ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării și radierii autovehiculelor și remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(2) Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competență proprietarii își au domiciliul sau sediul ori reședința, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate.(3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unități subordonate.(4) Autoritățile competente potrivit alin. (2) încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii. (la 12-06-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (5) Sumele prevăzute la alin. (4) pot fi achitate prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-06-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 1^1În situația în care, potrivit dispozițiilor prezentului ordin, pentru efectuarea operațiunilor solicitate este necesară copia unui document, aceasta poate fi transmisă și în format electronic, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție în acest scop și publicată pe pagina de internet a instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. (la 12-06-2017, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 2(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligați să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulație și să solicite radierea lor din evidență, în cazurile prevăzute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin.(2) În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.(3) Titularii înmatriculării sau înregistrării unui vehicul sunt obligați să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.  +  Articolul 3(1) Înmatricularea, înregistrarea și autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie și o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se menționează și datele de identificare a utilizatorului.  +  Articolul 4(1) Înmatricularea, înregistrarea și autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se consideră efectuate de la data înscrierii acestora în registrul național de evidență a vehiculelor înmatriculate, respectiv în evidențele Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informații și ale consiliilor locale, în cazul înregistrării.(2) Odată cu înmatricularea, înregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competentă eliberează solicitantului certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, autorizația de circulație provizorie ori pentru probe, după caz, împreună cu plăcuțele cu numărul de înmatriculare, de înregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, după caz.(3) În cazul transmiterii certificatului de înmatriculare prin serviciile poștale, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor eliberează solicitantului un document, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului și emiterea certificatului de înmatriculare corespunzător. (la 12-06-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 5Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informații și consiliile locale își stabilesc reguli proprii de procedură privind înregistrarea și radierea vehiculelor.  +  Capitolul II Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor  +  Articolul 6(1) Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele și remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".(2) Înmatricularea poate fi permanentă sau, prin excepție, temporară.(3) Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulație în România și până la scoaterea definitivă din circulație a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul național al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi.(4) Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de proveniență străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.  +  Articolul 7(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:a) cererea solicitantului, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere; (la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) b) fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale;c) cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților; (la 12-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepția autovehiculelor și remorcilor noi;g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;h) dovada efectuării formalităților vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;i) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) j) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) k) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;n) procura specială, după caz.(1^1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achiziția intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziționat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, situație în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiții stabilite prin protocol încheiat între Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.----------Alin. (1^1) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016.(1^2) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz:a) formularul «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport», prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport» și «Certificat», precum și a procedurii de eliberare a acestora; saub) formularul «Certificat», prevăzut de ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport» și «Certificat», precum și a procedurii de eliberare a acestora.----------Alin. (1^2) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016.(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin (3). (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) În cazul vehiculului de proveniență străină care a mai fost înmatriculat în alt stat și care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.(4) În cazul existenței unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absența celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administrației și Internelor cu competențe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în condiții stabilite prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(5) În cazul absenței documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obținerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptățit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabilește prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(6) Până la clarificarea situațiilor prevăzute la alin. (4) și (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizații de circulație provizorii.(7) Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și (3), și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.  +  Articolul 8(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere; (la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) b) fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul și noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităților administrației publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele acesteia;c) cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta și documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original și în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conțină cel puțin părțile, obiectul și durata contractului, datele de identificare ale vehiculului și semnăturile părților; (la 12-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;h) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reședința sau sediul pe raza altui județ decât al fostului proprietar;k) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;m) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) n) procura specială, după caz.(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3). (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie.(4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.  +  Articolul 8^1În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, fișa de înmatriculare a vehiculului prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) nu se mai solicită. (la 12-06-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 9(1) Verificarea existenței și a valabilității inspecției tehnice periodice și a încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face și pe cale informatică, în condiții stabilite prin protocol încheiat între Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și Regia Autonomă "Registrul Auto Român", respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, caz în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. f) și g), precum și la art. 8 alin. (1) lit. f) și g) nu mai sunt necesare.