HOTĂRÂRE nr. 895 din 1 august 2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007  Notă
  *) Potrivit punctului 4 al art. I din HOTĂRÂRII nr. 398 din 31 mai 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017, în tot cuprinsul prezentului act normativ, sintagma OPCP se înlocuiește cu sintagma DGMIFEN. Înlocuirea sintagmei s-a realizat direct în forma consolidată a prezentului act normativ.
  Notă
  *) Conform pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007, în cuprinsul formei consolidate, denumirea Ministerului Internelor și Reformei Administrative se înlocuiește cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,având în vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum și al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilității Schengen și pentru fluxurile de numerar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin Facilitatea Schengen.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) Facilitatea Schengen se definește potrivit art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilității Schengen și pentru fluxurile de numerar;b) Planul indicativ este documentul de planificare strategică și programare financiară, care are ca scop să orienteze și să stimuleze activitatea de atingere a obiectivului vizând aderarea la Spațiul Schengen;c) autoritatea competentă este autoritatea publică prin care se asigură gestionarea asistenței financiare din Facilitatea Schengen;d) autoritatea de certificare este autoritatea publică desemnată să certifice declarațiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene aferente proiectelor finanțate din Facilitatea Schengen;-------------Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.e) autoritatea de contractare și plată reprezintă autoritatea publică desemnată să organizeze și să desfășoare proceduri de achiziții publice, semnarea contractelor, monitorizarea implementării acestora, întocmirea cererilor de fonduri și de executare a plăților aferente Facilității Schengen;-------------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.f) autoritatea de audit este un organism independent care efectuează auditul extern al fondurilor comunitare în conformitate cu procedurile proprii și standardele internaționale de audit acceptate;g) organismele intermediare sunt instituțiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care, potrivit atribuțiilor delegate de autoritatea competentă sau de autoritatea de contractare și plată, coordonează implementarea măsurilor din Planul indicativ al Facilității Schengen;h) beneficiarii sunt organismele responsabile cu implementarea proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen și destinatari ai bunurilor materiale, lucrărilor și serviciilor furnizate prin acest tip de proiecte.-------------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.i) autoritatea de evaluare este autoritatea publică de coordonare a instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se planifică și se desfășoară activitățile de evaluare a stadiilor de implementare a Planului indicativ aprobat în scopul monitorizării;-------------Litera i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.j) cererile de fonduri reprezintă documentele prin care autoritatea de contractare și plată solicită autorității competente fonduri în tranșe în baza estimărilor de plată, în funcție de necesități, pentru finanțarea din Facilitatea Schengen a contractelor semnate în conformitate cu programul anual al achizițiilor și al costurilor logistice eligibile din Facilitatea Schengen;-------------Litera j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.k) cheltuieli eligibile a fi făcute din facilitatea Schengen reprezintă orice cheltuială făcută în conformitate cu prevederile Planului indicativ și cu criteriile de eligibilitate stabilite de Comisia Europeană;-------------Litera k) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.l) cheltuieli suportate din contribuția națională reprezintă orice cheltuială prevăzută sau neprevăzută care poate apărea în oricare moment al ciclului de viață al proiectului, ce nu poate fi acoperită din Facilitatea Schengen, dar care este necesar a fi efectuată pentru atingerea obiectivelor contractului. În această categorie intră, dar fără a se limita la acestea: cofinanțarea de la bugetul statului, cheltuieli de reprezentare legală a instituției publice în fața organelor competente, atât în țară, cât și în străinătate, precum și orice taxă judiciară ce decurge din acestea, comisioane bancare, diferențe de schimb valutar, impozite, autorizații și taxe specifice operațiunilor ce urmează a se desfășura pentru atingerea obiectivelor contractuale, debitele datorate bugetului Uniunii Europene pentru nereguli, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a nerecuperării acestora la timp de la contractanți, beneficiari, organisme intermediare, după caz, TVA aferentă proiectelor aprobate în Planul indicativ;-------------Litera l) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.m) ofițerul responsabil de program este persoana din cadrul administrației publice centrale care administrează autoritatea competentă, având întreaga responsabilitate a managementului Facilității Schengen în România;-------------Litera m) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.n) ofițerul responsabil de proiect este persoana desemnată de către conducătorul organismului intermediar, având întreaga responsabilitate a managementului proiectelor aflate în coordonarea directă a respectivului organism intermediar.