ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015  **) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.Având în vedere că modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 în anul 2015 reprezintă una dintre condiționalitățile asumate de Guvernul României față de Banca Mondială, în vederea încheierii seriei de împrumuturi pentru politici de dezvoltare din partea instituției internaționale, în vederea respectării angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor cu organismele internaționale, modificarea acestui act normativ este necesar a se realiza în cel mai scurt timp.La elaborarea prezentului act normativ s-au avut în vedere recomandările Băncii Mondiale de modificare a legislației naționale incidente în domeniul concurenței, pentru a consolida convergența acesteia cu cele mai bune practici internaționale.În același timp, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței, alături de autoritățile de concurență ale statelor membre, a devenit competent să aplice prevederile art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazuri individuale. În temeiul regulamentului menționat anterior, Consiliul Concurenței a dobândit obligații a căror nerespectare poate conduce la declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii privind o eventuală neîndeplinire a acestora de către România, în calitatea sa de stat membru. Comisia Europeană poate întreprinde orice inspecție necesară la întreprinderi și asociațiile de întreprinderi.În baza dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, autorității române de concurență i se poate solicita, în orice moment, efectuarea unei inspecții în numele Comisiei Europene sau al unei alte autorități de concurență dintr-un stat membru. Astfel de solicitări din partea Comisiei Europene au avut deja loc în alte state membre. În acest context este necesară reglementarea de urgență, la nivel național, a unor aspecte fără de care nu se poate asigura o respectare deplină a obligației de cooperare pe care Consiliului Concurenței o are în relația cu Comisia Europeană, precum și cu celelalte autorități naționale de concurență din statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, se impune crearea unui cadru legislativ care să permită efectuarea de inspecții inopinate în orice spații în care întreprinderile își desfășoară activitatea, nu doar în spațiile pe care acestea le dețin legal.În absența unui cadru legal adecvat, care poate fi asigurat doar prin modificarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform prezentei ordonanțe de urgență, consecințele negative imediate sunt reprezentate de o eventuală declanșare de către Comisia Europeană a procedurii privind neîndeplinirea obligațiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate națională de concurență, nu dispune în prezent de toate mijloace necesare îndeplinirii obligațiilor de cooperare cu Comisia Europeană, obligații care decurg din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin întreprindere, în sensul prezentei legi, se înțelege orice entitate economică angajată într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determină în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice prevăzute prin lege se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sunt interzise orice înțelegeri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante deținute pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în:a) impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiții de tranzacționare inechitabile;b) limitarea producției, comercializării sau dezvoltării tehnice în dezavantajul consumatorilor;c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Sunt interzise concentrările economice care pot ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Plenului Consiliului Concurenței, care se pune în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, după obținerea avizului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, și intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.7. La articolul 13, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Notificarea poate fi efectuată și în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenței intenția de a încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, și-au anunțat intenția de a face o astfel de ofertă, cu condiția ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12...................................................................................................(9) Validitatea oricărei operațiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor alin. (6), depinde de analiza și decizia pe care Consiliul Concurenței o adoptă cu privire la operațiune, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), (4), (5) și (8).7^1. La articolul 15, alineatele (2) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenței este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, indiferent de durata mandatului exercitat anterior. Membrii Plenului îndeplinesc atribuții conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării președintelui...............................................................(11) În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) și (2), la desemnarea și numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenței pentru un mandat de 5 ani.----------Pct. 7^1 al art. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.8. La articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenței. Președintele Consiliului Concurenței stabilește componența comisiei pentru fiecare caz în parte și îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia. La cererea unui membru al comisiei sau a președintelui Consiliului Concurenței, cazul cu care comisia a fost învestită este supus atenției Plenului Consiliului Concurenței, care va decide.