PROCEDURĂ din 3 mai 2017de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 17 mai 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 660 din 3 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017.
   +  Capitolul I Reguli generale privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică  +  Articolul 1 Comunicarea prin „Spațiul privat virtual“(1) Persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanță actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central, prin accesarea serviciului „Spațiul privat virtual“, denumit în continuare SPV.(2) Prin SPV sunt comunicate și alte documente sau informații, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 2, în măsura în care acestea sunt deținute de Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale subordonate și sunt prevăzute în prezenta procedură.(3) Accesarea SPV reprezintă opțiune în sensul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(4) În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.(5) Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică pot transmite Ministerului Finanțelor Publice/organului fiscal central și cereri, înscrisuri sau documente.(6) SPV constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situația financiară sau fiscală proprie a acesteia.  +  Articolul 2 Comunicarea prin serviciul „Buletinul informativ“(1) Prin mijloacele electronice de transmitere la distanță Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează serviciul „Buletinul informativ“, care constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică a unor informații publice cu caracter financiar sau fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum și a altor informații publice.(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este o aplicație informatică de tip RSS.  +  Articolul 3 Reguli privind furnizarea de servicii de comunicare electronică(1) Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit art. 1 și 2, denumite în continuare servicii de comunicare electronică, sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceștia vor fi avertizați în mod corespunzător.(2) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 și 2 sunt disponibile 24 de ore din 24.(3) Furnizarea serviciilor de comunicare electronică se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanțelor Publice, pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare platformă informatică dedicată.(4) Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează serviciile de comunicare electronică în condiții normale de funcționare a echipamentelor electronice și nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice și care nu îi pot fi imputabile.(5) Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 și 2 se furnizează în baza ofertei de servicii puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și a opțiunilor utilizatorului, potrivit termenilor și condițiilor stabilite prin prezenta procedură.  +  Articolul 4 Reguli privind utilizarea de servicii de comunicare electronică(1) La serviciile de comunicare electronică prin SPV au acces persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică, direct sau prin reprezentanții sau împuterniciții acestora.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care utilizează serviciile de comunicare electronică prin SPV trebuie să respecte regulile de protecție și securitate a datelor stabilite de legislația în vigoare și prezenta procedură.(3) În scopul utilizării SPV persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare și să se înregistreze conform regulilor stabilite prin prezenta procedură.  +  Capitolul II Mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic  +  Articolul 5 DefinițiiÎn sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autentificare - proces electronic care permite confirmarea identificării electronice a unei persoane fizice, persoane juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, prin tehnici și mijloace de identificare electronică, în vederea obținerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identității persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;b) certificat calificat - certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014;c) date de identificare - setul de date definit potrivit art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală;d) document electronic - conținut stocat în format electronic;e) HTTPS - protocol de transmitere a informațiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informații;f) identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică - șirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică;g) identificare electronică - procesul de recunoaștere a unei persoane fizice, persoane juridice sau altei entități fără personalitate juridică, prin mijloace electronice, în baza informațiilor deținute de un furnizor de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014;h) identificare fizică - procesul de recunoaștere unică a persoanei (fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică) în baza informațiilor prezentate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat din documentele de identitate, de reprezentare sau de împuternicire, după caz, valabile, emise de autoritățile competente conform legii;i) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relația cu Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, realizată în scopul accesului la serviciul în SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau al altei entități fără personalitate juridică;j) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informații și dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanță dovada identității persoanei (fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică) în vederea oferirii unui acces la informații sau servicii electronice;k) navigator internet - aplicație informatică ce permite utilizatorilor să afișeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică și alte informații aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informații și cu alți utilizatori;l) NPOTP - identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică (nume) și cod de autentificare (parolă) însoțită de OTP;m) OTP - cod de autentificare de unică folosință, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacție;n) RSS - familie de formate de date pentru conținutul sau/și sumarurile de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conținutul complet al paginilor și alte metadate.  +  Articolul 6 Mijloacele de identificare electronică(1) Persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.(2) Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.(3) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.(4) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligațiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:a) certificate calificate;b) NPOTP.(5) Mijloacele de identificare prevăzute la alin. (1)-(3) și alin. (4) lit. a) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria ridicat, iar mijloacele de identificare prevăzute la alin. (4) lit. b) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria substanțial. Nivelurile de încredere pentru mijloacele de identificare electronică sunt stabilite prin raportare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Articolul 7 Securitatea datelor de identificare(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică și furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerințe-standard de integritate și confidențialitate potrivit protocolului HTTPS.  +  Articolul 8 Confirmarea informațiilor și acordul de folosire a datelor personale(1) În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală are obligația de a pune la dispoziția utilizatorului datele personale ale acestuia, pe care le deține în baza sa de date și pe care le utilizează în scopul autentificării, precum și denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.(2) Acordul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică pentru folosirea datelor sale personale și pentru verificarea datelor și documentelor justificative prezentate, în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică solicită utilizarea, se consideră a fi implicit.(3) Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a SPV, potrivit prezentului ordin, reprezintă inclusiv acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal. Neacceptarea acestora conduce la respingerea automată a cererii de înregistrare în SPV.  +  Capitolul III Identificarea în mediul electronic și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică, precum și a reprezentanților sau împuterniciților acestora  +  Secţiunea 1 Identificarea în mediul electronic prin certificate calificate  +  Articolul 9 Cererea de utilizare a unui certificat calificat(1) Persoanele care dețin certificat calificat se pot identifica pe platforma informatică dedicată prin utilizarea certificatului calificat.(2) Cererea de utilizare a unui certificat calificat se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.(3) Prin aplicațiile informatice se solicită numele, prenumele, codul de identificare fiscală, elementele de identificare a certificatului calificat, elementele de identificare ale documentelor de identitate și o adresă de poștă electronică.(4) Verificarea veridicității și actualității datelor se face cu emitenții certificatului calificat și ai documentelor de identitate.(5) Opțional, prin aplicațiile informatice, se pot solicita informații suplimentare, cum ar fi, spre exemplu, numărul de telefon, calitatea de reprezentant sau de împuternicit.(6) Ca urmare a verificărilor, printr-un mesaj transmis la adresa de poștă electronică, se face confirmarea înregistrării certificatului calificat și a asocierii acestuia cu codul numeric personal sau se comunică respingerea cererii.  +  Articolul 10 Modificarea datelor și reînnoirea certificatului calificatModificarea datelor de identificare, a celor cu caracter opțional și reînnoirea certificatului calificat se fac prin accesarea aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.  +  Articolul 11 Renunțarea la utilizarea certificatului calificatPentru renunțarea la identificarea electronică prin utilizarea certificatului calificat se utilizează aplicațiile informatice specifice oferite de SPV.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor care dețin certificat calificat  +  Articolul 12 Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care dețin certificat calificat(1) Persoanele care dețin certificat calificat, înregistrat pe platforma informatică dedicată potrivit prevederilor art. 9, pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV.(2) Persoanele care dețin certificat calificat care nu sunt înregistrate pe platforma informatică dedicată pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV odată cu solicitarea de înregistrare a certificatului calificat potrivit art. 9 alin. (2)-(4).(3) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) cuprinde informații obligatorii și informații opționale.(5) Informațiile obligatoriu a fi furnizate de persoana care deține certificat calificat sunt:a) datele de identificare;b) elementele de identificare a certificatului calificat;c) elementele de identificare ale documentelor de identitate, respectiv ale documentelor constitutive, după caz;d) adresa de poștă electronică;e) numărul de telefon mobil valid;f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SPV.(6) Informațiile opțional a fi furnizate se referă la acordul pentru primirea de atenționări prin SMS, prin poștă electronică sau prin aplicația Notif.(7) Verificarea veridicității și actualității datelor se face cu emitenții certificatului calificat și ai documentelor de identitate.  +  Articolul 13 Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care dețin certificat calificat(1) După completarea cererii prevăzute la art. 12 și lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, datele se verifică automat.(2) În situația în care solicitantul nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon nu este valid cererea prevăzută la art. 12 se respinge automat.(3) În situația în care solicitantul este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV și numărul de telefon este valid cererea prevăzută la art. 12 se aprobă.