-------------Litera n) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 3(1) În conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)1.417 din 4 aprilie 2007 privind gestionarea și controlul părții consacrate acquis-ului Schengen din cadrul Facilității Schengen și pentru fluxurile de numerar pentru perioada 2007-2009, denumită în continuare decizie, se înființează următoarele sisteme și funcții:a) sistemul de monitorizare, care este coordonat de Comitetul de monitorizare, organizat la nivel interinstituțional, cu următoarea componență: autoritatea competentă, autoritatea de certificare, autoritatea de contractare și plată și organismele intermediare. În cadrul Comitetului de monitorizare autoritatea de audit are calitatea de observator. Comitetul de monitorizare funcționează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne și analizează stadiul proiectelor Facilității Schengen pentru fazele de contractare și implementare. În acest sens, sunt elaborate raportări anuale și semestriale și acțiuni de verificare a îndeplinirii măsurilor concluzionate cu ocazia ședințelor Comitetului de monitorizare;b) sistemele de gestionare și control instituite la nivelul tuturor instituțiilor implicate, în scopul stabilirii unui sistem eficient de control intern, al definirii clare a funcțiilor cu care este învestită autoritatea competentă și a celor pe care le poate delega organismelor intermediare și pentru a fi asigurată o pistă de audit suficientă, în conformitate cu prevederile deciziei. Sistemele de gestionare și control trebuie să prevadă proceduri destinate verificării veridicității cheltuielilor declarate și, în special, îndeplinirea acțiunilor, precum și eligibilitatea cheltuielilor până la concurența părții corespunzătoare Facilității Schengen, în conformitate cu prevederile deciziei;c) sistemul de audit, care constă în verificări efectuate de autoritatea de audit, pe baza unei eșantionări corespunzătoare, și care vizează în special examinarea de o manieră selectivă a minimum 10% din fondurile alocate, pe baza unei analize a riscurilor și a declarațiilor de cheltuieli elaborate la diferite niveluri;d) sistemul de verificare și inspecții la fața locului, care constă în controale efectuate la beneficiarii fondurilor și/sau la organismele intermediare aferente de autoritatea de contractare și plată și de către comisiile mixte de control formate din reprezentanți ai autorității de contractare și plată, ai autorității competente, după caz și/sau ai organismului intermediar. Președintele comisiilor mixte va fi desemnat de autoritatea competentă;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.d^1) sistemul de verificare a alertelor la neregulă/fraudă primite de către autoritatea competentă sau de către autoritatea de contractare și plată constă în activitățile de constatare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli/fraude efectuate de către autoritatea de contractare și plată sau, după caz, de către comisiile mixte formate din reprezentanți ai autorității de contractare și plată și ai organismelor intermediare. Președinția comisiilor mixte de control este asigurată de către autoritatea de contractare și plată;-------------Litera d^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.e) raportul de verificare este documentul încheiat în urma desfășurării activităților conform lit. d) și d^1), care stă la baza întocmirii titlului de creanță în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.f) recuperarea sumelor constatate neeligibile de la contractant, beneficiar sau organism intermediar, după caz, se execută pe baza procesului-verbal de constatare, ce se constituie în titlu de creanță, întocmit de autoritatea de contractare și plată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.g) sistemul de gestiune financiară, la nivelul autorității de contractare și plată, care reprezintă proceduri de verificare a recepției livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și a execuțiilor de lucrări, întocmirea cererilor de fonduri, proceduri de ordonanțare, execuție și contabilizare a plăților, proceduri destinate verificării veridicității cheltuielilor declarate, precum și a eligibilității cheltuielilor până la concurența părții corespunzătoare din Facilitatea Schengen;h) mecanismul de asigurare a contribuției naționale reprezintă modul de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetele beneficiarilor, a cheltuielilor suportate din contribuția națională prevăzute la art. 2 lit. l). În vederea efectuării plăților către contractanți, beneficiarii vor transfera sumele reprezentând contribuția națională, prevăzute în bugetele proprii, la solicitarea Direcției generale mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile, în conturile deschise de către Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea acesteia.-------------Litera h) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010. (la 14-06-2017, sintagma: Oficiului de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) (2) Prevederi financiare:a) contractele pentru derularea proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen vor fi încheiate în moneda euro;b) plățile din cadrul contractelor finanțate prin Facilitatea Schengen vor fi efectuate în moneda euro sau în moneda agreată de părțile semnatare ale contractelor, inclusiv pentru contractanții români;c) dobânda acumulată în conturile deschise de Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen se constituie sursă de finanțare pentru costurile operaționale din Facilitatea Schengen, ca urmare a deciziei emise de autoritatea competentă în acest sens; (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) d) în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din contribuția națională, Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile, cu aprobarea autorității competente, poate utiliza fondurile din Facilitatea Schengen, inclusiv dobânda acumulată în conturile deschise pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen, în vederea finanțării cheltuielilor din contribuția națională; (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) e) reîntregirea fondurilor din Facilitatea Schengen, inclusiv a dobânzii, se face cu ocazia alimentării de către beneficiarii conturilor deschise de Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea contribuției naționale. În acest sens, Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile efectuează transferul sumelor reprezentând fondurile Schengen și dobânda din conturile deschise pentru gestionarea contribuției naționale în conturile deschise pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen. (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) f) dobânda acumulată în conturile deschise de către Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen se utilizează, cu aprobarea autorității competente, și pentru acoperirea diferențelor de curs valutar, altele decât cele