și dispersoare) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Defecțiune gravă sau lipsa sistemului de proiecție │ │ │ ││ │ │ │(dispozitiv reflectorizant și dispersoare) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.1.2. Aliniere │Inspecție vizuală și prin │(a)│Aliniere greșită flagrantă a farurilor │ │ X │ ││ │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sursă de lumină montată incorect │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.1.3. Comutare │Inspecție vizuală și prin │(a)│Comutator care nu funcționează în conformitate cu │ X │ │ ││ │acționare │ │cerințele*1) (număr de faruri iluminate concomitent)│ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Luminozitatea maximă admisă în partea din față este │ │ │ ││ │ │ │depășită │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Funcționarea dispozitivului de comandă este │ │ │ ││ │ │ │perturbată │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.1.4. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ │ X │ ││cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconform cu cerințele*1) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersoare sau sursă de lumină obstrucționate, │ │ │ ││ │ │ │reducând luminozitatea sau modificând culoarea │ │ │ ││ │ │ │luminii emise │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Sursă de lumină și lampă incompatibile │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.1.5. Dispozitive de │Inspecție vizuală și prin │(a)│Dispozitivul nu funcționează │ │ X │ ││corectare a orientării │acționare, dacă este ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│farurilor (acolo unde este│posibil │(b)│Dispozitivul manual nu poate fi acționat de pe │ │ X │ ││obligatoriu) │ │ │scaunul conducătorului auto │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.1.6. Dispozitiv de │Inspecție vizuală și prin │Dispozitivul nu funcționează │ X │ │ ││spălare a farurilor │acționare, dacă este ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││(acolo unde este │posibil │În cazul lămpilor cu descărcare în gaze rarefiate │ │ X │ ││obligatoriu) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.2. Lumini de poziție față și spate, lămpi laterale de gabarit, lămpi de contur și lămpi de zi │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.2.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă │ │ X │ ││funcționare │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersoare defecte │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.2.2. Comutare │Inspecție vizuală și prin │(a)│Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ │ X │ ││ │acționare │ │cerințele*1) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Lămpile de poziție spate și lămpile laterale de │ │ │ ││ │ │ │gabarit pot fi oprite dacă farurile sunt aprinse │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Funcționarea dispozitivului de comandă este │ │ │ ││ │ │ │perturbată │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.2.3. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ X │ │ ││cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconforme cu cerințele*1) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Lumină roșie în față sau albă în spate: luminozitate│ │ │ ││ │ │ │puternic redusă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersoare sau sursă de lumină obstrucționate, │ X │ │ ││ │ │ │reducând luminozitatea sau modificând culoarea │ │ │ ││ │ │ │luminii emise │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Lumină roșie în față sau albă în spate: luminozitate│ │ │ ││ │ │ │puternic redusă │ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.3. Lămpi de stop │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.3.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă (surse multiple de lumină în│ X │ │ ││funcționare │acționare │ │cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Surse unice de lumină: în cazul LED, mai puțin de │ │ │ ││ │ │ │2/3 funcționează │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Nicio sursă de lumină nu funcționează │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina │ X │ │ ││ │ │ │emisă) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Dispersoare cu defecțiuni grave (lumina emisă este │ │ X │ ││ │ │ │afectată) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.3.2. Comutare │Inspecție vizuală și prin │(a)│Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ X │ │ ││ │acționare │ │cerințele*1) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Acționare întârziată │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Complet nefuncțională │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Funcționarea dispozitivului de comandă este │ │ │ ││ │ │ │perturbată │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.3.3. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj │ X │ │ ││cerințelor*1) │acționare │neconforme cu cerințele*1) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Lumină albă în spate; luminozitate puternic redusă │ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.4. Lămpi de semnalizare direcție și de avarie │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.4.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă (sursă multiplă de lumină; │ X │ │ ││funcționare │acționare │ │în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Sursă unică de lumină; în cazul LED, mai puțin de │ │ │ ││ │ │ │2/3 funcționează │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina │ │ │ ││ │ │ │emisă) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Dispersoare cu defecțiuni mari (lumina emisă este │ │ │ ││ │ │ │afectată) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.4.2. Comutare │Inspecție vizuală și │Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ X │ │ ││ │prin acționare │cerințele*1) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Complet nefuncțională │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.4.3. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj │ │ X │ ││cerințelor*1) │acționare │neconforme cu cerințele*1) │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.4.4. Frecventă semnal │Inspecție vizuală și prin │Frecvența semnalului luminos neconformă cu cerințele*1) │ X │ │ ││luminos │acționare │(frecvența deviază cu peste 25%) │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.5. Lămpi de ceață față și spate │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.5.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă (sursă multiplă de lumină; │ X │ │ ││funcționare │acționare │ │în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Surse unice de lumină; în cazul LED, mai puțin de │ │ │ ││ │ │ │2/3 funcționează │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina │ X │ │ ││ │ │ │emisă) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Dispersoare cu defecțiuni grave (lumina emisă este │ │ │ ││ │ │ │afectată) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere sau de orbire a │ │ │ ││ │ │ │traficului din sens opus. │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.5.2 Aliniere (X)*2) │Inspecție vizuală și prin │Deviere a lămpii de ceață față de orientarea orizontală │ │ │ ││ │acționare │în momentul în care modelul de lumină are o linie de │ │ │ ││ │ │separare (linia de separare prea jos) │ X │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Linia de separare mai sus decât cea a farurilor în │ │ │ ││ │ │fază scurtă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.5.3. Comutare │Inspecție vizuală și prin │Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ │ │ ││ │acționare │cerințele*1) │ X │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Nefuncționare │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.5.4. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ │ │ ││cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconforme cu cerințele*1) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Nefuncționarea sistemului în conformitate cu │ │ │ ││ │ │ │cerințele*1) │ X │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.6. Lămpi de marșarier │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.6.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă │ X │ │ ││funcționare │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispersoare defecte │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.6.2. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ │ X │ ││cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconforme cu cerințele*1) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Nefuncționarea sistemului în conformitate cu │ │ │ ││ │ │ │cerințele*1) │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.6.3. Comutare │Inspecție vizuală și prin │Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ X │ │ ││ │acționare │cerințele*1) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Lampa de marșarier se poate aprinde atunci când │ │ X │ ││ │ │schimbătorul de viteză se află în altă poziție decât │ │ │ ││ │ │marșarier │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.7. Lampă de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.7.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lampă care proiectează lumina direct în spate sau │ X │ │ ││funcționare │acționare │ │lumină albă în spate │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sursă de lumină defectă (sursă de lumină multiplă) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Sursă de lumină defectă (sursă unică de lumină) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.7.2. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Nefuncționarea sistemului în conformitate cu │ X │ │ ││cerințelor*1) │acționare │cerințele*1) │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.8. Catadioptri, marcaje de vizibilitate (reflectorizante) și plăcuțe de marcaj spate │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.8.1. Stare │Inspecție vizuală │(a)│Echipament reflectorizant defect sau deteriorat │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Este afectată capacitatea de reflecție │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Reflector fixat nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Riscă să cadă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.8.2. Respectarea │Inspecție vizuală │Dispozitiv, culoare reflectată sau poziție neconforme cu│ │ X │ ││cerințelor*1) │ │cerințele*1) │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │Absenți sau reflectând culoarea roșie în față sau │ │ │ X ││ │ │culoarea albă în spate │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│4.9. Martori obligatorii pentru echipamentul de iluminare │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│4.9.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │Nu funcționează │ X │ │ ││funcționare │acționare ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │Nu funcționează pentru lumina de drum sau pentru lampa │ │ X │ ││ │ │de ceață spate │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.9.2. