ORDIN nr. 37 din 25 mai 2017privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 6 iunie 2017    Având în vedere prevederile art. 73 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 23 din Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 24 din Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 2 iunie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină EEP a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare cu formula:unde:este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (denumit în continuare Regulament delegat (UE) 2015/2.402), precum şi ale Regulamentului, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoşi se aplică factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10 ºC, faţă de condiţiile ISO (15 ºC), care este + 0,5%;este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402, precum şi ale Regulamentului; este valoarea factorului de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzătoare configuraţiei de producţie în cogenerare din care face parte unitatea de cogenerare k; se stabileşte în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/2.402, precum şi ale Regulamentului.  +  Articolul IIOperatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileţ
    Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 37.-----