prevăzute la art. 2 lit. l), rezultate în urma schimbului valutar a sumelor rămase disponibile în conturile deschise de către Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen, după efectuarea plăților către contractanți, în moneda agreată de părțile semnatare ale contractelor, alta decât euro, în vederea reîntregirii fondurilor din Facilitatea Schengen;-------------Litera f) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010. (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) g) dobânda acumulată în conturile deschise de către Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen se utilizează, cu aprobarea autorității competente, în baza unei justificări întemeiate și pentru finanțarea costurilor legate de finalizarea unor activități și/sau furnizarea unor bunuri după expirarea perioadei de implementare a proiectelor prevăzute în Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 1.417 din 4 aprilie 2007, inclusiv a cheltuielilor de mentenanță, cu condiția ca respectivele costuri să fie necesare finalizării obiectivelor proiectelor și să nu fie imputabile contractanților.-------------Litera g) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010. (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) h) dobânda acumulată în conturile deschise de către Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen, penalitățile contractuale aplicate de autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea corespunzătoare a contractelor finanțate din Facilitatea Schengen și sumele rezultate din executarea garanțiilor bancare emise pentru proiectele finanțate din Facilitatea Schengen rămân la dispoziția Direcției generale mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile până la primirea, din partea Comisiei Europene, a scrisorii oficiale de închidere a Facilității Schengen din care să rezulte că nu mai există sume datorate acesteia, precum și până la soluționarea tuturor proceselor-verbale de constatare împotriva cărora a fost formulată contestație și/sau care au fost atacate în instanță.-------------Litera h) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.329 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008. (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul de Plăți și Contractare PHARE a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 )  +  Articolul 4Se desemnează Direcția fonduri externe nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca autoritate competentă pentru coordonarea implementării asistenței comunitare prin Facilitatea Schengen.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008. (la 14-06-2017, sintagma: Departamentul Schengen, Direcția Generală Schengen din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 )  +  Articolul 5(1) Autoritatea competentă are următoarele atribuții principale:a) înființează un punct unic de contact răspunzător de schimbul de informații cu unitățile angajate în folosirea mijloacelor fondului și de menținerea contactelor curente cu reprezentanții Comisiei Europene;b) elaborează Planul indicativ, împreună cu organismele intermediare și beneficiarii, și îl supune analizei și aprobării Comisiei naționale de autoevaluare Schengen și după aprobare îl transmite instituțiilor implicate;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.c) asigură corelarea măsurilor din Planul indicativ cu Planul de acțiune Schengen și cu celelalte documente programatice în domeniul Schengen;d) verifică obținerea rezultatelor generale și a impactului definit prin Planul indicativ prin controale la fața locului și rapoarte periodice elaborate de autoritățile implicate în gestionarea proiectelor, conform procedurilor specifice Facilității Schengen;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.e) coordonează armonizarea cadrului instituțional și dezvoltarea capacității administrative de gestionare și implementare a Facilității Schengen și urmărește consolidarea și extinderea parteneriatelor în procesul de planificare, precum și în toate fazele de implementare ale Planului indicativ;g) asigură realizarea și funcționarea sistemului privind managementul financiar și tehnic și auditul fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.h) elaborează, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale beneficiarilor, raportul anual de implementare al Facilității Schengen și, după aprobarea acestuia de către Comisia națională de autoevaluare Schengen, îl transmite Comisiei Europene spre analiză, observații și recomandări;i) transmite spre aprobare Comisiei naționale de autoevaluare Schengen proiectele răspunsurilor la recomandările primite de la Comisia Europeană;j) analizează și înaintează spre aprobare Comisiei naționale de autoevaluare Schengen propunerile de modificare a Planului indicativ, prin realocarea de fonduri între proiectele finanțate prin Facilitatea Schengen și a sumelor necontractate sau neutilizate, introducerea sau retragerea unor proiecte din cuprinsul acestuia, și îl transmite instituțiilor implicate în forma actualizată, aprobată;-------------Litera j) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.j^1) aprobă, la nivel de ofițer responsabil de program, modificările Planului indicativ în cadrul proiectelor, în condițiile încadrării în bugetul alocat inițial proiectului, fără a modifica sau altera obiectivele Planului indicativ aprobat, și transmite autorității de contractare și plată și organismelor intermediare fișa tehnică a proiectului, actualizată și aprobată;-------------Litera j^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.j^2) asigură informarea autorității de certificare cu privire la procedurile de lucru urmate și verificările efectuate pentru analizarea eligibilității obiectivelor proiectelor, respectarea normelor în vigoare și pentru menținerea pistei de audit.