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ ││cerințelor*1) │acționare │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.10. Conexiuni electrice │Inspecția vizuală: dacă │(a)│Componente fixe atașate nesigur │ X │ │ ││între vehiculul tractor │este posibil, se examinează│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││și remorcă sau semiremorcă│continuitatea electrică a │ │Dulie cu fixare defectuoasă │ │ X │ ││ │conexiunii ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Izolație stricată sau deteriorată │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Riscă să provoace un scurtcircuit │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Funcționare necorespunzătoare a conexiunilor │ │ X │ ││ │ │ │electrice ale remorcii sau ale vehiculului tractor │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Luminile de frână ale remorcii nu funcționează deloc│ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.11. Cablaj electric │Inspecție vizuală, inclusiv│(a)│Cablaj nesigur sau securizat necorespunzător │ X │ │ ││ │(dacă este cazul) în │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │interiorul compartimentului│ │Legături slăbite, contact cu margini ascuțite, risc │ │ X │ ││ │motor │ │de deconectare a conectorilor │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Cablajul poate intra în contact cu piesele calde, cu│ │ │ ││ │ │ │piesele care se învârtesc sau cu solul, conectorii │ │ │ ││ │ │ │(piese necesare pentru frânare, direcție) │ │ │ ││ │ │ │debranșați │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Cablajul ușor deteriorat │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Cablajul grav deteriorat │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Cablaj extrem de deteriorat (elemente necesare │ │ │ X ││ │ │ │pentru frânare, direcție) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Izolație stricată sau deteriorată │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Riscă să provoace un scurtcircuit │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc iminent de incendiu, de formare de scântei │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.12. Catadioptri și lămpi│Inspecție vizuală și prin │(a)│Lampă/catadioptru nemontat(ă) în conformitate cu │ X │ │ ││facultative (X)*2) │acționare │ │cerințele*1) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Emiterea/reflectarea unei lumini roșii în față sau a│ │ │ ││ │ │ │unei lumini albe în spate │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Nefuncționarea lămpii în conformitate cu │ │ │ ││ │ │ │cerințele*1) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Numărul farurilor care se aprind simultan depășește │ │ │ ││ │ │ │luminozitatea permisă; emiterea unei lumini roșii în│ │ │ ││ │ │ │față sau a unei lumini albe în spate │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lampă/catadioptru atașat nesigur │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│4.13. Baterie (baterii) de│Inspecție vizuală │(a)│Nesigură │ X │ │ ││acumulatori │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Fixată necorespunzător; riscă să provoace un │ │ │ ││ │ │ │scurtcircuit │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Lipsă a etanșeității │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Pierderi de substanțe periculoase │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Comutator defect (dacă este obligatoriu) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Siguranțe defecte (dacă sunt obligatorii) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Ventilație necorespunzătoare (dacă este obligatorie)│ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5.1. Punți │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│5.1.1. Punți (+E) │Inspecție vizuală care │(a)│Punte fisurată sau deformată │ │ │ X ││ │utilizează, dacă sunt ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │disponibili, detectori de │(b)│Fixare nesigură pe vehicul │ │ X │ ││ │joc al roților │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitate afectată, funcționalitate afectată: │ │ │ ││ │ │ │mișcare semnificativă față de dispozitivele de │ │ │ ││ │ │ │fixare │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitate afectată, funcționalitate afectată, │ │ │ ││ │ │ │distanță față de alte piese ale vehiculului sau │ │ │ ││ │ │ │gardă la sol insuficientă │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.1.2. Fuzete (+E) │Inspecție vizuală care │(a)│Fuzetă fisurată │ │ │ X ││ │utilizează, dacă sunt ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │disponibili, detectori de │(b)│Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a bucșelor│ │ X │ ││ │joc al roților. Se aplică o│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │forță verticală sau │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ X ││ │laterală la fiecare roată │ │afectată │ │ │ ││ │și se constată gradul de ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │mișcare dintre fuzetă și │(c)│Mișcare excesivă între fuzetă și puntea rigidă │ │ X │ ││ │raza axului │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ ││ │ │ │afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Joc al pivotului fuzetei în punte │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ ││ │ │ │afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.1.3. Rulmenți roată (+E)│Inspecție vizuală care │(a)│Joc excesiv al unui rulment │ │ X │ ││ │utilizează, dacă sunt │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │disponibili, detectori de │ │Stabilitate direcțională afectată; pericol de │ │ │ X ││ │joc al roților. Se aplică o│ │distrugere │ │ │ ││ │forță laterală sau ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │verticală la fiecare │(b)│Rulment roată prea strâns, blocat │ │ X │ ││ │roată și se constată gradul│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │de ridicare a roții față │ │Pericol de supraîncălzire; pericol de distrugere │ │ │ X ││ │de fuzetă │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│5.2. Jante și anvelope │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│5.2.1. Butuc │Inspecție vizuală │(a)│Prezon sau piuliță de fixare a roților absentă sau │ │ X │ ││ │ │ │slăbită │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Fixare lipsă sau slabă în măsură să afecteze foarte │ │ │ ││ │ │ │grav siguranța rutieră │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Butucul uzat sau deteriorat │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Butucul uzat sau deteriorat în așa măsură încât este│ │ │ ││ │ │ │afectată fixarea roților │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.2.2. Jante │Inspecție vizuală a ambelor│(a)│Fisură sau defect de sudură │ │ │ X ││ │părți ale fiecărei roți cu ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │vehiculul pe un elevator │(b)│Montare necorespunzătoare a inelelor de reținere a │ │ X │ ││ │sau pe canal │ │anvelopelor │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Riscă să cadă │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Jantă deformată sau uzată excesiv │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Fixarea sigură pe butuc este afectată; fixarea │ │ │ ││ │ │ │sigură a anvelopei este afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Dimensiunea, proiectarea tehnică, compatibilitatea │ │ │ ││ │ │ │sau tipul jantei neconform cu cerințele*1) și │ │ │ ││ │ │ │afectează siguranța rutieră │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.2.3. Anvelope │Inspecție vizuală a │(a)│Dimensiunea anvelopei, indicele de încărcare, marca │ │ X │ ││ │întregii anvelope prin │ │de omologare sau indicele de viteză neconforme cu │ │ │ ││ │deplasarea vehiculului │ │cerințele*1) și susceptibile să afecteze siguranța │ │ │ ││ │înainte și înapoi │ │rutieră │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Indice de încărcare sau de viteză insuficient pentru│ │ │ ││ │ │ │utilizarea efectivă, anvelopa atinge alte părți fixe│ │ │ ││ │ │ │ale vehiculului și periclitează condusul în │ │ │ ││ │ │ │siguranță │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Anvelopele de pe aceeași punte sau de pe roțile │ │ │ ││ │ │ │jumelate sunt de mărimi diferite │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Anvelopele de pe aceeași punte au o construcție │ │ │ ││ │ │ │diferită (radială/diagonală) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Anvelope grav deteriorate sau tăiate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Corzi vizibile sau deteriorate │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Indicatorul de uzură a profilului anvelopelor │ │ │ ││ │ │ │devine expus │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Adâncimea profilului pneurilor neconformă cu │ │ │ ││ │ │ │cerințele*1) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Anvelopa se freacă de alte componente (dispozitive │ │ │ ││ │ │ │flexibile antiîmproșcare) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Anvelopa se freacă de alte componente (nu este │ │ │ ││ │ │ │periclitat condusul în siguranță) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(g)│Anvelopele reșapate neconforme cu cerințele*1) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stratul de protecție a corzilor afectat │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│5.3. Sistemul de suspensie │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│5.3.1. Arcuri și │Inspecție vizuală care │(a)│Arcuri atașate necorespunzător la șasiu sau punte │ │ X │ ││stabilizatori (+E) │utilizează, dacă sunt │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │disponibili, detectori de │ │Mișcare relativă vizibilă, fixări foarte slăbite │ │ │ X ││ │joc al roților ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│O componentă a arcului deteriorată sau fisurată │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Foaia de arc principală deteriorată sau restul │ │ │ ││ │ │ │foilor foarte afectate │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lipsă arc │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Foaia de arc principală deteriorată sau restul │ │ │ ││ │ │ │foilor foarte afectate │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Distantă insuficientă față de alte piese ale │ │ │ ││ │ │ │vehiculului; sistem de arcuri nefuncțional │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.3.2. Amortizoare │Inspecție vizuală │(a)│Amortizoare fixate necorespunzător pe șasiu sau │ │ │ ││ │ │ │punte │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Amortizor slăbit │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Amortizor deteriorat prezentând semne grave de │ │ │ ││ │ │ │neetanșeitate sau funcționare necorespunzătoare │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Amortizor absent │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.3.3. Tuburi pentru │Inspecție vizuală care │(a)│Fixare necorespunzătoare a componentei pe șasiu sau │ │ X │ ││arborele cardanic, brațe │utilizează, dacă sunt │ │punte │ │ │ ││suspensie dreapta față, │disponibili, detectori │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│brațe triunghiulare și │de joc al roților │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ X ││brațe de suspensie (+E) │ │ │afectată │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Componentă deteriorată sau corodată excesiv │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitatea unei componente afectată sau componentă│ │ │ X ││ │ │ │ruptă │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Distanță insuficientă față de alte piese ale │ │ │ X ││ │ │ │vehiculului; sistem nefuncțional │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.3.4. Articulații │Inspecție vizuală care │(a)│Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a bucșelor│ │ X │ ││suspensie (+E) │utilizează, dacă sunt │ │sau a articulațiilor │ │ │ ││ │disponibili, detectori de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │joc al roților │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ X ││ │ │ │afectată │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Învelișul de protecție contra prafului deteriorat │ X │ │ ││ │ │ │foarte grav │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Învelișul de protecție contra prafului absent sau │ │ X │ ││ │ │ │rupt │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│5.3.5. Suspensie │Inspecție vizuală │(a)│Sistem nefuncțional │ │ │ X ││pneumatică │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Componente defecte, modificate sau deteriorate │ │ X │ ││ │ │ │astfel încât afectează funcționarea sistemului │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Funcționarea sistemului grav afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Răsuflare audibilă a sistemului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Modificare nesigură │ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│6. ȘASIU ȘI ACCESORII ȘASIU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1. Șasiu sau cadru și accesorii │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│6.1.1. Stare generală │Inspecție vizuală │(a)│Ruptură sau deformare ușoară a lonjeroanelor sau a │ │ X │ ││ │ │ │traverselor │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Ruptură sau deformare gravă a lonjeroanelor sau a │ │ │ X ││ │ │ │traverselor │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Plăci de strângere sau legături nesigure │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Majoritatea legăturilor slăbite; rezistență │ │ │ X ││ │ │ │insuficientă a pieselor │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Coroziune excesivă care afectează rigiditatea │ │ X │ ││ │ │ │ansamblului │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Rezistentă insuficientă a pieselor │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.2. Țevi de evacuare și│Inspecție vizuală │(a)│Sistem de evacuare nesigur sau neetanș │ │ X │ ││amortizoare de zgomot │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Gazele pătrund în cabină sau în habitaclu │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ X ││ │ │ │autovehicul │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.3. Rezervor și │Inspecție vizuală cu │(a)│Rezervor sau conducte nesigure, creând un risc │ │ │ X ││conducte de combustibil │ajutorul dispozitivelor de │ │deosebit de incendiu │ │ │ ││(inclusiv rezervor și │detectare a scurgerilor în ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│conducte de combustibil │cazul sistemelor │(b)│Scurgeri de combustibil sau capacul de la rezervor │ │ X │ ││pentru încălzire) │GPL/GNC/GNL │ │absent sau ineficient │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc de incendiu; pierdere excesivă de materiale │ │ │ X ││ │ │ │periculoase │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Conducte uzate din cauza frecării │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Conducte deteriorate │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Funcționare necorespunzătoare a robinetului de │ │ X │ ││ │ │ │oprire (dacă este obligatoriu) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Risc de incendiu din cauza: │ │ │ X ││ │ │ │- scurgerilor de combustibil; │ │ │ ││ │ │ │- rezervorului de combustibil sau sistemului de │ │ │ ││ │ │ │eșapament protejat necorespunzător: │ │ │ ││ │ │ │- stării compartimentului motorului. │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Sistem GPL/GNC/GNL sau de hidrogen neconform cu │ │ │ X ││ │ │ │cerințele, oricare dintre părțile sistemului este │ │ │ ││ │ │ │defectă*1) │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.4. Bare de proiecție, │Inspecție vizuală │(a)│Fixare incorectă sau deteriorare care poate cauza │ │ X │ ││dispozitive de protecție │ │ │răniri la zgâriere sau contact │ │ │ ││laterală și dispozitive de│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│protecție antiîmpănare │ │ │Piese care riscă să cadă; funcționalitate grav │ │ │ X ││ │ │ │afectată │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Dispozitiv în mod evident neconform cu cerințele*1) │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.5. Suport pentru roata│Inspecție vizuală │(a)│Suport în stare precară │ X │ │ ││de rezervă (dacă este │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│prevăzut din construcție) │ │(b)│Suport fisurat sau nesigur │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│O roată de rezervă nefixată sigur pe suport │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.6. Cuplare mecanică și│Inspecție vizuală a uzurii │(a)│Componente deteriorate, defecte sau crăpate │ │ X │ ││echipament de remorcare │și operării corecte, cu │ │(în cazul în care nu sunt utilizate) │ │ │ ││(+E) │atenție specială la │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │montarea fiecărui │ │Componente deteriorate, defecte sau crăpate (dacă │ │ │ X ││ │dispozitiv de securitate │ │sunt în uz) │ │ │ ││ │și/sau cu utilizarea unor ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │calibre de măsură │(b)│Uzură excesivă a unei componente │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Peste limita de uzură │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Fixare defectuoasă │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Orice dispozitiv de cuplare slăbit, cu un risc │ │ │ ││ │ │ │foarte mare de desprindere │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Lipsa ori funcționarea necorespunzătoare a │ │ │ ││ │ │ │dispozitivelor de siguranță │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Nefuncționarea oricărui indicator de cuplare │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Obstrucționarea plăcii cu numărul de înmatriculare │ X │ │ ││ │ │ │sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt aprinse) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Placa cu numărul de înmatriculare ilizibilă (când nu│ │ X │ ││ │ │ │este în uz) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(g)│Modificare nesigură*3) (piese auxiliare) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Modificare nesigură*3) (piese principale) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(h)│Cuplare prea slabă, incompatibilă sau dispozitiv de │ │ │ X ││ │ │ │cuplare neconform cu cerințele │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.7. Transmisie │Inspecție vizuală │(a)│Șurub de siguranță fixat necorespunzător sau absent │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Șurub de siguranță fixat necorespunzător sau lipsă, │ │ │ ││ │ │ │astfel încât siguranța rutieră este pusă în pericol │ │ │ ││ │ │ │în mod grav │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Risc foarte marc de slăbire sau de fisurare │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Uzură excesivă a articulațiilor cardanice sau a │ │ │ ││ │ │ │lanțurilor/curelelor de transmisie │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Cuplaje flexibile deteriorate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Arbore deteriorat sau îndoit │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Carcasa lagărului fisurată sau nesigură │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(g)│Învelișul de protecție contra prafului deteriorat │ X │ │ ││ │ │ │foarte grav │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Învelișul de protecție contra prafului absent sau │ │ │ ││ │ │ │rupt │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(h)│Modificare ilegală a transmisiei │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.8. Suport motor │Inspecție vizuală │Elemente de fixare deteriorate și avariate evident și │ │ X │ ││ │ │grav │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ ├───────────┤│ │ │Elemente de fixare slăbite sau rupte │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.1.9 Performanța │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Unitate de comandă modificată, afectând siguranța │ │ X │ ││motorului(X)*2) │prin utilizarea interfeței │ │și/sau mediul │ │ │ ││ │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Modificarea motorului, afectând siguranța și/sau │ │ │ X ││ │ │ │mediul │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│6.2. Cabină conducător auto și caroserie │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│6.2.1. Stare │Inspecție vizuală │(a)│Panou fixat necorespunzător sau deteriorat sau │ │ │ ││ │ │ │element care poate provoca răniri │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Riscă să cadă │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Montant nesigur │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Permite pătrunderea emisiilor de gaze de la motor │ │ │ ││ │ │ │sau de evacuare │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ ││ │ │ │autovehicul │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Distantă insuficientă față de piesele care se │ │ │ ││ │ │ │învârtesc sau sunt în mișcare și față de carosabil │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.2. Montare │Inspecție vizuală │(a)│Caroserie sau cabină nesigură │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Caroserie/cabină centrată necorespunzător pe șasiu │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Fixare nesigură sau inexistentă a caroseriei/cabinei│ │ X │ ││ │ │ │pe șasiu sau pe traverse și dacă este simetrică │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Fixare nesigură sau lipsa fixării caroseriei/cabinei│ │ │ ││ │ │ │pe șasiu sau pe traverse, astfel încât siguranța │ │ │ ││ │ │ │rutieră este pusă în pericol în mod grav │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Coroziune excesivă în punctele de fixare pe │ │ │ ││ │ │ │caroseria integrală │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.3. Uși și dispozitive │Inspecție vizuală │(a)│Ușă care nu se deschide sau nu se închide │ │ X │ ││de închidere a ușilor │ │ │corespunzător │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Ușă care se poate deschide inopinat sau care nu │ │ │ ││ │ │ │rămâne închisă (uși glisante) │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Ușă care se poate deschide inopinat sau care nu │ │ │ ││ │ │ │rămâne închisă (uși batante) │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Ușă, balamale, dispozitiv de asigurare sau montant │ │ │ ││ │ │ │deteriorați │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Ușă, balamale, dispozitiv de asigurare sau montant │ │ │ ││ │ │ │slăbit sau lipsă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.4. Podea │Inspecție vizuală │Podea nesigură sau foarte deteriorată │ │ X │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │Stabilitate insuficientă │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.5. Scaunul │Inspecție vizuală │(a)│Scaun cu structură defectă │ │ X │ ││conducătorului auto │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Scaun fixat necorespunzător │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Funcționare necorespunzătoare a mecanismului de │ │ X │ ││ │ │ │reglare │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Scaunul este mobil sau spătarul scaunului nu poate │ │ │ ││ │ │ │fi fixat │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.6. Alte scaune │Inspecție vizuală │(a)│Scaune defecte sau nesigure (piese auxiliare) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Scaune defecte sau nesigure (piese principale) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Scaune care nu au fost montate în conformitate cu │ X │ │ ││ │ │ │cerințele*1) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Numărul de scaune autorizat este depășit; dispunere │ │ │ ││ │ │ │neconformă cu autorizația │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.7. Comenzi de │Inspecție vizuală și prin │Funcționare incorectă a oricărei comenzi necesare pentru│ │ X │ ││conducere │acționare │funcționarea în siguranță a vehiculului │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.8. Treptele cabinei │Inspecție vizuală │(a)│Treaptă nesigură │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Stabilitate insuficientă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Treaptă aflată într-o stare susceptibilă de a │ │ │ ││ │ │ │provoca utilizatorilor răniri │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.9. Alte instalații și │Inspecție vizuală │(a)│Fixarea altor instalații sau echipamente defectuoasă│ │ X │ ││echipamente interioare și │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│exterioare │ │(b)│Accesorii sau echipamente neconforme cu cerințele*1)│ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Piesele montate riscă să producă răniri; siguranța │ │ X │ ││ │ │ │este afectată │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Neetanșeitatea echipamentelor hidraulice │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Pierdere foarte mare de materiale periculoase │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│6.2.10. Apărători de noroi│Inspecție vizuală │(a)│Absente, slăbite sau foarte corodate │ X │ │ ││(aripi), dispozitive │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││antiîmproșcare │ │ │Riscă să producă răniri; riscă să cadă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Distanță insuficientă față de anvelope/roți │ │ │ ││ │ │ │(dispozitivele antiîmproșcare) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Distanță insuficientă față de anvelope/roți │ │ │ ││ │ │ │(apărători de noroi) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Acoperire insuficientă a benzii de rulare a │ │ │ ││ │ │ │anvelopelor │ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│7. ALTE ECHIPAMENTE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│7.1.1. Siguranța montării │Inspecție vizuală │(a)│Punctul de fixare deteriorat excesiv │ │ X │ ││centurilor de siguranță și│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│a cataramelor aferente │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Fixarea slăbită │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.1.2. Starea centurilor │Inspecție vizuală și prin │(a)│Centura de siguranță obligatorie absentă sau │ │ X │ ││de siguranță/cataramelor │acționare │ │nemontată │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Centură de siguranță deteriorată │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Orice tăietură sau semn de supratensionare │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Centură de siguranță neconformă cu cerințele*1) │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Deteriorarea sau funcționarea incorectă a cataramei │ │ │ ││ │ │ │centurii de siguranță │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Deteriorarea sau funcționarea incorectă a │ │ │ ││ │ │ │retractorului centurii de siguranță │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.1.3. Limitatorul │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Lipsa evidentă sau nepotrivirea limitatorului │ │ X │ ││sarcinii la centura de │prin utilizarea interfeței │ │sarcinii cu vehiculul în cauză │ │ │ ││siguranță │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.1.4. Centură de │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Lipsa evidentă a dispozitivului de pretensionare │ │ X │ ││siguranță cu dispozitiv de│prin utilizarea interfeței │ │sau nepotrivirea acestuia cu vehiculul │ │ │ ││pretensionare │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.1.5. Airbaguri │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Lipsa evidentă a airbagurilor sau nepotrivirea │ │ │ ││ │prin utilizarea interfeței │ │acestora cu vehiculul │ │ X │ ││ │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Airbag în mod evident nefuncțional │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.1.6. Sisteme SRS │Inspecție vizuală a MIL și/│(a)│Martorul indicator de defecțiuni al SRS indică o │ │ │ ││ │sau prin utilizarea │ │funcționare defectuoasă a sistemului │ │ X │ ││ │interfeței electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.2. Extinctor (X)*2) │Inspecție vizuală │(a)│Absent │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Dacă este obligatoriu (de exemplu, pentru taxiuri, │ │ │ ││ │ │ │autobuze, autocare etc.) │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.3. Încuietori și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Dispozitivul este defect și nu împiedică conducerea │ X │ │ ││dispozitiv antifurt │acționare │ │vehiculului │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Defect │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Închidere sau blocare inopinată │ │ │ X │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.4. Triunghi │Inspecție vizuală │(a)│Absent sau incomplet │ X │ │ ││reflectorizant (dacă este │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│obligatoriu) (X)*2) │ │(b)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.5. Trusă de prim ajutor │Inspecție vizuală │Lipsă, incompletă sau neconformă cu cerințele*1) │ X │ │ ││(dacă este obligatorie) │ │ │ │ │ ││(X)*2) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.6. Cală (cale) de roată │Inspecție vizuală │Lipsă sau în stare precară, stabilitate insuficientă sau│ │ │ ││(prisme) (dacă sunt │ │dimensiune prea mică │ │ X │ ││obligatorii) (X)*2 │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.7. Dispozitive de │Inspecție vizuală și │(a)│Nu funcționează corespunzător │ X │ │ ││avertizare acustică │prin acționare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Complet nefuncționale │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Comandă nesigură │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Sunetul emis riscă să fie confundat cu cel al │ │ │ ││ │ │ │sirenelor oficiale │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.8. Vitezometru │Inspecție vizuală sau prin │(a)│Nemontat conform cerințelor*1) │ X │ │ ││ │acționare în timpul unui │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │control în trafic sau │ │Lipsește (în cazul în care este prevăzut) │ │ X │ ││ │prin mijloace electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ ││ │ │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Insuficient iluminat │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Nu poate fi iluminat │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.9. Tahograf (dacă este │Inspecție vizuală │(a)│Nemontat conform cerințelor*1) │ │ X │ ││prevăzut din construcție/ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│obligatoriu) │ │(b)│Nefuncțional │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Sigilii defecte sau absente │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Placă de instalare absentă, ilizibilă sau expirată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Falsificare sau manipulare evidentă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Mărimea anvelopelor incompatibilă cu parametrii de │ │ │ ││ │ │ │calibrare │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.10. Dispozitiv limitator│Inspecție vizuală și prin │(a)│Nemontat conform cerințelor*1) │ │ X │ ││de viteză (dacă este │acționare dacă echipamentul├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│prevăzut/necesar) (+E) │este disponibil │(b)│Evident nefuncțional │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Limita de viteză incorect fixată (dacă este │ │ X │ ││ │ │ │verificată) │ │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Sigilii defecte sau absente │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Placă lipsă sau ilizibilă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Dimensiunea anvelopelor incompatibilă cu parametrii │ │ │ ││ │ │ │de calibrare │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.11. Odometru (dacă este │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Manipulare evidentă (fraudă) pentru a reduce │ │ │ ││disponibil) (X)*2) │prin utilizarea interfeței │ │kilometrajul sau pentru a reprezenta în mod greșit │ │ │ ││ │electronice │ │kilometrajul unui vehicul │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Nefuncționare evidentă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│7.12. Sistemul de control │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Senzorii de viteză roată lipsă sau deteriorați │ │ X │ ││electronic al stabilității│prin utilizarea interfeței ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│(ESC), dacă este │electronice │(b)│Instalație electrică deteriorată │ │ X │ ││prevăzut/obligatoriu │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│(X)*2) │ │(c)│Alte componente sunt absente sau deteriorate │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Deteriorare sau nefuncționare corespunzătoare a │ │ │ ││ │ │ │comutatorului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(e)│Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al ESC indică│ │ │ ││ │ │ │funcționarea defectuoasă a sistemului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(f)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ ││ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│8. ELEMENTE POLUANTE │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│8.1. Zgomot │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│8.1.1 Sistem de eliminare │Evaluare subiectivă (doar │(a)│Nivelurile sonore depășesc nivelurile maxime permise│ │ X │ ││a zgomotului (+E) │dacă inspectorul nu │ │de cerințe*1) │ │ │ ││ │consideră că nivelul de ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │zgomot este la limita │(b)│O parte a sistemului de suprimare a zgomotului │ │ │ ││ │acceptată, situație în care│ │fixată necorespunzător, este deteriorată, montată │ │ │ ││ │poate fi efectuată o │ │incorect, lipsă sau alterată în mod evident și poate│ │ │ ││ │măsurare a zgomotului emis │ │afecta nivelurile de zgomot │ │ X │ ││ │de un vehicul staționar cu │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ajutorul unui sonometru) │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│8.2. Gaze de evacuare │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8.2.1. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin scânteie │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│8.2.1.1. Echipament de │Inspecție vizuală │(a)│Echipamentul de control al gazelor montat de │ │ │ ││control al gazelor de │ │ │constructor este absent, modificat sau evident │ │ │ ││evacuare │ │ │defect │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Scurgeri de gaze care ar afecta măsurătorile │ │ │ ││ │ │ │emisiilor │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│MIL nu urmează secvența corectă │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│8.2.1.2. Emisii de gaze │- Pentru vehiculele din │(a)│Fie emisiile de gaze depășesc nivelurile specifice │ │ │ ││(E) │clasele de emisie până la │ │stabilite de constructor │ │ X │ ││ │Euro 5 și Euro V (*7): ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │- Măsurătoare cu analizorul│(b)│Fie, în cazul în care aceste informații nu sunt │ │ X │ ││ │de gaze de evacuare în │ │disponibile, emisiile de CO depășesc: │ │ │ ││ │conformitate cu │ │(i) pentru vehiculele care nu sunt controlate prin │ │ │ ││ │cerințele*1) sau citirea │ │intermediul unui sistem avansat de control al │ │ │ ││ │OBD. Testul țevii de │ │emisiilor: │ │ │ ││ │eșapament reprezintă metoda│ │ - 4,5%; sau │ │ │ ││ │de bază pentru evaluarea │ │ - 3,5%, │ │ │ ││ │emisiilor de gaze de │ │în funcție de data primei înmatriculări sau a primei│ │ │ ││ │evacuare. Pe baza evaluării│ │utilizări, specificată în cerințe*1); │ │ │ ││ │echivalenței și ținând │ │(ii) pentru vehiculele controlate prin intermediul │ │ │ ││ │seama de legislația privind│ │unui sistem avansat de control al emisiilor: │ │ │ ││ │omologarea de tip, statele │ │ - la ralanti: 0,5%; │ │ │ ││ │membre pot autoriza │ │ - la turație ridicată la ralanti: 0,3%; │ │ │ ││ │utilizarea OBD în │ │ sau │ │ │ ││ │conformitate cu │ │ - la ralanti: 0,3% (*7) │ │ │ ││ │recomandările │ │ - la turație ridicată la ralanti: 0,2 %, │ │ │ ││ │producătorului și cu alte │ │în funcție de data primei înmatriculări sau │ │ │ ││ │cerințe │ │utilizări menționate în cerințe*1) │ │ │ ││ │- Pentru vehiculele din ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │clasele de emisie Euro 6 și│(c)│Coeficientul lambda nu se încadrează în seria de │ │ │ ││ │Euro VI (*8): │ │valori de 1 ± 0,03 sau nu este conform cu │ │ │ ││ │- Măsurătoare cu analizorul│ │specificațiile producătorului │ │ X │ ││ │de gaze de evacuare conform├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │cerințelor*1) sau prin │(d)│Citirea OBD indică o funcționare defectuoasă │ │ X │ ││ │citirea OBD în conformitate│ │semnificativă │ │ │ ││ │recomandările ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │producătorului și cu alte │(e)│Măsurătorile prin teledetecție indică o │ │ │ ││ │cerințe*1) │ │neconformitate semnificativă │ │ X │ ││ │- Măsurătorile nu se aplică│ │ │ │ │ ││ │în cazul motoarelor în doi │ │ │ │ │ ││ │timpi │ │ │ │ │ ││ │- Ca alternativă, │ │ │ │ │ ││ │măsurători prin utilizarea │ │ │ │ │ ││ │echipamentului de │ │ │ │ │ ││ │teledetecție și confirmate │ │ │ │ │ ││ │de metode standard de │ │ │ │ │ ││ │testare │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│8.2.2. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin compresie │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│8.2.2.1. Echipament de │Inspecție vizuală │(a)│Echipamentul de control al emisiilor instalat de │ │ │ ││control al gazelor de │ │ │constructor este absent sau în mod evident defect │ │ X │ ││evacuare │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Scurgeri de gaze care ar afecta măsurătorile │ │ │ ││ │ │ │emisiilor │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│MIL nu urmează secvența corectă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Reactiv insuficient, după caz │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│8.2.2.2. Opacitate │- Pentru vehiculele din │(a)│Pentru vehicule înmatriculate sau puse în circulație│ │ X │ ││Vehiculele înmatriculate │clasele de emisie │ │pentru prima oară după data menționată în cerințe*1)│ │ │ ││sau puse în circulație │până la Euro 5 și │ │opacitatea depășește nivelul înregistrat pe placa │ │ │ ││înainte de 1 ianuarie 1980│Euro V (*7): │ │constructorului aplicată pe vehicul │ │ │ ││sunt exonerate de această │- Măsurarea opacității │ │ │ │ │ ││obligație │gazelor de evacuare în │ │ │ │ │ ││ │timpul accelerării libere │ │ │ │ │ ││ │(mers în gol, de la ralanti│ │ │ │ │ ││ │până la turația de │ │ │ │ │ ││ │întrerupere a alimentării) │ │ │ │ │ ││ │cu schimbătorul de viteză │ │ │ │ │ ││ │la punctul mort și │ │ │ │ │ ││ │ambreiajul cuplat sau │ │ │ │ │ ││ │citirea OBD. │ │ │ │ │ ││ │Testul țevii de eșapament │ │ │ │ │ ││ │reprezintă metoda de bază │ │ │ │ │ ││ │pentru evaluarea emisiilor │ │ │ │ │ ││ │de gaze de evacuare. │ │ │ │ │ ││ │Pe baza evaluării │ │ │ │ │ ││ │echivalenței,statele membre│ │ │ │ │ ││ │pot autoriza utilizarea OBD│ │ │ │ │ ││ │în conformitate cu │ │ │ │ │ ││ │recomandările producătoru- │ │ │ │ │ ││ │lui și cu alte cerințe │ │ │ │ │ ││ │- Pentru vehiculele din │ │ │ │ │ ││ │clasele de emisie Euro 6 și│ │ │ │ │ ││ │Euro VI (*8): │ │ │ │ │ ││ │- Măsurarea opacității │ │ │ │ │ ││ │gazelor de evacuare în │ │ │ │ │ ││ │timpul accelerării libere │ │ │ │ │ ││ │(mers în gol, de la ralanti│ │ │ │ │ ││ │până la turația de │ │ │ │ │ ││ │întrerupere a alimentării) │ │ │ │ │ ││ │cu schimbătorul de viteză │ │ │ │ │ ││ │la punctul mort și │ │ │ │ │ ││ │ambreiajul cuplat sau │ │ │ │ │ ││ │citirea OBD în │ │ │ │ │ ││ │conformitate cu │ │ │ │ │ ││ │recomandările │ │ │ │ │ ││ │producătorului și cu alte │ │ │ │ │ ││ │cerințe*1) │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │Condiționarea prealabilă a │(b)│Dacă această informație nu este disponibilă sau │ │ X │ ││ │vehiculului: │ │cerințele*1) nu permit utilizarea valorilor de │ │ │ ││ │1. Vehiculele pot fi │ │referință: │ │ │ ││ │testate fără condiționare │ │ - pentru motoare cu aspirație naturală: 2,5 m^-1 │ │ │ ││ │prealabilă, cu toate că, │ │ - pentru motoare supraalimentate: 3,0 m^-1 │ │ │ ││ │din motive de siguranță, │ │sau, pentru vehiculele identificate în cerințe*1) │ │ │ ││ │trebuie să se verifice │ │sau înmatriculate ori puse în circulație pentru │ │ │ ││ │dacă motorul este cald și │ │prima oară după data menționată în cerințe*1): │ │ │ ││ │într-o stare mecanică │ │ 1,5 m^-1 (*9); │ │ │ ││ │satisfăcătoare. │ │ sau │ │ │ ││ │ │ │ 0,7 m^-1 (*10) │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │2. Cerințele specifice │ │ │ │ X │ ││ │condiționării prealabile: │ │ │ │ │ ││ │(i) Motorul trebuie să fie │ │ │ │ │ ││ │complet încălzit; de │ │ │ │ │ ││ │exemplu, temperatura │ │ │ │ │ ││ │uleiului de motor măsurată │ │ │ │ │ ││ │printr-o sondă în tubul │ │ │ │ │ ││ │jojei de ulei să fie de │ │ │ │ │ ││ │cel puțin 80°C sau │ │ │ │ │ ││ │temperatura normală de │ │ │ │ │ ││ │funcționare, dacă aceasta │ │ │ │ │ ││ │este mai scăzută, ori │ │ │ │ │ ││ │temperatura blocului motor,│ │ │ │ │ ││ │măsurată în funcție de │ │ │ │ │ ││ │nivelul de radiații │ │ │ │ │ ││ │infraroșii, să atingă cel │ │ │ │ │ ││ │puțin o temperatură │ │ │ │ │ ││ │echivalentă. Dacă, din │ │ │ │ │ ││ │cauza configurației │ │ │ │ │ ││ │vehiculului, această │ │ │ │ │ ││ │măsurătoare nu poate fi │ │ │ │ │ ││ │efectuată, temperatura │ │ │ │ │ ││ │normală de funcționare a │ │ │ │ │ ││ │motorului poate fi │ │ │ │ │ ││ │stabilită prin alte │ │ │ │ │ ││ │mijloace, de exemplu pe │ │ │ │ │ ││ │baza funcționării │ │ │ │ │ ││ │ventilatorului de răcire a │ │ │ │ │ ││ │motorului. │ │ │ │ │ ││ │(ii) Sistemul de evacuare │ │ │ │ │ ││ │se purjează prin cel puțin │ │ │ │ │ ││ │trei cicluri de accelerare │ │ │ │ │ ││ │liberă sau printr-o metodă │ │ │ │ │ ││ │echivalentă. │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │Procedura de încercare: │(c)│Măsurătorile prin teledetecție indică o │ │ X │ ││ │1. Motorul și orice │ │neconformitate semnificativă │ │ │ ││ │turbocompresor instalat │ │ │ │ │ ││ │trebuie să se afle la │ │ │ │ │ ││ │turația de ralanti înainte │ │ │ │ │ ││ │de începerea fiecărui ciclu│ │ │ │ │ ││ │de accelerare liberă. │ │ │ │ │ ││ │Pentru motoarele diesel ale│ │ │ │ │ ││ │vehiculelor grele, aceasta │ │ │ │ │ ││ │înseamnă să se aștepte cel │ │ │ │ │ ││ │puțin 10 secunde după │ │ │ │ │ ││ │eliberarea pedalei de │ │ │ │ │ ││ │accelerație. │ │ │ │ │ ││ │2. Pentru inițierea │ │ │ │ │ ││ │fiecărui ciclu de │ │ │ │ │ ││ │accelerare liberă, pedala │ │ │ │ │ ││ │de accelerație trebuie să │ │ │ │ │ ││ │fie apăsată complet, în │ │ │ │ │ ││ │mod rapid și continuu │ │ │ │ │ ││ │(în mai puțin de o secundă)│ │ │ │ │ ││ │dar nu brutal, pentru a se │ │ │ │ │ ││ │obține debitul maxim al │ │ │ │ │ ││ │pompei de injecție. │ │ │ │ │ ││ │3. În timpul fiecărui │ │ │ │ │ ││ │ciclu de accelerare liberă,│ │ │ │ │ ││ │motorul trebuie să atingă │ │ │ │ │ ││ │turația de întrerupere a │ │ │ │ │ ││ │alimentării sau pentru │ │ │ │ │ ││ │vehicule cu transmisie │ │ │ │ │ ││ │automată, turația │ │ │ │ │ ││ │specificată de constructor │ │ │ │ │ ││ │ori, dacă aceste date nu │ │ │ │ │ ││ │sunt disponibile, două │ │ │ │ │ ││ │treimi din turația de │ │ │ │ │ ││ │întrerupere a alimentării, │ │ │ │ │ ││ │înainte de eliberarea │ │ │ │ │ ││ │pedalei de accelerație. De │ │ │ │ │ ││ │exemplu, această condiție │ │ │ │ │ ││ │poate fi verificată prin │ │ │ │ │ ││ │monitorizarea turației │ │ │ │ │ ││ │motorului sau permițând │ │ │ │ │ ││ │trecerea unui timp │ │ │ │ │ ││ │suficient între apăsarea │ │ │ │ │ ││ │pedalei de accelerație și │ │ │ │ │ ││ │eliberarea sa, interval │ │ │ │ │ ││ │care, în cazul vehiculelor │ │ │ │ │ ││ │din categoriile M(2), M(3) │ │ │ │ │ ││ │N(2) și N(3), trebuie să │ │ │ │ │ ││ │fie de cel puțin două │ │ │ │ │ ││ │secunde. │ │ │ │ │ ││ │4. Un vehicul poate fi │ │ │ │ │ ││ │respins doar dacă media │ │ │ │ │ ││ │aritmetică a cel puțin │ │ │ │ │ ││ │ultimelor trei cicluri de │ │ │ │ │ ││ │accelerare liberă depășește│ │ │ │ │ ││ │valoarea limită. │ │ │ │ │ ││ │Această medie poate fi │ │ │ │ │ ││ │calculată ignorând orice │ │ │ │ │ ││ │măsurătoare care se abate │ │ │ │ │ ││ │semnificativ de la media │ │ │ │ │ ││ │măsurată sau poate rezulta │ │ │ │ │ ││ │din orice alt calcul │ │ │ │ │ ││ │statistic care ține seama │ │ │ │ │ ││ │de dispersia valorilor │ │ │ │ │ ││ │măsurate. Statele membre │ │ │ │ │ ││ │pot limita numărul │ │ │ │ │ ││ │ciclurilor de încercare. │ │ │ │ │ ││ │5. Pentru a evita testările│ │ │ │ │ ││ │inutile, statele membre pot│ │ │ │ │ ││ │respinge vehicule ale căror│ │ │ │ │ ││ │valori măsurate după mai │ │ │ │ │ ││ │puțin de trei cicluri de │ │ │ │ │ ││ │accelerare liberă sau │ │ │ │ │ ││ │după ciclurile de purjare │ │ │ │ │ ││ │sunt semnificativ mai mari │ │ │ │ │ ││ │decât valorile limită. Tot │ │ │ │ │ ││ │pentru a evita testările │ │ │ │ │ ││ │inutile, statele membre pot│ │ │ │ │ ││ │admite vehicule ale căror │ │ │ │ │ ││ │valori măsurate după mai │ │ │ │ │ ││ │puțin de trei cicluri de │ │ │ │ │ ││ │accelerare liberă sau după │ │ │ │ │ ││ │ciclurile de purjare sunt │ │ │ │ │ ││ │semnificativ mai mici │ │ │ │ │ ││ │decât valorile limită. │ │ │ │ │ ││ │Ca alternativă, măsurători │ │ │ │ │ ││ │prin utilizarea │ │ │ │ │ ││ │echipamentului de │ │ │ │ │ ││ │teledetecție și confirmate │ │ │ │ │ ││ │de metode standard de │ │ │ │ │ ││ │testare. │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│8.4. Alte elemente legate de mediu │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│8.4.1. Scurgeri de lichide│ │Orice scurgere excesivă de lichid, în afară de apă, care│ │ │ ││ │ │poate afecta negativ mediul înconjurător sau care │ │ │ ││ │ │reprezintă un factor de risc în ce privește siguranța │ │ │ ││ │ │altor participanți la trafic │ │ X │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │Formare constantă de picături, care constituie un risc │ │ │ ││ │ │foarte mare │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│9. INSPECȚII SUPLIMENTARE PRIVIND VEHICULELE DIN CATEGORIILE M(2) ȘI M(3) PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│9.1. Ușile │ │ │ │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.1.1. Uși de intrare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ │ X │ ││ieșire │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Stare deteriorată │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Poate provoca răniri │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Comandă urgență defectă │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Comanda la distanță a ușilor sau dispozitive de │ │ │ ││ │ │ │avertizare defecte │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.1.2. Ieșiri de urgență │Inspecție vizuală și în │(a)│Funcționare defectuoasă │ │ X │ ││ │timpul funcționării ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │(dacă este cazul) │(b)│Indicatoare ilizibile pentru ieșirile de urgență │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Indicatoare lipsă pentru ieșirile de urgență │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Lipsa ciocanului pentru spart geamurile │ X │ │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Acces blocat │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.2. Sistem de dezaburire │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare necorespunzătoare │ X │ │ ││și degivrare (X)*2) │acționare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Afectează funcționarea în siguranță a vehiculului │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Emisii de gaze toxice sau de evacuare în cabina │ │ X │ ││ │ │ │conducătorului auto sau în habitaclu │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ ││ │ │ │autovehicul │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Degivrare defectă (dacă este obligatorie) │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.3. Sistem de ventilație │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ ││și de încălzire (X)*2) │acționare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Periclitarea sănătății persoanelor aflate la bord │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Emisii de gaze toxice sau de evacuare în cabina │ │ │ ││ │ │ │conducătorului auto sau în habitaclu │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ ││ │ │ │autovehicul │ │ │ X │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│9.4. Scaune │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│9.4.1. Scaune pentru │Inspecție vizuală │Strapontine (dacă sunt permise) neautomate │ X │ │ ││călători (inclusiv scaune │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││pentru personalul │ │Blochează o ieșire de urgență │ │ X │ ││însoțitor și sisteme de │ │ │ │ │ ││siguranță pentru copii, │ │ │ │ │ ││atunci când este cazul) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.4.2. Scaunul │Inspecție vizuală │(a)│Dispozitive speciale defecte, cum ar fi protecția │ │ │ ││conducătorului auto │ │ │antireflexie │ X │ │ ││(cerințe suplimentare) │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Câmpul vizual diminuat │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Protecție pentru conducătorul auto nesigură │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Poate provoca răniri │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.5. Iluminatul interior │Inspecție vizuală și prin │Dispozitiv defectuos │ X │ │ ││și dispozitivele de │activare ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ghidare (X)*2) │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.6. Culoare centrale, │Inspecție vizuală │(a)│Podea nesigură │ │ X │ ││zone pentru călătoria în │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤│picioare │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Bare sau mânere de susținere defecte │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Fixate necorespunzător sau inutilizabile │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.7. Scări și trepte │Inspecție vizuală și prin │(a)│Stare deteriorată │ X │ │ ││ │activare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │(atunci când este cazul) │ │Avariate │ │ X │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤│ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Funcționare necorespunzătoare a scărilor │ │ │ ││ │ │ │retractabile │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.8. Sistem de comunicare │Inspecție vizuală și prin │Sistem defect │ X │ │ ││cu călătorii (X)*2) │acționare ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.9. Notificări (X)*2) │ Inspecție vizuală │(a)│Notificări lipsă, eronate sau ilizibile │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Informații false │ │ X │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.10. Cerințe privind transportul copiilor (X)*2) │ │ │ │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.10.1. Ușile │Inspecție vizuală │Siguranța ușilor neconformă cu cerințele*1) privind │ │ │ ││ │ │acest tip de transport │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.10.2. Echipamente de │Inspecție vizuală │Echipamente de semnalizare sau speciale lipsă │ X │ │ ││semnalizare și speciale │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│9.11. Cerințe privind transportul persoanelor cu mobilitate redusă (X)*2) │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤│9.11.1. Uși, rampe și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ ││lifturi │activare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Stare deteriorată │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Stabilitatea este afectată; poate provoca răniri │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Comandă (comenzi) defectă (defecte) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(d)│Dispozitiv(e) de avertizare defect(e) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.11.2. Sistemul de │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ ││blocare a scaunului rulant│activare, dacă este cazul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(b)│Stare deteriorată │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Stabilitatea este afectată; poate provoca răniri │ │ X │ ││ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│ │ │(c)│Comandă (comenzi) defectă (defecte) │ X │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ ││ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ ││ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤│9.11.3. Echipamente de │Inspecție vizuală │Echipamente de semnalizare sau speciale lipsă │ │ X │ ││semnalizare și speciale │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤│(*1) Eficiența procentuală a frânării se calculează divizând efortul total de frânare obținut la aplicarea frânei cu greutatea ││ vehiculului sau, în cazul semiremorcilor, cu suma maselor pe punte, și multiplicând apoi rezultatul cu 100. ││(*2) Categoriile de vehicule care nu fac obiectul prezentei directive sunt incluse în scop de orientare. ││(*3) 48% pentru vehiculele neechipate cu ABS sau cu omologare de tip dinainte de 1 octombrie 1991. ││(*4) 45% pentru vehiculele înmatriculate după 1988 sau de la data menționată în cerințe, oricare dintre acestea este mai recentă. ││(*5) 43% pentru semiremorci și remorcile cu bară de tracțiune înmatriculate după 1988 sau de la data menționată în cerințe, oricare ││ dintre acestea este mai recentă. ││(*6) 2,2 m/sp pentru vehiculele din categoriile N(1), N(2) și N(3). ││(*7) Omologare de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE, Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 1 (Euro 5), │Directiva 88/77/CEE și Directiva 2005/55/CE. ││(*8) Omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 2 (Euro 6) și Regulamentul (CE) nr. 595/2009│ (Euro VI). ││(*9) Omologare de tip în conformitate cu limitele de la rândul B secțiunea 5.3.1.4 din anexa I la Directiva 70/220/CEE; ││ rândul B1, B2 sau C secțiunea 6.2.1 din anexa I la Directiva 88/77/CEE sau înmatriculate pentru prima dată ori puse în circulație ││ după 1 iulie 2008. ││(*10) Omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 2 (Euro 6). Omologare de tip în conformitate cu │Regulamentul (CE) nr. 595/2009 (Euro VI). ││NOTA: ││*1) "Cerințele" sunt stabilite în omologarea de tip la data omologării, a primei înmatriculări sau a primei puneri în circulație, precum ││ și de obligațiile privind postechiparea sau de dreptul intern al țării de înmatriculare. Aceste motive de respingere se aplică numai ││ în cazul în care a fost verificată conformitatea cu cerințele. ││*2) X identifică elementele referitoare la starea vehiculului și la caracterul adecvat al utilizării acestuia pe carosabil, dar care nu ││ sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică. ││*3) Modificare nesigură înseamnă o modificare cu efecte negative asupra siguranței rutiere a vehiculului sau cu efecte disproporționate ││ asupra mediului. ││E Pentru verificarea acestui element trebuie utilizat un echipament. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (la 20-05-2018, Anexa nr. 1b) a fost modificată de ANEXELE din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 455 bis din 19 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 1c)
  Verificări suplimentare pentru vehiculele agreate pentru transportul anumitor mărfuri periculoase
  *Font 7*┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │ Element verificat │ Metoda de control │ Defectele constatate pentru respingere │Cod defect ││crt.│ │ │ ├───┬───┬───┤│ │ │ │ │DMi│DMa│DP │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│1. │Cablaje instalație │Inspecție vizuală (pentru zonele │a) Conductorii nu sunt izolați în mod corespunzător │ │ │ X ││ │electrică │accesibile) │b) Circuitele nu sunt protejate prin elemente următoarelor│ │ │ X ││ │ │Se aplică vehiculelor EX/III, FL, │circuite: │ │ │ ││ │ │OX, AT. │- de la baterie la sistemele de pornire la rece și de │ │ │ ││ │ │ │ oprire a motorului │ │ │ ││ │ │ │- de la baterie la alternator │ │ │ ││ │ │ │- de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau │ │ │ ││ │ │ │ disjunctoare │ │ │ ││ │ │ │- de la baterie la demarorul motorului │ │ │ ││ │ │ │- de la baterie la cutia de comandă a sistemului de │ │ │ ││ │ │ │ frânare de încetinire dacă acesta este electric sau │ │ │ ││ │ │ │ electromagnetic │ │ │ ││ │ │ │- de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei │ │ │ ││ │ │ │c) Cablurile electrice nu sunt atașate sigur sau sunt │ │ │ X ││ │ │ │plasate astfel încât conductorii nu sunt protejați │ │ │ ││ │ │ │corespunzător împotriva solicitărilor mecanice și/sau │ │ │ ││ │ │ │termice. │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│2. │Întrerupător principal │Inspecție vizuală │a) întrerupătorul principal al bateriei (general) nu │ │ │ X ││ │al bateriei (general) │Se aplică vehiculelor EX/III, FL. │funcționează sau lipsește. │ │ │ ││ │ │ │b) În cazul în care întrerupătorul principal este de tip │ │ │ X ││ │ │ │monopolar, acesta nu este montat pe conductorul de │ │ │ ││ │ │ │alimentare (aceasta condiție se aplică doar vehiculelor │ │ │ ││ │ │ │înmatriculate pentru prima dată după 1 iulie 2005). │ │ │ ││ │ │ │c) Dispozitivul de comandă din cabina care permite │ │ │ X ││ │ │ │deconectarea și reconectarea întrerupătorului general nu │ │ │ ││ │ │ │funcționează sau lipsește. │ │ │ ││ │ │ │d) Dispozitivul de comanda din cabina nu este semnalizat │ │ X │ ││ │ │ │distinct sau nu este ușor accesibil. │ │ │ ││ │ │ │e) Dispozitivul de comanda din cabina nu este protejat │ │ X │ ││ │ │ │împotriva acționării involuntare, fie cu un capac de │ │ │ ││ │ │ │protecție, fie cu un dispozitiv de comandă cu mișcare │ │ │ ││ │ │ │dublă. │ │ │ ││ │ │ │f) În cazul în care este montat un dispozitiv de comandă │ │ X │ ││ │ │ │suplimentar, acesta nu este identificat în mod distinct │ │ │ ││ │ │ │sau nu este protejat împotriva unei manevrări │ │ │ ││ │ │ │involuntare. │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│3. │Baterii de acumulatori │Inspecție vizuală │a) Bornele bateriei nu sunt izolate electric sau nu sunt │ │ │ X ││ │ │Se aplica vehiculelor EX/II EX/III,│acoperite de capacul izolator al cutiei. │ │ │ ││ │ │FL. │b) Bateriile nu sunt fixate într-o cutie bine ventilate │ │ │ X ││ │ │ │(în cazul în care bateriile nu sunt situate în │ │ │ ││ │ │ │compartimentul motorului). │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│4. │Instalația electrică │Inspecție vizuală │a) Conductorii situați în spatele cabinei conducătorului │ │ │ X ││ │din spatele cabinei │(pentru zonele accesibile) │auto nu sunt protejați împotriva șocurilor, abraziunii și │ │ │ ││ │ │Se aplica vehiculelor EX/III, FL. │frecării în timpul utilizării normale a vehiculului │ │ │ ││ │ │ │(excepție fac cablurile senzorilor dispozitivelor ABS care│ │ │ ││ │ │ │nu necesită protecție suplimentară). │ │ │ ││ │ │ │b) Becurile din spatele cabinei au dulie filetată. │ │ │ X ││ │ │ │c) Conexiunile electrice dintre autovehicule și remorci nu│ │ │ X ││ │ │ │sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare│ │ │ ││ │ │ │accidentală. │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│5. │Cabina │Inspecție vizuală │a) toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut │ │ X │ ││ │ │Se aplica vehiculelor OX. │(dacă este montat) nu sunt închise ermetic ori nu sunt │ │ │ ││ │ │ │realizate din sticlă securizată, │ │ │ ││ │ │ │b) între cisternă și cabina sau scut (data este montat) │ │ │ X ││ │ │ │nu există un spațiu liber de cel puțin 150 mm. │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│6. │Rezervoare de │Inspecție vizuală │a) În caz de scurgere combustibilul poate să vină în │ │ │ X ││ │combustibil │Se aplica vehiculelor EX/II, │contact cu părțile încălzite ale vehiculului sau cu │ │ │ ││ │ │EXIIII, FL, OX. │încărcătura. │ │ │ ││ │ │ │b) Rezervoarele de benzine nu sunt echipate cu dispozitiv │ │ │ X ││ │ │ │antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiul de │ │ │ ││ │ │ │umplere, sau cu un dispozitiv care permite menținerea │ │ │ ││ │ │ │acestui orificiu închis ermetic. │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│7. │Sistem de evacuare │Inspecție vizuală (pentru zonele │a) Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) │ │ │ X ││ │ │accesibile) │nu este îndreptat sau protejat astfel încât să se evite │ │ │ ││ │ │Se aplică vehiculelor EX/II EX/III,│orice pericol pentru încărcătura ca urmare a încălzirii │ │ │ ││ │ │FL. │ori aprinderii. │ │ │ ││ │ │ │b) Părțile sistemului de evacuare situate direct sub │ │ │ X ││ │ │ │rezervorul de combustibil (diesel) nu se găsesc la o │ │ │ ││ │ │ │distantă de cel puțin 100 mm de acesta sau nu sunt │ │ │ ││ │ │ │protejate printr-un ecran termic. │ │ │ │└────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘ (la 20-05-2018, Anexa nr. 1c) a fost modificată de ANEXELE din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 455 bis din 19 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 1d)I. Principii de arimare a încărcăturii1. Arimarea încărcăturii suportă următoarele forte care rezultă din accelerări/decelerări ale vehiculului:– în direcția de mers: de 0,8 ori greutatea încărcăturii; și– în direcție laterală: de 0,5 ori greutatea încărcăturii; și– împotriva direcției de mers: de 0,5 ori greutatea încărcăturii;– și, în general, trebuie să prevină înclinarea sau bascularea încărcăturii.2. Distribuirea încărcăturii ia în considerare sarcinile maxime autorizate pe punte, precum și sarcinile minime necesare pe punte în limitele masei maxime autorizate a vehiculului, în conformitate cu dispozițiile legale privind greutățile și dimensiunile vehiculelor.3. La arimarea încărcăturii se iau în considerare cerințele aplicabile pentru rezistența anumitor componente ale vehiculului, precum peretele frontal, peretele lateral, pereții din spate, stâlpii de susținere sau punctele de ancorare, atunci când aceste elemente se utilizează pentru arimarea încărcăturii.4. Pentru arimarea încărcăturii se pot folosi una, mai multe sau o combinație între următoarele metode de arimare:– zăvorâre;– blocare (locală/generală);– ancorare directă;– frecare.5. Standarde aplicabile:┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Standardul │ Obiect │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12195-1 │Calculul forțelor de ancorare │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12640 │Puncte de ancorare │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12642 │Rezistența structurii caroseriei vehiculului │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12195-2 │Chingi de ancorare fabricate din fibre artificiale│├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12195-3 │Lanțuri de ancorare │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12195-4 │Cabluri de ancorare din fibre de oțel │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- ISO 1161, ISO 1496│Container ISO │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 283 │Cutii mobile │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EN 12641 │Prelate │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EUMOS 40511 │Prăjini - stâlpi de susținere │├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│- EUMOS 40509 │Ambalaj de transport │└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘II. Inspecția arimării încărcăturii1. Clasificarea deficiențelor Deficiențele sunt clasificate în una dintre următoarele categorii de deficiențe:– deficiențe minore: este vorba despre o deficiență minoră atunci când încărcătura a fost arimată în mod corespunzător, dar ar putea fi indicată o recomandare privind siguranța;– deficiențe majore: este vorba despre o deficiență majoră în cazul în care încărcătura nu a fost arimată suficient de bine și este posibilă o deplasare sau o răsturnare a încărcăturii ori a unor părți din aceasta;– deficiență periculoasă: este vorba despre o deficiență periculoasă atunci când siguranța traficului este amenințată de un pericol direct provocat de riscul de pierdere a încărcăturii sau a unei părți a acesteia, de un risc direct legat de încărcătură sau de punerea imediată în pericol a persoanelor. Atunci când există mai multe deficiențe, transportul este clasificat în conformitate cu deficiența din grupul celor mai grave deficiențe. În cazul în care există mai multe deficiențe, având în vedere că este de așteptat ca efectele bazate pe o combinație a acestor deficiențe să se consolideze reciproc, transportul se clasifică în următoarea categorie de deficiențe ca gravitate.2. Metodele de control Metoda de control este o evaluare vizuală a utilizării adecvate a măsurilor corespunzătoare în măsura necesară pentru arimarea încărcăturii și/sau măsurarea forțelor de tensionare, calcularea eficienței arimării și verificarea certificatelor, după caz.3. Clasificarea deficiențelor Tabelul 1 stabilește norme care pot fi aplicate în cursul unui control al arimării încărcăturii pentru a se stabili dacă starea transportului este acceptabilă. Clasificarea deficiențelor se determină, după caz, pe baza clasificărilor stabilite la punctul 1 din prezentul capitol. Valorile precizate în tabelul de mai jos sunt orientative și ar trebui să fie considerate ca atare pentru determinarea categoriei de deficiență, având în vedere circumstanțele specifice - mai ales în funcție de natura încărcăturii - și la discreția inspectorului. În cazul unui transport care intră sub incidența Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase, se pot aplica cerințe mai specifice.*Font 9*┌────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Aspect │ Deficiențe │ Clasificarea ││ │ │ deficiențelor │├────────┴───────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┬───────────┤│ │ Minoră │Majoră │Periculoasă│├────────┬───────────────────────────────────────────────────┼────────┴───────┴───────────┤│A │Ambalajul de transport nu permite arimarea adecvată│La latitudinea inspectorului││ │a încărcăturii │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│B │Una sau mai multe unități de încărcătură nu sunt │La latitudinea inspectorului││ │poziționate corespunzător │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│C │Vehiculul nu este adecvat încărcăturii (deficiență │La latitudinea inspectorului││ │diferită de cele enumerate la punctul 10) │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│D │Deficiente evidente ale suprastructurii vehiculului│La latitudinea inspectorului││ │(deficiență diferită de cele enumerate la punctul │ ││ │10) │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤│10. │Caracterul adecvat al vehiculului │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.1. │Peretele frontal (dacă este utilizat pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.1.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii sau │ │ X │ ││ │deformată │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată, care poate afecta integritatea │ │ │ X ││ │compartimentului de marfă │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.1.2 │Rezistență insuficientă (certificat sau etichetă, │ │ X │ ││ │dacă este cazul) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X ││ │transportată │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│10.2. │Pereții laterali (dacă sunt utilizați pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.2.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii, │ │ X │ ││ │deformată, stare nesatisfăcătoare a balamalelor sau│ │ │ ││ │a dispozitivelor de închidere │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată; balamale sau dispozitive de │ │ │ X ││ │închidere absente sau nefuncționale │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.2.2 │Rezistență insuficientă a suportului (certificat │ │ X │ ││ │sau etichetă, dacă este cazul) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X ││ │transportată │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.2.3 │Panourile pereților laterali, stare │ │ X │ ││ │nesatisfăcătoare │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│10.3. │Peretele posterior (dacă este utilizat pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.3.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii, │ │ X │ ││ │deformată, stare nesatisfăcătoare a balamalelor sau│ │ │ ││ │a dispozitivelor de închidere │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată; balamale sau dispozitive de │ │ │ X ││ │închidere absente sau nefuncționale │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.3.2 │Rezistență insuficientă (certificat sau etichetă, │ │ X │ ││ │dacă este cazul) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X ││ │transportată │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│10.4. │Stâlpi de susținere (dacă sunt utilizați pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.4.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii sau │ │ X │ ││ │deformată ori fixată insuficient pe vehicul │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată; fixare instabilă pe vehicul │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.4.2 │Rezistență insuficientă sau deficiență de │ │ X │ ││ │proiectare │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X ││ │transportată │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│10.5. │Puncte de ancorare (dacă sunt utilizate pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.5.1 │Stare nesatisfăcătoare sau deficiență de proiectare│ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Nu poate rezista forțelor de ancorare necesare │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.5.2 │Număr insuficient │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Număr insuficient pentru a rezista forțelor de │ │ │ X ││ │ancorare necesare │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│10.6. │Structuri speciale necesare (dacă sunt utilizate pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.6.1 │Stare nesatisfăcătoare, deteriorată │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată; nu poate rezista forțelor de │ │ │ X ││ │reținere │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.6.2 │Inadecvate pentru încărcătura transportată │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Lipsă │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│10.7. │Podea (dacă este utilizată pentru arimarea încărcăturii) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│10.7.1 │Stare nesatisfăcătoare, deteriorată │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Piesă fisurată; Nu poate susține încărcătura │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│10.7.2 │Coeficient de încărcare insuficient │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Nu poate susține încărcătura │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20. │Metode de arimare │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.1. │Zăvorâre, blocare și ancorare directă │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.1.1 │Arimarea directă a încărcăturii (blocare) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.1.1.1│Distanță prea mare până la peretele frontal, dacă │ │ X │ ││ │este utilizat pentru arimarea directă a │ │ │ ││ │încărcăturii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.1.2│Distanță laterală prea mare până la peretele │ │ X │ ││ │lateral, dacă este utilizat pentru arimarea directă│ │ │ ││ │a încărcăturii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.1.3│Distanță prea mare până la peretele posterior, dacă│ │ X │ ││ │este utilizat pentru arimarea directă a │ │ │ ││ │încărcăturii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20.1.2. │Dispozitive de arimare precum șine pentru arimare, grinzi de arimare, plăci și ││ │pene de arimare în față, în lateral și în spate │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.1.2.1│Fixare necorespunzătoare pe vehicul │ X │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Fixare insuficientă │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Nu pot rezista forțelor de reținere, slabe │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.2.2│Fixare neadecvată │ X │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Fixare insuficientă │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Complet ineficiente │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.2.3│Echipamentul de arimare nu este suficient de │ │ X │ ││ │adecvat │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Echipamentul de arimare este complet inadecvat │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.2.4│Metoda aleasă pentru arimarea ambalajului nu este │ │ X │ ││ │optimă │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Metoda aleasă este complet inadecvată │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20.1.3. │Arimare directă cu plase și prelate │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.1.3.1│Starea plaselor și a prelatelor (eticheta lipsește/│ X │ │ ││ │este deteriorată, însă dispozitivul se află încă în│ │ │ ││ │stare bună) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Dispozitivele de reținere a încărcăturii sunt │ │ X │ ││ │deteriorate │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Dispozitivele de reținere a încărcăturii sunt grav │ │ │ X ││ │deteriorate și nu mai sunt adecvate pentru │ │ │ ││ │utilizare │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.3.2│Rezistență insuficientă a plaselor și a prelatelor │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Capacitate mai mică de 2/3 din forțele de reținere │ │ │ X ││ │necesare │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.3.3│Strângere insuficientă a plaselor și a prelatelor │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Strângerea nu este capabilă să suporte 2/3 din │ │ │ X ││ │forțele de reținere necesare │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.1.3.4│Plasele și prelatele nu sunt suficient de adecvate │ │ X │ ││ │pentru fixarea încărcăturii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Complet inadecvate │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20.1.4. │Separarea și umplerea unităților de încărcare sau a spațiilor libere │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.1.4.1│Caracterul inadecvat al unității de separare și │ │ X │ ││ │umplere │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Separare sau spații libere prea mari │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20.1.5. │Ancorarea directă (orizontală, transversală, diagonală, cu chingi și carabine de││ │ancorare) │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.1.5.1│Forța de fixare necesară inadecvată │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Mai puțin de 2/3 din forța necesară │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20.2. │Arimare prin frecare │├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.2.1. │Atingerea forței de reținere necesare │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.2.1.1│Forța de reținere necesară inadecvată │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Mai puțin de 2/3 din forța necesară │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤│20.3. │Dispozitive utilizate de arimare a încărcăturii │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│20.3.1. │Caracterul inadecvat al dispozitivelor de arimare a│ │ X │ ││ │încărcăturii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Dispozitiv complet inadecvat │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.3.2. │Eticheta (de exemplu, pe placă/remorca supusă │ X │ │ ││ │testării) lipsește/este deteriorată, dar │ │ │ ││ │dispozitivul încă în stare bună │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Eticheta (de exemplu, pe placă/remorca supusă │ │ X │ ││ │testării) lipsește/este deteriorată, dar │ │ │ ││ │dispozitivul este foarte deteriorat │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.3.3. │Dispozitivele de arimare a încărcăturii sunt │ │ X │ ││ │deteriorate │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Dispozitivele de arimare a încărcăturii sunt grav │ │ │ X ││ │deteriorate și nu mai sunt adecvate pentru │ │ │ ││ │utilizare │ │ │ │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.3.4. │Trolii de ancorare incorect utilizate │ │ X │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Trolii de ancorare defecte │ │ │ X │├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤│20.3.5. │Utilizarea greșită a dispozitivelor de arimare a │ │ X │ ││ │încărcăturii (de exemplu, absența apărătoarelor │ │ │ ││ │pentru margini) │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤│ │Utilizare defectuoasă a dispozitivelor de arimare a│ │ │ X ││ │încărcăturii (de exemplu, noduri) │ │ │