(4) Punerea la dispoziția solicitantului a serviciilor SPV, ca urmare a aprobării cererii, se realizează și se comunică imediat pe adresa de poștă electronică a solicitantului.(5) În situația în care cererea prevăzută la art. 12 a fost respinsă, deținătorul certificatului calificat poate relua procedura de înregistrare.  +  Articolul 14 Modificarea datelor de înregistrare și radierea înregistrării ca utilizator SPV prin utilizarea unui certificat calificat(1) Deținătorul de certificat calificat poate cere oricând modificarea elementelor de înregistrare ca utilizator SPV sau renunțarea la utilizarea SPV.(2) Pentru modificarea datelor de înregistrare ca utilizator SPV se utilizează aplicațiile informatice specifice oferite de SPV.(3) Renunțarea la utilizarea SPV se face potrivit dispozițiilor art. 27.  +  Secţiunea a 3-a Identificarea în mediul electronic și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a entităților fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților  +  Articolul 15 Reguli privind înregistrarea și accesul la SPV a persoanelor juridice, a entităților fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților(1) Persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică se pot identifica în mediul electronic astfel:a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;b) cu certificatul calificat deținut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;c) cu certificatul calificat deținut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;d) cu certificatul calificat deținut de împuternicitul persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică.(2) Persoanele fizice care dețin certificat calificat se pot identifica în mediul electronic astfel:a) cu certificatul calificat al persoanei fizice;b) cu certificatul calificat al împuternicitului.(3) Persoanele fizice care nu dețin certificat calificat și nu au obligația deținerii acestuia, dar optează pentru utilizarea SPV prin intermediul unui împuternicit, se identifică în mediul electronic prin intermediul certificatului calificat al împuternicitului.(4) În sensul prezentului ordin, reprezentantul desemnat este persoana fizică, angajat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică, desemnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică, pentru înregistrarea și utilizarea SPV.(5) Ori de câte ori se schimbă reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat, în vederea accesului la SPV, noul reprezentant legal sau reprezentantul desemnat al unei persoane juridice sau al unei entități fără personalitate juridică, înregistrată ca utilizator SPV, trebuie să dispună de îndată măsuri privind înregistrarea unei alte persoane, titular al unui certificat calificat, și radierea înregistrării persoanei schimbate.(6) În scopul accesului la SPV, persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică pot desemna un împuternicit în condițiile art. 18 din Codul de procedură fiscală.(7) În cazul schimbării reprezentantului legal, al reprezentantului desemnat sau al împuternicitului prevederile art. 9, 10, 12, 13, 16 și 17 sunt aplicabile în mod corespunzător.(8) Revocarea împuternicirii și revocarea desemnării reprezentantului operează față de Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, în SPV sau la organul fiscal central competent.(9) Utilizarea SPV prin împuternicit sau prin reprezentantul desemnat este posibilă dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) împuternicirea sau mandatul de reprezentare este generală/general pentru toate operațiunile din SPV;b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conține acordul cu privire la accesul la informațiile referitoare la istoricul acțiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate;c) sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a SPV.  +  Articolul 16 Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entități fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților(1) Persoanele fizice care dețin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:a) reprezentant legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;b) reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;c) împuternicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică.(2) Persoanele care dețin certificat calificat care nu este înregistrat pe platforma informatică dedicată pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea prevăzută la alin. (1) odată cu solicitarea de înregistrare a certificatului calificat potrivit art. 9 și cu solicitarea de înregistrare ca utilizator SPV potrivit art. 12.(3) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) cuprinde informații obligatorii și informații opționale.(5) Informațiile obligatoriu a fi furnizate sunt:a) datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau ale entității reprezentate/împuternicite, după caz;b) calitatea reprezentantului;c) numărul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al împuternicitului;d) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SPV.(6) Informațiile opțional a fi furnizate sunt:a) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit;b) documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit;c) acordul privind primirea de atenționări prin SMS, prin poșta electronică sau prin aplicația Notif.  +  Articolul 17 Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entități fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților(1) După completarea și transmiterea cererii de înregistrare prevăzută la art. 16, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală înregistrează cererea și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului prin SPV.(2) Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală verifică corectitudinea informațiilor înscrise în documentul prevăzut la art. 16 și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.(3) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entității fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt incorecte, cererea de înregistrare în SPV a persoanei juridice, a entității fără personalitate juridică sau a persoanei fizice se respinge.