DECIZIE nr. 237 din 11 mai 2017privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 16 mai 2017    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,conform dispoziţiilor art. 10 şi art. 66-78 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 252/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Campania electorală pe posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi cu respectarea dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.(2) Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe sâmbătă 27 mai 2017 şi se încheie în ziua de sâmbătă 10 iunie 2017 ora 7,00.  +  Articolul 2Candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, au acces gratuit la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, în condiţiile art. 66-68 din Legea nr. 115/2015.  +  Articolul 3Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.  +  Capitolul II Proceduri preliminare  +  Articolul 4(1) Posturile de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare CNA, implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 22 mai 2017, printr-o adresă, conform modelului prezentat în anexă.(2) Lista radiodifuzorilor care au notificat CNA intenţia de reflectare a campaniei electorale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi comunicată public pe pagina de internet a CNA.(3) În situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul în condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 115/2015.  +  Capitolul III Emisiuni electorale  +  Articolul 5(1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 115/2015, în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică;b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.(2) Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza emisiunile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6(1) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.(2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.  +  Articolul 7(1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.(2) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Sunt interzise difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.(4) Difuzarea unor informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii este interzisă.  +  Articolul 8(1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 115/2015; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.(2) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui competitor electoral, în proporţiile stabilite de aceştia.(3) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.  +  Articolul 9În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.  +  Articolul 10(1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.(3) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;c) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.(4) În cazul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrarea în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public, cu caracter informativ privind legislaţia electorală, puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul CNA.  +  Articolul 11(1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015.(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.  +  Articolul 12Radiodifuzorii trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condiţiile prevăzute de art. 76 din Legea nr. 115/2015.  +  Articolul 13Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise:a) prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală;c) invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015;d) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali.  +  Articolul 14În ziua votării sunt interzise:a) activităţile prevăzute la art. 13;b) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării;c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;d) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15(1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia CNA, la cererea acestuia.(3) Radiodifuzorii au obligaţia să furnizeze datele solicitate de personalul de control al CNA privind desfăşurarea campaniei electorale, în termenul şi condiţiile comunicate.  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.
    Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
    Laura Georgescu
    Bucureşti, 11 mai 2017.Nr. 237.  +  ANEXĂCătreConsiliul Naţional al Audiovizualului Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54Subsemnatul/Subscrisa, ............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..................., str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ......................, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 237/2017 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017, în calitate de titular de licenţă audiovizuală nr. ....../..........., vă comunicăm că postul nostru de radio/televiziune/televiziune prin cablu, cu denumirea ...................., intenţionează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale:[] emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe:....................................................................[] emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe:....................................................................[] emisiuni informative - în care vor fi difuzate:[] informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării;[] activităţi de campanie ale candidaţilor.Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data .................. .În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în funcţie de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate după cum urmează:[] luni, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ....................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[] marţi, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ....................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[] miercuri, emisiune electorală ........../emisiune de dezbateri electorale ..................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[] joi, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ....................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[] vineri, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ..............;(Se precizează fiecare tronson orar.)[] sâmbătă, emisiune de dezbateri electorale ....................................;(Se precizează fiecare tronson orar.)[] duminică, emisiune de dezbateri electorale .................................. .(Se precizează fiecare tronson orar.)Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt ........................... şi pot fi contactate la telefon ................., fax: ............, e-mail ................. ......................................(semnătura titularului de licenţă audiovizuală)NOTĂ: Pentru societăţile care deţin mai multe licenţe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.-----