(2) Abrogat. (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing care au încheiat protocoale, conform legii, cu Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor și depun documentele necesare eliberării certificatelor de înmatriculare sau a autorizațiilor provizorii pentru circulație a vehiculelor și a plăcuțelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuată ulterior.(4) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al cărui certificat de înmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de înmatriculare se eliberează doar după efectuarea de verificări în evidențele manuale în care vehiculul a fost înmatriculat.  +  Articolul 10(1) Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a asigurării internaționale - carte verde.(2) Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși sfârșitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârșitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depăși termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de ședere de care beneficiază cetățenii străini.(3) Pentru autovehiculele și remorcile care se introduc în România printr-o operațiune de leasing extern sau care sunt de proveniență străină și comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăși valabilitatea contractului de leasing și termenul limită stabilit pentru importul temporar.  +  Articolul 11(1) Autovehiculele și remorcile aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic sau consular, care își desfășoară activitatea în România, se înmatriculează, la cererea celor interesați, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevăzute la art. 7, cu excepția taxei de înmatriculare și a dovezii plății taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilită potrivit legii, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înmatricularea se poate realiza și la solicitarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 12Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.  +  Articolul 13(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează în baza următoarelor documente:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; (la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) b) cartea de identitate a vehiculului;c) certificatul de înmatriculare deteriorat sau, după caz, declarația de pierdere sau furt a acestuia; (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) d) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie.(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3). (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 14(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; (la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român";c) fișa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reședinței, pentru cetățenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiași județ sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită;d) vechiul certificat de înmatriculare;e) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;f) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;g) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia. (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3). (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus față de documentele prevăzute la alin. (1) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi și, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare.(4) În cazul în care proprietarul vehiculului intenționează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia și optează pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor prevăzute de alin. (1) și (3), dacă cererea pentru păstrarea acesteia și cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se păstrează de către proprietar, dacă acesta a optat în acest sens.  +  Capitolul III Autorizarea provizorie pentru circulație a autovehiculelor și remorcilor  +  Articolul 15(1) Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate. (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (2) Autorizația de circulație provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăși 90 de zile. Valabilitatea autorizației de circulație provizorie nu poate depăși data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) Perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul vehiculelor aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (4) și (5).(4) Autorizația de circulație provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.  +  Articolul 16(1) Autorizația de circulație provizorie se eliberează în baza următoarelor documente:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; (la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia;c) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;f) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu; (la 12-06-2017, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) g) dovada plății contravalorii autorizației de circulație provizorie;h) copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele de proveniență străină pentru care se solicită autorizarea de circulație provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depășesc 30 de zile (la 12-06-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.  +  Articolul 17(1) Autorizațiile de circulație provizorie pot fi eliberate în alb societăților abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăților de leasing care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum mediu de vânzări de cel puțin 5 vehicule într-un interval de o lună.(2) Eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza următoarelor documente:a) cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; (la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) b) copii de pe facturile fiscale de vânzare și jurnalul de vânzări al societății din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizațiilor de circulație provizorie;c) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) d) documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;e) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr provizoriu; (la 12-06-2017, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) f) dovada plății contravalorii autorizației de circulație provizorie.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizațiilor de circulație provizorie.(4) Persoanele juridice vor completa ulterior autorizațiile pe numele propriu sau al clienților, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizație va fi însoțită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.(5) Societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing vor asigura permanent, la cererea poliției, identificarea operativă a titularilor autorizațiilor de circulație provizorie pe care le-au completat în condițiile alin. (4).(6) În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (4) și (5), societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing pierd dreptul de a primi autorizații de circulație provizorie în alb pentru o perioadă de 3 luni de la data constatării.  +  Articolul 18Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.  +  Capitolul IV Autorizarea pentru probe a autovehiculelor și remorcilor  +  Articolul 19(1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (2) autorizează pentru probe autovehiculele și remorcile care:a) efectuează probe în vederea omologării, precum și autoșasiuri care efectuează deplasări de la unitățile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;b) se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care dețin spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor și au un volum mediu de vânzări de cel puțin 10 vehicule pe lună în ultimele 6 luni.(2) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă un an de la data eliberării.(3) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București, în raza căruia societatea își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).