ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 30 iunie 2015pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015  Având în vedere nivelul scăzut al salariilor din administrația publică locală, care generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, luând în considerare solicitările fundamentate ale sindicatelor și faptul că, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările sindicatelor peste 60% din lucrătorii din administrația publică locală au salarii la nivelul salariului minim pe economie, foarte mulți salariați migrează fie către alte sectoare de activitate mai bine retribuite, fie pleacă în străinătate la muncă, suspendându-și în unele cazuri raporturile de serviciu sau marea majoritate prin demisie,luând în considerare Acordul încheiat între Guvernul României și federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului, în care la pct. 8 se prevede creșterea salariilor pentru personalul nedidactic din învățământ,ținând cont de faptul că în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, sunt prevăzute creșteri salariale de 5%, începând cu 1 martie 2015, și, începând cu 1 septembrie 2015, numai pentru personalul didactic și didactic auxiliar, omițându-se personalul nedidactic din învățământ,luând în considerare faptul că personalul nedidactic, prin activitatea depusă, contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ,având în atenție faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menținerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariați și pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul național de învățământ,întrucât învățământul constituie prioritate națională,având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislației privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (5^1) se introduc două noi alineate, alineatele (5^2) și (5^3), cu următorul cuprins:(5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), autoritățile administrației publice locale pot stabili o creștere salarială pentru personalul angajat în instituțiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.(5^3) În aplicarea prevederilor alin. (5^2), autoritățile administrației publice locale pot stabili creșteri salariale diferențiate pe categorii de personal, în funcție de condițiile specifice.2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% față de nivelul acordat pentru luna iulie 2015.(7) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul nedidactic de la alin. (6) se majorează cu același procent de 12%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(8) De prevederile alin. (2)-(4) beneficiază numai personalul didactic și didactic auxiliar încadrat și salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul II Abrogat (la 01-07-2017, Articolul II a fost abrogat de Punctul 14, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul educației și
  cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  București, 30 iunie 2015.Nr. 27.-----