REGULAMENT din 4 mai 2017de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 12 mai 2017  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 48 din 4 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352 din 12 mai 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare DGCTI, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu competenţă materială şi teritorială generală în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, denumit în continuare TIC, care este organizată şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.(2) DGCTI face parte din structura Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.  +  Articolul 2Activitatea DGCTI se desfăşoară în conformitate cu prevederile legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului României, ale ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, ale documentelor programatice aferente domeniului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei (TIC), precum şi cu planurile de cooperare şi programele anuale de acţiuni şi este destinată conducerii activităţii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în MAI.  +  Articolul 3Activitatea DGCTI este coordonată în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DGCTI cooperează, în principal, cu structurile MAI şi instituţiile din diagrama principalelor relaţii ale DGCTI, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizarea DGCTI  +  Articolul 5(1) DGCTI are următoarea structură organizatorică:a) Conducerea;b) Compartimentul juridic;c) Serviciul 1 - Comunicaţii telefonice şi sisteme de videoconferinţă;d) Serviciul 2 - Radiocomunicaţii;e) Serviciul 3 - Comunicaţii date;f) Serviciul 4 - Serviciul interoperabilitate şi sisteme informatice complexe;g) Serviciul 5 - Serviciul reglementări şi proiecte în domeniul TIC;h) Serviciul 6 - Coordonare, dezvoltare şi administrare sisteme IT;i) Biroul activităţi integrate;j) Compartimentul documente clasificate şi secretariat;k) Compartimentul structura de securitate.(2) DGCTI are în subordine nemijlocită Direcţia administrare pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare DACTI, unitate de execuţie care funcţionează în baza regulamentului propriu, aprobat prin dispoziţie a directorului general.(3) Organigrama DGCTI este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 6(1) În executarea atribuţiilor ce le revin, structurile DGCTI cooperează între ele, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament şi dispoziţiilor directorului general.(2) Relaţiile în cadrul structurilor DGCTI sunt ierarhice.(3) Între structurile DGCTI relaţiile sunt funcţionale, în sensul colaborării în acţiuni comune şi respectării atribuţiilor specifice, proprii fiecăreia dintre acestea.(4) Întregul personal al DGCTI este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din care fac parte.(5) Personalul DGCTI răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.  +  Capitolul III Atribuţiile DGCTI  +  Articolul 7Principalele atribuţii ale DGCTI sunt:a) asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii structurilor MAI în domeniul TIC;b) asigură managementul şi dezvoltarea reţelelor şi sistemelor de comunicaţii existente la nivelul MAI - Reţeaua de comunicaţii integrate voce-date (RCVD), Reţeaua naţională de voce (RNV), Sistemul naţional de videoconferinţă (SNV), al reţelelor Wide Area Network (WAN) şi al altor reţele de comunicaţii organizate şi coordonate de către DGCTI;c) participă la elaborarea unor studii preliminare, prospectări şi experimentări de aparatură, echipamente şi sisteme pe domeniul de competenţă, soluţii de protecţie, de monitorizare şi diagnosticare pentru acestea, destinate diversificării şi modernizării reţelelor de comunicaţii operative ale MAI;d) asigură protecţia infrastructurilor critice naţionale gestionate la nivelul DGCTI, în condiţiile legii;e) asigură calitatea, stabilitatea şi disponibilitatea comunicaţiilor în cadrul sistemelor de radiocomunicaţii mobile şi reţelelor integrate de comunicaţii organizate şi administrate de MAI;f) coordonează activităţile privind dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială pentru domeniul de expertiză, precum şi cele legate de exploatarea sistemelor de radiocomunicaţii mobile, sistemelor informatice complexe şi reţelelor de comunicaţii integrate, la nivelul MAI;g) asigură participarea la acţiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri şi altele asemenea, organizate în ţară şi în afara ţării de către operatori economici şi/sau alte persoane juridice, la iniţiativa acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat de conducerea MAI sau de directorul general, după caz;h) participă în comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării posturilor vacante de specialişti din domeniul IT;i) gestionează spectrul radio atribuit MAI;j) asigură organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor privind integrarea proiectelor complexe din domeniul TIC, în baza avizelor Comisiei de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;k) avizează, din punct de vedere tehnic, sistemele complexe TIC, echipamentele hardware şi produsele software de bază şi aplicative ce urmează a fi utilizate în MAI;l) desfăşoară activităţi de avizare a documentaţiilor tehnice necesare achiziţiei de echipamente hardware şi produse software de bază şi aplicative utilizate în unităţile MAI;m) implementează sisteme complexe TIC atât pentru asigurarea misiunilor operative proprii MAI, cât şi pentru asigurarea nevoilor de cooperare cu alte instituţii, în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege;n) realizează, coordonează şi supervizează implementarea conceptului de automatizare a proceselor la nivelul aparatului central al MAI, sens în care efectuează analize, documentări, elaborează fişe de proiect pentru finanţare şi participă, potrivit competenţelor, la activităţile specifice ce se vor derula în cadrul proiectelor TIC;o) colaborează la derularea activităţilor de asigurare a suportului tehnic privind sistemul de detecţie efracţie, supraveghere perimetrală şi control acces din sediul central al MAI;p) elaborează strategii, reglementări şi politici în domeniul TIC, la nivelul MAI;q) coordonează implementarea documentelor de politici publice în domeniul TIC în cadrul MAI şi controlează modul de îndeplinire a acestora, potrivit competenţelor;r) elaborează rapoarte, evaluări şi sinteze periodice privind stadiul realizării obiectivelor din programele strategice şi programele de acţiune;s) propune conducerii MAI încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente, pe domeniul de competenţă, şi acordă viză tehnică documentelor similare încheiate de alte unităţi ale MAI cu diferite organisme;ş) avizează proiectele aferente domeniului TIC, după caz, în cadrul MAI;t) avizează şi/sau propune, după caz, spre aprobare conducerii MAI modificarea statelor de organizare, înfiinţarea sau desfiinţarea structurilor TIC în cadrul MAI, precum şi completarea şi/sau modificarea tabelelor de înzestrare a acestora, pentru tehnica şi materialele din responsabilitate;ţ) asigură elaborarea documentelor, pregătirea personalului propriu şi îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Normele de competenţă ale personalului de conducere pe linia activităţilor de pregătire şi de trecere a unităţilor MAI de la starea de pace la starea de război, precum şi executarea altor ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne pe linie de mobilizare;u) analizează, sintetizează şi corelează propunerile inspectoratelor generale, direcţiilor generale şi unităţilor centrale ale MAI privind înzestrarea, asigurarea materială şi funcţionarea reţelelor, echipamentelor şi tehnicii TIC într-o concepţie unitară, însuşită şi aprobată de conducerea MAI;v) analizează şi propune pentru avizare Consiliului de supraveghere a înzestrării din MAI, potrivit competenţelor legale, introducerea sau scoaterea în/din înzestrarea unităţilor a echipamentelor şi tehnicii de comunicaţii, a echipamentelor şi a produselor software de domeniul IT;w) contribuie la asimilarea şi aplicarea de noi soluţii, tehnologii şi produse destinate domeniului său de activitate;x) analizează şi propune pentru avizare introducerea în listele de investiţii ale unităţilor a echipamentelor şi tehnicii de comunicaţii, a echipamentelor şi a produselor software de domeniul IT;y) urmăreşte realizarea coerenţei informaţionale în cadrul MAI, eliminarea suprapunerilor investiţionale, alinierea la standarde specifice de domeniul IT;z) asigură mijloace de comunicaţii şi transmisii de date necesare conducerii MAI pentru coordonarea unor acţiuni în situaţii deosebite, precum acţiuni de mare amploare pe linia asigurării şi restabilirii ordinii publice, ridicarea capacităţii de luptă şi acţiune a unităţilor MAI, situaţii de urgenţă, mobilizare şi război;aa) coordonează activităţile de cooperare ale MAI transpuse la nivel de sisteme TIC şi reţele de comunicaţii, în plan intern şi internaţional;bb) coordonează activitatea structurilor MAI pe linia comunicaţiilor radio în benzile HF, VHF, UHF şi SHF (microunde);cc) asigură managementul flotelor de abonaţi MAI în reţelele digitale de radiocomunicaţii mobile, precum şi în reţelele publice de telefonie fixă şi mobilă;dd) elaborează soluţii