ORDIN nr. 478 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 15 mai 2017  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi ale art. 20 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin.  +  Articolul IMetodologia de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 26 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1) litera d) punctul (i), subpunctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:1. actul de studii, în copie, din care să rezulte că are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaştere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie; şi2. documentul sau documentele, în original, care atestă deţinerea unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la lit. d) pct. (i) subpct. 1; sau2. La articolul 6 alineatul (1) litera d) punctul (ii), subpunctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:1. documentul care atestă că a activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer, eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în original; şi2. documentul sau documentele care atestă că are o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier, eliberate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în original;3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru efectuarea examinării medicale în vederea obţinerii permisului de conducere, care atestă faptul că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria B, în original;4. La articolul 6 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie.5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), g) şi lit. d) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: «Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Calendarul privind perioadele prevăzute pentru depunerea/transmiterea dosarelor prevăzute la art. 6 alin. (1), analizarea dosarelor, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la dosarele depuse, numărul de locuri prevăzut pentru curs şi desfăşurarea cursurilor se publică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe pagina sa de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea cursului.7. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de formare profesională solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor complete, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. respinge dosarul şi comunică refuzul motivat al înscrierii la curs în oricare dintre următoarele situaţii:a) nu sunt îndeplinite condiţiile pentru înscrierea la cursuri prevăzute la art. 5 şi 6;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea prevăzută la art. 6 ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;c) documente care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete.8. La articolul 8, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Persoanele care nu au fost admise pentru înscrierea la cursul de formare profesională pot depune contestaţie la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în termen de 3 zile de la data publicării situaţiei prevăzute la alin. (4).(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.9. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:(7) În perioada stabilită prin calendarul prevăzut la art. 7 pentru depunerea dosarelor, solicitantul poate depune la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau transmite prin serviciu poştal documente pentru completarea dosarului.(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), pentru înscrierea solicitantului la cursuri, se va lua în considerare ultimul număr de înregistrare al documentului sau documentelor cu care s-a completat dosarul de înscriere la curs.(9) Dosarele sau documentele depuse la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau la serviciul poştal în afara perioadei de depunere a dosarelor stabilite prin calendarul prevăzut la art. 7 nu se iau în considerare şi se returnează solicitantului.10. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie.11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: «Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul12. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. analizează dosarele şi înscrie la cursurile de perfecţionare profesională solicitanţii în ordinea înregistrării dosarelor complete, în cazul în care din documentele depuse reiese îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. respinge dosarul şi comunică refuzul motivat al înscrierii la curs în oricare dintre următoarele situaţii:a) solicitantul nu are calitatea de auditor de siguranţă rutieră;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea prevăzută la art. 11 ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;c) documente care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete.13. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei de depunere a acestora, iar rezultatul se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Bucureşti, 2 mai 2017.Nr. 478.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie)
  Domnule/Doamnă director general,
  Subsemnatul(a), ..............................................., născut(ă) la data de ................., în localitatea ......................................., judeţul ............................., domiciliat(ă) în ....................., str. .......................................................... nr. ........., bl. ........., sc. ....., et. ......., ap. ........., cod numeric personal .........................................., angajat(ă) al/a ......................................., în funcţia de ..........................., la............................., e-mail ......................, telefon: ................................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la: cursul de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră^1) sau Notă
  ^1) Se bifează cursul la care solicitantul doreşte să se înscrie.
   cursul de perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră^1). Notă
  ^1) Se bifează cursul la care solicitantul doreşte să se înscrie.
  Anexez următoarele documente^2): Notă
  ^2) Se menţionează doar documentele anexate cererii de înscriere la curs.
  a) actul de identitate, în copie^3); Notă
  ^3) Actele prevăzute la lit. a), b), f) şi lit. c) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul.“
  b) permisul de conducere, în copie^3); Notă
  ^3) Actele prevăzute la lit. a), b), f) şi lit. c) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul.“
  c) documente care atestă îndeplinirea condiţiei de competenţă profesională prealabilă:(i) 1. actul/actele de studii, în copie^3), din care rezultă că am studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Notă
  ^3) Actele prevăzute la lit. a), b), f) şi lit. c) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul.“
  2. documentul sau documentele, în original, care atestă deţinerea unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate la pct. (i) subpct. 1; sau
  (ii) 1. documentul care atestă că am activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer, eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în original, şi2. documentul sau documentele, în original, care atestă că am o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier, eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
  d) documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru efectuarea examinării medicale în vederea obţinerii permisului de conducere, care atestă faptul că sunt apt din punct de vedere medical să conduc autovehicule din categoria B, în original;e) certificatul de cazier judiciar, valabil, în original;f) actul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie^3). Notă
  ^3) Actele prevăzute la lit. a), b), f) şi lit. c) pct. (i) subpct. 1 se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul.“
  Semnătura .....................................Data .............................................Domnului/Doamnei director general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie)
  Programul-cadru de formare a auditorilor de siguranţă rutieră
  *Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┬─────┐│Nr. │                                                            │     │   Ore      │Total││crt.│       Disciplina de învăţământ                             │Zile ├────┬───────┤ ore ││    │                                                            │     │curs│seminar│     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  I │Noţiuni de bază                                             │ 5   │ 27 │   13  │  40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  1 │Clasificarea reţelelor rutiere                              │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  2 │Concepţia traseelor rutiere: drumul în plan de situaţie,    │     │    │       │     ││    │profil longitudinal şi profil transversal, analiza          │     │    │       │     ││    │vizibilităţii etc.                                          │     │  8 │    2  │  10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  3 │Inginerie de trafic: caracteristicile traficului rutier,    │     │    │       │     ││    │capacitatea de circulaţie, intersecţii etc.                 │     │  4 │       │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  4 │Echipament pentru infrastructura rutieră                    │     │  4 │       │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  5 │Interacţiunea pneu-carosabil                                │     │  4 │       │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  6 │Statistică matematică în analiza datelor                    │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  7 │Legislaţie în domeniul infrastructurii rutiere şi al        │     │    │       │     ││    │ingineriei de trafic                                        │     │  3 │    1  │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  8 │Aplicaţii                                                   │     │    │   10  │  10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  II│Siguranţa infrastructurii rutiere - EISR, ASR, ISR, ISRS    │  10 │ 29 │   51  │  80 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  1 │Prezentarea elementelor principale ale siguranţei rutiere   │     │  6 │       │   6 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  2 │Inspecţia de siguranţă rutieră (ISR) - definiţie, scop,     │     │    │       │     ││    │obiective, elemente componente                              │     │  1 │       │   1 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  3 │Inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară (ISRS) -        │     │    │       │     ││    │definiţie, scop, obiective, elemente componente             │     │  1 │       │   1 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  4 │Drumuri interurbane - analiza accidentelor rutiere, măsuri  │     │    │       │     ││    │tehnice de sporire a siguranţei rutiere                     │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  5 │Drumuri urbane - analiza accidentelor rutiere, măsuri       │     │    │       │     ││    │tehnice de sporire a siguranţei rutiere                     │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  6 │Factorul uman în siguranţa rutieră pe drumurile existente   │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  7 │Vizită în teren cu identificarea elementelor ce trebuie     │     │    │       │     ││    │analizate în cadrul unei ISR                                │     │    │    4  │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  8 │Elaborarea şi susţinerea rapoartelor de ISR                 │     │    │   12  │  12 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│  9 │Aplicaţii                                                   │     │    │   10  │  10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 10 │Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere (EISR) -      │     │    │       │     ││    │definiţie, scop, obiective, elemente componente             │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 11 │Auditul de siguranţă rutieră (ASR) - definiţie, scop,       │     │    │       │     ││    │obiective, elemente componente                              │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 12 │Factorul uman în siguranţa rutieră pentru drumurile în faza │     │    │       │     ││    │de proiectare                                               │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 13 │Drumuri interurbane - principii de proiectare, măsuri       │     │    │       │     ││    │tehnice de sporire a siguranţei rutiere                     │     │  4 │       │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 14 │Drumuri urbane - principii de proiectare, măsuri tehnice de │     │    │       │     ││    │sporire a siguranţei rutiere                                │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 15 │Sisteme inteligente de transport                            │     │  2 │       │   2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 16 │Tehnici de comunicare                                       │     │  1 │       │   1 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 17 │Studii de caz cu ASR                                        │     │    │    4  │   4 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 18 │Elaborarea şi susţinerea rapoartelor de ASR                 │     │    │   11  │  11 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│ 19 │Aplicaţii                                                   │     │    │   10  │  10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┤│    │Total                                                       │  15 │ 56 │   64  │ 120 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴───────┴─────┘  +  Abrevieri: ISR - inspecţia de siguranţă rutieră;ISRS - inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară;EISR - evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere;ASR - audit de siguranţă rutieră.
  ----