INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 16 mai 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 17 mai 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (3) şi (6), art. 39 alin. (2), art. 83 alin. (1)-(5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin. (3), art. 128-130 şi art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,ţinând cont de prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015, potrivit cărora birourile electorale judeţene constituite în judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege pentru Biroul Electoral Central,văzând şi dispoziţiile art. 33 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 115/2015, potrivit cărora în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean, iar atribuţiile prevăzute de art. 39 alin. (2) şi art. 128 din aceeaşi lege sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie,constatând faptul că din prevederile art. 33 alin. (4) şi (6) raportat la art. 33 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 rezultă că în judeţele unde se constituie birouri electorale judeţene îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 39 alin. (2) şi art. 128 din aceeaşi lege este de resortul acestora,observând prevederile art. 100 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie,ţinând cont de dispoziţiile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor, luând în considerare faptul că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale, alegerile locale parţiale pentru primari se organizează în 49 de circumscripţii electorale, fiind necesară şi constituirea a 49 de birouri electorale de circumscripţie şi a 13 birouri electorale judeţene,văzând şi Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15 din 26.04.2016 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016, republicată,în vederea sprijinirii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor mass-media, precum şi organismelor electorale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017, văzând şi Adresa Biroului Electoral Judeţean Maramureş nr. 26 cu nr. 12 din 10.05.2017, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 6.387 din 11.05.2017,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 1(1) Acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor mass-mediei străini pentru alegerile locale parţiale pentru primari din 11 iunie 2017 se efectuează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe după cum urmează:a) de către biroul electoral judeţean, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale;b) de către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.(2) Acreditările emise potrivit alin. (1) de birourile electorale judeţene sau de birourile electorale de circumscripţie, după caz, permit accesul şi staţionarea titularilor în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi asistarea la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale. (3) Acreditările emise potrivit alin. (1) sunt valabile, în original sau în copie, la toate secţiile de votare de pe raza judeţului sau a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, numai însoţite de actele de identitate ale titularilor acestora.  +  Articolul 2(1) Acreditarea observatorilor interni la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 se efectuează după cum urmează:a) de către biroul electoral judeţean, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale;b) de către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.(2) Acreditarea observatorilor interni se efectuează de birourile electorale prevăzute la alin. (1), ca urmare a unei cereri formulate în scris, care va fi însoţită de următoarele documente:a) declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor, conform modelului prevăzut de anexa nr. 1;b) o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale;c) o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei neguvernamentale.(3) Pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului, înfiinţate legal cu cel puţin 6 luni înaintea datei de 11 iunie 2017, cel mai târziu în data de 10 noiembrie 2016. (4) Acreditările emise de birourile electorale judeţene sau de birourile electorale de circumscripţie, după caz, sunt valabile, în original sau în copie, la toate secţiile de votare de pe raza circumscripţiei electorale judeţene sau a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz. (5) Acreditarea permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.  +  Articolul 3Reprezentanţii mass-mediei români au acces în secţiile de votare în baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist.  +  Articolul 4(1) La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii acreditaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare. (2) Acreditarea delegaţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, făcută cu cel puţin o zi înaintea datei alegerilor.(3) Cererea scrisă prevăzută la alin. (2) va cuprinde numele şi prenumele reprezentanţilor, seriile şi numerele actelor de identitate ale acestora, precum şi secţiile de votare pentru care se solicită acreditarea. (4) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare pot nominaliza pentru o secţie de votare câte un singur reprezentant.  +  Articolul 5Persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi şi reprezentanţii mass-mediei au obligaţia respectării prevederilor art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015.  +  Articolul 6(1) Modelul cererii de acreditare şi modelele acreditărilor sunt prevăzute în anexele nr. 2-5.(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 7Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Marian Muhuleţ
  Contrasemnează:
  Vicepreşedinte,
  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Vicepreşedinte,
  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 16 mai 2017.Nr. 2.  +  Anexa nr. 1Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru obţinerea acreditării la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017
  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru obţinerea acreditării la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017
  Subsemnatul, .............................................*), legitimat cu ……. **), seria ……………….. nr. …………, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că am drept de vot, că nu sunt membru al vreunui partid politic din România şi că voi respecta condiţiile de acreditare prevăzute de art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.…..........................………***) …..........................………****) Notă
  *) Se înscriu numele şi prenumele.