(4) În situația în care nu sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a SPV sau din verificarea la emitenți a informațiilor justificative prezentate opțional rezultă că acestea sunt incorecte, cererea de înregistrare în SPV se respinge.(5) În situația în care împuternicirea nu este generală pentru toate operațiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operațiunile din SPV, cererea de înregistrare în SPV se respinge.(6) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entității fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informațiile referitoare la calitatea reprezentantului sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica sau informațiile furnizate sunt insuficiente se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghișeu.(7) În cazul aprobării la ghișeu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la:a) orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dacă documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat/împuternicit, pe care urmează să le prezinte în susținerea cererii, sunt în formă autentică;b) organul fiscal central competent, potrivit art. 30 și 35 din Codul de procedură fiscală, dacă documentele pe care urmează să le prezinte în susținerea cererii nu sunt în formă autentică.(8) În vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă organului fiscal central prevăzut la alin. (7) următoarele:a) numărul de înregistrare atribuit potrivit alin. (1);b) actul de identitate, în copie și original;c) documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit potrivit art. 18 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz, indicate în cererea cu numărul de înregistrare prevăzut la lit. a).(9) Organul fiscal procedează la aprobarea cererii ori de câte ori a fost realizată identificarea fizică, verificarea documentelor justificative a fost realizată cu succes, documentul de desemnare a reprezentantului sau împuternicirea sunt generale și, după caz, verificarea la terți a informațiilor sau documentelor prezentate a fost realizată cu succes.(10) Verificarea împuternicirii sau documentului de desemnare a reprezentantului se face prin compararea și constatarea identității semnăturii olografe a persoanei reprezentate cu semnătura olografă a reprezentantului legal din documentul de desemnare sau din împuternicire, după caz, existentă în documentele de la dosarul fiscal al acesteia. Termenul de aprobare este de 5 zile lucrătoare de la prezentarea la ghișeu prevăzută la alin. (7) lit. b).(11) În cazul în care documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat sau de împuternicit sunt prezentate în formă autentică, accesul în SPV este aprobat în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzută alin. (1) sau de la prezentarea la ghișeu prevăzută la alin. (7) lit. a).(12) În situația în care cererea este aprobată, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică solicitantului, prin SPV, înregistrarea ca împuternicit, reprezentant legal sau reprezentant desemnat, după caz, precum și data înregistrării.(13) În situația în care cererea nu este aprobată Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică solicitantului, la adresa de poștă electronică, respingerea cererii, precum și motivele respingerii.(14) În cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea care a desemnat un împuternicit sau un reprezentant este utilizator SPV, aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum și motivele respingerii se comunică prin SPV și acestora.(15) Punerea la dispoziția solicitantului a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informațiilor și se comunică prin SPV solicitantului.  +  Articolul 18 Cererea de revocare a împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV(1) Persoana fizică/Reprezentantul legal al unei persoane juridice sau reprezentantul desemnat al entității fără personalitate juridică care este înregistrată ca utilizator SPV potrivit prevederilor art. 12 și 13 poate solicita revocarea calității de:a) împuternicit al său pentru utilizarea serviciilor de comunicare electronică prin SPV;b) reprezentant desemnat al său pentru utilizarea serviciilor de comunicare electronică prin SPV.(2) Pentru completarea cererii de revocare se utilizează aplicația informatică specifică oferită de SPV.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde următoarele informații obligatorii:a) datele de identificare ale persoanei revocate;b) calitatea de împuternicit sau reprezentant desemnat, după caz.  +  Articolul 19 Aprobarea cererii de revocare a împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV(1) După completarea și transmiterea cererii de revocare prevăzută la art. 18, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală înregistrează cererea de revocare și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului prin SPV.(2) Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală verifică corectitudinea informațiilor înscrise în documentul prevăzut la art. 18 și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.(3) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare ale împuternicitului sau reprezentantului desemnat sau calitatea acestuia sunt incorecte, cererea de revocare se respinge.(4) Aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum și motivele respingerii se comunică solicitantului prin SPV.(5) În cazul în care cererea se aprobă se aplică prevederile art. 27.  +  Secţiunea a 4-a Identificarea persoanei fizice prin NPOTP și înregistrarea ca utilizator SPV  +  Articolul 20 Cererea de înregistrare prin NPOTP(1) Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin NPOTP, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de platforma informatică dedicată.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde informații obligatorii și informații opționale.(3) Informațiile obligatoriu a fi furnizate sunt:a) datele de identificare a persoanei fizice, precum și tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de poștă electronică, numărul de telefon mobil valid;b) datele de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranță, răspunsul la întrebarea de siguranță;c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică;d) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SPV.