HOTĂRÂREA nr. 30 din 23 iunie 1993 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 18 mai 2017  Notă
  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Parlamentului României nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 aprilie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 23 iunie 1993.
   +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea comisiei  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, denumită în continuare comisia.(2) Se constituie Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. (3) Comisia veghează la îndeplinirea de către Serviciul Român de Informaţii a misiunilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi efectuează un control concret şi permanent asupra activităţilor Serviciului Român de Informaţii.(4) Comisia este alcătuită din 9 membri, aleşi în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea birourilor permanente ale acestora, prin consultarea liderilor grupurilor parlamentare, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. (5) În aceeaşi şedinţă, la propunerea birourilor permanente, prin consultări cu liderii grupurilor parlamentare, sunt aleşi preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei, cu majoritatea voturilor prevăzute în alin. (4). (6) Membrii comisiei nu pot face parte, în acelaşi timp, din alte comisii parlamentare permanente.(7) Calitatea de membru al comisiei este incompatibilă cu celelalte funcţii şi calităţi prevăzute de lege.(8) Nu pot fi membri ai comisiei parlamentarii care:a) au fost condamnaţi penal, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni contra securităţii naţionale;b) au făcut parte din organele de securitate, ca poliţie politică, sau au colaborat cu acestea.(9) În cazul încetării mandatului unui membru al comisiei, grupul parlamentar respectiv poate face o propunere de înlocuire, ce urmează a fi supusă votului în condiţiile alin. (4). (10) Membrii comisiei nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.  +  Articolul 2După alegere, membrii comisiei depun în faţa celor două Camere următorul jurământ:Eu, ...................., jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informaţii sau ale altor servicii secrete de informaţii.  +  Articolul 3Comisia îşi exercită mandatul pe durata legislaturii în care a fost desemnată.  +  Capitolul II Atribuţiile comisiei  +  Articolul 4Controlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii se exercită de către comisie astfel:a) verifică dacă, în exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte acte normative;b) verifică modul în care Serviciul Român de Informaţii asigură respectarea, în cadrul activităţii de informaţii, a drepturilor şi libertăţilor persoanelor;c) examinează cazurile în care s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor dispoziţii legale în activitatea Serviciului Român de Informaţii şi se pronunţă asupra măsurilor ce se impun pentru restabilirea legalităţii; d) analizează şi cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere, sesizările cetăţenilor care se consideră lezaţi în drepturile şi libertăţile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind securitatea naţională; examinează şi soluţionează celelalte plângeri şi sesizări ce îi sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul Român de Informaţii;e) audiază persoana propusă de Preşedintele României pentru funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii, în legătură cu care prezintă un raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului; f) examinează rapoartele prezentate Parlamentului, potrivit legii, de către directorul Serviciului Român de Informaţii şi întocmeşte un raport propriu asupra acestora, pe care îl înaintează birourilor permanente ale celor două Camere; g) examinează proiectele de buget pentru Serviciul Român de Informaţii şi prezintă comisiilor parlamentare de specialitate observaţiile şi propunerile sale cu privire la alocaţiile bugetare; h) controlează modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin bugetul de stat, precum şi constituirea şi folosirea mijloacelor extrabugetare pentru Serviciul Român de Informaţii; i) verifică modul de respectare a dispoziţiilor legale privind funcţionarea regiei autonome, societăţilor comerciale de producţie, instituţiilor sanitare şi asociaţiilor cu caracter cultural-sportiv din cadrul Serviciului Român de Informaţii;j) hotărăşte asupra rapoartelor, informărilor şi explicaţiilor scrise, documentelor, datelor şi informaţiilor care urmează a fi solicitate Serviciului Român de Informaţii, precum şi a personalului militar şi civil din cadrul acestuia ce va fi audiat;k) întocmeşte şi prezintă birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului rapoarte cu privire la constatările şi concluziile rezultate în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 5(1) În exercitarea controlului concret şi permanent asupra Serviciului Român de Informaţii, comisia:a) se informează permanent şi sistematic cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului Român de Informaţii prin:(i) examinarea documentelor de planificare şi reglementare a activităţii de informaţii;(ii) verificarea modului în care sunt respectate normele legale în domeniul operaţional, pe baza rapoartelor sau informărilor transmise de Serviciul Român de Informaţii;(iii) analizarea situaţiilor statistice privind destinaţia informărilor realizate şi structura