-------------Litera j^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.k) asigură și urmărește îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea, transparența și publicitatea asistenței acordate prin Facilitatea Schengen;l) asigură implementarea eventualelor modificări ale Planului indicativ propuse de autoritatea de evaluare, ca urmare a evaluării intermediare, și informează în mod corespunzător Comisia Europeană;m) participă, în parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea evaluării ex-post a implementării Planului indicativ și prezintă autorității de evaluare și autorității de certificare rezultatele și concluziile acestei evaluări;n) răspunde, împreună cu autoritatea de contractare și plată, organismele intermediare și beneficiarii, pentru respectarea măsurilor din Planul indicativ aprobat, avizează documentațiile de atribuire și formularele aferente din punctul de vedere al eligibilității obiectivelor finanțate prin Facilitatea Schengen, aplică un management financiar și tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituționale și ale legislației în domeniu;-------------Litera n) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.o) avizează setul de proceduri pentru implementarea și utilizarea fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen, elaborate de către autoritățile implicate;-------------Litera o) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.p) în baza recomandărilor Comisiei Europene de elaborare a Planului indicativ, elaborează criteriile de selecție a proiectelor și aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare;q) transmite autorității de contractare și plată rapoarte privind recuperarea sumelor rămase de recuperat, stabilite de Comisia Europeană, precum și a celor neutilizate;r) ține evidența sumelor recuperabile din plățile deja făcute din Facilitatea Schengen și se asigură că sumele sunt recuperate fără întârzieri nejustificate, restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen;-------------Litera r) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.s) răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor stabilite prin Planul indicativ;t) sprijină activitățile de evaluare a implementării Planului indicativ și informează Comisia națională de autoevaluare Schengen asupra rezultatelor acestora și asupra modalităților propuse pentru implementarea recomandărilor evaluărilor;u) furnizează informații privind absorbția fondurilor, conform datelor cuprinse în Planul indicativ;v) participă la reuniunile Comisiei Europene în vederea examinării rezultatelor anului precedent;w) asigură existența procedurilor privind realizarea unui audit corespunzător și furnizarea unei piste de audit adecvate;x) elaborează proceduri detaliate privind monitorizarea punerii în aplicare a acțiunilor și primirea, înregistrarea și procesarea cererilor, care trebuie să cuprindă și descrierea tuturor documentelor care urmează a fi folosite;y) transmite Comisiei Europene certificatul privind declarațiile de cheltuieli, emis și transmis de autoritatea de certificare;-------------Litera y) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.z) se asigură că există un sistem de control suficient pentru verificarea autenticității cheltuielilor, a respectării cadrului legal comunitar și național aplicabil și a respectării termenilor de acordare a asistenței financiare prin Facilitatea Schengen de către Comisia Europeană;aa) se asigură de existența unei piste de audit.(2) Autoritatea competentă îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii.(3) Planul indicativ se supune aprobării Comisiei naționale de autoevaluare Schengen, constituită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naționale de autoevaluare Schengen, iar ulterior se transmite Comisiei Europene.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.(4) Fișele tehnice ale proiectelor, incluse în Planul indicativ, sunt elaborate, avizate și aprobate cu respectarea etapelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j^1) și art. 17 alin. (1) lit. d).-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 6Autoritatea competentă poate delega competențe proprii diferitelor structuri de specialitate proprii, precum și altor instituții ale administrației publice centrale, prin acorduri interinstituționale.  +  Articolul 7(1) Se desemnează Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile, denumită în continuare DGMIFEN, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru îndeplinirea funcției de autoritate de contractare și plată pentru asistența acordată prin Facilitatea Schengen. (la 14-06-2017, sintagma: Oficiul pentru Plăți și Contractare PHARE, denumit în continuare OPCP, din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) (2) În acest sens, DGMIFEN trebuie să prevadă în statutul propriu de organizare un număr de funcții necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile funcționale.(3) Ministerul Economiei și Finanțelor va pune la dispoziție un spațiu adecvat pentru funcționare, care va include spațiu pentru birourile personalului DGMIFEN, arhivă, încăpere pentru întâlniri, spațiu pentru auditori, consultanți, instructori, precum și facilități de comunicare.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 8(1) Autoritatea de contractare și plată are următoarele sarcini:a) răspunde, împreună cu autoritatea competentă, organismele intermediare și beneficiari, pentru respectarea măsurilor din Planul indicativ aprobat și pentru eligibilitatea operațiunilor finanțate prin Facilitatea Schengen și contribuția națională, aplicând un management financiar și tehnic transparent, prin respectarea prevederilor acordurilor interinstituționale de implementare și a legislației în domeniu;b) acordă consultanță la solicitarea organismelor intermediare în probleme privind procedurile de achiziții și financiare;c) primește de la organismele intermediare Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale documentațiile de atribuire și formularele aferente, în format standard, elaborate de beneficiari, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, iar de la organismul intermediar aferent Ministerului Afacerilor Externe documentația de atribuire și formularele aferente elaborate în baza unei proceduri proprii aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe și asigură transparența procedurii de achiziții;d) verifică din punct de vedere procedural documentațiile de atribuire și formularele aferente, elaborate de beneficiari și avizate de organismele intermediare și de autoritatea competentă;e) organizează procedura de achiziții pentru achizițiile