ORDIN nr. 995 din 7 decembrie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011    În temeiul prevederilor art. 10 și 12 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 7 lit. a)-k), o), r), s), ee) și ff) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. j), ale art. 83 și ale art. 84 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 60, art. 61 alin. (3) și (4), art. 61^1 și 61^2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IIOrdinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se abrogă.2. Anexa se modifică după cum urmează:a) Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, și ale Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura în trafic și la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și ale operatorilor de transport rutier.(2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, potrivit competențelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare.(3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu și operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori și/sau de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspecției Muncii - I.M., din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita de competență a acestora.(4) În cursul exercitării atribuțiilor, inspectorii au dreptul:a) să efectueze controlul atât în spațiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât și în spațiul din vehicul destinat transportului respectiv;b) să verifice, să rețină și/sau să copieze orice document ori înregistrare relevantă pentru activitatea de control;c) să solicite conducătorului auto/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier, după caz, să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locație dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunțite, dacă există indicii privind intervenții neautorizate asupra tahografului sau privind existența unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;d) să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru în care își desfășoară activitatea întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, unde pot exista informații relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât și în vehiculele deținute de aceasta/acesta.";b) Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Coordonatorul național al activităților de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, ale Acordului AETR și ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumit în continuare Coordonator național.";c) La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Constatarea nerespectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, în trafic se va evidenția și se va consemna de către inspectori într-un formular-tip, denumit «Formular de control în trafic». Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1.";d) La articolul 10, alineatele (7)-(9) vor avea următorul cuprins:(7) Analiza înregistrărilor prelevate de la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediul inspectoratului regional al I.S.C.T.R. de pe raza acestora prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare.----------Alin. (7) al art. 10 din ORDINUL nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 721 din 25 octombrie 2007 modificat de lit. d) a pct. 2 al art. II din prezentul act normativ a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional(8) Controlul documentelor și datelor furnizate de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier la cererea inspectorilor din cadrul inspectoratelor regionale ale I.S.C.T.R. are același statut cu controlul efectuat la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/ operatorilor de transport rutier.----------Alin. (8) al art. 10 din ORDINUL nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 721 din 25 octombrie 2007 modificat de lit. d) a pct. 2 al art. II din prezentul act normativ a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".(9) Verificările efectuate la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, și rezultatele acestor verificări se vor evidenția în formularul-tip «Fișa de contravenții», care, după completare, se va comunica întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier. Modelul fișei de contravenții este prezentat în anexa nr. 3.";e) Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Controalele la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua și atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat încălcări grave ale Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului.(2) Inspectorii vor ține seama de toate informațiile furnizate de organismul de legătură desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, referitoare la întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier respectiv, în timpul controalelor efectuate.";f) Anexele nr. 1, 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 și 4.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 311/2010 privind desemnarea personalului cu atribuții de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în scopul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenței de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2010.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Anca Daniela Boagiu
    București, 7 decembrie 2011.Nr. 995.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICE din 07/12/2011  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la normele metodologice)*Font 9*┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Inspectoratul de Stat pentru │ │11. Rezultatul controlului ││Control în Transporturile │Formular de control în trafic │[] Alte verificări ││Rutiere - ISCTR │ │[] Amenda ││ │Timpii de conducere și odihnă │[] Avertisment ││Inspectoratul Regional .....│ Regulament CE 561/2006 - │[] Imobilizare ││Adresa ................ │ 3821/85 │[] Fără abateri ││ │ Acordul AETR │ ││Tel. │ │ │├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┤│Control │├───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┤│13.Cod poștal al zonei │13.Agent de control │1.Locul controlului │2. Data: │3. Ora: ││autorității de control │ │ │ / / │ . ││ │ │ │ │ . │├───────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────┤│Categoria drumului ││[] Autostrada [] Drum Național [] Altă categorie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Vehicul │├─────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬─────────────┬───────┬──────┬──────────┤│4. Număr │6. Tipul de │Masa totală│8.