HOTĂRÂRE nr. 365 din 25 mai 2017privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 6 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării“ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nr. crt. 590 şi 635 se abrogă.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării desfăşurării activităţii unor instituţii publice.  +  Articolul 3Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 25 mai 2017.Nr. 365.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
  *Font 7*┌────────────────────────┬────────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐│        Nr. MFP         │Codul de│   Persoana   │Date de identificare │    Caracteristici   │Anul dobândirii/dării  │Valoarea de││                        │clasifi-│juridică care │                     │       tehnice       │    în folosinţă       │  inventar ││                        │caţie   │administrează │                     │                     │                       │  (în lei) ││                        │        │   imobilul   │                     │                     │                       │           │├────────────────────────┼────────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼───────────┤│Ministerul Finanţelor   │ 8.29.06│Regia Autonomă│Municipiul Bucureşti,│Suprafaţă desfăşurată│Hotărârea Guvernului   │160965.57 -││Publice va atribui      │        │"Administraţia│Calea Victoriei      │spaţiu comercial -   │nr. 961/2004 privind   │construcţie││număr din inventarul    │        │Patrimoniului │nr. 22-24, et. P,    │179,73 mp            │transmiterea unor      │54664.32 - ││centralizat al bunurilor│        │Protocolului  │ap. SP, sectorul 3,  │Suprafaţă teren -    │imobile, proprietate   │teren      ││din domeniul public al  │        │de Stat"      │cu teren aferent în  │21,74 mp             │publică a statului,    │           ││   statului.            │        │CUI 2351555   │cotă indiviză        │(cotă indiviză)      │din administrarea      │           ││                        │        │              │                     │CF vechi 105333      │Autorităţii Naţionale  │           ││                        │        │              │                     │Nr. cadastral        │de Control -           │           ││                        │        │              │                     │213397-C1-U1         │Autoritatea Naţională  │           ││                        │        │              │                     │                     │a Vămilor în           │           ││                        │        │              │                     │                     │administrarea Regiei   │           ││                        │        │              │                     │                     │Autonome "Administraţia│           ││                        │        │              │                     │                     │Patrimoniului          │           ││                        │        │              │                     │                     │Protocolului de Stat"  │           │└────────────────────────┴────────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┴───────────┘
  ----