tehnice pe domeniul de competenţă şi asigură suportul tehnic necesar pentru implementarea acestora;ee) elaborează dispoziţii de comunicaţii şi/sau tehnologia informaţiei necesare pentru conducerea acţiunilor operative şi pentru realizarea cooperării la nivelul structurilor MAI, precum şi între acestea şi restul instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (SNAOPSN);ff) coordonează asigurarea şi organizarea comunicaţiilor necesare punctelor de comandă constituite pentru conducerea MAI;gg) propune spre avizare măsurile operative care se impun privind managementul comunicaţiilor de date destinate conducerii MAI în situaţii deosebite, cum sunt: calamităţi naturale, catastrofe, mobilizare, război şi altele asemenea;hh) participă, prin ofiţeri specialişti, la activităţile de control aprobate, privind respectarea actelor normative, cu aplicabilitate în domeniul de competenţă, în unităţile centrale şi teritoriale ale MAI;ii) participă la acţiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri şi altele asemenea, organizate în ţară şi în afara ţării de către operatori economici şi/sau alte persoane juridice, la iniţiativa acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;jj) reprezintă MAI în Comisia tehnică interdepartamentală a sistemului PHOENIX (CTI PHOENIX);kk) reprezintă MAI în Comisia tehnică a Platformei Naţionale Comune TETRA (CT PCT);ll) reprezintă MAI în Comisia interdepartamentală de radiocomunicaţii (CIR);mm) reprezintă MAI în Comisia interdepartamentală cu atribuţii de coordonare pe linia tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor din cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (Comisia TIC);nn) participă la şedinţele grupului de lucru interinstituţional pentru implementarea Concepţiei de realizare a Sistemului de Comunicaţii şi Informatică al Forţelor Armate (GLI SCIFA);oo) participă la activităţile care privesc implementarea la nivelul MAI a conceptului de utilizare a sistemului de zbor fără pilot uman la bord şi asigură suportul tehnic necesar structurilor MAI, pentru operaţionalizarea acestora;pp) participă şi, după caz, reprezintă MAI, în baza mandatului acordat, la alte activităţi interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale, aferente domeniului de competenţă;qq) coordonează activitatea de implementare a subsistemelor Platformei Naţionale Comune TETRA din responsabilitatea MAI;rr) colaborează cu structurile din cadrul SNAOPSN în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;ss) colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI), în baza mandatului încredinţat, conform prevederilor convenţiilor în vigoare, pentru dezvoltarea, integrarea de noi servicii, asigurarea calităţii şi stabilităţii comunicaţiilor de voce în cadrul MAI;şş) asigură şi se preocupă permanent, direct sau prin Comisia de standardizare a MAI, de probleme legate de standardizarea, conectivitatea şi interoperabilitatea sistemelor TIC, prin aplicarea normelor/politicilor/procedeelor utilizate şi recunoscute la nivel naţional, european sau prin elaborarea unor norme interne;tt) asigură corelarea, coerenţa şi prioritizarea programelor şi proiectelor din domeniul TIC în cadrul MAI;ţţ) desfăşoară activităţi specifice aferente procedurilor de achiziţii publice pentru proiecte având diferite surse de finanţare;uu) urmăreşte realizarea coerenţei informaţionale în cadrul MAI şi alinierea la standardele specifice domeniului tehnologiei informaţiei;vv) asigură managementul programelor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din unităţile MAI, prin identificarea, fundamentarea şi formularea propunerilor de programe şi proiecte în domeniul TIC, a proiectelor interdisciplinare cu componentă semnificativă sau arie de manifestare conexă TIC, prin realizarea demersurilor aferente exerciţiului de programare;ww) asigură managementul proiectelor şi contractelor proprii ale DGCTI;xx) participă cu reprezentanţi în comisiile de evaluare pentru verificarea propunerilor tehnice din cadrul ofertelor aferente procedurilor de achiziţii publice şi în comisiile de recepţie a bunurilor şi serviciilor din domeniul TIC;yy) stabileşte norme pentru menţinerea în stare de funcţionare corespunzătoare a mijloacelor TIC existente în rezerva operativă a MAI, precum şi completarea deficitului faţă de prevederile tabelei de înzestrare;zz) asigură protecţia informaţiilor clasificate, inclusiv prin aplicarea prevederilor Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute în cadrul DGCTI;aaa) asigură realizarea activităţilor specifice Componentei de Securitate pentru TIC, denumită în continuare CSTIC, la nivelul DGCTI;bbb) organizează activitatea de întocmire, evidenţă, procesarea, multiplicarea, manipularea, transmiterea şi distrugerea, păstrarea şi transportul documentelor, distribuirea şi expedierea acestora în cadrul şi în afara unităţii, precum şi pe cea referitoare la arhivarea fondului neoperativ al unităţii, în conformitate cu reglementările în vigoare privind statutul informaţiilor clasificate;ccc) întreprinde măsurile ce îi revin privind asigurarea de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. a prestaţiilor de poştă pentru unităţile MAI în timp de pace, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă şi pe timp de război, conform prevederilor documentelor bilaterale;ddd) asigură îndeplinirea măsurilor prevăzute în Planul unic de activităţi al MAI;eee) asigură măsurile necesare pentru implementarea „Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului central al MAI“;fff) asigură implementarea în cadrul DGCTI a prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie conform reglementărilor legale în vigoare;ggg) desfăşoară activităţi de îndrumare, consultanţă şi control pentru structurile TIC ale MAI cu privire la aplicarea prevederilor reglementărilor din domeniul de competenţă, inclusiv pe linia pregătirii tehnice de specialitate a personalului acestora;hhh) acordă aviz de specialitate privind misiunile externe ale conducerii MAI şi ale structurilor aparatului central al MAI, conform procedurilor în vigoare;iii) coordonează organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul TIC;jjj) coordonează şi asigură necesarul logistic structurilor aparatului central al MAI sau altor unităţi, după caz, şi întocmeşte, în acest sens, ordine de distribuţie, de transfer şi de retragere, conform reglementărilor în vigoare;kkk) asigură, la sediul propriu, măsurile ce se impun pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia echipamentelor faţă de perturbatori şi sarcini electrice, realizează activităţile aferente asigurării protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi prevenirii riscurilor profesionale;lll) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit prevederilor legale şi ordinelor conducerii MAI.  +  Capitolul IV Conducerea DGCTI  +  Articolul 8Conducerea DGCTI este asigurată de directorul general, ajutat de doi directori generali adjuncţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişele posturilor.  +  Articolul 9(1) Directorul general DGCTI conduce întreaga activitate a personalului din subordine şi reprezintă unitatea în relaţiile cu conducerea MAI, cu celelalte structuri ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi străinătate, în limitele de competenţă stabilite şi în baza mandatului încredinţat de conducerea MAI.(2) Coordonarea activităţilor DGCTI, în situaţia absenţei unor persoane din conducere se exercită în baza dispoziţiei pe unitate, în condiţiile legii, de către:a) un director general adjunct sau şef de serviciu, după caz, pentru directorul general;b) un şef de serviciu, în ordinea poziţiilor din statul de organizare, pentru directorul general adjunct coordonator;c) un ofiţer desemnat, pentru şeful de serviciu sau şeful de birou absent.(3) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, emise conform competenţelor, directorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi dispoziţii de specialitate pentru personalul cu atribuţii în domeniul TIC din structurile MAI.(4) Directorul general este membru de drept în Consiliul de supraveghere a înzestrării şi în Consiliul tehnico-economic ale MAI şi reprezintă interesele acestora în Comisia interdepartamentală de radiocomunicaţii de la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) şi în Comisia interdepartamentală cu atribuţii de coordonare pe linia comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei de pe lângă Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.(5) În condiţiile legii, directorul general poate delega competenţa privind exercitarea unor atribuţii directorilor generali adjuncţi, şefilor de servicii sau şefilor de birou.(6) Directorul general desemnează, prin dispoziţie zilnică, personalul DGCTI abilitat să execute activităţi de control şi îndrumare în unităţile MAI, la nivel central şi teritorial.  +  Articolul 10(1) Directorii generali adjuncţi şi directorul DACTI se subordonează nemijlocit directorului general şi răspund pentru activitatea desfăşurată de personalul structurilor pe care le coordonează, potrivit prevederilor din fişa postului.(2) Şefii de servicii şi de birou răspund de întreaga activitate a personalului din subordine, potrivit competenţelor stabilite de prezentul regulament şi prevederilor din fişa postului.  +  Articolul 11(1) Activitatea în cadrul DGCTI se desfăşoară în conformitate cu planurile şi programele anuale aprobate de conducerea MAI. (2) Analiza îndeplinirii sarcinilor, coordonarea, planificarea şi stabilirea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare desfăşurării activităţilor se execută prin şedinţe de lucru, de regulă săptămânale, atât la nivelul conducerii DGCTI, cât şi la nivelul serviciilor, biroului şi compartimentelor.(3) Directorul general, împreună cu directorii generali adjuncţi şi, după caz, cu şefii serviciilor şi biroului şi directorul DACTI, evaluează lunar, semestrial, anual sau ori de câte ori este nevoie, problemele privind activitatea unităţii, modul în care sunt îndeplinite obiectivele, atribuţiile şi acţiunile prevăzute în programele şi planurile de muncă, stabilind măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficientizarea activităţii.  +  Capitolul V Atribuţiile structurilor din cadrul DGCTI  +  Articolul 12(1) Serviciul 1 - Comunicaţii telefonice şi sisteme de videoconferinţă este structura de specialitate care asigură reglementarea, coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţilor şi acţiunilor structurilor MAI pe linia comunicaţiilor telefonice şi sistemelor de videoconferinţă, pentru îndeplinirea atribuţiilor MAI.(2) Compartimentul dezvoltare şi management operaţional sisteme de telefonie are următoarele atribuţii:a) coordonează structurile MAI cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor telefonice;b) formulează propuneri de reglementare a activităţii în domeniul comunicaţiilor telefonice fixe, mobile şi de instituţie, în toate structurile MAI, sens în care elaborează proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne, protocoale şi dispoziţii ale directorului general;c) asigură managementul activităţii de comunicaţii telefonice operative, coordonarea acţiunilor organizate de conducerea MAI privind asigurarea comunicaţiilor telefonice operative la nivel naţional, regional, judeţean şi/sau local, precum şi procesul de management al RNV;d) elaborează şi supune aprobării politicile, strategiile şi proiectele tehnice de dezvoltare şi protecţie ale RNV;e) evaluează, avizează şi coordonează activităţile de extindere şi modernizare a RNV;f) coordonează activitatea DACTI în domeniul operării, administrării şi întreţinerii RNV;g) participă la fundamentarea proiectelor şi programelor pe linie de comunicaţii voce şi la elaborarea strategiilor în domeniu;h) coordonează elaborarea soluţiilor, dezvoltarea, protecţia şi implementarea RNV pentru toate structurile MAI;i) elaborează şi supune aprobării conducerii DGCTI proiecte de norme, metodologii de lucru, instrucţiuni şi normative privind exploatarea echipamentelor şi terminalelor, întreţinerea şi depanarea acestora în cadrul reţelelor de comunicaţii telefonice, administrate de MAI;j) participă la elaborarea soluţiilor şi avizarea unor soluţii tehnice, împreună cu specialişti din structurile TIC din inspectoratele generale şi alte unităţi, precum şi, după caz, la recepţia lucrărilor de telecomunicaţii aprobate prin programele din competenţa DGCTI;k) coordonează utilizarea serviciilor de telefonie fixă şi mobilă în toate structurile MAI, prin elaborarea/actualizarea ordinelor şi instrucţiunilor specifice, stabilirea plafoanelor, acordarea de îndrumare ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, pe domeniul de competenţă; l) sprijină activitatea de întocmire a caietelor de sarcini pentru achiziţionarea serviciilor de telefonie fixă şi mobilă pentru toate structurile MAI; m) coordonează activităţile şi acţiunile structurilor MAI privind gestionarea şi întreţinerea infrastructurii de fibră optică a MAI existentă la nivel naţional, precum şi dezvoltarea şi extinderea acesteia;n) asigură managementul flotelor de abonaţi ficşi şi mobili utilizaţi de conducerea MAI şi conducerea unităţilor aparatului central al MAI în reţele publice de telefonie;o) coordonează, pe domeniul tehnic, aspecte legate de funcţionarea şi implementarea serviciilor ce fac obiectul acordurilor-cadru şi a contractelor subsecvente de furnizare a serviciilor de telefonie fixă şi mobilă încheiate la nivelul MAI;p) coordonează şi controlează modul în care sunt întreţinute şi revizuite, de către personalul tehnic al structurilor TIC din structurile MAI, echipamentele din RNV aflate în sediile structurilor MAI;q) colaborează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), precum şi cu celelalte structuri din cadrul SNAOPSN, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi protocoalelor în vigoare, pentru asigurarea necesarului de comunicaţii pentru structurile MAI;r) coordonează activităţile iniţiate de inspectoratele generale, de elaborare a documentaţiilor de instalare/exploatare/ întreţinere pentru echipamentele din aria de competenţă aflate în dotarea structurilor MAI;s) coordonează activităţile de elaborare a documentaţiilor tehnice utilizate pentru pregătirea profesională, pe domeniul de competenţă; ş) stabileşte măsurile operative care se impun privind pregătirea echipamentelor de comunicaţii destinate conducerii MAI în situaţii deosebite, cum sunt: calamităţi naturale, catastrofe, mobilizare, război şi altele asemenea, precum şi măsurile pentru pregătirea reţelelor de comunicaţii telefonice în aceste situaţii;t) deleagă ofiţeri specialişti care să participe la activităţile de control aprobate, planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de control, sprijin şi îndrumare privind respectarea actelor normative generale şi interne cu aplicabilitate în domeniul propriu de activitate, în structurile MAI;ţ) asigură, la solicitare, expertiza tehnică necesară în domeniul comunicaţiilor, pentru elaborarea documentelor de specialitate necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii în cadrul structurilor MAI;u) analizează şi stabileşte soluţii tehnice pentru realizarea unor lucrări de comunicaţii solicitate de structurile MAI;v) coordonează şi sprijină din punct de vedere tehnic administrarea RNV;w) urmăreşte executarea sarcinilor încredinţate privind coordonarea activităţilor legate de elaborarea, testarea, realizarea şi managementul RNV, în cooperare cu specialiştii din celelalte structuri ale DGCTI, din structuri ale MAI şi, după caz, din alte organe abilitate ale statului;x) asigură necesarul logistic TIC pentru unităţile aparatului central al MAI, prin întocmirea ordinelor de distribuţie, transfer şi retragere aferente solicitărilor acestora, pe domeniul comunicaţii voce, conform reglementărilor în vigoare;y) participă la elaborarea soluţiilor tehnice pentru sisteme de detecţie efracţie, supraveghere perimetrală şi control acces;z) participă la elaborarea de proiecte de norme, metodologii, instrucţiuni şi ordine privind activitatea de supraveghere perimetrală şi control acces în unităţile aparatului central al MAI, formulează puncte de vedere aferente proiectelor de acte normative de nivel superior pentru domeniul propriu de competenţă;aa) participă la aplicarea strategiei şi a politicilor de dezvoltare a sistemelor de detecţie efracţie, supraveghere perimetrală şi control acces, pentru unităţile aparatului central al MAI;bb) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit prevederilor legale şi dispoziţiilor conducerii DGCTI.(3) Compartimentul sisteme de videoconferinţă are următoarele atribuţii:a) formulează propuneri de reglementare a activităţii în domeniul sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă, în toate structurile MAI, sens în care elaborează proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne, protocoale şi dispoziţii ale directorului general;b) elaborează şi supune aprobării politicile, strategiile şi proiectele tehnice de dezvoltare şi protecţie ale SNV;c) coordonează structurile cu atribuţii în domeniul sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă, din cadrul MAI, precum şi procesul de administrare şi management al SNV;d) evaluează, avizează şi coordonează activităţile de extindere şi modernizare a SNV;e) participă la fundamentarea proiectelor şi programelor pe linia sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă şi la elaborarea strategiilor în domeniu;f) avizează soluţiile tehnice, de dezvoltare, protecţie şi implementare a sistemului SNV şi a serviciilor de videoconferinţă oferite de SNV pentru toate structurile MAI;g) elaborează şi supune aprobării conducerii DGCTI proiecte de norme, metodologii de lucru, instrucţiuni şi normative privind exploatarea echipamentelor şi terminalelor, întreţinerea şi depanarea acestora în cadrul sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă, administrate de MAI;h) participă la elaborarea şi avizarea unor soluţii tehnice, împreună cu specialişti din structurile TIC din MAI;i) asigură managementul numerelor unice (alias) alocate videoterminalelor sau clienţilor pe terminale mobile GSM utilizate în SNV;j) coordonează şi controlează activitatea personalului tehnic al structurilor TIC din MAI, în vederea întreţinerii şi mentenanţei echipamentelor din SNV, aflate în sediile structurilor MAI;k) colaborează cu STS, precum şi cu celelalte structuri din cadrul SNAOPSN, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi protocoalelor în