ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 15 decembrie 2014,ținând cont de imperativul consolidării cadrului legal și îmbunătățirii activității din domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncii, sistemului național de asistență socială, respectiv domeniul protecției persoanelor cu dizabilități,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale,reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor  +  Articolul 1(1) Se reorganizează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin schimbarea denumirii în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și prin preluarea activității și a structurilor de la Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură își încetează existența.  +  Articolul 2(1) Se reorganizează Ministerul Economiei prin schimbarea denumirii în Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și prin preluarea activității și a structurilor din domeniul turismului de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism.(2) Autoritatea Națională pentru Turism, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, trece în coordonarea ministrului economiei, comerțului și turismului. Finanțarea Autorității Naționale pentru Turism se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.  +  Articolul 3(1) Se înființează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin preluarea activităților și a structurilor de la Departamentul pentru Energie și de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, exclusiv cele din domeniul turismului.(2) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri îndeplinește funcțiile și exercită atribuțiile în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei și exercită:a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale, precum și pentru filialele acestora;b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la entitățile prevăzute la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor entități;c) orice alte atribuții exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate, precum și activitatea desfășurată de Ministerul Economiei privind concesiunea serviciului public de distribuție gaze naturale. (la 03-07-2015, Lit. c) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniile energetic și resurselor energetice se realizează de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.(5) Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la societățile din domeniile energetic și resurselor energetice pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestor societăți, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(6) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului se desființează Departamentul pentru Energie și Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism.  +  Articolul 4(1) Se reorganizează Ministerul Educației Naționale prin schimbarea denumirii în Ministerul Educației și Cercetării Științifice.(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice își realizează, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare, atribuțiile în domeniul cercetării științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.(3) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, conducerea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare se asigură de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educației și cercetării științifice.(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâri ale Guvernului, trec, după caz, în subordinea ori coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare entitățile preluate de Ministerul Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică conform art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.(6) Pot trece în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare institutele, centrele sau stațiunile aflate în coordonarea ori în subordinea Academiei Române și a academiilor de ramură numai cu acordul Academiei Române și al academiilor de ramură.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale  +  Articolul 5Abrogat. (la 17-11-2016, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 210 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 )  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naționale, structurile militare și structurile în care își desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare organizează activitățile de inspecție a muncii prin direcții proprii de specialitate, care au competență exclusivă numai pentru structurile respective.  +  Articolul 7(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activității din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) Finanțarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(3) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.(3^1) Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorității de un secretar general, numit în condițiile legii. (la 03-07-2015, Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (4) Autoritatea este autoritatea centrală română desemnată să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenția.(5) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii.(6) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcția protecția persoanelor cu dizabilități, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale, precum și un număr de 22 de posturi vacante prin redistribuire în cadrul ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.(7) Patrimoniul aferent activității preluate va fi transferat prin protocolul prevăzut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență.(8) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcția protecția persoanelor cu dizabilități, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestuia.  +  Articolul 8Abrogat. (la 05-01-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul V, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 și-a încetat efectele juridice conform art. 16 alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019. ) Notă
  Potrivit articolului unic din LEGEA nr. 81 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 2 mai 2017, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din 30 iunie 2015 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015.
   +  Articolul 9(1) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. trece de sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Statul român își exercită drepturile și obligațiile în legătură cu calitatea de deținător al acțiunilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin Ministerul Transporturilor.(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, își schimbă denumirea în Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat.(3) Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat poate înființa, organiza și administra unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, în condițiile Ordonanței de urgență nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv prin plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare, prin ordin al secretarului de stat.(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor.  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului. (la 19-12-2014, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014. ) (2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaților ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului.(4) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (3) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului.(5) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor ale societăților prevăzute la alin. (1) și (2) să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzut de lege.(6) Începând cu data exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor decurgând din calitatea de acționar al statului la societățile prevăzute la alin. (1) și (2), procedurile privind selecția administratorilor, aflate în derulare, se preiau și se duc la îndeplinire de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Secretariatului General al Guvernului.(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministrul Economiei, Comerțului și Turismului. (la 19-12-2014, Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014. ) (8) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la Societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. și la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(9) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 11(1) Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Finanțelor Publice activitatea în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Pentru organizarea acestei activități, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi vacante, împreună cu fondurile aferente, de la Ministerul Finanțelor Publice.(2) Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (la 03-07-2015, Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (3) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special. (la 03-07-2015, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (4) Pentru anul 2014, Ministerul Finanțelor Publice își exercită atribuțiile de raportare a stadiului de implementare a controlului intern/managerial la ordonatorii de credite. (la 03-07-2015, Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (5) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial. (la 03-07-2015, Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (6) Competențele Secretariatului General al Guvernului prevăzute la alin. (3) sunt exercitate de către Direcția de control intern/managerial și relații interinstituționale, condusă de un director. (la 03-07-2015, Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (7) Prevederile art. 4 alin. (4) și (5) și ale art. 5 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. (la 03-07-2015, Alin. (7) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 12(1) Numărul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu un număr de 20 de posturi, corespunzător modificărilor introduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Ministerul Transporturilor preia un număr de 28 de posturi din structura Departamentului pentru investiții străine și parteneriat public-privat, dintre care 20 de posturi vacante împreună cu fondurile aferente și 8 posturi ocupate, împreună cu personalul și fondurile aferente.  +  Articolul 13(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului, spre adoptare, proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și, în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora proiectul de lege prevăzut la art. 5 alin. (10). (la 03-07-2015, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. ) (2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau sub autoritate exercită atribuțiile specifice ale ministerelor și autorităților administrației publice centrale în subordinea ori sub autoritatea cărora se află entitățile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități și structuri de la alte instituții publice, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, preiau personalul aferent acestora în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor publice care derulau aceste activități.(4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului și a legii prevăzute la alin. (1) se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, posturile și personalul preluat, precum și patrimoniul instituțiilor publice reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2015 până la data protocolului de predare-primire se preiau în măsura în care prin instrucțiunile prevăzute la art. 15 alin. (5) se prevede astfel. (la 03-07-2015, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 14(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4) al art. 13, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-înființate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea sau reorganizat.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care pentru anul 2015 sunt bugete aprobate pentru ministerele nou-înființate, până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4) al art. 13, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente pe anul 2015 se asigură din aceste bugete.(3) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează de către noii ordonatori principali de credite în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor publice nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și amprentelor ștampilelor transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice. Amprentele ștampilelor sunt cele ale ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(4) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (1)-(3) se efectuează plăți de către șefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 15(1) Creditele bugetare și execuția bugetară pe anul 2014 aferente instituțiilor publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu se transferă către instituțiile publice reorganizate.(2) Operațiunile specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2014 din normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2014 se efectuează de către instituțiile publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Întocmirea și semnarea eventualelor documente aferente operațiunilor specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2014 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate și/sau de către persoanele prevăzute la art. 14 alin. (4).(3) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului eliberează extrase de cont pe numele instituțiilor publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare și a instrucțiunilor prevăzute la alin. (5).(5) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2015, precum și modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (4), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(7) Autoritățile și instituțiile publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația să întocmească situațiile financiare la 31 decembrie 2014, precum și pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și data protocolului de predare-preluare, pentru activitatea proprie.