tematică a acestora, în funcţie de ameninţările, riscurile, vulnerabilităţile, disfuncţiile, precum şi natura problemelor semnalate, după caz;(iv) analizarea raportului statistic trimestrial privind punerea în aplicare a autorizărilor judecătoreşti pentru acte de culegere a informaţiilor prin operaţiuni care implică restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale, în care se vor menţiona natura motivelor în funcţie de ameninţări, durata restrângerilor, relevanţa şi destinaţia informaţiilor obţinute;(v) examinarea raportului statistic anual privind indicatorii activităţii informativ-operative desfăşurate;(vi) analizarea situaţiei statistice referitoare la notificările persoanelor ale căror drepturi sau libertăţi au fost afectate prin activităţile autorizate, cu privire la activităţile desfăşurate faţă de acestea şi perioadele în care s-au desfăşurat;b) verifică concordanţa activităţii Serviciului Român de Informaţii cu Strategia naţională de apărare, precum şi cu politicile şi strategiile de securitate aprobate;c) monitorizează modul de îndeplinire de către Serviciul Român de Informaţii a cerinţelor legale în ceea ce priveşte măsurile care presupun restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; în situaţia respingerii unor astfel de solicitări de către instanţele competente, conform legii, comisia verifică oportunitatea şi temeinicia propunerii unor astfel de măsuri;d) analizează buletinele informative, sintezele informative tematice, notele de evenimente transmise cu regularitate de către Serviciul Român de Informaţii care privesc securitatea naţională;e) examinează proiectul de buget al Serviciului Român de Informaţii şi modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin buget, constituirea şi destinaţia fondurilor şi mijloacelor extrabugetare;f) examinează rapoartele de audit intern realizate la nivelul Serviciului Român de Informaţii;g) analizează rapoartele şi deciziile Curţii de Conturi care privesc Serviciul Român de Informaţii şi unităţile subordonate;h) evaluează anual situaţia statistică şi rapoartele privind activităţile comisiilor de disciplină, consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată.(2) În vederea informării, membrii comisiei primesc din partea Serviciului Român de Informaţii materiale cu scop documentar care privesc domeniul securităţii naţionale şi al activităţii serviciilor de informaţii, elaborate sistematic de către acesta, ca urmare a exploatării specializate a surselor deschise ori rezultate din cercetarea ştiinţifică cu caracter sistematic.(3) Atribuţiile de control ale comisiei pot fi exercitate inclusiv prin controale la sediile unităţilor Serviciului Român de Informaţii, cu notificarea prealabilă a perioadei şi tematicii de control. Comisia poate hotărî şi realizarea unor controale inopinate.(4) Comisia poate iniţia proiecte de legi în domeniul securităţii naţionale.(5) Comisia examinează proiectele şi propunerile legislative ce i-au fost transmise de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în vederea elaborării rapoartelor şi/sau avizelor.(6) Comisia îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl supune aprobării birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar.(7) Comisia poate reprezenta Camera Deputaţilor şi Senatul în activităţi de diplomaţie parlamentară, cum ar fi întrevederi cu reprezentanţi ai comisiilor omoloage din alte ţări ale Uniunii Europene sau state membre ale Alianţei Nord-Atlantice, precum şi la alte consultări parlamentare în cadrul cărora se dezbat teme specifice activităţii comisiei.  +  Articolul 6(1) În realizarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită Serviciului Român de Informaţii, prin intermediul directorului acestuia, rapoarte, informări, explicaţii, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.(2) Serviciul Român de Informaţii este obligat să pună la dispoziţia comisiei, în timp util, rapoartele, informările, explicaţiile, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să permită audierea personalului militar şi civil indicat de comisie.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) documentele, datele şi informaţiile în legătură cu acţiunile informative privind securitatea naţională, aflate în curs sau care urmează a fi executate, precum şi informaţiile care pot conduce la deconspirarea calităţii reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor şi mijloacelor de muncă concrete folosite în activitatea de informaţii. Nu fac obiectul excepţiei acele situaţii în care un organ judiciar a constatat încălcarea unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti.(4) Comisia se poate sesiza din oficiu cu privire la acele acţiuni care ar putea afecta activitatea Serviciului Român de Informaţii sau ar crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia.(5) Comisia poate sesiza, după caz, Preşedintele României, organele de cercetare penală şi alte instituţii, precum: Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ministere, în situaţia în care se constată posibile încălcări ale legii de către Serviciul Român de Informaţii.(6) Serviciul Român de Informaţii, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că imparţialitatea sau reputaţia instituţiei este afectată, în orice mod.(7) Comisia apără onoarea şi demnitatea cadrelor instituţiei lezate de afirmaţii sau acţiuni prin care se nasc suspiciuni asupra integrităţii lor morale.