vigoare, pentru asigurarea necesarului sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă pentru structurile MAI;l) concepe, elaborează şi transmite către inspectoratele generale documentaţiile de instalare/exploatare pentru echipamentele din SNV, aflate în dotarea structurilor MAI;m) concepe şi elaborează documentaţia tehnică utilizată pentru pregătirea profesională, organizează şi susţine periodic cursuri intensive de pregătire profesională şi cunoaştere a echipamentelor, terminalelor, aplicaţiilor şi tehnologiilor nou-intrate în dotarea MAI, cu personalul tehnic specializat propriu;n) stabileşte măsurile operative care se impun privind pregătirea echipamentelor de comunicaţii destinate conducerii MAI în situaţii deosebite, cum sunt: calamităţi naturale, catastrofe, mobilizare, război şi altele asemenea, precum şi măsurile pentru pregătirea sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă în aceste situaţii;o) asigură, la solicitare, expertiza tehnică necesară în domeniul sistemelor şi serviciilor de videoconferinţă, pentru elaborarea documentelor de specialitate necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii în cadrul structurilor MAI;p) coordonează din punct de vedere tehnic administrarea SNV;q) urmăreşte executarea sarcinilor încredinţate privind coordonarea activităţilor legate de elaborarea soluţiilor, testarea, realizarea şi managementul SNV, în cooperare cu specialiştii din celelalte structuri ale DGCTI, din alte structuri ale MAI şi, după caz, din alte organe abilitate ale statului;r) asigură necesarul logistic TIC pentru unităţile aparatului central al MAI, prin întocmirea ordinelor de distribuţie, transfer şi retragere aferente solicitărilor acestora, pe domeniul comunicaţii prin sisteme de videoconferinţă, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 13(1) Serviciul 2 - Radiocomunicaţii este structura de specialitate care gestionează la nivelul MAI problematica sistemelor şi reţelelor de comunicaţii radio fixe şi mobile, precum şi problematica organizării sistemelor TIC în sprijinul misiunilor operative din competenţa MAI. (2) Compartimentul comunicaţii fixe are următoarele atribuţii:a) coordonează activitatea structurilor de specialitate ale MAI pe domeniul de competenţă;b) elaborează, la nivelul MAI, concepţia de asigurare şi dezvoltare a comunicaţiilor radio în benzile HF şi SHF/EHF;c) reglementează modul de utilizare, operare şi menţinere în stare de funcţionare a sistemelor/reţelelor de comunicaţii radio în benzile HF şi SHF/EHF;d) asigură suport tehnic pe domeniul de competenţă pentru structurile specializate ale MAI;e) participă în comisii sau grupuri de lucru interinstituţionale care vizează problematici din domeniul de competenţă;f) elaborează soluţii tehnice pe domeniul de competenţă şi asigură suportul tehnic necesar pentru implementarea acestora;g) coordonează implementarea proiectelor pe domeniul de competenţă derulate la nivelul DGCTI;h) gestionează, la nivelul MAI, spectrul radio pe domeniul de competenţă;i) verifică în vederea avizării specificaţiile tehnice pentru echipamentele din domeniul de competenţă;j) coordonează activitatea DACTI în domeniul operării şi mentenanţei sistemului radio din cadrul RCVD;k) coordonează activitatea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în domeniul operării şi mentenanţei reţelelor de comunicaţii în banda SHF/EHF care asigură conexiuni pentru sistemul TETRA din cadrul Sistemului integrat de securitate a frontierei;l) verifică în vederea avizării din perspectiva compatibilităţii electromagnetice cu reţelele/sistemele de comunicaţii ale MAI, cu sprijinul serviciilor de specialitate din DGCTI, documentaţiile pentru autorizarea construcţiilor şi pentru aprobarea planurilor urbanistice.(3) Compartimentul comunicaţii mobile are următoarele atribuţii:a) coordonează activitatea structurilor de specialitate ale MAI pe domeniul de competenţă;b) elaborează, la nivelul MAI, concepţia de asigurare şi dezvoltare a comunicaţiilor radio în benzile VHF şi UHF;c) reglementează modul de utilizare, operare şi menţinere în stare de funcţionare a sistemelor/reţelelor de comunicaţii radio în benzile VHF şi UHF;d) asigură suport tehnic pe domeniul de competenţă pentru structurile MAI;e) participă în comisii sau grupuri de lucru interinstituţionale care vizează problematici din domeniul de competenţă;f) asigură reprezentarea MAI în CTI PHOENIX;g) asigură reprezentarea MAI în CT PCT;h) elaborează soluţii tehnice pe domeniul de competenţă şi asigură suportul tehnic necesar pentru implementarea acestora;i) coordonează implementarea proiectelor pe domeniul de competenţă derulate la nivelul DGCTI;j) gestionează, la nivelul MAI, spectrul radio pe domeniul de competenţă;k) verifică, în vederea avizării, specificaţiile tehnice pentru echipamentele din domeniul de competenţă stabilite prin acte normative;l) verifică, în vederea avizării, proiectele de instalare a echipamentelor terţilor pe infrastructura de radiocomunicaţii aflată în administrarea structurilor MAI, conform prevederilor legale;m) coordonează activitatea DACTI şi a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în domeniul operării şi mentenanţei sistemului TETRA din cadrul Sistemului integrat de securitate a frontierei;n) coordonează, la nivelul MAI, activitatea de dezvoltare a Platformei Naţionale Comune TETRA (PCT);o) gestionează, la nivelul MAI, indicativele şi codificările radio utilizate în reţelele radio mobile;p) asigură, la nivelul MAI, gestionarea flotelor de terminale şi a grupurilor de comunicaţii în sistemele profesionale de radiocomunicaţii digitale mobile;q) asigură suport tehnic de specialitate pe linia implementării unor sisteme de transmitere a mesajelor destinate difuzării în timp real de informaţii către participanţii la trafic; r) dezvoltă şi implementează aplicaţii specifice peste infrastructura de comunicaţii mobile.(4) Compartimentul comunicaţii operative are următoarele atribuţii:a) coordonează activitatea structurilor de specialitate ale MAI pe domeniul de competenţă;b) elaborează, la nivelul MAI, concepţia de asigurare şi dezvoltare a comunicaţiilor la misiunile operative;c) participă în comisii sau grupuri de lucru interinstituţionale care vizează problematici din domeniul de competenţă;d) participă, pe domeniul de competenţă, la elaborarea documentelor de cooperare interinstituţională pe linia asigurării misiunilor operative;e) coordonează, din punct de vedere tehnic, implementarea proiectelor pe domeniul de competenţă derulate la nivelul DGCTI;f) elaborează dispoziţii de comunicaţii necesare pentru conducerea acţiunilor operative şi pentru realizarea cooperării la nivelul structurilor MAI, precum şi între acestea şi restul instituţiilor din cadrul SNAOPSN;g) coordonează şi asigură integrarea, interconectarea şi interoperabilitatea sistemelor de comunicaţii cu alte sisteme de comunicaţii militare, naţionale şi/sau zonale şi cu sisteme de comunicaţii civile la nivelul acţiunilor operative ale MAI;h) coordonează asigurarea şi organizarea comunicaţiilor necesare punctelor de comandă constituite pentru conducerea MAI;i) coordonează problematica comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în Reţeaua operativă a Sistemului de mesagerie electronică criptată (SMEC) a MAI;j) participă la şedinţele GLI SCIFA;k) monitorizează activitatea Staţiei operative centrale pentru comunicaţii şi legături cifrate din cadrul DACTI pe domeniul de competenţă.  +  Articolul 14(1) Serviciul 3 - Comunicaţii date este structura de specialitate care asigură dezvoltarea, managementul operaţional, managementul serviciilor de comunicaţii interinstituţionale şi securitatea în cadrul RCVD, precum şi în cadrul altor reţele organizate şi coordonate de către DGCTI.(2) Compartimentul dezvoltare reţele WAN are următoarele atribuţii:a) realizează managementul proiectelor din domeniul comunicaţiilor de date şi asigură consiliere tehnică de specialitate pentru structurile MAI responsabile cu implementarea unor astfel de proiecte;b) participă la elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi protecţie a RCVD;c) coordonează elaborarea de studii şi prognoze pentru fundamentarea programelor privind organizarea, modernizarea, dezvoltarea şi mentenanţa RCVD;d) elaborează şi supune aprobării proiectele tehnice de dezvoltare şi protecţie ale RCVD;e) coordonează, pe linie de comunicaţii operative, pe aria de competenţă, toate structurile având astfel de atribuţii, din cadrul structurilor MAI;f) participă la fundamentarea proiectelor şi programelor pe linie de comunicaţii integrate şi la elaborarea strategiilor în domeniu;g) participă la elaborarea unor studii preliminare, prospectări şi experimentări de aparatură, echipamente şi sisteme de comunicaţii integrate, soluţii de protecţie, de monitorizare şi diagnosticare pentru acestea, destinate diversificării şi modernizării reţelelor de comunicaţii operative ale MAI;h) participă la elaborarea unor proiecte complexe de sisteme integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în vederea extinderii RCVD;i) coordonează proiectarea, dezvoltarea, protecţia şi implementarea RCVD pentru toate structurile MAI;j) asigură, din punct de vedere tehnic, fundamentarea şi realizarea programelor de înzestrare, investiţii, asigurare