REGULAMENT din 5 aprilie 2012 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 19 aprilie 2012   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenței profesionale, a aptitudinilor și a bunei reputații, cu respectarea principiilor transparenței și egalității.(2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Pot fi numiți în magistratură, pe bază de concurs, foștii judecători și procurori care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocații, notarii, asistenții judiciari, consilierii juridici, personalul de probațiune cu studii superioare juridice, ofițerii de poliție judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române și Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învățământul juridic superior acreditat, precum și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani la data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 3(1) Concursul de admitere în magistratură se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii și de la parchetele de pe lângă acestea.(1^1) În vederea organizării concursului, Institutul Național al Magistraturii constituie o bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raționamentului logic, bază de date ce se actualizează periodic, în funcție de necesități. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretestează ori de câte ori este necesar, în vederea măsurării statistice a validității și dificultății acestora.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(1^2) Baza de date prevăzută la alin. (1^1) este gestionată exclusiv de către Institutul Național al Magistraturii.----------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(1^3) Prestarea efectivă a activităților legate de constituirea și administrarea bazei de date prevăzute la alin. (1^1) este certificată de unul dintre directorii Institutului Național al Magistraturii.----------Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(2) Data, locul, modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, taxa de înscriere, tematica și bibliografia de concurs, precum și cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii sau a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.(3) Numărul și lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției de resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Prin aceeași hotărâre se pot stabili și alte posturi vacante de la instanțe și parchete unde există dificultăți de ocupare, în privința cărora Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune suplimentarea, în ordinea, condițiile și limitele stabilite prin hotărâre. (la 29-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (4) Datele prevăzute la alin. (2) și (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru susținerea primei probe din cadrul primei etape a concursului.(5) Data, locul, modul de desfășurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs și, după caz, al celor în privința cărora există posibilitatea suplimentării, precum și taxa de înscriere se aduc la cunoștință și printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale. (la 29-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (6) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica și bibliografia concursului.(7) La înscriere candidații primesc cererea tipizată, tematica și bibliografia stabilite pentru concurs.(8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) și (3) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații.(9) Candidatul va menționa în cerere faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament.(10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:a) certificatul de naștere;b) actul de identitate;c) diploma de licență;d) chitanța de plată a taxei de înscriere;e) certificatul de cazier judiciar;f) certificatul de cazier fiscal;g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;h) curriculum vitae;i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;j) abrogată;--------Lit. j) a alin. (10) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.k) abrogată;--------Lit. k) a alin. (10) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.(11) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanțier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanțele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul și al doilea exemplar i se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obținute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004 , a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege sau a condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 , precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiții. Taxa se restituie și în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susținerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori în cazul altor situații obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor menționate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcția economică și administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.----------Alin. (12) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(13) Președinții tribunalelor și, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaților comisiei de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (8).  +  Articolul 4(1) Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor vor completa declarații pe propria răspundere în acest sens. Aceeași persoană poate face parte dintr-o singură comisie, cu excepția persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la art. 8 alin. (1^1), care vor putea fi numite și în comisia de elaborare a subiectelor sau în cea de soluționare a contestațiilor pentru testul de verificare a raționamentului logic.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 5(1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Institutului Național al Magistraturii, și coordonează organizarea și desfășurarea concursului.(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:- președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;- vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii și/sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;- membri: directori, șefi de serviciu, judecători și procurori detașați în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Național al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experți ai Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii;- reprezentanții instituțiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaborează pentru organizarea și desfășurarea concursului.- responsabili de sală și supraveghetori, precum și alte persoane care desfășoară activitate pentru buna organizare a concursului. Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui comisiei de admitere, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.------------Ultima liniuță a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 13 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015.  +  Articolul 6(1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuții:1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica și bibliografia de concurs către tribunale și parchetele de pe lângă acestea;2. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.3. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;4. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise, la sediul comisiei și în timpul transportului acestora;5. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;6. instruiește, înaintea susținerii concursului, responsabilii de sală;----------Pct. 6 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014.7. preia de la președintele comisiilor de elaborare a subiectelor și examinare, pe bază de delegație nominală, subiectele pentru probele scrise și baremele de evaluare și de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;8. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile conținând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaților subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidații pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afișarea listelor respective cu cel puțin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, precum și pe ușile sălilor în care se desfășoară probele;12. afișează baremul de evaluare și notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise și asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale și întocmește listele finale;16. asigură respectarea procedurii de evaluare și notare;16^1. efectuează verificări privind îndeplinirea condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, după afișarea rezultatelor definitive ale concursului;----------Pct. 16^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.17. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afișarea și publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, a rezultatelor concursului și asigură transmiterea rezultatelor către tribunale și parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului.(2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.  +  Articolul 7(1) Președintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 6.(2) În acest scop, președintele comisiei de admitere a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședinți și membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfășurări a concursului.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.046 din 13 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015.(3) Președinții tribunalelor și prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea președintelui comisiei de admitere a concursului.  +  Articolul 8(1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, testul-grilă de verificare a raționamentului logic și proba interviului și a baremelor de evaluare și notare se realizează de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzătoare, iar soluționarea contestațiilor la barem și a contestațiilor la punctaj, de comisiile de soluționare a contestațiilor. Evaluarea și notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(1^1) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1) și selecția de subiecte în vederea pretestării se realizează de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date.----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(2) Comisiile indicate la alin. (1) și (1^1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și sunt conduse de câte un președinte. Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(4) Membrii comisiilor vor fi numiți de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și a Consiliului Superior al Magistraturii și care au urmat cursurile Institutului Național al Magistraturii privind metodele și tehnicile de evaluare.(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și respectarea atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentului regulament.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(6) Declarațiile și contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(7) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiți și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiilor de concurs.  +  Articolul 9(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic și comisia de examinare din cadrul probei interviului.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de desfășurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.(3) Propunerile Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii vor fi transmise cu cel puțin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2).(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2) și (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, în principiu, la începutul anului calendaristic, în funcție de necesități și de calendarul estimativ al concursurilor și examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv.----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 10Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul stabilit;c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel național;g) subiectele nu pot conține probleme controversate în doctrină sau în practică;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 10^1Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea periodică de subiecte de concurs pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1), cu respectarea specificațiilor tehnice ale testului de verificare a raționamentului logic;2. selectarea și revizuirea subiectelor pentru pretestările testului de verificare;3. realizarea pretestării subiectelor prevăzute la pct. 2, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 10^2Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grilă de verificare a raționamentului logic are, în principal, următoarele atribuții:1. selectarea, din baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1), a subiectelor pentru testul-grilă administrat în cadrul probei de concurs și, după caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificațiilor tehnice ale testului și a următoarelor reguli:a) să aibă grad de complexitate care să permită tratarea în timpul de lucru stabilit;b) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;c) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probei, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate.----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 11Comisia de examinare are următoarele atribuții:a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului;b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinați candidații;c) intervievarea candidaților, în scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelor de etică specifice profesiei.  +  Articolul 12(1) Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raționamentului logic și din comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este alcătuită din membri specializați pe cele 4 discipline de concurs.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(3) Numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor se face conform dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3).----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(4) Comisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raționamentului logic și, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice au următoarele atribuții:a) soluționarea contestațiilor la barem la testul-grilă de verificare a raționamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, motivarea soluției contestațiilor la barem și adoptarea baremului definitiv;b) soluționarea contestațiilor formulate împotriva rezultatelor obținute la fiecare dintre cele două teste-grilă.  +  Articolul 13(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege și a condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de admitere a concursului.(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(4) Contestațiile se depun la tribunale și parchetele de pe lângă acestea și se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului.(5) Contestațiile se soluționează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Lista finală a candidaților se afișează la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Capitolul III Desfășurarea concursului  +  Articolul 14(1) Examinarea candidaților se face în două etape.(2) Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:1. un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, susținut la următoarele discipline:a) drept civil;b) drept procesual civil;c) drept penal;d) drept procesual penal;2. un test-grilă de verificare a raționamentului logic.(3) La testul-grilă de verificare a raționamentului logic participă numai candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice.(4) Nota obținută la prima etapă este suma notelor obținute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice - 70%, testul-grilă de verificare a raționamentului logic - 30%. Sunt declarați admiși în etapa a II-a candidații admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.(5) Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.(6) A doua etapă constă în susținerea unui interviu.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 15(1) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menționate la art. 14 alin. (2) pct. 1.(2) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații.(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 16(1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs.(2) Li se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage eliminarea din concurs.(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii, conținând testul-grilă, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.(5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.(6) Pe toată durata desfășurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidați. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.  +  Articolul 17(1) Pe parcursul desfășurării probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sală și supraveghetorii nu le pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea testului și nu pot aduce modificări acestuia și nici baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014.(2) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele "Anulat", se semnează de 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise.(3) Fiecare candidat primește atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare.(4) La expirarea timpului acordat candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(5) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(6) Președintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "Fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere și candidatului respectiv.(8) Sancțiunea prevăzută la alin. (7) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3).(9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmește un proces-verbal.  +  Articolul 18(1) Baremul de evaluare și notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice se afișează la centrele de concurs după încheierea probei și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afișarea acestuia la centrele de concurs, candidații pot face contestații la barem, care se depun la Institutul Național al Magistraturii. Contestațiile la barem se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor. Baremul stabilit în urma soluționării contestațiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.(3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.(4^1) În cazul în care concursul de admitere în magistratură se desfășoară în același timp cu concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și există întrebări identice, admiterea unei contestații la vreuna dintre aceste întrebări la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii produce efecte și în privința concursului de admitere în magistratură, în condițiile alin. (2)-(4).----------Alin. (4^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(5) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. (la 12-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 566 din 9 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 12 iunie 2017 ) (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. (la 12-06-2017, Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 566 din 9 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 12 iunie 2017 ) (7) Sancțiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse. (la 12-06-2017, Articolul 18 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 566 din 9 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 19Rezultatele probei prevăzute la art. 15 se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii și la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 20(1) Candidații pot contesta punctajul obținut la proba prevăzută la art. 15. Contestația se depune, prin fax, la Institutul Național al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Național al Magistraturii și Consiliului Superior al Magistraturii.(2) În vederea soluționării contestațiilor, colțul lucrării se va sigila din nou.(3) Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).---------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.(4) Nota acordată de această comisie este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 21(1) Testul-grilă de verificare a raționamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile și 20 de întrebări supuse pretestării în condiții de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidențiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.(3) Dispozițiile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcție de punctajul obținut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 22(1) Candidații susțin un interviu în fața comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar și un pedagog, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabilește în funcție de numărul candidaților declarați admiși după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situația în care activează mai multe comisii, componența nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorți, în ziua desfășurării probei. Membrii comisiilor neactivate dobândesc calitatea de membru supleant, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispozițiile art. 8 alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(2) Interviul constă în:a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.(3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului.(4) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.(5) Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului, elaborată de Institutul Național al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.(5^1) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă.----------Alin. (5^1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(5^2) Se consideră fraudă și depășirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (2) lit. a).----------Alin. (5^2) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(5^3) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri faptele și măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de admitere și candidatului respectiv.----------Alin. (5^3) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(6) Nota obținută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.(7) Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut nota minimă 7.(8) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaților se afișează la sediul Institutului Național al Magistraturii, la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 23(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmește lista alfabetică a candidaților, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidați, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(2) Accesul candidaților în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.(3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puțin prin mijloacele tehnice audio.(4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.  +  Articolul 24Nota obținută la concurs este suma notelor obținute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.  +  Articolul 25(1) Lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se transmite în vederea afișării la sediile tribunalelor și parchetelor de pe lângă acestea.(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs:a) în situația în care mai mulți candidați au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului;b) în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a II-a. (la 29-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (2^1) În ipoteza prevăzută la alin. (2) lit. a), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizați toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului. În acest sens se vor avea în vedere, în ordine, posturile menționate în lista cu posturi vacante prevăzută la art. 3 alin. (3) teza a II-a. Suplimentarea poate fi dispusă și în cazul în care o astfel de listă nu a fost stabilită, dacă există posturi vacante de judecători și procurori. (la 29-06-2017, Articolul 25 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (2^2) În situația în care sunt incidente ambele ipoteze prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la posturile menționate în lista cu posturi vacante prevăzută la art. 3 alin. (3) teza a II-a. (la 29-06-2017, Articolul 25 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (3) Dacă nu există posturi vacante sau dacă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu decide suplimentarea numărului de posturi scoase la concurs, departajarea candidaților care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la cele 3 probe de concurs, în succesiunea susținerii acestora. Când notele obținute de candidați la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face în funcție de vechimea în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor în drept, a calității de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate. (la 29-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (4) Candidații clasificați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs, stabilite conform art. 24, formulează, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, opțiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs sau, după caz, suplimentate în condițiile alin. (2)-(2^2). Candidații pot formula o singură opțiune, care nu poate fi modificată decât în situațiile expres prevăzute de prezentul regulament. La note egale, departajarea candidaților se face conform alin. (3). (la 29-06-2017, Alineatul (4) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) ----------Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 26(1) După afișarea rezultatelor definitive ale concursului, candidații admiși după cele două etape ale concursului vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel, precum și din tabelul psihologilor acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul «Admis» sau «Respins».