(8) Comisia poate dispune efectuarea de verificări pentru clarificarea aspectelor prevăzute la alin. (1)-(3) şi prezintă public concluziile acestora.(9) Comisia poate solicita Serviciului Român de Informaţii, în vederea realizării atribuţiilor de control parlamentar, punerea la dispoziţie de mijloace specifice necesare, cu respectarea standardelor de protecţie a informaţiilor clasificate.(10) La solicitarea comisiei, Serviciul Român de Informaţii poate asigura, în condiţiile legii, protecţia membrilor acesteia.  +  Articolul 7(1) Anual, în şedinţa comună a celor două Camere, comisia prezintă un raport referitor la activitatea desfăşurată de către aceasta. Raportul se prezintă în termen de 5 luni de la încheierea anului anterior.(2) La cererea birourilor permanente ale celor două Camere sau când consideră, comisia întocmeşte şi prezintă acestora rapoarte cu privire la constatările şi concluziile rezultate în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 4. (3) Concluziile cuprinse în rapoartele comisiei sunt autorizate de a fi făcute publice prin hotărârea birourilor permanente reunite a celor două Camere.  +  Capitolul III Procedura de lucru a comisiei  +  Articolul 8Comisia poate să invite la şedinţele sale preşedinţii birourilor permanente ale celor două Camere, preşedinţii comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai altor organisme, precum şi specialişti în domeniu.  +  Articolul 9(1) Solicitarea datelor şi informaţiilor necesare comisiei, precum şi orice alt demers în relaţiile acesteia cu Serviciul Român de Informaţii se realizează de către comisie, prin intermediul preşedintelui acesteia. (2) Solicitările adresate Serviciului Român de Informaţii de către senatori, deputaţi, precum şi de oricare dintre comisiile parlamentare se realizează prin intermediul comisiei.(3) Răspunsurile Serviciului Român de Informaţii la solicitările prevăzute la alin. (2) se realizează prin intermediul comisiei.  +  Articolul 10(1) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia poate colabora cu specialişti în domeniu.(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să:a) îndeplinească condiţiile de acces la informaţiile clasificate;b) aibă o bună reputaţie profesională şi experienţă în domeniul securităţii naţionale;c) respecte interdicţiile prevăzute la art. 1 alin. (8). (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să respecte dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate şi să protejeze datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă.(4) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 11(1) În exercitarea atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre, lucrările comisiei se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor săi.(2) Comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 12(1) Lucrările şi actele comisiei fac parte din categoria informaţiilor clasificate, cu excepţia concluziilor cuprinse în rapoartele comisiei care sunt autorizate a fi făcute publice de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.(2) Membrii comisiei au obligaţia să respecte reglementările legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate în legătură cu toate documentele, datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor ce le revin, asigurând deplina protejare a acestora, conform legii.(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage de drept încetarea calităţii de membru al comisiei.  +  Articolul 13Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 şi art. 12 alin. (1) şi (2), sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de prevenire a scurgerii de informaţii, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, care vor prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile şi propunerile ce se impun.  +  Articolul 14Preşedintele care conduce lucrările şedinţelor comune ale celor două Camere în care se dezbat probleme ce intră în competenţa comisiei poate cere, din oficiu, la solicitarea unui grup parlamentar, a preşedintelui comisiei sau a directorului Serviciului Român de Informaţii, ca lucrările respective să se desfăşoare în şedinţă secretă. Hotărârea se ia cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15(1) Documentele comisiei se păstrează în arhiva proprie a acesteia, cu respectarea normelor legale privind apărarea secretului de stat. (2) La sfârşitul legislaturii, documentele comisiei vor fi inventariate şi sigilate sub supravegherea membrilor acesteia şi predate comisiei desemnate de noul Parlament, împreună cu documentele preluate de la comisiile anterioare, conform regulamentului de funcţionare a comisiei. (3) Comisia are dreptul de a accesa oricare dintre documentele din arhiva preluată de la comisiile anterioare.  +  Articolul 16Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile aplicabile din Regulamentul^1 Camerei Deputaţilor, din Regulamentul^2 Senatului, precum şi din Regulamentul^3 activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei hotărâri. Notă
  ^1 Aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  ^2 Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 20 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  ^3 Aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Articolul 17În aplicarea prezentei hotărâri, comisia va elabora şi înainta spre aprobare birourilor permanente ale celor două Camere regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
  -----