(4) Informațiile opțional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenționări prin SMS, prin poștă electronică sau prin aplicația Notif.(5) Identificatorul utilizatorului și adresa de poștă electronică prevăzute la alin. (3) trebuie să fie unice în sistem.(6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opțiuni:a) aprobare în mediul electronic. În acest caz persoana fizică trebuie să indice o informație fiscală personală cunoscută numai de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoana fizică, așa cum este cerută de aplicația informatică, în scopul identificării electronice;b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice.(7) După completarea cererii și lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală înregistrează cererea și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică persoanei fizice.  +  Articolul 21 Aprobarea cererii de înregistrare depusă prin NPOTP(1) În cazul aprobării în mediul electronic, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală verifică corectitudinea informațiilor prevăzute la art. 20 alin. (6) lit. a) și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.(2) În cazul tipului de aprobare la ghișeu, persoana fizică prezintă organului fiscal central numărul de înregistrare atribuit potrivit art. 20 alin. (7), precum și actul de identitate indicat în cererea depusă potrivit art. 20. Organul fiscal central procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes și atașează la cerere o copie a documentului de identitate al persoanei fizice.(3) Punerea la dispoziția persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informațiilor și se comunică pe adresa de poștă electronică a persoanei fizice.(4) Organul fiscal central organizează o gestiune și o evidență separată a documentelor legate de procedura verificării la ghișeu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea prin NPOTP.(5) În situația în care, în termen de 10 zile de la completarea și activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevăzute la art. 20, nu este îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2), această cerere se consideră respinsă.(6) În situația în care cererea prevăzută la art. 20 a fost respinsă, persoana fizică poate relua procedura de înregistrare.(7) În situația în care cererea prevăzută la art. 20 se aprobă și au fost depuse alte cereri de înregistrare prin NPOTP, se resping celelalte cereri de înregistrare ale persoanei fizice în curs de aprobare.(8) În situația în care persoana fizică nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV cererea prevăzută la art. 20 se respinge.  +  Articolul 22 Modificarea elementelor de identificare electronică și radierea înregistrării prin NPOTP(1) Persoana fizică poate cere oricând furnizorului de servicii publice de autentificare electronică al Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală modificarea datelor de identificare sau renunțarea la identificarea electronică prin utilizarea NPOTP.(2) Pentru modificarea datelor de înregistrare ca utilizator SPV se utilizează aplicațiile informatice specifice oferite de SPV.(3) Pentru renunțarea la utilizarea SPV se aplică prevederile art. 27.  +  Capitolul IV Reguli privind utilizarea SPV  +  Articolul 23 Accesul la SPV(1) SPV este accesibil persoanei fizice direct sau prin împuternicit.(2) SPV este accesibil persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică prin reprezentat legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.(3) Accesul la SPV se realizează după înregistrarea ca utilizator SPV conform prevederilor cap. III, în baza mijloacelor de identificare prevăzute la cap. II.(4) Acțiunile asigurate și permise de SPV sunt:a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului și schimbarea modalității de anunțare;b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum și a altor documente și informații;c) descărcări de documente;d) renunțarea la folosirea SPV;e) monitorizarea istoricului accesului și acțiunilor prevăzute la lit. a)-d).(5) SPV este accesibil persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) acceptă condițiile de comunicare prevăzute la art. 26;b) utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6.  +  Articolul 24 Documentele și informațiile comunicate prin intermediul SPV(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:a) declarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;c) acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații și altele asemenea;d) documente sau acte emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit și altele asemenea;e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;f) informații referitoare la istoricul acțiunilor;g) informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;h) informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declarațiile informative 394;i) informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare.(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV sunt prevăzute după cum urmează:a) în anexa nr. 1 la prezenta procedură - documentele ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice;b) în anexa nr. 2 la prezenta procedură - documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică;c) în anexa nr. 3 la prezenta procedură - „Situația obligațiilor de plată la data de .....“.(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură și se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea SPV.(4) Toate documentele puse la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, prin intermediul SPV, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, și al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.(5) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică selectează tipul de cerere și completează toate informațiile obligatorii solicitate de aplicația informatică.(6) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (4) se generează cererea și se pune la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică prin intermediul SPV.