(3) În funcție de numărul candidaților, aceștia vor putea fi repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața câte unui psiholog.(3^1) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice, elaborată de Direcția resurse umane și organizare, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului. (la 29-06-2017, Articolul 26 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 ) (4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(5) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (4)----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 26^1(1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative;----------A doua liniuța a alin. (2) a art. 26^1 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.- adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;- declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripție domiciliază candidații centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații și le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului.(4) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliției Române comunicarea datelor rezultate din evidența operativă a organelor judiciare cu privire la candidați, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații și de la alte instituții.(5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) și (4) și, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidați. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de numire în funcția de judecător sau procuror, care se înaintează secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.(7) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate:- faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal din 1968;- faptele pentru care, deși s-a dispus achitarea, neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală a candidaților în temeiul art. 10 lit. b^1) din Codul de procedură penală din 1968, nu s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ dintre cele prevăzute la art. 91 din Codul penal din 1968;- faptele cu privire la care s-a dispus clasarea sau achitarea candidaților în conformitate cu dispozițiile art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările ulterioare;- faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunțat soluții de renunțare la urmărirea penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei;- faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;- faptele pentru care candidații au fost eliminați din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii 5 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.----------Alin. (7) al art. 26^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 13 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015.(8) La verificarea condiției bunei reputații sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul și împrejurările de săvârșire a faptei, forma de vinovăție, tipul de sancțiune aplicată sau tipul soluției dispuse față de candidat, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum și perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancțiunii disciplinare, contravenționale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluției de condamnare, de renunțare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori a celorlalte soluții prevăzute la alin. (7).----------Alin. (8) al art. 26^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 476 din 13 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015.----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 27(1) Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) și la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de către candidații declarați admiși după cele două etape ale concursului.(2) Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical ori psihologic, precum și cei care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși.---------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 27^1(1) Dacă unul dintre candidați a fost respins în condițiile art. 27 sau a renunțat la opțiunea formulată conform art. 25 alin. (4), procedura prevăzută la art. 25 alin. (4) se reia pentru candidații admiși care ocupă pozițiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului. În termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, candidații își pot menține opțiunea inițială sau pot formula o nouă opțiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.(2) Pentru posturile ce au devenit vacante după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (1) pot opta, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (4), art. 21 alin. (4) și art. 22 alin. (7), în ordinea descrescătoare a notei obținute la concurs. La note egale, departajarea candidaților se face conform art. 25 alin. (3).(3) Dispozițiile art. 26-27 se aplică în mod corespunzător. (la 29-06-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 )  +  Capitolul IV Validarea concursului  +  Articolul 28După pronunțarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile art. 27 și, dacă este cazul, ale art. 27^1 alin. (3), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță cu privire la validarea concursului. (la 29-06-2017, Articolul 28 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 )  +  Articolul 29 Abrogat (la 29-06-2017, Articolul 29 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 682 din 27 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017 )  +  Articolul 30În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui României numirea în funcția de judecător sau, după caz, de procuror a candidaților admiși pe posturile pentru care au optat.  +  Articolul 31(1) După numirea în funcția de judecător sau de procuror, candidații declarați admiși sunt obligați să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu și elemente de drept comunitar.(2) Evaluările obținute la finalul cursului de formare profesională de 6 luni vor fi avute în vedere la prima evaluare profesională a judecătorilor și procurorilor recrutați prin concurs de admitere în magistratură.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 32Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014.  +  Articolul 33(1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afișat la sediile instanțelor sau ale parchetelor, anunțul se va afișa de îndată la ușa de intrare a instanței sau parchetului, iar procesul-verbal de afișare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.(2) Președinții tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură pentru a fi afișate, indicând perioada pentru care vor fi afișate. În momentul afișării, precum și al retragerii documentului grefierul va nota ora și data afișării sau retragerii pe document, însoțite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras președintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.  +  Articolul 34(1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși, inclusiv analiza prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. a), se anexează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcție, în condițiile legii.(2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat.(3) Originalele documentelor, în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax Direcției resurse umane și organizare, se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija președinților tribunalelor și a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp și se arhivează la mapele de concurs.
  Președintele Consiliului
  Superior al Magistraturii,
  judecător Alina Nicoleta Ghica
  ------