materială şi întreţinere pentru comunicaţii date, cu consultarea structurilor MAI şi încadrarea în prevederile documentelor programatice, a tabelelor de înzestrare şi a normativelor în vigoare;k) elaborează şi supune aprobării conducerii DGCTI proiecte de norme, metodologii de lucru, instrucţiuni şi normative privind exploatarea echipamentelor şi terminalelor, întreţinerea şi depanarea acestora în cadrul reţelelor de comunicaţii date, administrate de MAI;l) participă la proiectarea şi avizarea unor soluţii tehnice, împreună cu specialişti din structurile TIC din MAI, precum şi la recepţia lucrărilor de telecomunicaţii aprobate prin programele din competenţa DGCTI;m) colaborează cu MCSI, în baza mandatului încredinţat, conform prevederilor convenţiilor în vigoare, pentru dezvoltarea, integrarea de noi servicii, asigurarea calităţii şi stabilităţii comunicaţiilor în cadrul RCVD;n) colaborează cu STS, precum şi cu celelalte structuri din cadrul SNAOPSN, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi protocoalelor în vigoare, pentru asigurarea necesarului de comunicaţii pentru unităţile MAI;o) analizează şi stabileşte soluţii tehnice pentru realizarea unor lucrări de comunicaţii şi tehnologia informaţiei solicitate de unităţile MAI;p) coordonează activităţile legate de proiectarea, realizarea, testarea şi managementul RCVD, în cooperare cu specialişti din celelalte structuri ale DGCTI, din alte structuri ale MAI şi, după caz, din alte organe abilitate ale statului;q) asigură necesarul logistic pentru comunicaţii date pentru unităţile aparatului central al MAI, prin analiza nevoilor, planificarea şi participarea în procesul de achiziţii publice, întocmirea ordinelor de distribuţie, transfer şi retragere aferente solicitărilor, conform reglementărilor în vigoare.(3) Compartimentul management operaţional reţele WAN are următoarele atribuţii:a) coordonează şi monitorizează punerea în aplicare a prevederilor legale pentru protecţia infrastructurilor critice aflate în competenţa DGCTI;b) coordonează elaborarea de studii şi prognoze pentru fundamentarea programelor privind organizarea, modernizarea, dezvoltarea şi mentenanţa RCVD;c) coordonează direct, pe linie de comunicaţii operative, pe aria de competenţă, toate structurile având astfel de atribuţii, din cadrul unităţilor MAI;d) coordonează activităţile de comunicaţii operative la nivel naţional, regional, judeţean şi/sau local, pe timpul acţiunilor organizate de conducerea MAI, pe domeniul de competenţă;e) coordonează proiectarea, dezvoltarea, protecţia şi implementarea RCVD pentru toate structurile MAI;f) asigură, din punct de vedere tehnic, fundamentarea şi realizarea programelor de înzestrare, investiţii, asigurare materială şi întreţinere pentru comunicaţii date, cu consultarea structurilor MAI şi încadrarea în prevederile documentelor programatice a tabelelor de înzestrare şi a normativelor în vigoare;g) elaborează şi supune aprobării conducerii DGCTI proiecte de norme, metodologii de lucru, instrucţiuni şi normative privind exploatarea echipamentelor şi terminalelor, întreţinerea şi depanarea acestora în cadrul reţelelor de comunicaţii date, administrate de MAI;h) participă la proiectarea şi avizarea unor soluţii tehnice, împreună cu specialişti din compartimentele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din inspectoratele generale şi alte unităţi, precum şi la recepţia lucrărilor de telecomunicaţii aprobate prin programele din competenţa DGCTI;i) coordonează utilizarea serviciilor de reţele virtuale private (VPN) în toate structurile MAI, prin elaborarea/actualizarea ordinelor şi instrucţiunilor specifice, acordarea de îndrumare ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, în domeniul de competenţă; j) participă la întocmirea caietelor de sarcini iniţiate la nivelul DGCTI pentru achiziţionarea serviciilor de VPN;k) coordonează şi controlează modul în care sunt întreţinute şi revizuite, de către personalul tehnic al structurilor TIC din MAI, echipamentele din RCVD aflate în sediile structurilor MAI;l) propune spre avizare procedurile utilizate de structurile TIC, în domeniul de competenţă;m) coordonează activităţile legate de proiectarea, realizarea, testarea şi managementul RCVD, în cooperare cu specialişti din celelalte structuri ale DGCTI, din alte structuri ale MAI şi, după caz, din alte organe abilitate ale statului;n) participă în comisii numite pentru concursurile de angajare a specialiştilor de comunicaţii date, precum şi în cele de testare şi/sau verificare a acestora;o) asigură necesarul logistic pentru comunicaţii date pentru unităţile aparatului central al MAI, prin analiza nevoilor, planificarea şi participarea în procesul de achiziţii publice, întocmirea ordinelor de distribuţie, transfer şi retragere aferente solicitărilor, conform reglementărilor în vigoare.(4) Compartimentul servicii de comunicaţii interinstituţionale şi securitate are următoarele atribuţii:a) participă la elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare şi protecţie a RCVD;b) coordonează elaborarea de studii şi prognoze pentru fundamentarea programelor privind organizarea, modernizarea, dezvoltarea şi mentenanţa RCVD;c) elaborează şi supune aprobării proiectele tehnice de dezvoltare şi protecţie ale RCVD;d) coordonează structurile MAI cu atribuţii pe linie de comunicaţii operative, pe aria de competenţă;e) participă la fundamentarea proiectelor şi programelor pe linie de comunicaţii date şi la elaborarea strategiilor în domeniu;f) participă la elaborarea unor studii preliminare, prospectări şi experimentări de aparatură, echipamente şi sisteme de comunicaţii date, soluţii de protecţie, de monitorizare şi diagnosticare pentru acestea, destinate diversificării şi modernizării reţelelor de comunicaţii operative ale MAI;g) participă la elaborarea unor proiecte complexe de sisteme integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în vederea extinderii RCVD;h) coordonează proiectarea, dezvoltarea, protecţia şi implementarea RCVD pentru toate structurile MAI;i) elaborează şi supune aprobării conducerii DGCTI proiecte de norme, metodologii de lucru, instrucţiuni şi normative privind exploatarea echipamentelor şi terminalelor, întreţinerea şi depanarea acestora în cadrul reţelelor de comunicaţii date, administrate de MAI;j) participă la proiectarea şi avizarea unor soluţii tehnice, împreună cu specialişti din structurile TIC din MAI, precum şi la recepţia lucrărilor de telecomunicaţii aprobate prin programele din competenţa DGCTI;k) colaborează cu MCSI, în baza mandatului încredinţat, conform prevederilor convenţiilor în vigoare, pentru dezvoltarea, integrarea de noi servicii, asigurarea calităţii şi stabilităţii comunicaţiilor în cadrul RCVD;l) colaborează cu STS, precum şi cu celelalte structuri din cadrul SNAOPSN, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi protocoalelor în vigoare, pentru asigurarea necesarului de comunicaţii pentru unităţile MAI;m) propune spre avizare măsurile operative care se impun privind managementul comunicaţiilor de date destinate conducerii MAI în situaţii deosebite, cum sunt: calamităţi naturale, catastrofe, mobilizare, război şi altele asemenea;n) asigură expertiza tehnică necesară cooperării interinstituţionale, realizată inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii, pentru identificarea soluţiilor de interoperabilitate şi transcrierea acestora în documentele bilaterale sau multilaterale încheiate între instituţiile care colaborează în acest sens;o) coordonează activităţile legate de proiectarea, realizarea, testarea şi managementul RCVD, în cooperare cu specialiştii din celelalte structuri ale DGCTI, din alte structuri ale MAI şi, după caz, din alte organe abilitate ale statului;p) asigură necesarul logistic pentru comunicaţii date pentru structurile aparatului central al MAI, prin analiza nevoilor, planificarea şi participarea în procesul de achiziţii publice, întocmirea ordinelor de distribuţie, transfer şi retragere aferente solicitărilor, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 15(1) Serviciul 4 - Interoperabilitate şi sisteme informatice complexe este structura de specialitate care asigură îndeplinirea obiectivelor de interoperabilitate şi implementare a sistemelor informatice complexe în MAI şi coerenţa investiţională în domeniul tehnologiei informaţiei, prin avizarea documentaţiilor/cerinţelor/caracteristicilor tehnice necesare achiziţiilor şi implementărilor de infrastructură hardware IT/produse software IT, respectiv care urmăreşte evitarea iniţierii/implementării în MAI de sisteme/soluţii informatice izolate, închise, proprietare sau cu scopuri similare unor sisteme informatice deja existente.