  **) Se înscrie tipul actului de identitate.
  ***) Se înscrie data.
  ****) Se semnează de către declarant.
   +  Anexa nr. 2Modelul acreditării observatorilor străini şi a delegaţilor mass-mediei străini la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017......................... *)
  ACREDITARE
  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Externe, înregistrată cu nr. ........./................,....................................................... **) acreditează ca ....................... ***) ai ......................... ****) la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 următoarele persoane:1. ............................. *****) .............................*****)2. ......3. ......PREŞEDINTE,...................... Notă
  *) Se înscrie antetul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz.
  **) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz, care emite acreditarea.
  ***) Se înscrie, după caz, „delegaţi mass-media străini“ sau „observatori străini“.
  ****) Se înscrie denumirea instituţiei mass-media, a organizaţiei, a instituţiei mass-media străine sau a instituţiei străine care trimite observatorul sau delegatul.
  *****) Se înscriu numele şi prenumele observatorului străin sau ale delegatului mass-mediei străin, după caz.
  NOTĂ:Acreditarea permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale, iar la birourile electorale de circumscripţie, în spaţiile special stabilite în acest sens. Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare, numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
   +  Anexa nr. 3Modelul cererii de acreditare a observatorilor interni la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017
  Către
  BIROUL ELECTORAL ......................... *)
  Doamnei/Domnului Preşedinte
  Subsemnatul, ............................**), .................................. ***), al ..............................****), în calitate de reprezentant legal al acestei organizaţii neguvernamentale ce are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, solicit acreditarea ca observatori interni la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 a persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat.Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru care solicit acreditarea, conform cărora au drept de vot, nu sunt membri ai vreunui partid politic din România şi vor respecta condiţiile de acreditare prevăzute de art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015.Depun anexat o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale pe care o reprezint, precum şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei, din care rezultă că organizaţia este înfiinţată anterior datei de 10 noiembrie 2016.…..........................………*****) …..........................………******) Notă
  *) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz.
  **) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale.
  ***) Se înscrie calitatea reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale în cadrul acesteia (preşedinte, director, director executiv etc.).
  ****) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale.
  *****) Se înscrie data.
  ******) Se semnează de către reprezentantul legal şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale.
  NOTĂ:Cererile de acreditare şi documentele anexate pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.
   +  Anexa nr. 4Modelul acreditării observatorilor interni la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017............................................ *)
  ACREDITARE
  Având în vedere Cererea ................................................. **) înregistrată cu nr. ................/.................., .............................................***) acreditează ca observatori interni ai ............................................**) la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 următoarele persoane:1. ..................................****) ..................................*****)2. .................................. ****) ..................................*****)3. ..................PREŞEDINTE,...................... Notă
  *) Se înscrie antetul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz.
  **) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale care a formulat cererea şi care îndeplineşte condiţiile legale.
  ***) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz, care emite acreditarea.
  ****) Se înscriu numele şi prenumele observatorului intern din partea organizaţiei neguvernamentale.
  *****) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate.
  NOTĂ:Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare, numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.
   +  Anexa nr. 5Modelul acredităriidelegaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017............................................ *)
  ACREDITARE
  Având în vedere Cererea ................................................. **), înregistrată cu nr. ................/.................., ...................................................***) acreditează ca delegaţi ai ...................................................**) la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 următoarele persoane:1. …..........................………****) …..........................……… *****) …..........................………******)2. …..........................………****) …..........................………*****) …..........................………******)3. ..................PREŞEDINTE,...................... Notă
  *) Se înscrie antetul biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, după caz.
  **) Se înscrie denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu are reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.
  ***) Se înscrie denumirea biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, după caz, care emite acreditarea.
  ****) Se înscriu numele şi prenumele delegatului partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu are reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.
  *****) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate.
  ******) Se înscrie numărul secţiei de votare.
  NOTĂ:Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite titularului să asiste la numărarea voturilor, conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015. Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia.
  ----