ORDIN nr. 24 din 25 mai 2017privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase
EMITENT
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 6 iunie 2017  În temeiul art. 18 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 6 şi art. 6 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările ulterioare,secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite următorul ordin:  +  Articolul 1Iniţierea procedurii de recunoaştere a calităţii de cult a unei asociaţii religioase se realizează prin hotărâre a organului statutar de conducere al asociaţiei religioase solicitante şi se consemnează într-un proces-verbal, în formă autentică, prin care se împuterniceşte şi persoana care să reprezinte asociaţia în rezolvarea problemelor operative şi raporturile cu autorităţile publice centrale şi locale.  +  Articolul 2Asociaţia religioasă va comunica Secretariatului de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de iniţiere a procedurii de recunoaştere drept cult, un exemplar din procesul-verbal menţionat la art. 1 împreună cu dovada înregistrării asociaţiei religioase în Registrul asociaţiilor religioase şi a componenţei nominale a organelor de conducere.  +  Articolul 3Direcţia relaţii culte prin Serviciul asistenţă ţine evidenţa asociaţiilor religioase pentru înfiinţarea cărora a fost eliberat avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte, în conformitate cu art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, precum şi a asociaţiilor religioase care au comunicat iniţierea procedurii de recunoaşterea calităţii de cult, conform art. 2 din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Listele originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase care solicită recunoaşterea calităţii de cult, denumite în continuare liste de adeziuni, se întocmesc cu respectarea organizării administrativ-teritoriale a ţării şi cuprind:a) datele de identificare ale asociaţiei religioase (denumire, sediu);b) manifestarea de voinţă a semnatarilor privind susţinerea recunoaşterii drept cult a asociaţiei religioase;c) numele, prenumele şi domiciliul membrilor susţinători, menţionarea actului de identitate şi a codului numeric personal, judeţul şi localitatea şi, după caz, sectorul în care îşi au domiciliul sau reşedinţa aceştia;d) semnăturile membrilor susţinători. Este interzisă orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de adeziuni.(2) Modelul listei de adeziuni, care cuprinde datele de identificare şi semnăturile membrilor unei asociaţii religioase care solicită recunoaşterea calităţii de cult, este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Listele de adeziuni întocmite fără a respecta prevederile art. 4 nu vor fi luate în considerare.  +  Articolul 6Formularele pentru listele de adeziuni se imprimă pe coli de hârtie format A4, detaşabile şi numerotate. Formularele se imprimă pe o singură faţă a colii şi cuprind prevederile menţionate la articolul 4, cu excepţia celor referitoare la membrii susţinători, care se completează de mână, atunci când aceştia semnează lista.  +  Articolul 7Fiecare pagină imprimată a listei de adeziuni se semnează de către persoana desemnată de către asociaţie conform art. 1 sau de către persoane împuternicite în scris de către aceasta pentru a întocmi lista.  +  Articolul 8Listele de adeziuni se păstrează în dosare, pe localităţi, încopciate şi semnate pentru atestarea conţinutului, pe coperta a doua, de către persoanele prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Documentaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 489/2006, republicată, inclusiv originalele listelor de adeziune, realizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, se va înregistra la Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de cel mult un an de la data prevăzută la art. 2. În cazul în care termenul a fost depăşit, va fi necesară iniţierea unei noi proceduri de strângere de semnături în vederea recunoaşterii calităţii de cult a respectivei asociaţii religioase.  +  Articolul 10(1) Direcţia relaţii culte verifică conţinutul documentaţiei depuse de către asociaţia religioasă şi întocmeşte un referat pe care îl înaintează, împreună cu documentaţia, în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei, către Compartimentul juridic şi legislativ.(2) Compartimentul juridic şi legislativ verifică documentaţia şi întocmeşte avizul de legalitate, în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei şi a referatului prevăzute la alin. (1).(3) Secretariatul de Stat pentru Culte poate solicita puncte de vedere de la ministere sau alte instituţii publice cu privire la legalitatea anumitor aspecte din statut sau se poate adresa unităţilor administrativ-teritoriale în vederea verificării conformităţii cu realitatea a unor noţiuni din listele de semnături.(4) Dacă documentaţia este incompletă sau statutele conţin prevederi contrare legii, acestea se restituie motivat spre completare sau modificare, iar termenul de soluţionare se prelungeşte corespunzător.(5) În cazul în care documentaţia nu se completează în termen de 30 de zile, Secretariatul de Stat pentru Culte nu va emite avizul consultativ pentru obţinerea de către asociaţia religioasă a statutului juridic de cult religios.  +  Articolul 11Dacă documentaţia este completă, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 9, Secretariatul de Stat pentru Culte înaintează Secretariatului General al Guvernului documentaţia de recunoaştere a cultului, însoţită de avizul său consultativ, întocmit pe baza documentaţiei depuse.  +  Articolul 12Direcţia relaţii culte şi Compartimentul juridic şi legislativ din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi
  Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 24.  +  ANEXĂ
  Lista de adeziuni
  Noi, membrii asociaţiei religioase ................. (denumirea şi sediul asociaţiei religioase), declarăm că ne-am însuşit Statutul de organizare şi funcţionare al cultului religios ............. (denumirea cultului), nu facem parte din alte culte sau asociaţii religioase şi am hotărât să solicităm recunoaşterea asociaţiei religioase .......... (denumirea asociaţiei religioase) drept cult religios .............. (denumirea cultului religios), conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor în scopul expres declarat al exercitării credinţei formulate în Mărturisirea de credinţă...“*).┌────┬─────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────┐│Nr. │Numele şi│        │Act de identitate│   CNP (codul    │           │      ││crt.│prenumele│ Adresa │  Serie / Nr.    │numeric personal)│ Semnătura │ Data │├────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────┤│  0 │    1    │    2   │       3         │         4       │    5      │  6   │└────┴─────────┴────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┴──────┘ Notă
  *) Acest text trebuie să se regăsească pe fiecare pagină a Listei de adeziuni privind datele de identificare şi semnăturile de adeziune ale membrilor unei asociaţii religioase care solicită recunoaşterea calităţii de cult.
  ----