(3) Pe baza hotărârii luate de plen sau de comisie, după caz, președintele Consiliului Concurenței dispune, prin ordin, efectuarea de investigații. Prin același ordin este desemnat raportorul de caz, în baza propunerii directorului general.9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenței revine unuia dintre vicepreședinți desemnat prin ordin de președinte pentru durata absenței sau a indisponibilității sale. În caz de indisponibilitate a vicepreședinților Consiliului Concurenței, delegarea poate fi făcută către un alt membru al Plenului Consiliului Concurenței desemnat prin ordin de președinte pentru durata absenței sau a indisponibilității sale.9^1. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Funcția publică de specialitate pentru Consiliul Concurenței este cea de inspector de concurență. Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea definitivă a funcției publice de specialitate se face numai prin promovare sau prin recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Pct. 9^1 al art. I a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.9^2. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Activitatea inspectorilor de concurență cu studii juridice care exercită atribuții de reprezentare a intereselor autorității în fața instanțelor de judecată, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, constituie vechime în specialitate juridică și este asimilată vechimii în munca juridică desfășurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.----------Pct. 9^2 al art. I a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.10. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un director general. Acesta este funcționar public de conducere, iar atribuțiile sale se stabilesc prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței.11. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Cheltuielile privind organizarea ședințelor Colegiului Consultativ se suportă din bugetul Consiliului Concurenței, cu respectarea prevederilor legale.(2^2) Membrii Colegiului Consultativ au dreptul la decontarea, din bugetul Consiliului Concurenței, a cheltuielilor de deplasare și cazare, în situația în care ședințele se desfășoară în altă localitate decât cea de domiciliu a acestora, cu respectarea prevederilor legale.11^1. La articolul 24, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:Art. 24. - (1) Consiliul Concurenței își întocmește proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. Finanțarea Consiliului Concurenței se asigură de la bugetul de stat, precum și din venituri proprii din sursele prevăzute la art. 31.............................................................(3) Sumele reprezentând tarife și amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.----------Pct. 11^1 al art. I a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.11^2. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Deciziile Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.----------Pct. 11^2 al art. I a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.12. La articolul 25 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) emite avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative, proiectele de documente de politici publice, care pot avea impact anticoncurențial, și poate recomanda modificarea acestora;13. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În aplicarea alin. (1) lit. l), autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale au obligația să solicite avize sau puncte de vedere atunci când inițiază proiecte de acte normative, proiecte de documente de politici publice, care pot avea impact anticoncurențial. Observațiile și propunerile formulate în avizul sau punctul de vedere al Consiliului Concurenței vor fi avute în vedere la definitivarea proiectului de act normativ, respectiv a proiectului de documente de politici publice.14. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) O investigație privind un anumit sector economic poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncționalități ale pieței care afectează procesul concurențial. În această situație, Consiliul Concurenței va lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare în scopul de a crea condiții de concurență efectivă prin:a) emiterea de recomandări către mediul de afaceri, autoritățile publice sau consumatori, pentru facilitarea dezvoltării pieței și a concurenței;b) promovarea unor reglementări specifice, dacă se constată că disfuncționalitățile pieței au fost generate de acte normative în vigoare;c) impunerea, prin decizie, a măsurilor necesare, adecvate și proporționale pentru remedierea disfuncționalităților pieței.(3^2) Măsurile prevăzute la alin. (3^1) lit. c) sunt supuse consultării publice anterior adoptării unei decizii. Întreprinderile față de care se impun aceste măsuri au dreptul de acces la documentele din dosarul Consiliului Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 43, și pot prezenta în scris punctul lor de vedere. În observațiile scrise, părțile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței. Data până la care se trimit observațiile, respectiv data audierii, după caz, este stabilită de Consiliul Concurenței.14^1. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Deciziile Consiliului Concurenței sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi și se aplică sancțiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurențial, se soluționează plângerile formulate în baza dispozițiilor prezentei legi, precum și cererile și notificările privind concentrările economice.