(4) Formularul autorizației de circulație pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoțit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.  +  Articolul 20Autorizația de circulație pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente:a) cererea solicitantului;b) documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal, în copie;c) copii de pe actul constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum și o adeverință de la Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulație, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării;d) copii de pe actul constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copii de pe facturile fiscale de vânzare și jurnalul de vânzări al societății, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puțin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum și copii de pe actele care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianților;e) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizație solicitată;f) Abrogată. (la 12-06-2017, Litera f) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) g) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr pentru probe;h) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare.  +  Articolul 21(1) Titularii autorizațiilor de circulație pentru probe vor completa la momentul punerii în circulație a unui vehicul cu plăcuțe cu număr pentru probă o anexă care trebuie să cuprindă datele de identificare a vehiculului pe care se montează plăcuțele cu număr pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totală maxim autorizată, numărul de identificare și culoarea. Datele din anexe se înscriu și într-un registru aflat la sediul societății.(2) Titularii autorizațiilor de circulație pentru probe vor asigura permanent, la cererea poliției, identificarea operativă a vehiculelor care circulă cu număr de probă.(3) Autovehiculele și remorcile care circulă în baza autorizației de circulație pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri și persoane.(4) Autorizația de circulație pentru probe nu poate fi folosită pentru autovehicule și remorci de proveniență străină pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale în România și nici pentru vehicule care nu aparțin titularului autorizației de probe.(5) În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(4), precum și la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate în condițiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizații de circulație pentru probe pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării.  +  Articolul 22Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea autorizațiilor de circulație pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.  +  Capitolul V Înregistrarea vehiculelor  +  Articolul 23(1) Se înregistrează de către consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, și troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", precum și tramvaiele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, și vehiculele cu tracțiune animală.(2) Înregistrarea vehiculelor în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către consiliile locale pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective.(3) Procedura de înregistrare și radiere a vehiculelor de către consiliile locale se stabilește prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(4) Autovehiculele, remorcile, mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, din dotarea Ministerului Apărării, Ministerului Administrației și Internelor, precum și a Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții numai dacă au fost omologate, potrivit legii, de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" și pot, după caz, să fie înmatriculate, în condițiile legii.(5) Procedura de înregistrare și radiere a vehiculelor din dotarea instituțiilor prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin al conducătorului instituției respective, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) structura din cadrul instituției care efectuează înregistrarea;b) documentele pe baza cărora se efectuează înregistrarea, respectiv radierea;c) situațiile și condițiile în care se eliberează, pentru un vehicul înregistrat, un nou certificat de înregistrare, respectiv un nou set de plăcuțe cu număr de înregistrare.(6) Odată cu înregistrarea vehiculelor, autoritățile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum și plăcuțele cu număr de înregistrare.  +  Capitolul VI Radierea din circulație a vehiculelor  +  Articolul 24(1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulație, al cărei model este prevăzut în anexă, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spațiu adecvat. (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (2) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din circulație în termen de 30 de zile de la data:a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate, în vederea dezmembrării;b) scoaterii definitive din România a vehiculului;c) declarării furtului vehiculului;d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.(3) Vehiculul declarat, prin dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective.(4) Vehiculul pentru care poliția rutieră a dispus radierea din circulație, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.(5) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.  +  Articolul 25(1) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare și a plăcuțelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărții de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fișei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum și a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).(2) În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.  +  Capitolul VII Numerele de înmatriculare, de înregistrare, provizorii și pentru probe  +  Articolul 26(1) Indicativele județelor și al municipiului București, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcuțelor și ale înscrisurilor aplicate, precum și condițiile de calitate pentru plăcuțele cu număr de înmatriculare, provizoriu sau pentru probe, după caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), alcătuirea numerelor de ordine poate fi modificată cu aprobarea ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 27(1) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, plăcuțele cu numărul de înmatriculare trec automat pe numele noului proprietar, dacă acesta are domiciliul, reședința sau sediul în același județ ori municipiu, în cazul municipiului București, cu fostul proprietar și dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare respectiv, iar combinația numărului de înmatriculare nu este restricționată, potrivit prevederilor legale.(2) Solicitantul înmatriculării permanente sau persoana care solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul în România poate opta pentru o combinație preferențială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.(3) În cazul în care noul proprietar are domiciliul, reședința ori sediul în alt județ decât fostul proprietar, acesta poate primi o combinație la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinație preferențială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectuează serviciile de rezervare a unei combinații a numărului de înmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui număr de înmatriculare beneficiază în continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora.  +  Articolul 29Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 13 noiembrie 2006.Nr. 1.501.  +  ANEXĂ
  MODEL CERERE
   +  NOTĂ DE INFORMARES.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituției Prefectului .................................., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. .........., prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării operațiunii solicitate. În acest sens este necesar să furnizați aceste date, refuzul determinând imposibilitatea procesării cererii dumneavoastră. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor legali. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )