LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 23 august 2012  Notă
  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 16 iulie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul instituțional și modul de gestionare a siguranței circulației pe rețeaua rutieră.(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi și drumurilor existente, după cum urmează:a) autostrăzilor, drumurilor expres, precum și drumurilor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport;b) drumurilor de interes național;c) drumurilor de interes județean și străzilor de categoria I și a II-a.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană. (la 12-06-2017, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1^1 din Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (5) Rețeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:a) autostrăzile;b) drumurile expres;c) drumurile internaționale «E»;d) drumurile naționale principale;e) drumurile naționale secundare;f) drumurile de interes județean;g) străzile de categoria I și a II-a.----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(6) Inspecția de siguranță rutieră periodică/Inspecția de siguranță rutieră suplimentară se efectuează pentru rețeaua rutieră prevăzută la alin. (5). (la 12-06-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1^2, Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (7) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-e). (la 12-06-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1^2, Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 )  +  Articolul 2(1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea și creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieți și a vătămării integrității corporale a persoanelor, precum și evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulație.(2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:a) asigurarea independenței auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) păstrarea de către auditorul de siguranță rutieră a confidențialității cu privire la datele și informațiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;c) auditorul de siguranță rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare și de execuție a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) auditul de siguranță rutieră - verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranței, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la momentul imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic;----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) auditorul de siguranță rutieră - persoana atestată conform prevederilor art. 6 și 8 să efectueze evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră în condițiile prevăzute de art. 5 alin. (1), precum și inspecția de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de art. 5 alin. (2);----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.c) drumul public - drumul deschis circulației publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;e) clasificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente - metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporțional cu fluxul de trafic;f) clasificarea siguranței rețelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea și clasificarea secțiunilor rețelei rutiere existente, în funcție de potențialul de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente;g) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanțiale constructive ale rețelei existente;h) abrogată;----------Lit. h) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.i) inspecția de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranței circulației, cu identificarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe de proiectare, construcție, operare și/sau de întreținere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;j) rețeaua rutieră transeuropeană - rețeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care indică etapele de urmat și elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranță rutieră prevăzute în prezenta lege;l) modificarea substanțială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, după cum urmează:(i) în plan orizontal: aliniamente, curbe, respectiv razele acestora;(ii) în profil longitudinal: declivități, curbe verticale pentru racordarea declivităților succesive, respectiv razele acestora, pasul de proiectare;(iii) în profil transversal: lățimi ale elementelor componente ale drumurilor în aliniamente, supralărgiri ale platformei și părții carosabile ale drumurilor în curbe, pante transversale (dever-uri), înclinări de taluzuri, precum și orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje;----------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanțiale a unor rețele rutiere existente;n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanță a drumului respectiv și pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanți la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morți și/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanților.p) inspecția de siguranță rutieră suplimentară - inspecția efectuată pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmărirea modului de respectare a dispozițiilor cuprinse în raportul de inspecție de siguranță rutieră.----------Lit. p) a art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Capitolul IIDobândirea și încetarea calității de auditor de siguranță rutieră----------Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 4 Poate deveni auditor de siguranță rutieră persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (la 12-06-2017, Partea introductivă a Articolului 4 din Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) a) nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;b) îndeplinește condiția de a avea competență profesională prealabilă în vederea admiterii la cursurile de formare a auditorilor, adică:(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate; sau (la 12-06-2017, Punctul (i) din Litera b) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (ii) a activat ca polițist rutier în grad de ofițer și are o experiență de cel puțin 10 ani în sistematizarea traficului rutier;c) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranță rutieră și a promovat examenul de atestare a calității de auditor de siguranță rutieră, în condițiile prevăzute de prezenta lege;d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activități;e) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialității sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;f) deține permis de conducere categoria B.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 5(1) Auditul de siguranță rutieră și evaluarea de impact asupra siguranței rutiere se efectuează în regim de liberă practică de către auditori de siguranță rutieră, desemnați de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile prezentei legi.(2) Inspecția de siguranță rutieră se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., cel puțin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranță rutieră în conformitate cu prevederile prezentei legi. Auditorii de siguranță rutieră angajați ai Autorității Rutiere Române - A.R.R. nu pot efectua audit de siguranță rutieră și evaluare de impact asupra siguranței rutiere conform prevederilor alin. (1).(3) Modalitatea de desfășurare a activității de inspecție de siguranță rutieră și modul de întocmire a raportului de inspecție de siguranță rutieră de către personalul din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., ținând cont de prevederile pct. 3 al anexei nr. 3 la prezenta lege, se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 6(1) Formarea profesională prevăzută la art. 4 lit. c), precum și perfecționarea profesională a auditorilor de siguranță rutieră se asigură prin organizarea de programe de formare/perfecționare profesională de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate, în baza standardului ocupațional avizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și aprobat în condițiile legislației în vigoare. Până la adoptarea standardului ocupațional menționat, cursurile de formare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră se vor desfășura în baza programelor-cadru aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(2) Durata și conținutul programelor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se stabilesc în baza programelor-cadru de formare profesională aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., în funcție de competențele deținute anterior de candidați. Formarea auditorilor de siguranță rutieră are ca obiectiv însușirea de către candidați a tuturor competențelor necesare desfășurării activităților de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, audit de siguranță rutieră și inspecție de siguranță rutieră.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(3) Programele-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011.---------- Notă
  A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011.
  (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(5) Auditorii sunt obligați să participe o dată la 2 ani la cursurile de perfecționare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate.----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(6) Participarea la cursurile de perfecționare profesională este condiționată de dovada îndeplinirii condițiilor privind cazierul judiciar și permisul de conducere, prevăzute la art. 4 lit. a) și f).----------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
   +  Articolul 7(1) Se înființează, în subordinea ministrului transporturilor și infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.-------- Notă
  A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010.
  (2) Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei stabilește componența, atribuțiile și modalitatea de remunerare a activității membrilor acesteia și a personalului care o deservește.(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.(4) Lucrările Comisiei se desfășoară în prezența a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia.(6) Exercitarea activității de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.
   +  Articolul 8(1) Accesul la profesia de auditor de siguranță rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(2) Examinarea candidaților în vederea atestării ca auditor de siguranță rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(3) Pentru susținerea examenului de atestare privind accesul la profesie și pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită tarifele stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (la 12-06-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11^1 din Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (4) Comisia comunică conducerii Autorității Rutiere Române - A.R.R. numele și datele de identificare ale persoanelor care au obținut atestatul de auditor de siguranță rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranță rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R.----------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(5) Pentru cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranță rutieră în unul dintre aceste state, Comisia recunoaște certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetățeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(5^1) În situația în care prestatorul de servicii de audit de siguranță rutieră dorește să își desfășoare activitatea în România în mod ocazional sau temporar, în condițiile art. 35^3 alin. (1) și alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, acesta este înscris într-o secțiune specială a registrului prevăzut la alin. (4).----------Alin. (5^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz.(7) Contestațiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).  +  Articolul 9(1) Calitatea de auditor de siguranță rutieră încetează în următoarele cazuri:a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către persoana respectivă;b) în cazul în care persoana nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e) și f);b^1)  a depășit cu cel puțin 2 ani obligația prevăzută la art. 6 alin. (5);. (la 12-06-2017, Alineatul (1), Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) c) în caz de deces.(2) Încetarea calității de auditor de siguranță rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluția de retragere a atestatului, în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit.(3) În caz de încetare a calității de auditor de siguranță rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.
   +  Capitolul III Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră  +  Articolul 10(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(1^1) Eliminat.------Alin. (1^1) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opțiuni evaluate.(3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2:a) studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;b) proiect tehnic și detalii de execuție;c) anterior recepției la terminarea lucrărilor la drumul public;d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.(3^1) Eliminat.------Alin. (3^1) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.(4) Raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranță rutieră are anexat un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficiențe constatate.(5) Inspecția de siguranță rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al rețelei rutiere care face obiectul prezentei legi, din 2 în 2 ani, se concretizează într-un raport de inspecție de siguranță rutieră și cuprinde verificarea periodică a elementelor care influențează siguranța rutieră în conformitate cu listele-cadru de verificare și, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere în curs de execuție asupra siguranței traficului și identificarea aspectelor legate de prevenirea accidentelor.(6) Raportul rezultat în urma inspecției de siguranță rutieră are anexat un set de recomandări și/sau un set de dispoziții privind remedierea eventualelor deficiențe constatate.(7) Dispozițiile din raportul de inspecție de siguranță rutieră privind remedierea eventualelor deficiențe constatate sunt obligatorii pentru administratorul drumului inspectat, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (8).(8)  Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, prin lucrări de intervenții generale executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (la 12-06-2017, Alineatul (8) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (9) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcție de complexitatea lucrării.(10) În cazul unui accident rutier soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliție care anchetează cazul notifică în termen de 15 zile Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu privire la accident, furnizând datele prevăzute în anexa nr. 4.(11) În termen de 90 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (10), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează o inspecție de siguranță rutieră suplimentară la locul accidentului cu scopul identificării eventualelor cauze legate de infrastructură care au favorizat sau au cauzat producerea accidentului.(12) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează, de asemenea, inspecții de siguranță rutieră suplimentare pe tronsoanele anterior inspectate, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), pentru urmărirea modului de respectare a dispozițiilor cuprinse în raportul de inspecție de siguranță rutieră.(13) În raportul de inspecție de siguranță rutieră suplimentară, efectuată în condițiile prevăzute la alin. (11), un punct distinct îl va constitui analiza eventualelor dispoziții din rapoartele de inspecție periodice/suplimentare anterioare, care nu au fost rezolvate în termenul stabilit conform alin. (8) până la data accidentului și care, eventual, au constituit cauza accidentului.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 11(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră sau a inspecției de siguranță rutieră se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, și investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor.(1^1) Eliminat.------Alin. (1^1) al art. 11 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.(1^2) Eliminat.-----Alin. (1^2) al art. 10 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.(1^3) Eliminat.-----Alin. (1^3) al art. 11 a fost eliminat ca urmare a abrogării art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016, de către art. III din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 428 din 9 iunie 2017.(2) Desemnarea auditorilor de siguranță rutieră pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparenței și al tratamentului egal, precum și a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora într-un an calendaristic.(3) În cazul în care într-o procedură de desemnare conform celor prevăzute la alin. (2) nu există auditori de siguranță rutieră disponibili, iar efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră reclamă urgență temeinic justificată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna auditori de siguranță rutieră cu derogare de la criteriul desemnării echitabile.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranță rutieră cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și notifică în acest sens auditorii de siguranță rutieră desemnați și investitorul sau administratorul, după caz, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1).(5) Auditorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6) și (7).(6) Auditorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința Autorității Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței acestuia față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.(7) Independența auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:a) auditorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;b) auditorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;c) auditorul de siguranță rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;d) sunt îndeplinite alte condiții legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.(8) În condițiile întocmirii de către unul sau mai mulți auditori de siguranță rutieră a unui raport de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere/inspecție de siguranță rutieră, fără respectarea prevederilor alin. (6) și (7), raportul este nul de drept, iar auditorii de siguranță rutieră răspund, după caz, administrativ, civil și/sau penal potrivit legislației în vigoare.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), auditorii de siguranță rutieră care au efectuat activitatea de audit de siguranță rutieră și/sau evaluare de impact asupra siguranței rutiere sunt obligați la restituirea onorariului încasat.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 12(1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentația privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, inspecției de siguranță rutieră sau auditului de siguranță rutieră, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziția auditorului de siguranță rutieră sau echipei de auditori de siguranță rutieră, la cererea acestora, după caz, documentația privind:a) evaluarea de impact asupra siguranței rutiere;b) documentele conținute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, dar nu mai puțin decât:(i) planurile generale ale traseului;(ii) planurile de situație și profilurile transversale și longitudinale ale traseului;(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;(iv) planurile de semnalizare orizontală și verticală de pe traseu, precum și ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;(v) memorii tehnice;(vi) analizele de trafic, existent și prognozat;c) datele și informațiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;d) informațiile cu privire la recomandările conținute în raportul anterior;e) alte informații necesare.(3) La cererea auditorului de siguranță rutieră sau a echipei de auditori de siguranță rutieră, autoritățile cu atribuții în siguranța rutieră pun la dispoziția acestora, în scris, informațiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, auditului de siguranță rutieră sau inspecției de siguranță rutieră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 13(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră pentru fiecare din cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) se realizează la cererea investitorului adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R., inspecția de siguranță rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale și în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de 2 ani între administratorul drumului public și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar inspecția de siguranță rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) și (12) se realizează la notificarea organelor de poliție sau în baza unor programe proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R., după caz. (la 12-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (2) Raportul de audit de siguranță rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menționat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficiențe constatate.(3) Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranță rutieră la investitor și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1).(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), raportul de audit de siguranță rutieră prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. c) se realizează și se predă investitorului drumului în termen de maximum 20 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor. (la 12-06-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17^1, Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 ) (5) Prevederile alin. (4) sunt valabile și pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact.----------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(6) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul de inspecție de siguranță rutieră se întocmește în două exemplare originale, din care unul se transmite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului. În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) raportul de inspecție de siguranță rutieră se întocmește în 3 exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliție și unul administratorului drumului. (la 12-06-2017, Alineatul (6) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 09 iunie 2017 )  +  Articolul 14(1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conținute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (3), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, de a contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor recomandărilor, transmițând în acest sens obiecțiuni în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(2) Comisia soluționează contestația și poate menține recomandările, le poate modifica sau poate considera obiecțiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluționării contestației investitorului, Autorității Rutiere Române - A.R.R. și auditorului de siguranță rutieră.(3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea dispozițiilor conținute în raportul de inspecție de siguranță rutieră prevăzut la art. 10 alin. (6) în termenul prevăzut la art. 10 alin. (8).(4) Rezultatul soluționării contestației prevăzut la alin. (2) poate fi contestat la instanța de contencios administrativ competentă de către cei interesați. O copie a hotărârii instanței, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 15Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră, onorariile cuvenite auditorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) și art. 20 alin. (2) lit. m) și n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 16Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor Comisiei, efectuarea inspecțiilor de siguranță rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) și (12), precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 17Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii de siguranță rutieră care desfășoară activitatea de audit de siguranță rutieră și evaluare de impact asupra siguranței rutiere se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, termenele și modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 18(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranță rutieră și clasificarea siguranței rețelei pe baza unor analize periodice a informațiilor conținute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puțin o dată la 3 ani, conform prescripțiilor anexei nr. 3.(2) Inspecțiile de siguranță rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentrația cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menționate la pct. 3 din anexa nr. 3.(3) Măsurile corective propuse în raportul de inspecție de siguranță rutieră, sub formă de recomandări și/sau dispoziții, se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.----------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conținute în cadrul unui raport privind inspecția de siguranță rutieră pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.----------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparații și care astfel pot periclita siguranța circulației se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât și noaptea, și care sunt instalate la o distanță de siguranță, conform normelor în vigoare.(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informați permanent de către administratorul drumului de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice.  +  Capitolul IV Cadrul instituțional în domeniul gestionării siguranței circulației pe infrastructura rutieră  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare și control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 20(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să efectueze inspecția de siguranță rutieră și să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(2) În domeniul activităților prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește următoarele atribuții principale:a) desemnează, în condițiile prezentei legi, auditorii de siguranță rutieră în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) elaborează și propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;c) stabilește aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, stabilește circuitul documentelor și informațiilor între părțile implicate în activitățile ce fac obiectul prezentei legi;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranță rutieră, precum și organizarea cursurilor de perfecționare pentru auditorii de siguranță rutieră atestați;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor de siguranță rutieră și emiterea atestatelor respective;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.f) organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.g) fundamentează și elaborează proiecte privind norme, standarde și ghiduri tehnice în materie, în concordanță cu evoluția reglementărilor la nivel european și internațional, și înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;h) participă pe plan național și internațional la activități specifice domeniului gestionării siguranței rutiere;i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranței infrastructurii rutiere;j) colectează și arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră, de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de inspecție de siguranță rutieră;k) elaborează și propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de lucru și de atestare a auditorilor de siguranță rutieră;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.l) ține Registrul cu toate secțiunile acestuia și operează modificările care se impun;m) realizează documentații și publicații de specialitate periodice pentru auditorii de siguranță rutieră din evidența Registrului;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.n) distribuie auditorilor de siguranță rutieră documentațiile și publicațiile prevăzute la lit. g) și m), precum și alte reglementări de interes;----------Lit. n) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.o) efectuează prin proprii angajați inspecțiile de siguranță rutieră/inspecțiile de siguranță rutieră suplimentară;----------Lit. o) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.p) stabilește proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formează echipele de inspecție de siguranță rutieră;----------Lit. p) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.q) întocmește programe proprii pentru efectuarea inspecțiilor de siguranță rutieră suplimentară, prevăzute la art. 10 alin. (11);----------Lit. q) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.r) pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice colaborează cu alte organisme și instituții din țară sau străinătate care desfășoară activități în domeniul siguranței rutiere.