----------Pct. 14^1 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.14^2. La articolul 31, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabilește prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței între 10.000 euro și 25.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), respectiv între 25.001 euro și 50.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. b) și c). Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenței.----------Pct. 14^2 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.14^3. La articolul 31, după alineatul (3) se introduc nouă noi alineate, alineatele (4) - (12), cu următorul cuprins:(4) Consiliul Concurenței poate reține și utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice, prin înființarea pe lângă acesta a unei activități finanțate integral din venituri proprii.(5) Veniturile realizate de Consiliul Concurenței potrivit alin. (4) se utilizează pentru:a) pregătire profesională pentru personalul Consiliului Concurenței;b) consultanță și expertiză;c) indemnizație de performanță acordată personalului Consiliului Concurenței cu rezultate deosebite, în condițiile legii;d) editarea și tipărirea Revistei Române de Concurență;e) alte activități din domeniul de activitate a Consiliului Concurenței, în condițiile legii.(6) Personalul Consiliului Concurenței poate beneficia de indemnizația de performanță acordată din veniturile prevăzute la alin. (4). Modul de acordare a indemnizației de performanță se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței.(7) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în același capitol bugetar la care este încadrat și ordonatorul de credite pe lângă care s-a înființat.(8) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru această activitate se elaborează și se aprobă odată cu bugetul Consiliului Concurenței, conform prevederilor legale în vigoare.(9) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității se reportează în anul următor cu aceeași destinație, conform prevederilor legale în vigoare.(10) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.(11) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(12) În relațiile contractuale, activitatea prevăzută la alin. (4) este reprezentată de persoanele autorizate ale instituției pe lângă care s-a înființat.----------Pct. 14^3 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Consiliul Concurenței, potrivit atribuțiilor sale, dispune efectuarea de investigații, dacă există suficient temei de fapt și de drept:a) din oficiu;b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real și direct prin încălcarea prevederilor art. 5, 6, 8 și 13 din prezenta lege, precum și ale art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevederilor alin. (2).15^1. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, Consiliul Concurenței va putea utiliza, în condițiile legii, informațiile și documentele colectate de către alte autorități și instituții publice în derularea activităților specifice ale acestora.»----------Pct. 15^1 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15^2. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în scopul aplicării art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenței poate să facă schimb sau să utilizeze ca mijloc de probă orice element de fapt sau de drept, inclusiv informații confidențiale cu Comisia Europeană, precum și cu oricare altă autoritate de concurență dintr-un stat membru al Uniunii Europene împuternicită în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7) Consiliul Concurenței, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate transmite informațiile în conformitate cu prevederile alin. (6), cu condiția ca autoritatea de concurență care le primește:a) să le folosească numai pentru aplicarea prevederilor de concurență și în scopul pentru care au fost colectate de către Consiliul Concurenței;b) să protejeze caracterul confidențial al acestor informații și să transmită aceste informații terților numai cu acordul prealabil al Consiliului Concurenței.»----------Pct. 15^2 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15^3. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:Art. 34^1. - (1) Sunt avertizori de concurență persoanele fizice care furnizează Consiliului Concurenței, din propria inițiativă, informații privind posibile încălcări ale prezentei legi.(2) Consiliul Concurenței protejează identitatea avertizorului de concurență.(3) Furnizarea de informații conform prevederilor prezentului articol nu este considerată o încălcare a obligației de confidențialitate prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în contractul de muncă.----------Pct. 15^3 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15^4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:Art. 35^1. - (1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, inspectorii de concurență, cu excepția debutanților, pot să intervieveze orice persoană fizică sau juridică, care a consimțit la acest lucru.(2) În vederea realizării interviurilor prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței transmite o solicitare scrisă persoanei sau persoanelor ce urmează a fi intervievate, indicând temeiul legal, scopul, data și locul derulării interviului, precum și sancțiunile prevăzute de prezenta lege.(3) Interviul poate fi realizat prin orice mijloace, inclusiv pe cale electronică, va fi înregistrat pe suport audiovideo și consemnat într-un proces-verbal semnat de toți participanții.