HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 12 mai 2017  În scopul aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II și al pct. 7 din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 Dispoziții generale(1) Prezenta hotărâre stabilește măsurile de punere în aplicare, la nivel național, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 31 martie 2016, denumit în continuare Regulament, precum și contravențiile și sancțiunile contravenționale aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor acestuia.(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificația prevăzută în Regulament. (3) În sensul art. 8 alin. (6), (7) și (10), al art. 10 alin. (3), (4) și (9) și al art. 11 alin. (2) din Regulament, prin sintagmele „limbă ușor de înțeles„ și, respectiv, „limbă care poate fi ușor înțeleasă“ se înțelege „limba română“.(4) În sensul art. 15 alin. (2) din Regulament, prin sintagma „limba sau limbile impuse de statul membru„ se înțelege „limba română“.(5) În sensul art. 8 alin. (9) și (10), art. 9 alin. (2) lit. b) și c), al art. 10 alin. (7) și (9), precum și al art. 11 alin. (4) și (5) din Regulament, prin sintagma „autoritate națională competentă“ se înțelege „autoritatea de supraveghere a pieței“.(6) În sensul art. 24 alin. (10) din Regulament, prin sintagma „autoritățile competente“ se înțelege Ministerul Muncii și Justiției Sociale și/sau Inspecția Muncii.(7) În sensul pct. 4.2 din anexa IV, pct. 9 din anexa V, pct. 3.2 din anexa VI, pct. 5.2 și 6.2 din anexa VII, pct. 5.2 și 6 din anexa VIII la Regulament, prin sintagma „autoritate națională“ se înțelege „autoritatea de supraveghere a pieței“.  +  Articolul 2 Libera circulație(1) Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor individuale de protecție care respectă prevederile Regulamentului nu poate fi împiedicată.(2) Cu ocazia târgurilor, a expozițiilor și a demonstrațiilor sau a altor evenimente similare, echipamentele individuale de protecție care nu sunt conforme prevederilor Regulamentului pot fi expuse, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente individuale de protecție nu sunt conforme prevederilor Regulamentului și că ele nu pot fi introduse pe piață dacă nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstrațiilor cu aceste echipamente se iau măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecția persoanelor.  +  Articolul 3 Prezumția de conformitate a echipamentelor individuale de protecție(1) Se consideră că echipamentele individuale de protecție aflate sub incidența Regulamentului sunt conforme cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa II la Regulament, atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române și/sau ale standardelor naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părți ale acestora.(2) Lista cuprinzând referințele standardelor române care adoptă standarde armonizate în domeniul echipamentelor individuale de protecție care intră sub incidența Regulamentului, la care se face referire la alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este cazul.  +  Articolul 4 NotificareaMinisterul Muncii și Justiției Sociale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele desemnate să îndeplinească atribuții de evaluare a conformității, ca părți terțe, în temeiul Regulamentului.  +  Articolul 5 Autoritățile de notificare(1) Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv conformitatea cu art. 26 din Regulament, în domeniul de competență.(2) Evaluarea și monitorizarea menționate la alin. (1) se efectuează de către un organism național de acreditare în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.  +  Articolul 6 Obligația de informare a autorităților de notificareMinisterul Muncii și Justiției Sociale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Articolul 7 Prezumția de conformitate a organismelor notificateÎn cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele române și/sau în standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în părți din aceste standarde, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 24 din Regulament, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerințe.  +  Articolul 8 Cererea de desemnare în vederea notificării(1) Organismele de evaluare a conformității depun o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a tipurilor de echipamente individuale de protecție pentru care organismul se declară a fi competent;b) certificatul de acreditare emis de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 24 din Regulament;c) alte documente stabilite de procedura prevăzută la alin. (5).(3) În aplicarea art. 24 alin. (9) din Regulament, organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere civilă.(4) Ministerul Muncii și Justiției Sociale desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformității ce se notifică potrivit prevederilor art. 4. Acest ordin se actualizează ori de câte ori este necesar.(5) Desemnarea prevăzută la alin. (4) se realizează în baza procedurii aprobate potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare.(6) Ministerul Muncii și Justiției Sociale notifică numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 24 din Regulament.  +  Articolul 9 Contestarea competenței organismelor notificate(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile care au fundamentat notificarea sau menținerea competenței organismului în cauză.(2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în baza actului de punere în aplicare adoptat de către Comisia Europeană, conform art. 31 alin. (4) din Regulament, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.  +  Articolul 10 Schimbul de experiențăMinisterul Muncii și Justiției Sociale participă la schimbul de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisia Europeană.  +  Articolul 11 Supravegherea pieței echipamentelor individuale de protecție(1) Se desemnează Inspecția Muncii ca autoritate de supraveghere a pieței în domeniul reglementat de Regulament.(2) Autoritatea de supraveghere a pieței trebuie să informeze anual Ministerul Muncii și Justiției Sociale și ori de câte ori acesta îi solicită, cu privire la activitățile desfășurate privind supravegherea pieței.  +  Articolul 12 Atribuții ale autorității de supraveghere a piețeiÎn aplicarea prevederilor cap. VI din Regulament, Inspecția Muncii îndeplinește și următoarele atribuții:a) informează Comisia Europeană și celelalte state membre în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6) și art. 40 alin. (3) din Regulament;b) se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare prevăzute la art. 38 alin. (8) din Regulament;c) participă la consultările cu statele membre și operatorul economic relevant/operatorii economici relevanți inițiate de Comisia Europeană în baza art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (4) din Regulament;d) ia toate măsurile necesare care se impun în aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2) și art. 41 alin. (2) din Regulament;e) informează Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulament;f) solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare prevăzute la art. 40 alin. (1) din Regulament sau să pună capăt neconformității dacă acesta se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Regulament.  +  Articolul 13 ContravențiiConstituie contravenție următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulament referitoare la îndeplinirea de către producător a cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile, pentru proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție;b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentreferitoare la obligativitatea producătorului de întocmire a documentației tehnice și de efectuare a procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului;c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de întocmire a declarației de conformitate UE și de aplicare a marcajului CE;d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulament referitoare la obligativitatea păstrării de către producători a documentației tehnice și a declarației de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor individuale de protecție;e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament referitoare la existența procedurilor pentru ca producția de serie să rămână conformă cu Regulamentul;f) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorilor de a testa prin eșantionare echipamentele individuale de protecție puse la dispoziție pe piață, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele individuale de protecție, de a investiga și, după caz, de a ține un registru de plângeri pentru echipamentele individuale de protecție neconforme și rechemări ale echipamentelor individuale de protecție și de a informa distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare;g) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de afișare pe echipamentele individuale de protecție sau pe ambalaj ori întrun document care însoțește echipamentele individuale de protecție a tipului, lotului sau numărului de serie ori a altui element care să permită identificarea acestora;h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulament referitoare la obligativitatea indicării de către producător pe echipamentele individuale de protecție sau pe ambalaj ori întrun document care însoțește echipamentele individuale de protecție a denumirii comerciale înregistrate sau a mărcii înregistrate și a adresei poștale la care poate fi contactat, în limba română;i) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de a se asigura că echipamentele individuale de protecție sunt însoțite de instrucțiunile și de informațiile prevăzute în anexa II pct. 1.4 din Regulament sau că aceste instrucțiuni și informații, precum și orice text imprimat pe etichete sunt clare, ușor de înțeles, inteligibile și lizibile, în limba română;j) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului fie de a prezenta declarația de conformitate UE împreună cu echipamentele individuale de protecție, fie de a include în instrucțiuni și informațiile prevăzute la pct. 1.4 din anexa II la Regulament adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE;k) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (9) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecție pe care le-a introdus pe piață nu sunt conforme cu Regulamentul, de a lua de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente individuale de protecție în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz, sau, în cazul în care echipamentele individuale de protecție prezintă un risc, de a informa imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la toate măsurile corective luate;l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (10) din Regulament referitoare la obligativitatea producătorului de a furniza autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informațiile și documentația necesare în limba română sau de a coopera cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecție pe care le-a pus la dispoziție pe piață;m) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, referitoare la obligativitatea reprezentantului autorizat de a păstra la dispoziția autorității de supraveghere a pieței declarația de conformitate UE și documentația tehnică timp de 10 ani după ce echipamentele individuale de protecție au fost introduse pe piață sau de a furniza autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor individuale de protecție sau de a coopera cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecție acoperite de mandat;n) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a introduce pe piață doar echipamente individuale de protecție conforme;o) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a se asigura, înainte de introducerea pe piață a echipamentelor individuale de protecție, că producătorul a îndeplinit procedura corespunzătoare de evaluare a conformității sau de a se asigura că producătorul a întocmit documentația tehnică sau că echipamentele individuale de protecție poartă marcajul CE ori că echipamentele individuale de protecție sunt însoțite de documentele cerute sau că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 8 alin. (5) și (6) din Regulament;p) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecție nu sunt în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile de a nu introduce aceste produse pe piață înainte ca ele să fi fost puse în conformitate sau de a informa producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței atunci când echipamentele individuale de protecție prezintă un risc;q) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a indica denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care poate fi contactat, în limba română;r) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a se asigura că echipamentele individuale de protecție sunt însoțite de instrucțiunile și informațiile prevăzute la pct. 1.4 din anexa II la Regulament, în limba română;s) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a se asigura că, atât timp cât echipamentele individuale de protecție se află în responsabilitatea lui, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu le periclitează conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la Regulament;ș) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (6) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a testa prin eșantionare echipamentele individuale de protecție puse la dispoziție pe piață, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele individuale de protecție, de a investiga și, după caz, de a ține un registru de plângeri pentru echipamentele individuale de protecție neconforme și rechemări ale echipamentelor individuale de protecție și de a informa distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare;t) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecție pe care le-a introdus pe piață nu sunt în conformitate cu Regulamentul, de a lua de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente individuale de protecție în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz, sau, în cazul în care echipamentele individuale de protecție prezintă un risc, de a informa imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței;ț) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a păstra o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorității de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor individuale de protecție și de a se asigura că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestei autorități, la cerere;u) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (9) din Regulament referitoare la obligativitatea importatorului de a furniza autorității de supraveghere a pieței, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informațiile și documentația necesare în limba română sau de a coopera cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecție pe care le-au pus la dispoziție pe piață;v) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului de a se asigura, înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele individuale de protecție, că acestea poartă marcajul CE, sunt însoțite de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile prevăzute la pct. 1.4 din anexa II la Regulament, în limba română, precum și că producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 8 alin. (5) și (6) și, respectiv, la art. 10 alin. (3) din Regulament;w) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecție nu sunt în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la Regulament de a nu pune respectivele echipamente individuale de protecție la dispoziție pe piață înainte ca acestea să fi fost puse în conformitate sau, dacă echipamentele individuale de protecție prezintă un risc, de a informa producătorul sau importatorul, precum și autoritatea de supraveghere a pieței;x) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului de a se asigură că, atât timp cât echipamentele individuale de protecție se află în responsabilitatea lui, condițiile de depozitare sau de transport al acestora nu le periclitează conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la Regulament;y) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului care consideră sau are motive să creadă că anumite echipamente individuale de protecție pe care le-a pus la dispoziție pe piață nu sunt în conformitate cu Regulamentul, de a se asigura că sunt luate de îndată măsurile corective necesare pentru a le pune în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz, sau, dacă echipamentele individuale de protecție prezintă un risc, de a informa imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței;z) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Regulament referitoare la obligativitatea distribuitorului de a furniza autorității de supraveghere a pieței, la cererea motivată a acesteia, toate informațiile și documentația necesare, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor individuale de protecție, sau de a coopera cu autoritatea respectivă la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele individuale de protecție pe care le-au pus la dispoziție pe piață, la cererea acesteia;aa) nerespectarea prevederilor art. 13 din Regulament referitoare la obligativitatea operatorilor economici de a transmite către autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, datele de identificare ale oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente individuale de protecție și/sau ale oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente individuale de protecție;bb) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulament referitoare la structura și conținutul declarației de conformitate UE, precum și traducerea acesteia în limba română;cc) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) și/sau (3) din Regulament referitoare la condițiile de aplicare a marcajului CE.  +  Articolul 14 Sancțiuni(1) Faptele prevăzute la art. 13 lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Faptele prevăzute la art. 13 lit. b), n), s) și x) se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.(3) Faptele prevăzute la art. 13 lit. i), j), l), m) și bb) se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.(4) Faptele prevăzute la art. 13 lit. c)-h), k), o)-r), u) și aa) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.(5) Faptele prevăzute la art. 13 lit. q), ș)-ț), v), w), y), z) și cc) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(6) Pentru faptele prevăzute la art. 13 lit. a), b), n), s) și x) pe lângă sancțiunea contravențională principală se aplică și sancțiunile contravenționale complementare de retragere, rechemare de pe piață și/sau interzicerea punerii la dispoziție pe piață a echipamentelor individuale de protecție neconforme, prevăzute de Regulament la art. 38 alin. (4).(7) Pentru faptele prevăzute la art. 13 lit. c)-m), o)-r), ș)-w), y), z) și aa)-cc) pe lângă sancțiunea contravențională principală se aplică și sancțiunile contravenționale complementare de retragere și/sau interzicerea punerii la dispoziție pe piață a echipamentelor individuale de protecție neconforme, prevăzute la art. 38 alin. (4) din Regulament.(8) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 13 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(7) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Muncii.(9) Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(10) Ministerul Muncii și Justiției Sociale notifică Comisiei Europene până la data de 21 martie 2018 contravențiile prevăzute la art. 13 și sancțiunile prevăzute la alin. (1)-(7).  +  Articolul 15 Abrogare(1) Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 26 februarie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă la data de 21 aprilie 2018.(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la Regulament și la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre, după caz.  +  Articolul 16 Dispoziții tranzitorii și finale(1) Produsele introduse pe piață înainte de data de 21 aprilie 2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 115/2004, cu modificările ulterioare, pot fi puse la dispoziție pe piață și după această dată.(2) Certificatele de examinare CE de tip și deciziile de aprobare emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 115/2004, cu modificările ulterioare, rămân valabile până la data de 21 aprilie 2023, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată.  +  Articolul 17 Intrarea în vigoarePrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 aprilie 2018, cu excepția art. 4-10 și a art. 14 alin. (10) care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 5 mai 2017.Nr. 305.----