(7) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul SPV poate verifica autenticitatea și integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată, și Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Informații ajutătoare sunt publicate în acest scop pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii online, urmărind instrucțiunile pentru validarea semnăturii.(8) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană la care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică dorește să depună certificatul de atestare fiscală sau adeverința de venit comunicate prin intermediul SPV poate verifica și descărca conținutul documentului accesând aplicația informatică pusă la dispoziția publicului în acest scop pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii online, folosind numărul de înregistrare al documentului și codul de identificare fiscală al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică.(9) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica validitatea semnăturilor electronice extinse, gratuit, utilizând aplicația pusă la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pe pagina de internet proprie. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publică pe pagina de internet proprie adresa la care Comisia Europeană publică lista furnizorilor de încredere „EU Trusted Lists“, precum si instrumentele necesare verificării și validării semnăturilor electronice inclusiv bazate pe Digital Signature Services - DSS.  +  Articolul 25 Condiții de depunere a declarațiilor fiscale prin intermediul SPV de către persoanele fizice care se identifică cu NPOTP(1) Depunerea declarațiilor fiscale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicația informatică existentă în SPV. Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fișier care conține imaginea documentelor justificative ale datelor completate.(2) Pe baza datelor completate și a fișierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declarația fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declarația se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanțelor Publice, se pune la dispoziția persoanei fizice prin intermediul SPV și se încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor.(3) Orice modificare a declarațiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declarații rectificative potrivit art. 105 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) și (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 26 Condiții de comunicare a documentelor prin SPV(1) În cazul comunicării prin SPV a documentelor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) și b), data înregistrării acestora este data înregistrării pe platforma informatică dedicată, astfel cum a fost comunicat persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.(2) În cazul comunicării prin SPV a documentelor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) și d) acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului în SPV. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului. Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.(3) Documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) și d) se consideră comunicate potrivit alin. (2) și în cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică renunță la serviciul SPV potrivit art. 27, dacă renunțarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.(4) Documentele emise de Ministerul Finanțelor Publice/ Agenția Națională de Administrare Fiscală se semnează cu certificatul calificat al Ministerului Finanțelor Publice.(5) Documentele emise de persoanele care se identifică cu certificat calificat, potrivit art. 6, se semnează cu același certificat calificat.  +  Articolul 27 Renunțarea la SPV(1) Persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică poate cere oricând renunțarea la utilizarea SPV.(2) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV renunțarea la SPV se efectuează de către acestea prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în SPV.(3) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit renunțarea la SPV se efectuează, după caz, de către:a) împuternicit prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în SPV;b) persoana fizică prin completarea unei cereri pe care o prezintă organului fiscal central de la domiciliul fiscal.(4) În cazul persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV prin reprezentant legal renunțarea la SPV se efectuează de către reprezentantul legal prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în SPV.(5) În cazul persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit sau reprezentant desemnat renunțarea la SPV se efectuează de către împuternicit sau reprezentant desemnat, după caz, prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația specifică oferită de SPV, potrivit mandatului de împuternicire sau reprezentare. În cazul persoanelor juridice înregistrate ca utilizator SPV prin reprezentant legal renunțarea la SPV se efectuează de către reprezentantul legal.(6) Ca urmare a renunțării la SPV, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite un mesaj persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, precum și împuterniciților/reprezentanților acesteia, după caz, pe adresa de poștă electronică a acestuia comunicată potrivit cap. III, prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.(7) Renunțarea la SPV are ca efect:a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare a dreptului de acces la SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;b) imposibilitatea punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, precum și imposibilitatea comunicării de către persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică de noi documente din categoriile celor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a)-c);c) păstrarea posibilității de acces la categoriile de documente prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. e) din SPV pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare;d) arhivarea documentelor din SPV după expirarea termenului prevăzut la lit. a).