----------Pct. 15^4 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.16. La articolul 36, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție, cu excepția inspectorilor debutanți, și au următoarele puteri de inspecție:a) să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile ori asociațiile de întreprinderi le dețin legal și/sau își desfășoară activitatea;b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea întreprinderii sau asociațiilor de întreprinderi, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;c) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului întreprinderii sau asociației de întreprinderi explicații cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul și scopul inspecției și să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora;d) să ridice sau să obțină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea întreprinderii sau asociației de întreprinderi;e) să sigileze orice amplasament destinat activităților întreprinderii sau asociației de întreprinderi și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea întreprinderii sau asociației de întreprinderi, pe durata și în măsura necesară inspecției...................................................................................................(4) Inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței. O copie certificată a acestui ordin și a autorizării judiciare se comunică întreprinderii sau asociației de întreprinderi supuse inspecției dispuse cu respectarea dispozițiilor alin. (2). În cazul în care comunicarea nu se poate face fizic reprezentantului legal sau, în lipsa acestuia, oricărui angajat al întreprinderii respective, aceasta se poate efectua și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului ordinului și autorizării judiciare, precum și confirmarea expedierii acestuia. În această situație, comunicarea ordinului de inspecție și a documentelor aferente acestuia se socotește îndeplinită la data și ora înscrise pe copia imprimată a confirmării expedierii. În ipoteza în care comunicarea nu se poate face prin niciuna dintre modalitățile prevăzute mai sus, inspectorii de concurență vor proceda la afișarea ordinului de inspecție, a autorizării judiciare și a ordinului de declanșare a investigației la amplasamentul destinat inspecției, întocmind în acest sens un proces-verbal de afișare, în care vor fi indicate data și ora afișării.16^1. La articolul 36, alineatele (5) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Consiliul Concurenței desfășoară inspecții la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autorități de concurență a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 și ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, în baza ordinului de inspecție emis de președintele Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței poate permite persoanelor autorizate de autoritățile de concurență din statele membre să asiste, să coopereze sau să participe alături de inspectorii Consiliului Concurenței desemnați prin ordin conform alin. (4) la inspecțiile desfășurate de Consiliul Concurenței potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.........................................................(8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociația de întreprinderi investigate și avocatul acesteia, realizate în cadrul și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii sau asociației de întreprinderi, respectiv după deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiția ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi prelevate ori folosite ca probă în cursul procedurilor desfășurate de Consiliul Concurenței.----------Pct. 16^1 al art. I a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.17. La articolul 38, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 72 de ore. Pentru Consiliul Concurenței, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia, potrivit prevederilor alin. (2). În ceea ce privește persoana supusă inspecției, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia, potrivit prevederilor alin. (1). Contestația nu este suspensivă de executare.18. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica declanșarea unei investigații, inclusiv prin raportare la prevederile art. 33 alin. (2), Consiliul Concurenței o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă și îndeplinește toate condițiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plângeri se face prin decizie a Consiliului Concurenței după ce i s-a acordat autorului plângerii posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere față de motivele pentru care autoritatea de concurență intenționează să respingă plângerea.19. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) De câte ori Consiliul Concurenței dispune declanșarea unei investigații, în ordinul de declanșare a investigației este desemnat raportorul de caz, la propunerea directorului general. Raportorul este responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul.20. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizie a Consiliului Concurenței.21. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Cu excepția situației prevăzute la art. 41 alin. (1), în orice procedură de investigație, Consiliul Concurenței acordă întreprinderilor participante la înțelegere, decizia luată de asociații de întreprinderi, practica concertată, abuzul de poziție dominantă sau la concentrarea economică, ce formează obiect al investigației, ocazia de a-și exprima în scris observațiile cu privire la conținutul raportului de investigație. În observațiile scrise, părțile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenței poate organiza audieri și în lipsa unei solicitări a părților implicate. Data până la care trebuie trimise observațiile, respectiv data audierii, după caz, este fixată de Consiliul Concurenței.22. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoștință părților implicate care sunt supuse investigației, acordându-le acestora un termen de minimum 30 de zile în care să își formuleze observațiile. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere și dacă Consiliul Concurenței apreciază că este util în interesul investigației.23. La articolul 43, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Documentele, datele și informațiile confidențiale din dosarul Consiliului Concurenței pot fi solicitate, de regulă, o singură dată, după comunicarea raportului de investigație conform prevederilor alin. (1). În lipsa unor elemente noi, nu pot fi formulate cereri succesive de acces la documente, date și informații confidențiale.23^1. La articolul 45, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10) - (12), cu următorul cuprins:(10) În situația în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării comunică Consiliului Concurenței că o operațiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranța națională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se suspendă de la data acestei comunicări. Suspendarea termenelor încetează, după caz, la data comunicării către Consiliul Concurenței a hotărârii Consiliul Suprem de Apărare a Țării în sensul interzicerii operațiunii în cauză, respectiv la data comunicării că operațiunea respectivă nu prezintă riscuri pentru siguranța națională.(11) Autoritățile și structurile statale cu competențe în domeniul siguranței naționale pot solicita Consiliului Concurenței orice informații și documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (9). Dispozițiile art. 34 alin. (1), art. 51, respectiv ale art. 52 se aplică în mod corespunzător.(12) În cazul în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, emite o hotărâre în sensul interzicerii operațiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în fața Consiliul Concurenței încetează. În termen de 15 zile de la data comunicării acestei hotărâri, Consiliul Concurenței va informa partea notificatoare, printr-o adresă.----------Pct. 23^1 al art. I a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.24. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 8, 13, 25 alin. (3^1) lit. c), art. 44 și 45 vor fi motivate și comunicate părților în termen de maximum 120 de zile de la deliberare. Deciziile Consiliului Concurenței pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.24^1. La articolul 51, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) furnizarea de informații inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) sau cu ocazia procedurilor desfășurate în temeiul art. 35^1.----------Pct. 24^1 al art. I a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.25. La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Prin excepție de la prevederile art. 51 și art. 53 alin. (1), în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.26. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 53 alin. (1), dacă întreprinderea recunoaște, în mod expres, înainte de audieri, săvârșirea faptei anticoncurențiale și, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenței poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat conform instrucțiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). În cazul acordării reducerii pentru recunoașterea faptei, nivelul amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării.----------Alin. (2) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care modifică pct. 26 al art. I din prezentul act normativ.27. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:(3) Reducerea cuantumului amenzii în baza alin. (2) este posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea interesată. Solicitarea va conține recunoașterea clară și neechivocă a răspunderii pentru încălcare, precum și o declarație privind cuantumul maxim al amenzii pe care întreprinderea este dispusă să o plătească. În decizia Consiliului Concurenței se vor menționa cuantumul amenzii determinat anterior aplicării dispozițiilor alin. (2), precum și cuantumul amenzii rezultat în urma reducerii acordate pentru recunoaștere. În situația în care Consiliul Concurenței nu acceptă termenii solicitării adresate de întreprindere, nu se va acorda o reducere a amenzii și recunoașterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu.----------Alin. (3) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care modifică pct. 27 al art. I din prezentul act normativ.(3^1) În situația în care, înainte de comunicarea raportului de investigație, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoașteri în condițiile alin. (3), Consiliul Concurenței va putea aplica o procedură simplificată, conform instrucțiunilor adoptate de autoritate.----------Alin. (3^1) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care completează pct. 27 al art. I din prezentul act normativ.(3^2) Exercitarea de către întreprindere a acțiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenței, în privința aspectelor care fac obiectul recunoașterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenței, instanța va soluționa acțiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaștere și va stabili amenda în consecință.----------Alin. (3^2) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care completează pct. 27 al art. I din prezentul act normativ.(4) În cazurile implicând părți care beneficiază de aplicarea politicii de clemență, dar nu sunt absolvite de răspunderea pecuniară, reducerea cuantumului amenzii ca urmare a recunoașterii va fi adăugată reducerii aplicate în urma procedurii de clemență, fără ca însumate să depășească 60% din nivelul determinat conform instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor.----------Alin. (4) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care completează pct. 27 al art. I din prezentul act normativ.(5) Consiliul Concurenței stabilește prin instrucțiuni procedura specifică privind cadrul pentru acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale.28. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prescripția dreptului Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni începe să curgă de la data săvârșirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripția începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurențial în cauză.29. La articolul 62, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Orice acțiune întreprinsă de către Consiliul Concurenței în scopul unei examinări preliminare sau în scopul investigării unei încălcări a legii întrerupe cursul termenelor de prescripție prevăzute la art. 61. Întreruperea termenului de prescripție produce efect de la data comunicării acțiunii întreprinse de către Consiliul Concurenței, făcută către cel puțin un operator economic sau o asociație de operatori economici care a participat la săvârșirea încălcării legii.(2) Acțiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenței și care întrerup cursul termenului de prescripție includ, în principal, următoarele:a) solicitări de informații, în scris;b) ordin al președintelui Consiliului Concurenței de declanșare a unei investigații;c) desfășurarea de inspecții;d) comunicarea raportului de investigație."30. La articolul 62, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor se suspendă pe durata în care decizia Consiliului Concurenței se află pe rolul instanțelor de judecată.31. La articolul 63, alineatul (4) se abrogă.32. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele 68 și 69, cu următorul cuprins:«Art. 68. - (1) Persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenței, care dorește să exercite o activitate profesională în sectorul privat, remunerată sau nu, în termen de trei ani de la data încetării mandatului sau a raporturilor de serviciu, notifică Consiliul Concurenței cu privire la aceasta, solicitând în prealabil avizul favorabil al autorității de concurență. În cazul în care activitatea ce urmează a fi desfășurată în sectorul privat are legătură cu domeniul economic circumscris activității exercitate la Consiliul Concurenței de persoana interesată în decursul ultimilor trei ani de exercitare a funcției și poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale autorității, Consiliul Concurenței poate, luând în considerare interesul instituției, fie să emită un aviz negativ față de solicitarea adresată, fie să adopte un aviz favorabil care să conțină obligația respectării în exercitarea activității a oricăror condiții pe care le consideră adecvate.(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, după consultarea comisiei paritare în cazul inspectorilor de concurență, respectiv a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenței în cazul persoanelor ce au avut calitatea de membru al Consiliului Concurenței. La expirarea acestui termen, lipsa unui aviz se consideră a constitui o avizare favorabilă tacită.(3) În situația în care persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau funcție publică de specialitate nu solicită avizul sau nu se conformează avizului Consiliului Concurenței, autoritatea se poate adresa Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București, solicitând, după caz, următoarele:a) obligarea persoanei în cauză la respectarea avizului;b) încetarea activităților care sunt incompatibile cu interesul legitim al autorității de concurență;c) obligarea persoanei în cauză la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin nesolicitarea sau nerespectarea avizului.(4) La încetarea mandatului, respectiv a raporturilor de serviciu, persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurentei are obligația de a da o declarație prin care atestă că a luat cunoștință de prevederile prezentului articol și se obligă să le respecte.(5) Modelul cererii de solicitare a avizului, condițiile acordării acestuia, precum și al declarației prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței.Art. 69. - (1) Condiția stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de inspector de concurență se atestă pe bază de examen medical de specialitate și testare psihologică, care se efectuează în unități specializate, la solicitarea Consiliului Concurenței. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic și medical.(2) Angajații Consiliului Concurenței au obligația de a se prezenta anual la examenul medical de specialitate și testare psihologică, efectuat în unități specializate, la solicitarea instituției, pentru a atesta starea de sănătate corespunzătoare exercitării atribuțiilor specifice.»----------Pct. 32 al art. I a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, investigațiile declanșate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) și g) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi declanșate în baza dispozițiilor generale ale art. 5 alin. (1), iar investigațiile declanșate în baza art. 6 alin. (1) lit. e) și f) din același act normativ se consideră a fi declanșate în baza dispozițiilor generale ale art. 6 alin. (1).  +  Articolul III Abrogat (la 01-07-2017, Articolul III a fost abrogat de Punctul 15, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul IVRegulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:---------------Ministrul economiei,
  comerțului și turismului,
  Mihai Tudose
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul energiei,
  întreprinderilor mici și mijlocii
  și mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 30 iunie 2015.Nr. 31.-----