finanțate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen și contribuția națională, este responsabilă pentru derularea acestora și evaluează dosarele de licitație din punctul de vedere al formalității documentației și al integralității acesteia;f) verifică și aprobă componența comisiilor de evaluare, pe baza propunerilor organismelor intermediare, sub aspectul competenței membrilor acesteia, pregătirii și imparțialității față de domeniul procedurii de achiziții și de ofertanți. Asigură președinția comisiei de evaluare, reprezentanții autorității de contractare și plată neavând drept de vot;g) elaborează proiectele de contract, beneficiind de asistența tehnică necesară din partea organismelor intermediare și a beneficiarilor, și pregătește semnarea contractelor particularizate de beneficiari împreună cu organismele intermediare în funcție de specificul/natura serviciilor, lucrărilor, bunurilor care fac obiectul contractului;-------------Litera g) a art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.h) asigură, în condițiile legii, derularea procedurilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziții;i) furnizează consultanță și sprijin administrativ necesar efectuării evaluărilor, asigurării pregătirii corespunzătoare a rapoartelor de evaluare care trebuie întocmite de comisia de evaluare;j) dacă este necesar, solicită modificări ale contractelor, pentru asigurarea conformității cu reglementările legislației comunitare și naționale în vigoare;k) atribuie contractele în cadrul proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen, în conformitate cu legislația națională în vigoare privind achizițiile publice;l) deschide conturi în euro și în lei pentru gestionarea fondurilor din Facilitatea Schengen și a fondurilor din contribuția națională, precum și pentru recuperarea debitelor;m) autorizează și efectuează plăți către contractanți, cu excepția TVA, în baza facturilor aprobate de organismele intermediare, cu mențiunea «citit și aprobat», însoțite de documentele justificative necesare efectuării plății, prevăzute în contract; (la 14-06-2017, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) n) informează, dacă este cazul, autoritatea competentă asupra necesității corectării plății soldului final al asistenței, în termen de 9 luni de la data transferării sumelor aferente de către Comisia Europeană;o) primește lunar rapoartele de progres tehnic privind implementarea contractelor, întocmite de beneficiari și aprobate de organismele intermediare coordonatoare, în vederea monitorizării stadiului implementării acestora și a întocmirii cererilor de fonduri;p) întocmește cereri de fonduri pe baza estimărilor de plată a contractelor semnate și a necesităților, ținând seama de soldul disponibil după efectuarea plăților în perioada anterioară, pe care le înaintează autorității competente, în conformitate cu prevederile deciziei;q) furnizează autorității competente și organismelor intermediare, periodic, informații privind planificarea procedurii de achiziții, a evaluării ofertelor, a atribuirii contractelor, precum și rapoarte referitoare la situația financiară a fiecărui proiect, evidențe detaliate privind plățile efectuate, în vederea transmiterii acestora către Comisia Europeană;q^1) efectuează misiuni de verificare privind utilizarea fondurilor primite prin Facilitatea Schengen la organismele intermediare și/sau beneficiarii finali, pe baza unei eșantionări corespunzătoare și analizei de risc;-------------Litera q^1) a art. 8 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.r) recuperează sumele neeligibile emițând titlurile de creanță și trimite anual autorității competente declarația referitoare la sumele rămase de recuperat la acea dată;s) asigură menținerea evidențelor financiare privind operațiunile pe care le derulează;t) operaționalizează și asigură funcționarea sistemului contabil necesar administrării financiare a fondurilor programului Facilitatea Schengen;u) utilizează registre contabile și asigură înregistrarea contabilă adecvată a tuturor plăților la nivel de program, proiect și contract;v) asigură transmiterea către autoritatea de certificare, la solicitarea acesteia, a informațiilor și documentelor despre procedurile de lucru, verificările și plățile efectuate, necesare pentru îndeplinirea cerințelor de certificare;w) operează în conturile deschise pentru programul Facilitatea Schengen, în sistemul dublei semnături, în condițiile efectuării tuturor verificărilor standard și a reconcilierilor necesare;x) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea auditării conturilor de către autoritățile naționale, cooperează cu Comisia Europeană, Curtea de Conturi și sprijină aceste instituții în îndeplinirea cerințelor de audit;y) răspunde de verificarea și aprobarea documentelor privind promovarea și publicitatea proiectelor finanțate din Facilitatea Schengen;-------------Litera y) a art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.z) îndeplinește atribuțiile delegate de autoritatea competentă, precum și alte atribuții ce derivă în mod firesc din statutul de autoritate de contractare și plată.(2) Autoritatea de contractare și plată poate delega prin Acordul de implementare, cu avizul autorității competente, organismelor intermediare atribuții dintre cele menționate la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 9Se desemnează o structură organizatorică în Direcția generală financiară din Ministerul Afacerilor Interne pentru îndeplinirea funcției de autoritate de certificare pentru asistența acordată prin Facilitatea Schengen.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 10Autoritatea de certificare are următoarele sarcini:a) să se asigure că declarația de cheltuieli cuprinde numai cheltuieli efectiv efectuate în perioada de eligibilitate;b) să se asigure că declarația de cheltuieli cuprinde numai cheltuieli care pot fi justificate pe baza facturilor achitate sau a altor documente cu valoare justificativă echivalentă;c) să se asigure că declarația de cheltuieli cuprinde numai cheltuieli care au legătură cu lucrări care nu erau finalizate în momentul depunerii cererilor de asistență;d) să se asigure că sistemul de control și pista de audit sunt suficiente;e) să confirme faptul că a primit informațiile adecvate din partea autorității competente, autorității de contractare și plată și a organismelor intermediare privind procedurile urmate și verificările efectuate de către acestea pentru verificarea corectitudinii și eligibilității cheltuielilor cuprinse în declarația de cheltuieli;f) să confirme faptul că a primit informațiile adecvate din partea autorității competente, autorității de contractare și plată și a organismelor intermediare privind procedurile urmate și verificările efectuate de către acestea pentru asigurarea respectării normelor în vigoare;g) să confirme faptul că a primit informațiile adecvate din partea autorității competente, autorității de contractare și plată și a organismelor intermediare privind procedurile urmate și verificările efectuate de către acestea pentru menținerea pistei de audit;h) să confirme faptul că declarațiile de cheltuieli au luat în considerare rezultatele tuturor auditurilor și controalelor efectuate de autoritatea de audit sau sub supravegherea acesteia;i) să emită certificatul privind declarația de cheltuieli din raportul complet și din cele intermediare;j) să solicite de la instituțiile implicate informații și documente necesare pentru îndeplinirea cerințelor de certificare;k) să efectueze controale de certificare la fața locului la nivelul instituțiilor implicate, cu scopul de a se asigura că este stabilit un sistem intern de control și management efectiv și funcțional și că procedurile instituite prin setul de proceduri pentru implementarea și utilizarea fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen sunt corect aplicate de către persoanele responsabile.-------------Litera k) a art. 10 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 12Se desemnează Unitatea centrală de evaluare ca autoritate de evaluare, structură specializată a Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 13Autoritatea de evaluare are următoarele atribuții principale:a) planifică și coordonează activitățile de evaluare a Planului indicativ;b) asigură calitatea procesului de evaluare a Planului indicativ și analizează calitatea rapoartelor de evaluare;c) analizează implicațiile implementării recomandărilor evaluărilor;d) diseminează factorilor implicați rezultatele evaluărilor;e) urmărește îndeplinirea recomandărilor evaluărilor Planului indicativ;f) raportează Comitetului de monitorizare cu privire la activitățile de evaluare a Planului indicativ.  +  Articolul 14Se desemnează Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi ca autoritate de audit pentru fondurile acordate României în perioada postaderare de către Uniunea Europeană în cadrul Facilității Schengen. Auditul fondurilor acordate României în perioada postaderare de către Uniunea Europeană prin Facilitatea Schengen se efectuează de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.  +  Articolul 16Se desemnează instituțiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru îndeplinirea funcției de organisme intermediare pentru Facilitatea Schengen. Îndeplinirea funcțiilor ce revin acestor instituții, potrivit prezentei hotărâri, se efectuează prin structuri de specialitate desemnate prin ordin al conducătorilor acestor instituții.  +  Articolul 17(1) Organismele intermediare au următoarele atribuții principale:a) coordonează activitatea beneficiarilor din subordine în cadrul exercițiului de programare și implementare a Facilității Schengen;b) îndeplinesc obligațiile pentru implementarea proiectelor, așa cum acestea urmează a fi definite în acordurile interinstituționale, în conformitate cu regulile și procedurile de implementare ale Comisiei Europene, proceduri, instrucțiuni și alte documente standard furnizate atât de DGMIFEN, cât și de autoritatea competentă, asigurând accesul liber, concurența loială și transparența proceselor desfășurate la nivelul acestora și al beneficiarilor;c) analizează oportunitatea propunerilor de proiecte sau de modificare a proiectelor incluse în Planul indicativ, primite de la beneficiarii coordonați, le avizează și le înaintează spre analiză și aprobare autorității competente;d) coordonează elaborarea fișelor tehnice de proiect incluse în Planul indicativ, avizează propunerile de modificare a acestora transmise de beneficiari și le înaintează autorității competente spre aprobare;e) verifică și avizează documentațiile de atribuire și formularele aferente, inclusiv specificațiile tehnice, criteriile de calificare și/sau selecție, precum și factorii de evaluare, elaborate de beneficiari, le supun aprobării autorității competente și le transmit autorității de contractare și plată;f) propun autorității de contractare și plată membrii comisiilor de evaluare, precum și experți pe linie tehnică, economică și juridică, în conformitate cu prevederile legislației naționale privind achizițiile publice, și se asigură de prezența acestora pe toata perioada preselecției și selecției;g) monitorizează și controlează implementarea proiectelor beneficiarilor, finanțate prin Facilitatea Schengen, pe toată durata derulării acestora;h) verifică eligibilitatea cheltuielilor, la nivelul beneficiarilor, prin efectuarea de controale planificate, împreună cu ceilalți reprezentanți ai comisiei mixte de control, și anume autoritatea de contractare și plată și autoritatea competentă, cu președinte desemnat din partea autorității competente;-------------Litera h) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.i) colaborează cu celelalte autorități implicate în gestionarea și implementarea fondurilor alocate prin Facilitatea Schengen și contribuția națională, precum și cu alte instituții naționale cu care implementează în parteneriat proiecte finanțate prin Facilitatea Schengen;j) organizează modalități de prezentare adecvată a materialelor de sinteză privind proiectele finanțate prin Facilitatea Schengen;k) constituie și actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea proiectelor cu finanțare prin Facilitatea Schengen, pe baza informațiilor primite de la beneficiarii proiectelor;l) monitorizează modul de elaborare de către beneficiari a documentației de atribuire și formularele aferente, monitorizează raportările periodice, precum și documentele elaborate de beneficiari în procesul