(8) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 se întocmesc pentru vechiul ordonator de credite potrivit prevederilor normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice și se depun la termenul prevăzut de art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(9) Semnarea situațiilor financiare ale anului 2014 se efectuează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor nouînființate potrivit normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 16La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finanțelor publice poate emite precizări în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 17(1) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență își păstrează statutul profesional și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Abrogat. (la 01-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 18, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 18(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc în mod corespunzător prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;b) Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează domeniile ape, păduri și piscicultură;c) Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile economie și comerț;d) abrogată; (la 17-11-2016, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 18, Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 210 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) e) abrogată; (la 17-11-2016, Litera e) din Alineatul (1), Articolul 18, Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 210 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016 ) f) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități;g) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în cazul prevederilor care reglementează domeniul turismului;h) Departamentul pentru Energie și, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile energetic și resurselor energetice;i) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism și, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri;j) Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat cu Departamentul pentru Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor; (la 19-12-2014, Lit. j) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014. ) k) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat cu secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor; (la 19-12-2014, Lit. k) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014. ) l) viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, cu ministrul dezvoltării regionale și administrației publice;m) viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, cu ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;n) viceprim-ministrul, ministrul culturii, cu ministrul culturii.(2) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul transporturilor".(3) În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sau ministrul transporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul transporturilor".(4) În cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 61^1 și 61^2 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor".(5) În cuprinsul art. 41^1 alin. (1), art. 57 și 58 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "ordin comun al ministrului transporturilor și al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor".(6) Partea introductivă a art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: "Ministerul Transporturilor, direct sau prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A."(7) În cuprinsul art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului."  +  Articolul 19Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 1. - Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor de interes național, județean și local, lucrărilor de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum și a infrastructurii de transport naval, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcțiile hidrotehnice și lucrările anexe, acumulările de apă permanente și nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundațiilor, construcțiile și instalațiile hidrometrice, instalațiile de determinare automată a calității apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor și derivațiilor hidrotehnice, stațiile de pompare, precum și altor construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede și de asigurare a conectivității laterale, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii și gheții artificiale și de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor și echiparea cu instalații și echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului și distribuției de energie electrică, transportului și distribuției de gaze naturale, de extracție a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului și gazelor naturale și lucrărilor miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru împădurirea terenurilor degradate, precum și, în situația în care nu există o altă soluție tehnică, lucrărilor de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată și lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.»2. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare de către operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort.3. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;j) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.4. La articolul 2 alineatul (3), literele d) și d^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin operatorii economici producători de energie electrică care funcționează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice și pentru lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, pentru lucrările de interes național de distribuție a energiei electrice, prin Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș pentru lucrările de interes național de extracția gazelor naturale și prin Societatea "Conpet" - S.A. Ploiești pentru lucrările de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului, precum și prin societățile de proiect care au acționari societăți naționale/companii naționale/alte societăți cu capital majoritar de stat pentru lucrările de interes național din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale;d^1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;».5. La articolul 2 alineatul (3), după litera d^2) se introduc două noi litere, literele d^3) și d^4), cu următorul cuprins:d^3) Ministerul Justiției, pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;d^4) municipiul București, prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, în zona centrală a municipiului București, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. (la 03-07-2015, Art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 20Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 36 va avea următorul cuprins:36. minister de resort - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;2. La articolul 100, punctul 58^1 va avea următorul cuprins:58^1. Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție gaze - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, minister de resort;  +  Articolul 21Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 16. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii Guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe și în domeniul parteneriatului public-privat, exercitând funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniile de activitate.»2. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 22. - (1) Direcția generală de informații și protecție internă din cadrul Ministerului Administrației și Internelor se reorganizează ca Departament de Informații și Protecție Internă, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, condus de un secretar de stat, ajutat de doi subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.»3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:«Art. 22^1. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor bugetare aprobate pe același an prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014, în anexa nr. 3/15/27 la bugetul său aprobat pe anul 2015 prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284 - Programul Național de Dezvoltare Locală, și să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate.» (la 03-07-2015, Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. )  +  Articolul 22Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 20 octombrie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Se înființează Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», denumită în continuare Agenția, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2014;b) Articolul 17 și alineatul (3^2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;c) Alineatul (3) al articolului III și articolul IV din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative;d) Art. 9 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:----------------Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul energiei,
  întreprinderilor mici și mijlocii
  și mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul educației
  și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul economiei,
  comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  p. Ministrul mediului,
  apelor și pădurilor,
  Anne-Rose-Marie Jugănaru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  București, 17 decembrie 2014.Nr. 86.----