(8) După termenul prevăzut la alin. (7), documentele din SPV se pun la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, la cerere.  +  Articolul 28 Oprirea accesului la SPV de către Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală din oficiu(1) Accesul la SPV se oprește, din oficiu, de către Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, în următoarele situații:a) decesul persoanei fizice;b) radierea persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică;c) radierea persoanei fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere.(2) Dispozițiile art. 27 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.(3) În situația prevăzută la alin. (1), după închiderea SPV, documentele din SPV se pun la dispoziția moștenitorului care a acceptat succesiunea debitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.  +  Articolul 29 Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a SPV(1) Ori de câte ori termenii și condițiile de utilizare a SPV se modifică, persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică este notificată prin SPV.(2) În situația în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică acceptă termenii și condițiile de utilizare a SPV noi, accesul se continuă în condițiile prezentei proceduri.(3) În situația în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV noi, aceasta reprezintă renunțare la SPV și sunt aplicabile prevederile art. 27.  +  Capitolul V Reguli privind utilizarea serviciului „Buletinul informativ“  +  Articolul 30 Înregistrarea și accesul la serviciul „Buletinul informativ“(1) Accesul la serviciul „Buletinul informativ“ se realizează prin acționarea butonului „RSS“ din platforma electronică dedicată, în aplicația informatică sau navigatorul internet al utilizatorului, buton afișat pe paginile web ale Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală care furnizează informațiile.(2) Persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică trebuie să opteze pentru categoriile de informații pe care le solicită.(3) Categoriile de informații publice furnizate de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul „Buletinul informativ“, sunt prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 4 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea serviciului „Buletinul informativ“.  +  Articolul 31 Termenii de utilizare a serviciului „Buletinul informativ“ și de primire a informațiilor publice cu caracter fiscal(1) Informațiile publice cu caracter fiscal transmise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală nu sunt acte administrative fiscale în sensul art. 46 din Codul de procedură fiscală sau acte administrative, în sensul art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și nu sunt opozabile persoanelor solicitante.(2) Informațiile transmise prin serviciul „Buletinul informativ“ au caracter informativ, nu înlocuiesc obligația utilizatorului privind cunoașterea și îndeplinirea obligațiilor fiscale și nu generează alte drepturi și obligații decât cele prevăzute de legislația fiscală.  +  Articolul 32 Informațiile publice cu caracter fiscal furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală(1) Ca urmare a înregistrării persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entități fără personalitate juridică potrivit art. 30, Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite informațiile publice solicitate.(2) Informațiile furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt informații publice, publicate pe platforma electronică dedicată, și sunt valabile la data transmiterii către utilizatori.(3) Informațiile se actualizează și se transmit utilizatorilor periodic.  +  Articolul 33 Modificarea opțiunilor privind categoriile de informații publice fiscale și renunțarea la serviciul „Buletinul informativ“Modificarea opțiunilor privind categoriile de informații publice și renunțarea la serviciul „Buletinul informativ“ se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin ștergerea în aplicația informatică sau navigatorul internet al utilizatorului a paginilor web ale Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală care furnizează informațiile.  +  Anexa nr. 1la procedură  +  Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor fiziceA. Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanei fizicea) Automat1. Decizii de impunere2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii3. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.4. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc.b) La cererea persoanei fizice1. „Situația obligațiilor de plată la data de...“2. „Foaie de vărsământ“3. „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“4. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“5. „Certificatul de atestare fiscală“6. „Adeverință de venit“7. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“8. „Certificatul de cazier fiscal“9. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“10. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“11. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat.B. Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Națională de Administrare Fiscală1. Declarații fiscale2. Cerere privind „Situația obligațiilor de plată la data de ......“3. Cerere privind „Foaie de vărsământ“4. Cerere privind „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“5. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit8. Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (formular 230)9. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal11. Sesizări, petiții, reclamații12. Cereri de audiență13. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului14. Solicitări privind informațiile publice15. Cerere de ajutor de stat16. Contract de cedarea folosinței bunurilor  +  Anexa nr. 2la procedură  +  Documente ce pot fi comunicate prin Serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridicăA. Documente emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridicăa) Automat1. Decizii de impunere din oficiu2. Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice3. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii4. Acte de executare cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.5. Alte acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc.6. Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul „Spațiul privat virtual“, cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.7. Informații relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntareb) La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică1. „Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ...“. Se va comunica fișa pe plătitor, odată cu următorul mesaj: „ATENȚIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de funcționarii organelor fiscale în activitatea de administrare a creanțelor fiscale și folosește în analiza declarațiilor și stingerea obligațiilor de plată. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decât în relația cu administrația fiscală, în vederea punerii de acord a evidenței fiscale cu cea contabilă!“2. „Certificatul de atestare fiscală“3. „Certificatul de cazier fiscal“4. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“5. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“6. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“7. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de statB. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Națională de Administrare Fiscală1. Declarații fiscale2. Cerere privind „Situația obligațiilor fiscale de plată conform fișei pe plătitor la data de ....“3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale6. Sesizare, petiție, reclamație7. Cerere de audiență8. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului9. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“10. Solicitare de informații publice11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat  +  Anexa nr. 3la procedurăCONTRIBUABIL (Cod de identificare fiscală):Situația obligațiilor de plată la data de .............^1)1. Situația sintetică a obligațiilor de plată^2)Denumirea obligației de plată   IBAN  Suma neachitată(lei)       Total sumă obligații de plată2. Configurarea cronologică a obligațiilor (în funcție de termenul de plată)^3)        An fiscal    Total an(lei)       Total sumă obligații de plată2.1. Situația analitică a obligațiilor de plată^4)┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────┐│    Denumirea     │  Documentul prin  │                   │     Suma     ││   obligației     │ care s-a stabilit │ Termenul de plată │  neachitată  ││    de plată      │       suma^5)     │                   │     (lei)    │├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┤│                  │                   │                   │              │├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┤│                  │                   │                   │              │├──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────┤│                 Total sumă obligații de plată                           │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.2. Situația analitică a obligațiilor de plată cu termene de plată viitoare^6)┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────┐│    Denumirea     │  Documentul prin  │                   │     Suma     ││   obligației     │ care s-a stabilit │ Termenul de plată │  neachitată  ││    de plată      │       suma^5)     │                   │     (lei)    │├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┤│                  │                   │                   │              │├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────┤│                  │                   │                   │              │├──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────┤│                 Total sumă obligații de plată                           │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Situația analitică a plăților neutilizate în stingere^7)Denumirea obligației de plată    Documentul de plată^8)    Suma neutilizată(lei)              Total sumă neutilizată în stingere Notă
  ^1) Datele sunt disponibile în SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară, denumită data de referință.
  ^2) Reflectă soldul obligațiilor de plată la data de referință, reprezentând suma obligațiilor de plată de la pct. 2 și suma neutilizată în stingere de la pct. 3.
  ^3) Reflectă proveniența, pe ani fiscali, a sumelor neachitate pe an, în funcție de termenul de plată, reprezentând suma obligațiilor de la pct. 2.1 și cele de la pct. 2.2.
  ^4) Reflectă obligațiile restante la data de referință, pentru care termenul de plată a expirat, pe tipuri de obligații și document.
  ^5) În aceste coloane vor fi menționate documente pentru care se utilizează forma prescurtată a denumirii acestora, cu următoarea semnificație:DIA - decizie de impunere anualăDIPA - decizie de impunere plăți anticipateDACC - decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere.
  ^6) Reflectă obligațiile de plată la data de referință, pentru care nu s-a împlinit termenul de plată la această dată, inclusiv cele necomunicate sau în curs de comunicare.
  ^7) Reflectă plățile neutilizate în stingere, la data de referință. Aceste plăți nu au fost folosite pentru stingerea obligațiilor de plată, întrucât:– nu mai sunt înregistrate obligații de plată de același tip al obligației de platăsau– sunt înregistrate obligații de plată de același tip al obligației de plată, dar acestea nu sunt exigibile.
  ^8) În această coloană vor fi menționate documente de plată pentru care se utilizează forma prescurtată a denumirii acestora, cu următoarea semnificație:OP - ordin de plată.
   +  Anexa nr. 4la procedură  +  Categoriile de informații publice furnizate de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul „Buletinul informativ“1. Calendarul obligațiilor fiscale2. Noutăți legislative3. Campanii derulate4. Ghiduri fiscale5. Comunicate de presă6. Anunțuri privind actele administrativ-fiscale7. Anunțuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitație8. Anunțuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitație, vânzare directă etc.9. Anunțuri de achiziții bunuri și servicii10. Anunțuri de angajare11. Anunțuri de interes general----