de management al proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen, pe care le transmit autorității de contractare și plată, autorității competente, autorității de audit sau autorității de evaluare, în funcție de necesitatea aprobării documentelor de către aceste instituții;m) verifică și se asigură că toate facturile sunt emise în numele beneficiarului, iar aceste facturi sunt înregistrate corespunzător în contabilitatea beneficiarului; (la 14-06-2017, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 17 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) n) aprobă facturile, însoțite de documentele justificative, remise de beneficiari, cu mențiunea "citit și aprobat", în urma verificării conformității acestora, în vederea efectuării plății;-------------Litera n) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.o) coordonează activitățile prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a proiectelor, monitorizarea și execuția și aprobă rapoartele intermediare și finale întocmite de contractanți, în termen de maximum 30 zile de la prezentarea acestora;p) aprobă documentele de raportare periodică și le transmit lunar autorității de contractare și plată și autorității competente;q) analizează și avizează planurile de acțiuni și rapoartele de promovare a proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen, întocmite de beneficiari, și le transmit autorității de contractare și plată, spre analiză și aprobare;-------------Litera q) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.r) răspund, împreună cu autoritatea competentă, autoritatea de contractare și plată și beneficiarii, pentru respectarea măsurilor din Planul indicativ aprobat și pentru eligibilitatea operațiunilor finanțate prin Facilitatea Schengen, aplicând un management financiar și tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituționale și ale legislației în domeniu;s) asigură transmiterea către autoritatea de certificare, la solicitarea acesteia, a informațiilor și documentelor despre procedurile de lucru, verificările efectuate și cheltuielile aprobate, necesare pentru îndeplinirea cerințelor de certificare.t) în cazul proiectelor delegate, asigură transmiterea către autoritatea de contractare și plată, la solicitarea acesteia, a documentelor și informațiilor privind procedurile de lucru, a înregistrării în contabilitate a fondurilor primite prin Facilitatea Schengen de la autoritatea de contractare și plată, precum și a tranzacțiilor efectuate cu acestea.-------------Litera t) a alin. (1) al art. 17 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.(2) Modificarea contractelor care presupune modificarea valorii contractelor în perioada implementării lor este valabilă numai cu aprobarea autorității de contractare și plată. În lipsa aprobării autorității de contractare și plată cheltuielile afectate de aceste modificări sunt considerate costuri neeligibile. Cheltuielile neeligibile sunt suportate de către organismul intermediar sau de către beneficiar dacă se dovedește că acesta a efectuat modificarea fără a anunța organismul intermediar.(3) Pe lângă atribuțiile principale prevăzute la alin. (1), organismele intermediare pot îndeplini și orice alte atribuții ce le-au fost delegate de autoritatea competentă și/sau autoritatea de contractare și plată.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.  +  Articolul 18Beneficiarii asistenței acordate României prin Facilitatea Schengen au următoarele atribuții principale:a) identifică și elaborează propuneri de proiecte finanțate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen și contribuția națională, pe baza priorităților din Planul indicativ și din alte documente programatice, fișele tehnice de proiect și le înaintează organismului intermediar coordonator pentru analiză și avizare;b) întreprind toate demersurile pe care le presupune exercițiul de programare, în vederea asigurării eligibilității proiectelor propuse, completarea sau modificarea fișei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;c) administrează și monitorizează proiectele și contractele aferente acestora și întreprind măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea de către contractant a sarcinilor ce îi revin conform contractului;-------------Litera c) a art. 18 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.d) întocmesc documentele subsecvente aprobării Planului indicativ în vederea atribuirii contractului, inclusiv documentația de atribuire și formularele aferente, având responsabilitatea stabilirii specificațiilor tehnice, criteriilor de calificare și/sau selecție și a factorilor de evaluare, determinând valorile estimative ale contractelor, și le înaintează, spre verificare și avizare, organismului intermediar;e) îndeplinesc sarcinile ce le revin pentru participarea la procedurile de achiziții, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea și încheierea contractului, în colaborare cu autoritatea de contractare și plată;f) supraveghează în permanență îndeplinirea de către contractant a obligațiilor asumate în conformitate cu contractul semnat;g) răspund de recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor menționate în facturile emise de contractanți și întocmesc documentația de recepție în vederea efectuării plăților conform condițiilor contractuale, întocmesc și păstrează înregistrările aferente recepției;h) țin evidența repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fondurile alocate prin Facilitatea Schengen și contribuția națională, conform destinației și scopului prevăzute în program;h^1) operaționalizează și asigură funcționarea sistemului contabil necesar gestionării fondurilor primite prin Facilitatea Schengen;-------------Litera h^1) a art. 18 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.h^2) utilizează registre contabile și asigură înregistrarea contabilă adecvată a serviciilor/bunurilor/lucrărilor finanțate din Facilitatea Schengen;-------------Litera h^2) a art. 18 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.h^3) asigură transmiterea către autoritatea de contractare și plată, la solicitarea acesteia, a informațiilor și documentelor privind înregistrarea în contabilitate a serviciilor/bunurilor/lucrărilor finanțate din Facilitatea Schengen.