----------Lit. r) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin prezenta lege și prin alte acte normative privind gestionarea siguranței circulației pe rețeaua rutieră.  +  Capitolul V Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 21(1) Sancțiunile disciplinare se dispun și se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii și constau în:a) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activitățile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:(i) pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile de obținere a atestatului de auditor prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condițiilor respective. Dacă după 6 luni condițiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungește corespunzător;(ii) pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (5);----------Lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.c) suspendarea calității de auditor de siguranță rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și art. 11 alin. (6) și (7), dacă încălcarea nu este considerată infracțiune.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.  +  Articolul 22(1) Decizia Autorității Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 21 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare.(2) Contestația exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei.(3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestația. Decizia va fi respectată și executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în această situație.  +  Articolul 23Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorității Rutiere Române - A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) -(4);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) și c), art. 11 alin. (6) și (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum și pentru depunerea raportului cu depășirea nejustificată a termenului contractat de depunere;----------Lit. b) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.c) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7), în termenul stabilit prin art. 10 alin. (8);----------Lit. c) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.d) abrogată;----------Lit. d) a art. 23 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări scrise depuse comisiei, a obligațiilor prevăzute la art. 14 alin. (1);----------Lit. e) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere sau a auditului de siguranță rutieră, după caz.----------Lit. f) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 24(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 23 se fac, după caz, de către:a) personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor și Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. a)-f), în limita competențelor acestora;b) ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. c) și e).----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 25(1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obținut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranță rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranță rutieră și vor obține, la cerere, atestatul de auditor de siguranță rutieră prevăzut de prezenta lege.(2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 7 alin. (1).(3) Comisia verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute și atestă calitatea de auditor de siguranță rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege.  +  Articolul 26(1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează și înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare.(2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene.------------ Notă
  A se vedea Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2012.
  (3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene.(4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranță care trebuie aplicate lucrărilor de construcție, modernizare, reabilitare, reparare și întreținere a infrastructurii rutiere și un program de inspecție care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.
   +  Articolul 27(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și a costului social mediu al unui accident grav, în condițiile în care ambele se produc în România.(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice și vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani.(3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare.  +  Articolul 27^1Activitățile de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, de audit de siguranță rutieră și de inspecție de siguranță rutieră se pot efectua și pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), opțional, la cererea investitorului sau administratorului, în condițiile prezentei legi.----------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 28În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică și va avea următorul cuprins:"h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale și rutiere: comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic, șef electrician maritim, ofițer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicației (PNA-TC), inginer de recepție și control aeronave, inginer de recepție și mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviației civile, profesor de legislație rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră, inspector de siguranță rutieră;".  +  Articolul 29În direcția cooperării internaționale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranței rutiere.  +  Articolul 30Organizațiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranței și gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranței rutiere.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 32Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.  +  Articolul 33Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene.
   +  Anexa nr. 1Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere:a) definirea problemei;b) situația actuală și situația în eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;c) obiectivele specifice siguranței rutiere;d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;----------Lit. e) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.f) prezentarea tuturor soluțiilor posibile.2. Elementele care trebuie avute în vedere:a) accidente soldate cu decese și/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;----------Lit. a) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) alegerea traseelor și studii origine-destinație a utilizatorilor pentru noile trasee;c) efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersecții, treceri la nivel și altele asemenea;----------Lit. c) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, bicicliști, motocicliști și alții asemenea;----------Lit. d) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcție de tipul de vehicul);f) condiții climatice și sezoniere;----------Lit. f) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.g) prezența unui număr suficient de zone de parcări sigure;----------Lit. g) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.h) activitatea seismică.  +  Anexa nr. 2Operațiuni de audit în domeniul siguranței rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:a) localizarea geografică, care include expunerea la alunecările de teren, la inundații, la avalanșe și altele asemenea, condiții climatice și sezoniere, precum și activități seismice;----------Lit. a) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) tipurile de intersecții și distanța dintre acestea;----------Lit. b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.c) numărul și tipul benzilor de circulație;----------Lit. c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.d) structura și componența traficului admis pe noua infrastructură;----------Lit. d) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.e) funcționalitatea drumului în cadrul rețelei;----------Lit. e) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.f) condițiile meteorologice;g) viteze de proiectare și viteze de circulație;----------Lit. g) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.h) profile transversale, care cuprind: lățimea părții carosabile, piste pentru bicicliști, trotuare;----------Lit. h) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.i) traseul în plan de situație și în profil longitudinal;----------Lit. i) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.j) vizibilitate;k) dispunerea intersecțiilor;----------Lit. k) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.l) mijloace de transport în comun și infrastructurile aferente;m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.2. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic și detalii de execuție:----------Partea introductivă a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.a) planul de situație;----------Lit. a) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.b) semnalizare orizontală și verticală coerentă;----------Lit. b) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.c) iluminarea căilor rutiere și a intersecțiilor;d) echipamente poziționate în ampriza drumului;----------Lit. d) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.e) plantația rutieră adiacentă drumului în extravilan și construcțiile, amenajările și alte obiective din intravilanul localităților;----------Lit. e) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.f) obstacole fixe la marginea drumului;g) parcări sigure;h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, cicliști, motocicliști);i) adaptarea sistemelor rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de mers și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili).3. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare:a) siguranța utilizatorilor căilor rutiere și vizibilitatea în diverse circumstanțe, cum ar fi întunericul, și în condiții meteorologice normale;b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontală și verticală;----------Lit. b) a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.c) starea drumurilor.4. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranței căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilorRealizarea unei operațiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.  +  Anexa nr. 3Clasificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente și clasificarea siguranței rețelei rutiere----------Partea introductivă a anexei 3 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.1. Identificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidenteIdentificarea tronsoanelor cu o concentrație ridicată a accidentelor ia în considerare cel puțin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanță, raportat la fluxul de trafic și, în cazul intersecțiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecției.2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentrație mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranței rețelei rutiereIdentificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranței rețelei rutiere ia în considerare potențialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează și se clasifică în funcție de factori de siguranță, cum ar fi concentrația de accidente, volumul de trafic și tipologia acestuia.Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranței rețelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorități care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătățirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.3. Elementele de evaluare pentru echipele de experți la vizitele pe teren pentru efectuarea inspecției de siguranță rutieră:----------Partea introductivă a pct. 3 din anexa 3 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.a) descrierea tronsonului rutier;b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la același tronson rutier;c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;d) numărul de accidente, de persoane decedate și de persoane grav rănite în ultimii 3 ani;e) potențiale măsuri corective care se realizează etapizat, cum ar fi:– eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;– reducerea limitelor de viteză și intensificarea controlului vitezei la nivel local;– îmbunătățirea vizibilității în diferite condiții meteorologice și de luminozitate;– îmbunătățirea stării de siguranță a echipamentelor poziționate în ampriza drumului, cum ar fi sistemele de protecție pasivă;– îmbunătățirea coerenței, vizibilității, lizibilității și poziționării marcajelor rutiere, în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire și a semnalizării verticale;– îmbunătățirea aderenței/rugozității suprafeței de rulare a drumului;– reproiectarea sistemelor de protecție pasivă;– asigurarea și îmbunătățirea protecției pasive în zona mediană;– reconsiderarea posibilității de efectuare a manevrei de depășire în condiții de siguranță;– îmbunătățirea amenajării intersecțiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferată;– modificarea traseului;– modificarea lățimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate;– instalarea unui sistem de gestionare și de control al traficului;– reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;– modernizarea drumurilor în funcție de standardele de proiectare în vigoare;– reabilitarea și mărirea capacității portante a drumurilor;– utilizarea unor semne de circulație inteligente;– îmbunătățirea sistemelor inteligente de transport și a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situații de urgență și semnalizare.----------Lit. e) a pct. 3 al anexei 3 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Anexa nr. 4Informații referitoare la accidente de circulație, menționate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedateRapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. localizarea cât mai precisă a accidentului;----------Pct. 1 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.2. imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;3. data și ora accidentului;4. informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, categoria de drum, tipul de intersecție cu semnalizarea aferentă, numărul benzilor de circulație, marcajul, suprafața de rulare, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin, parapeți și alte lucrări de artă, vegetație sau alte elemente cu rigiditate ridicată la impact;----------Pct. 4 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.5. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate și vătămate;6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanțe interzise prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranță;7. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranță, după caz, date privind ultimele inspecții tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);8. date referitoare la accidentele de circulație, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul și manevrele fiecărui conducător auto;9. ori de câte ori este posibil, informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență. Notă
  Reproducem mai jos dispozițiile art. II din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranță rutieră, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 265/2008 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:ART. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate și completate în conformitate cu modificările și completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, cu modificările și completările ulterioare, și republicate.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupația de auditor de siguranță rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranță rutieră și cea de inspector de siguranță rutieră.