Țara │5.Număr │6.Tip │Masa │Țara ││înmatriculare │vehicul: │maximă │ │înmatriculare│remorcă│totală│ ││al autovehicului │ │ │ │remorcă │ │maximă│ │├─────────────────┴────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴───────┴──────┴──────────┤│Conducător auto și întreprinderea/ ││operatorul de transport rutier │├────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┤│7. Numele operatorului de transport │ Țara: │Adresa: ││ rutier: │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├───────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │Telefon: │ ││ │ ├───────────────┴─────────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────┬──────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┤│9. Numele │Data nașterii:│ │Adresa: ││conducătorului auto: │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┤ ├────────────────┬────────────────────────────┤│Seria de card a │ │ │Telefon: │ ││conducătorului │ │ │ │ ││auto: │ │ │ │ │├─────────────────────┴──────────────┼───────┼────────────────┴────────────────────────────┤│Angajator - dacă este altul decât │Țara: │Adresa, numărul de telefon: ││cel de la rubrica 7: │ │ │├────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────┤│Tipul de transport │├────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┤│[] Național │[] De mărfuri │[] Tahograf │[] Pe teritoriul UE ││ │ │digital │[] Pe teritoriul țărilor ││ │ │ │ AETR ││[] Internațional │[] De persoane │[] Tahograf │[] Național/Altele ││ │ │ analogic │ ││ │ │ │ │├────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────┤│Perioada pentru care au fost analizate înregistrările │├───────────┬─────┬─────────┬─────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┤│De la data │ Ora │ La data │ Ora │ Nr. de zile verificate │Citirea kilometrajului │├───────────┼─────┼─────────┼─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ / / │ . │ / / │ . │ │ │├───────────┴─────┴─────────┴─────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┤│Contravănții - art. 8 alin. (...) pct.... din OG nr. 37/2007├───────┬──────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤│Cod UE │ Punctul: │ Valoare amendă conform │ Data și ora de început și sfârșit ││ │ │art. 9 alin. 1 lit. ... │ │├───────┼──────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├───────┼──────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├───────┼──────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├───────┴──────────┴─────────────┬────────┬─┴─────────────────┬────────────────────────────┤│Imobilizarea se aplică până la: │Ora: │Data / / Sau │[] Nu se aplică imobilizarea│├────────────────────────────────┴────────┴───────────────────┴────────────────────────────┤│12. Comentarii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Date descărcate sau diagrame luate de la conducător auto și/sau vehicul │├───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┤│[]Document eliberat│[]Diagrame │[]Raport │[]Date digitale│[]Date digitale │[] Altele ││ pentru: │ tahograf │ tipărit │ din memoria │ din cadrul │(Specificați ││ │ Numărul │ Numărul │ tahografului │ conducătorului │mai sus) ││ │ │ │ │ auto │ │├───────────────────┴───────────┴──────────┼───────────────┴─────────────────┴─────────────┤│13. Semnătura agentului de control: │Semnătura conducătorului auto: ││ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 a fost modificată de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la normele metodologice)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIINSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.Inspectoratul Regional ..................PROCES - VERBALde prelevare a înregistrărilor*Font 8* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Operator de transport rutier/Întreprinderea de transport rutier │CUI/Cod fiscal │ │în cont propriu │ │ │ ................................................................ │ ............................... │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Adresa/Sediul │Nr. de vehicule utilizate │ │................................................................ │................................ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Tip/Tipuri de transport │Nr. de conducători auto angajați │ │................................................................ │................................ │ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ │1. Conducători auto/Numere de │2. Perioada prelevată │ │înmatriculare │ │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ │... │de la │până la │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │... │de la │până la │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │... │de la │până la │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │... │de la │până la │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │... │de la │până la │ ├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │... │de la │până la │ └─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    Mențiuni:    ..................................................................................................    ..................................................................................................                     Primit Predat Inspectorul/Inspectorii care au efectuat prelevarea, Reprezentantul operatorului de transport rutier/           ............................ întreprinderii de transport rutier              (numele și semnătura) în cont propriu,                                                             .................................                                                              (numele, semnătura și ștampila)    Data:    ...............----------Anexa 3 a fost modificată de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".  +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 3 la normele metodologice)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIIINSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.Inspectoratul Regional ................FIȘA DE CONTRAVENȚIIprevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 37/2007privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilorprivind perioadele de conducere, pauzele șiperioadele de odihnă ale conducătorilor autoși utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora*Font 8* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Operator de transport rutier/Întreprinderea de transport rutier │Data controlului │ │în cont propriu │ │ │................................................................ │............................... │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Adresa/Sediul │Nr. de vehicule utilizate │ │................................................................ │................................ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Tip/Tipuri de transport │Nr. de conducători auto angajați │ │................................................................ │................................ │ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Tipul de încălcare │Încadrarea faptei │ Proces-verbal de constatare a │ │ │ │ contravenției: seria, numărul, │ │ │ │ cuantumul amenzii │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │... │... │ ... │ └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘                     Întocmit Inspector-șef teritorial,                 ................. ................................----------Anexa 4 a fost modificată de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016 prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional".---------