-------------Litera h^3) a art. 18 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 568 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010.i) furnizează asistența tehnică în vederea negocierii contractelor, acolo unde este cazul și formulează recomandări tehnice privind elaborarea proiectelor de contract;j) întocmesc documentele de raportare periodică privind stadiul implementării contractelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a contractelor, conform procedurilor Facilității Schengen, și le supun aprobării organismului intermediar coordonator;k) asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu direcțiile implicate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei și Finanțelor și al DGMIFEN și cu organismele intermediare;l) pun la dispoziția structurilor de control și audit toate datele și informațiile solicitate;m) organizează și păstrează arhiva documentației proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen pe perioada legală;n) asigură publicitatea acțiunilor realizate și a bunurilor achiziționate prin intermediul Facilității Schengen, întocmesc planurile de acțiuni și rapoartele de promovare a proiectelor și le transmit organismului intermediar spre analiză și avizare;o) suportă cheltuieli constatate neeligibile de autoritatea de contractare și plată, organismele și structurile abilitate cu atribuții de control în ceea ce privește gestionarea financiară a proiectelor finanțate prin Facilitatea Schengen, cu excepția celor suportate de organismul intermediar potrivit art. 17 alin. (2). Sumele constatate neeligibile se virează în contul de debite deschis de autoritatea de contractare și plată în acest scop;p) răspund, împreună cu autoritatea competentă, organismele intermediare și autoritatea de contractare și plată, pentru respectarea măsurilor din Planul indicativ aprobat și pentru eligibilitatea operațiunilor finanțate prin Facilitatea Schengen, aplicând un management financiar și tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituționale și ale legislației în domeniu;q) elaborează norme procedurale proprii, aprobate de conducătorul instituției, prin care vor fi reglementate organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire în cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidența legislației naționale privind achizițiile publice.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.r) efectuează plata TVA către contractanți, din bugetul propriu, în baza facturilor aprobate de organismele intermediare, cu mențiunea «citit și aprobat», însoțite de documentele justificative necesare efectuării plății, prevăzute în contract. (la 14-06-2017, Litera h^3) din Articolul 18 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) Notă
  *) Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017, dispozițiile art. 18 lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre, se aplică inclusiv pentru facturile emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar pentru care TVA nu a fost achitat, în condițiile legii.
   +  Articolul 19(1) În cadrul Direcției fonduri externe nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înființează, în condițiile legii, structuri care vor îndeplini atributele autorității competente și ale autorității de certificare, ale căror atribuții și număr de personal se stabilesc prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.-------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008. (la 14-06-2017, sintagma: Departamentului Schengen și al Direcției generale financiare din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017 ) (2) Personalul necesar pentru operaționalizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se va asigura cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.(3) În cadrul autorității competente se înființează, în condițiile legii, Punctul unic de contact, cu rol de transmitere a datelor și informațiilor între autoritățile implicate în gestionarea și implementarea Facilității Schengen și instituțiile europene. Atribuțiile Punctului unic de contact sunt îndeplinite de structura de specialitate din cadrul Direcției fonduri externe nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de lit. a) a pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 398 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2017.  +  Articolul 20Personalul autorității competente și al tuturor celorlalte autorități și structuri implicate în coordonarea, implementarea, auditarea, evaluarea și gestionarea proiectelor și fondurilor Facilității Schengen beneficiază de sporuri salariale, în conformitate cu legislația națională în vigoare, în limita sumei alocate pentru costurile logistice și operaționale ale Facilității Schengen în Planul indicativ anual, conform regulilor de eligibilitate stabilite de Comisia Europeană.  +  Articolul 21Autoritatea competentă pentru implementarea Planului indicativ desemnează organismele intermediare pentru implementarea măsurilor finanțate din Facilitatea Schengen pe bază de acorduri interinstituționale.  +  Articolul 22Schimbul de informații și accesul la conținutul acestora se realizează cu respectarea reglementărilor legale în materia protecției informațiilor clasificate.  +  Articolul 23Hotărârea Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naționale de autoevaluare Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:l. La articolul 1 alineatul (3), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) Departamentul pentru Afaceri Europene;".2. La articolul 4, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) aprobă Planul indicativ, propunerile de modificare a Planului indicativ și raportul anual de implementare a Facilității Schengen.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Adrian Mihai Cioroianu
  București, 1 august 2007.Nr. 895.  +  AnexăINSTITUȚIIcare îndeplinesc funcția de organisme intermediare pentru Facilitatea Schengen1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Afacerilor Externe-------------Pct. 3 din anexa a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.127 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 30 septembrie 2008.4. Serviciul de Telecomunicații Speciale------