ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 30 martie 2016pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016  Având în vedere prevederile art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei, care prevede că se instituie un registru al Uniunii pentru perioada de comercializare a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru perioadele ulterioare,luând în considerare faptul că în legislația națională privind protecția mediului se constată existența unor neconcordanțe legislative referitoare la Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 389/2013, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor și obligațiilor asumate de România față de Comisia Europeană, în raport cu aplicarea politicii naționale în domeniul schimbărilor climatice,în scopul reglementării acestei situații este absolut necesară modificarea și completarea legislației în vigoare, stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative, pentru îmbunătățirea cadrului de implementare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS), transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, a cadrului de asigurare a gestionării efectelor generate de implementarea Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (non-ETS), precum și a cadrului de realizare a tranzacțiilor internaționale, în vedere respectării angajamentelor asumate pe plan extern, în scopul conformării activității registrului pentru conturile non-ETS,întrucât neadoptarea acestui act normativ poate conduce la blocarea operațiunilor privind registrul Uniunii, constând în neoperaționalizarea totală a alocării de certificate pe diverse tipuri de instalații industriale în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, neefectuarea activităților de colectare, prelucrare și validare de către personalul tehnic autorizat a datelor transmise de către operatorii economici și pentru partea de non-ETS, toate acestea cu efect imediat și direct asupra operatorilor economici, generând imposibilitatea conformării și tranzacționării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,având în vedere că măsurile propuse de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanță cu nivelul de certificate alocate unui operator economic trebuie îndeplinite anual, respectiv până la data de 30 aprilie 2016, astfel cum este prevăzut la art. 8 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, iar nerespectarea acestei limite anuale atrage aplicarea unei penalități de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă care depășește nivelul anual alocat, fără posibilitatea din partea operatorului economic de recuperare în anul următor a excesului de emisii care a constituit obiectul penalizării,deoarece penalitățile suportate de către operatorii economici pot genera acțiuni judiciare îndreptate împotriva statului pentru recuperarea prejudiciilor financiare suferite de către aceștia, precum și a beneficiilor nerealizate, toate acestea având impact financiar asupra bugetului general consolidat,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 46^1 se modifică și va avea următorul cuprins:46^1. autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră - actul administrativ emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin care se stabilesc obligațiile privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră; de asemenea, se stabilește obligația de a returna anual în conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, monitorizate și verificate pentru anul anterior;2. La articolul 59, literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) administrează conturile naționale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră;h) administrează sistemul național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reținerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;3. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Atribuțiile și responsabilitățile autorității publice centrale pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. g) și h) se realizează prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului.  +  Articolul IIArticolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Abrogat  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru Gărzi este de 1.007, din care:a) 935 de posturi pentru personalul silvic cu atribuții de control și implementare;b) 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții - resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.(2) Numărul minim de posturi pentru o structură teritorială a Gărzii este de 40. (la 07-07-2017, Articolul 3 din Articolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 159 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 04 iulie 2017 )  +  Articolul III(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților prevăzute la art. I pct. 3, Agenția Națională pentru Protecția Mediului preia de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor un număr de 20 de posturi și personalul aferent, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(2) Personalul preluat în condițiile prevăzute la alin. (1) își menține drepturile salariale deținute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere, a Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înființarea Sistemului național pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reținerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător modificărilor introduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 30 martie 2016.Nr. 9.