(2) Compartimentul infrastructura hardware IT are următoarele atribuţii:a) desfăşoară activităţi de avizare a documentaţiilor tehnice de implementare a sistemelor informatice complexe, din perspectiva infrastructurii şi a componentelor hardware IT, urmărind coerenţa informaţională şi a soluţiilor tehnice, a conectivităţii şi schimbului de date cu alte sisteme informatice, având în vedere principiul standardelor tehnologice deschise şi asigurarea interoperabilităţii;b) urmăreşte aplicarea principiului prevăzut la lit. a), în analiza, proiectarea şi implementarea componentei de infrastructură/echipamente hardware IT din cadrul sistemelor informatice, în corelaţie cu infrastructura software aferentă;c) stabileşte compatibilitatea echipamentelor/componentelor hardware IT, a soluţiilor de infrastructură hardware IT, astfel încât implementarea/instalarea acestora în structurile MAI să se realizeze cu minimizarea riscului de apariţie a disfuncţionalităţilor la nivel de interoperare a sistemelor informatice, cu efecte negative asupra activităţilor MAI; d) asigură, din punct de vedere tehnic, analiza şi realizarea programelor de investiţii, înzestrare şi casare pentru infrastructura/componente hardware IT, cu consultarea structurilor MAI şi încadrarea în prevederile documentelor programatice, a tabelelor de înzestrare şi a normativelor în vigoare;e) urmăreşte realizarea coerenţei informaţionale în cadrul MAI, eliminarea suprapunerilor investiţionale în achiziţiile de tehnică de calcul, alinierea la standarde specifice din domeniul tehnologiei informaţiei;f) analizează fişele de proiect de domeniul IT înaintate de structurile MAI şi formulează puncte de vedere susţinute în cadrul Comisiei de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de la nivelul MAI;g) participă în cadrul proiectelor aflate în derulare în structurile MAI sau în care MAI este implicat, la elaborarea/ modelarea arhitecturilor de sistem necesare implementării soluţiilor tehnice, a specificaţiilor tehnice necesare achiziţionării infrastructurii/echipamentelor hardware IT şi interconectării sistemelor informatice în vederea respectării compatibilităţii şi coerenţei informaţionale;h) propune şi aplică măsurile aprobate pentru o abordare unitară, corelată şi integrată a proiectelor şi programelor de resortul tehnologiei informaţiei în cadrul MAI, în scopul armonizării cu prevederile planurilor de cooperare interinstituţională, precum şi cu conţinutul programelor anuale de acţiuni ale MAI;i) participă în cadrul echipelor/grupurilor/comisiilor de lucru interne sau cu alte instituţii/structuri pentru implementarea soluţiilor tehnice şi programelor din domeniul tehnologiei informaţiei, pentru care sunt definite atribuţii, competenţe sau responsabilităţi în sarcina DGCTI, pe componenta de infrastructură/echipamente hardware IT;j) asigură sprijin de specialitate şi expertiză tehnică în grupuri de lucru, comitete, comisii de analiză, proiectare, evaluare şi implementare sisteme informatice complexe, pe componenta de infrastructură/echipamente hardware IT;k) realizează, coordonează şi supervizează implementarea strategiei de informatizare la nivelul aparatului central al MAI şi, în acest sens, efectuează activităţi de analiză, documentare, studii de piaţă, elaborare fişe de proiect şi participă, potrivit competenţelor, la activităţile specifice în cadrul proiectelor de implementare;l) elaborează proceduri şi reglementează aspectele specifice legate de avizarea, omologarea, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, pe componenta de infrastructură/ echipamente hardware IT; m) efectuează analize/situaţii privind infrastructura/ echipamentele hardware IT, pentru urmărirea coerenţei informaţionale, eliminarea suprapunerilor, compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice;n) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi transfer tehnologic, elaborează studii de caz privind noile tehnologii şi aplicarea acestora în cadrul MAI, pe domeniul de competenţă;o) gestionează, la nivelul MAI, activităţile de elaborare a modelului de arhitectură guvernamentală integrată IT şi a cadrului naţional de interoperabilitate derulate în cadrul proiectului încheiat de MCSI; p) desfăşoară activităţi de promovare a noilor tehnologii în domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul MAI, prin organizarea/participarea la seminare/convocări şi sesiuni de schimb de experienţă;q) participă în Comisia de standardizare a MAI şi în Comitetul tehnic de standardizare al DGCTI;r) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în structurile MAI în ceea ce priveşte infrastructura/echipamentele hardware IT ale sistemelor informatice complexe şi respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul tehnologiei informaţiei;s) colaborează cu structurile specializate la elaborarea de strategii, reglementări şi politici privind tehnologia informaţiei la nivelul MAI, în concordanţă cu documentele de referinţă, şi urmăreşte implementarea acestora;ş) avizează proiectele tehnice de implementare/ dezvoltare/extindere ale infrastructurii hardware din structurile MAI sau care implică MAI în relaţia cu terţii;t) asigură necesarul logistic unităţilor aparatului central al MAI sau altor structuri MAI, după caz, prin întocmirea ordinelor de distribuţie, de transfer şi de retragere aferente solicitărilor acestora, pe domeniul de competenţă al serviciului, conform reglementărilor în vigoare;ţ) asigură participarea şi reprezentarea DGCTI sau a MAI, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă.(3) Compartimentul infrastructura software IT are următoarele atribuţii:a) desfăşoară activităţi de avizare a documentaţiilor tehnice de implementare a sistemelor informatice complexe, din perspectiva produselor şi infrastructurii software IT, urmărind coerenţa informaţională şi a soluţiilor tehnice, a conectivităţii şi schimbului de date cu alte sisteme informatice având în vedere principiul standardelor tehnologice deschise şi asigurarea interoperabilităţii;b) urmăreşte aplicarea principiului prevăzut la lit. a), în analiza, proiectarea şi implementarea produselor şi infrastructurii software IT din cadrul sistemelor informatice, în corelaţie cu infrastructura hardware aferentă;c) stabileşte compatibilitatea produselor şi infrastructurii software IT astfel încât implementarea/instalarea acestora în structurile MAI să se realizeze cu minimizarea riscului de apariţie a disfuncţionalităţilor la nivel de interoperare a sistemelor informatice, cu efecte negative asupra activităţilor MAI;d) asigură din punct de vedere tehnic analiza şi realizarea programelor de investiţii, înzestrare şi casare pentru produsele şi infrastructura software IT, cu consultarea structurilor MAI şi încadrarea în prevederile documentelor programatice, a tabelelor de înzestrare şi a normativelor în vigoare;e) analizează fişele de proiect de domeniul IT înaintate de structurile MAI şi formulează puncte de vedere susţinute în cadrul Comisiei de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de la nivelul MAI;f) participă în cadrul proiectelor aflate în derulare în structurile MAI la elaborarea/modelarea arhitecturilor de sistem necesare implementării soluţiilor tehnice, specificaţiilor tehnice necesare achiziţionării produselor şi infrastructurii software IT şi interconectării sistemelor informatice în vederea respectării compatibilităţii şi coerenţei informaţionale;g) propune şi aplică măsurile aprobate pentru o abordare unitară, corelată şi integrată a proiectelor şi programelor de resortul tehnologiei informaţiei în cadrul MAI, în scopul armonizării cu prevederile planurilor de cooperare interinstituţională, precum şi cu conţinutul programelor anuale de acţiuni ale MAI;h) participă în cadrul echipelor/grupurilor/comisiilor de lucru interne sau cu alte instituţii/structuri pentru implementarea soluţiilor tehnice şi programelor din domeniul tehnologiei informaţiei, pentru care sunt definite atribuţii, competenţe sau responsabilităţi în sarcina DGCTI, pe componenta produselor şi infrastructurii software IT;i) asigură sprijin de specialitate şi expertiză tehnică în grupuri de lucru, comitete, comisii de analiză, proiectare, evaluare şi implementare sisteme informatice complexe, pe componenta produselor şi infrastructurii software IT;j) realizează, coordonează şi supervizează implementarea strategiei de informatizare la nivelul aparatului central al MAI şi, în acest scop, efectuează activităţi de analiză, documentare, studii de piaţă, elaborare fişe de proiect pentru finanţare şi participă, potrivit competenţelor, la activităţile specifice în cadrul proiectelor de implementare;k) elaborează proceduri şi reglementează aspectele specifice legate de avizarea, omologarea, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, pe componenta de produse şi infrastructura software IT;l) efectuează analize/situaţii privind produsele şi infrastructura software IT, pentru urmărirea coerenţei informaţionale, eliminarea suprapunerilor, compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice;m) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi transfer tehnologic, elaborează studii de caz privind noile tehnologii şi aplicarea acestora în cadrul MAI, pe domeniul de competenţă;n) gestionează, la nivelul MAI, activităţile de elaborare a modelului de arhitectură guvernamentală integrată IT şi a cadrului naţional de interoperabilitate derulate în cadrul proiectului încheiat de MCSI; o) desfăşoară activităţi de promovare a noilor tehnologii în domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul MAI, prin organizarea/participarea la seminare/convocări şi sesiuni de schimb de experienţă;p) participă în Comisia de standardizare a MAI şi în Comitetul tehnic de standardizare al DGCTI;q) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în structurile MAI în ceea ce priveşte produsele şi infrastructura software IT ale sistemelor informatice complexe şi respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul tehnologiei informaţiei;r) colaborează cu structurile specializate la elaborarea de strategii, reglementări şi politici privind tehnologia informaţiei la nivelul MAI, în concordanţă cu documentele de referinţă, şi urmăreşte implementarea acestora;s) avizează proiectele tehnice de implementare/ dezvoltare/extindere ale produselor şi infrastructurii software IT din structurile MAI sau care implică MAI în relaţia cu terţii;ş) asigură participarea şi reprezentarea DGCTI sau a MAI, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă.(4) Compartimentul securitate IT are următoarele atribuţii:a) desfăşoară activităţi de avizare a documentaţiilor tehnice de implementare a soluţiilor complete de securitate, din perspectiva securităţii şi managementului accesului la nivelul sistemelor de operare, sistemelor de gestiune a bazelor de date, server web, urmărind asigurarea unui acces controlat şi autorizat la datele sistemului informatic, protejarea acestora, coerenţa informaţională şi a soluţiilor tehnice, precum şi principiul standardelor tehnologice deschise;b) analizează şi avizează, în colaborare cu celelalte structuri ale DGCTI pe liniile specifice de activitate, soluţiile de securitate aferente sistemelor IT;c) participă în cadrul grupurilor de lucru/comisiilor/comitetelor tehnice de implementare a proiectelor în vederea definirii soluţiilor complete de securitate a sistemelor informatice, în colaborare cu celelalte structuri ale DGCTI pe liniile specifice de activitate;d) analizează şi avizează utilizarea/configurarea mecanismelor de securitate folosite de aplicaţiile comercializate pe piaţa sau dezvoltate;e) elaborează şi propune soluţii privind asigurarea compatibilităţii, interoperabilităţii şi coerenţei informaţionale, respectării standardelor în domeniul securităţii IT la nivelul sistemelor şi proiectelor aflate în derulare sau la nivel de concepţie/iniţiere;f) analizează fişele de proiect de domeniul IT înaintate de structurile MAI şi formulează puncte de vedere susţinute în cadrul Comisiei de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de la nivelul MAI;g) desfăşoară activităţi de avizare a soluţiilor de securitate, din competenţă, aplicabile sistemelor informatice complexe şi urmăreşte coerenţa informaţională şi a soluţiilor tehnice având în vedere principiul sistemelor deschise, asigurarea interoperabilităţii şi aplicarea standardizării;h) urmăreşte aplicarea principiului prevăzut la lit. g) în analiza, proiectarea şi implementarea politicilor de securitate din cadrul sistemelor informatice, în corelaţie cu componentele de infrastructură hardware şi software aferente;i) asigură din punct de vedere tehnic analizarea şi realizarea programelor de investiţii, înzestrare şi casare pentru produsele de securitate IT de competenţa serviciului, cu consultarea structurilor MAI şi încadrarea în prevederile documentelor programatice, a tabelelor de înzestrare şi a normativelor în vigoare;j) propune şi aplică măsurile aprobate pentru o abordare unitară, corelată şi integrată a proiectelor şi programelor de resortul tehnologiei informaţiei în cadrul MAI, în scopul armonizării cu prevederile planurilor de cooperare interinstituţională, precum şi cu conţinutul programelor anuale de acţiuni ale MAI;k) participă în cadrul echipelor/grupurilor/comisiilor de lucru interne sau cu alte instituţii/structuri pentru modelarea/ implementarea soluţiilor tehnice pentru care sunt definite atribuţii, competenţe sau responsabilităţi în sarcina DGCTI, pe componenta securitate IT de competenţa serviciului;l) asigură sprijin de specialitate şi expertiză tehnică în grupuri de lucru, comitete, comisii de analiză pe componenta de securitate IT, potrivit competenţei;m) realizează, coordonează şi supervizează implementarea strategiei de informatizare la nivelul aparatului central al MAI şi, în acest scop, efectuează activităţi de analiză, documentare, studii de piaţă, elaborare fişe de proiect pentru finanţare şi participă, potrivit competenţelor, la activităţile specifice în cadrul proiectelor de implementare;n) elaborează proceduri şi reglementează aspectele specifice legate de avizarea, omologarea, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, pe componenta de securitate IT, potrivit competenţelor; o) efectuează analize/situaţii privind produsele de securitate IT, pentru urmărirea coerenţei informaţionale, eliminarea suprapunerilor, compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice;p) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi transfer tehnologic, elaborează studii de caz privind noile tehnologii şi aplicarea acestora în cadrul MAI, pe domeniul de competenţă;q) desfăşoară activităţi de promovare a noilor tehnologii în domeniul securităţii IT la nivelul MAI, prin organizarea/ participarea la seminare/convocări şi sesiuni de schimb de experienţă având ca scop cunoaşterea, informarea şi schimbul de cunoştinţe;r) participă în Comisia de standardizare a MAI şi în Comitetul tehnic de standardizare al DGCTI;s) execută activităţi de sprijin şi îndrumare în unităţile MAI în ceea ce priveşte componenta de securitate IT a sistemelor informatice complexe şi respectarea ordinelor/dispoziţiilor aplicabile în domeniul tehnologiei informaţiei;ş) colaborează cu structurile specializate la elaborarea de strategii, reglementări şi politici privind securitate informaţiei din punct de vedere informatic;t) avizează, împreună cu celelalte servicii din DGCTI pe liniile de activitate, proiectele tehnice de implementare/ dezvoltare/extindere, care conţin componentă de securitate IT, din structurile MAI sau care implică MAI în relaţia cu terţii;ţ) asigură participarea şi reprezentarea DGCTI sau a MAI, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă.  +  Articolul 16(1) Serviciul 5 - Serviciul reglementări şi proiecte în domeniul TIC este structura de specialitate care asigură managementul proiectelor, gestionarea şi monitorizarea angajamentelor legale, precum şi activităţile specifice domeniului de reglementări din domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei.(2) Compartimentul proiecte şi monitorizare contracte are următoarele atribuţii:a) participă la activităţile grupurilor de lucru/comisii, intra- şi interinstituţionale, constituite pentru diferite acţiuni/activităţi în domeniul de competenţă;b) asigură expertiză de specialitate pentru proiectele de realizare, implementare şi interconectare a sistemelor de comunicaţii şi a celor din domeniul tehnologiei informaţiei de interes general ale MAI, precum şi pe cele de interes pentru componentele româneşti ale sistemelor informatice de cooperare în Uniunea Europeană, Spaţiul Schengen şi NATO pentru care sunt definite atribuţii, competenţe sau responsabilităţi în sarcina DGCTI;c) elaborează propuneri de măsuri pentru punerea în aplicare a programelor şi sarcinilor stabilite pentru MAI în domeniul sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de cooperare în Uniunea Europeană, NATO şi Spaţiul Schengen;d) participă, împreună cu structurile de specialitate ale MAI, la proiectele de realizare şi modernizare a sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei ale MAI, cu relevanţă pentru sistemele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de cooperare în Uniunea Europeană, NATO şi Spaţiul Schengen;e) asigură, pentru structurile MAI, coordonarea întocmirii planurilor de priorităţi privind finanţarea proiectelor pe linie de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;f) asigură corelarea şi coerenţa programelor şi proiectelor din domeniul TIC în cadrul MAI, în concordanţă cu efortul investiţional al MAI;g) participă la fundamentarea proiectelor şi programelor pe linie de comunicaţii şi informatică ale MAI şi la elaborarea strategiilor în domeniu;h) asigură managementul programelor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din unităţile MAI, prin:(i) identificarea, fundamentarea şi formularea propunerilor de programe şi proiecte în domeniul TIC;(ii) identificarea, fundamentarea şi formularea propunerilor de programe şi proiecte interdisciplinare care au o componentă semnificativă sau a căror arie de manifestare este conexă domeniului TIC;(iii) întreprinderea de demersuri aferente exerciţiului de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse, iniţierea, completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;(iv) desfăşurarea activităţilor specifice managementului de proiect pentru proiectele şi contractele proprii ale DGCTI, indiferent de sursa de finanţare, gestionate la nivelul serviciului;i) identifică şi realizează planul riscurilor majore ce pot apărea pe parcursul derulării proiectelor gestionate în cadrul serviciului;j) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractant a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul semnat;k) participă la recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor menţionate în facturile emise de contractanţi şi la activitatea de întocmire a documentaţiei de recepţie în vederea efectuării plăţilor conform condiţiilor contractuale, întocmeşte şi păstrează