ORDIN nr. 38 din 25 mai 2017privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 6 iunie 2017    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 65 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IContractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– În tabelul din anexa nr. 1 la contract, definiţia termenului „Garanţie financiară de bună execuţie“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Document de garanţie emis de o bancă agreată de cumpărător, constând în sume de bani şi/sau instrumente financiare (scrisoare de garanţie bancară, garanţii de plată, bilete la ordin avalizate de o bancă comercială etc.) constituite în favoarea cumpărătorului de către vânzător conform reglementărilor aplicabile.  +  Articolul IIProducătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileţ
    Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 38.-----