înregistrările aferente recepţiei, cu excepţia facturilor fiscale şi a înregistrărilor în evidenţa cantitativ-valorică a beneficiarilor;l) întocmeşte şi actualizează evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program/contract;m) gestionează acordurile-cadru/contractele subsecvente, contractele de furnizare/prestare bunuri şi servicii indiferent de sursa de finanţare;n) furnizează asistenţa tehnică în vederea negocierii contractelor, acolo unde este cazul, şi formulează recomandări tehnice privind elaborarea proiectelor de contract;o) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării contractelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a contractelor, conform procedurilor aprobate, şi le supun aprobării organismului intermediar coordonator;p) întocmeşte raportările şi situaţiile periodice privind realizarea programelor de dotare şi întreţinere şi raportările privind utilizarea şi cheltuirea fondurilor pentru programele finanţate din fonduri externe a căror beneficiar este DGCTI;q) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu structurile implicate din autorităţi de contractare şi plăţi, organismele intermediare, respectiv autorităţile de management;r) asigură publicitatea acţiunilor realizate şi a bunurilor achiziţionate prin intermediul fondurilor externe, elaborează planurile de acţiuni şi rapoartele de promovare a proiectelor şi le transmite autorităţilor şi organismelor competente spre analiză şi avizare;s) răspunde, împreună cu autorităţile şi organismele competente, pentru respectarea măsurilor din planurile relevante şi pentru eligibilitatea operaţiunilor finanţate prin fonduri externe, aplicând un management financiar şi tehnic transparent, în conformitate cu prevederile acordurilor interinstituţionale şi ale legislaţiei în domeniu;ş) elaborează planuri privind structura organizaţională şi planurile proiectelor gestionate în cadrul serviciului şi urmăreşte buna desfăşurare a acestora; t) evaluează şi monitorizează stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de către direcţia generală şi a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului referitor la aderarea la Spaţiul Schengen;ţ) elaborează rapoarte, evaluări şi sinteze periodice privind stadiul realizării obiectivelor din programele de acţiune;u) analizează, sintetizează şi corelează propunerile inspectoratelor generale şi ale unităţilor aparatului central al MAI pentru înzestrarea şi asigurarea materială pentru TIC;v) asigură secretariatul Comisiei de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;w) acordă sprijin conform competenţelor pentru analizarea, actualizarea şi avizarea cerinţelor de eligibilitate tehnică constând în criterii de calificare/selecţie, capacitate tehnică şi profesională ale documentaţiilor de atribuire pentru bunurile şi serviciile din domeniul TIC ce urmează a se achiziţiona centralizat;x) verifică şi promovează spre aprobare listele cu mijloace TIC propuse pentru casare, declasare şi scoatere din funcţiune, pentru structurile MAI, potrivit competenţelor de aprobare stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;y) asigură participarea la acţiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri şi altele asemenea organizate în ţară şi în afara ţării de către operatori economici şi/sau alte persoane juridice, la iniţiativa acestora, cu aprobarea conducerii MAI;z) asigură participarea şi reprezentarea DGCTI sau a MAI, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă.(3) Compartimentul reglementări are următoarele atribuţii:a) elaborează şi promovează proiecte de ordine ale ministrului afacerilor interne, dispoziţii, metodologii de lucru, instrucţiuni şi normative pe domeniul privind domeniul TIC şi urmăreşte punerea în aplicare a acestora;b) analizează şi exprimă puncte de vedere, pe domeniul de competenţă, asupra proiectelor de acte normative transmise spre consultare de organisme ale administraţiei publice centrale sau de structuri ale MAI;c) participă la elaborarea, actualizarea şi propune spre avizare protocoale de cooperare, convenţii, memorandumuri etc., precum şi a actelor adiţionale aferente acestora, încheiate între structurile MAI, precum şi între aceste structuri şi alte instituţii guvernamentale din ţară sau străinătate, cu excepţia celor aferente asigurării misiunilor operative;d) participă la activităţile grupurilor de lucru/comisii, intra- şi interinstituţionale, constituite pentru diferite acţiuni/activităţi în domeniul de competenţă;e) asigură relaţia cu instituţii ale statului care au competenţe în informatizarea societăţii româneşti ori în elaborarea de standarde, normative, metodologii privind activitatea de tehnologia informaţiei;f) elaborează documente programatice în domeniul TIC la nivelul MAI;g) elaborează proiecte de reglementări specifice domeniului de competenţă pentru toate instituţiile din MAI;h) asigură raportarea periodică, lunar, trimestrial, semestrial, anual, şi/sau la solicitarea diferitelor instituţii, a stadiului implementării sarcinilor, atribuţiilor de serviciu, analizelor şi statisticilor solicitate;i) verifică documentele care însoţesc rapoartele privind acceptarea de donaţii/sponsorizări, în vederea acordării vizei pe domeniul de specialitate.  +  Articolul 17(1) Serviciul 6 - Coordonare, dezvoltare şi administrare sisteme IT are următoarele atribuţii:a) coordonează şi derulează activităţi de dezvoltare aplicaţii informatice şi suportul tehnic pentru aplicaţiile informatice aflate în exploatare la nivelul MAI în limita competenţelor şi expertizei tehnice;b) coordonează şi asigură managementul tehnic şi dezvoltarea platformelor informatice din aria de responsabilitate; c) analizează şi exprimă puncte de vedere, pe domeniul de competenţă, asupra proiectelor de acte normative transmise spre consultare de organisme ale administraţiei publice centrale sau de structuri ale MAI;d) asigură participarea şi reprezentarea DGCTI sau a MAI, în baza mandatului acordat, la activităţile interdepartamentale, interministeriale şi/sau internaţionale aferente domeniului de competenţă şi expertizei tehnice;e) participă la derularea procedurilor de achiziţii publice şi în comisiile de recepţie a produselor şi serviciilor în limita competenţelor şi expertizei tehnice;f) participă la activităţile de pregătire şi perfecţionare în domeniul de competenţă;g) participă, la solicitare, în comisii numite pentru concursurile de angajare în MAI a specialiştilor cu atribuţii în domeniul de competenţă al serviciului;h) participă în cadrul echipelor de proiect, comisiilor, comitetelor, grupurilor de lucru intra- şi interinstituţionale, aferente proiectelor şi programelor din domeniul tehnologiei informaţiei, pentru care sunt definite atribuţii, competenţe sau responsabilităţi în sarcina serviciului; i) organizează, coordonează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor incidente procesului de formare profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, încadraţi în structurile MAI, precum şi de instruirea primară şi de specializarea în informatică a personalului cu alte specialităţi decât TIC, care deţine calitatea de angajat al MAI;j) participă la derularea proiectelor de interes naţional care au componente în domeniul tehnologiei informaţiei, aflate în responsabilitatea DGCTI;k) colaborează cu celelalte structuri ale DGCTI în vederea asigurării soluţiilor optime de interconectare/interoperare pentru sistemele informatice din DGCTI;l) participă în grupuri tehnice de lucru în care este desemnat de conducerea DGCTI;m) colaborează cu celelalte structuri ale DGCTI pentru fundamentarea şi realizarea programelor de înzestrare, investiţii, asigurare materială şi întreţinere pentru domeniul TIC;n) asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute la nivelul serviciului;o) participă la acţiuni de prezentare, seminare, simpozioane, cursuri şi altele asemenea organizate în ţară şi în afara ţării de către operator economici şi/sau alte persoane juridice, în baza aprobării conducerii MAI şi a mandatului de reprezentare; p) participă la elaborarea de proiecte de norme, metodologii, instrucţiuni şi ordine privind activitatea de tehnologia informaţiei în unităţile aparatului central al MAI, formulează puncte de vedere aferente proiectelor de acte normative de nivel superior pentru domeniul propriu de competenţă;q) participă la aplicarea strategiei şi a politicilor de dezvoltare pe linia de tehnologiei informaţiei pentru unităţile aparatului central al MAI.(2) Compartimentul coordonare dezvoltare software are următoarele atribuţii:a) coordonează şi participă activ alături de structurile MAI la procesul de analiză a aplicaţiilor informatice necesare şi întocmeşte documentaţia de analiză în vederea implementării aplicaţiilor informatice, precum şi documentaţia tehnică şi manualele de utilizare pentru aplicaţiile dezvoltate;b) proiectează şi implementează aplicaţii informatice, precum şi arhitectura bazelor de date aferente aplicaţiilor informatice;c) asistă procesul de testare şi remediere a erorilor pentru aplicaţiile informatice implementate;d) asigură mentenanţa preventivă, corectivă şi suportul pentru aplicaţiile informatice dezvoltate şi instruieşte utilizatorii în vederea exploatării acestora;e) asigură suportul tehnic pentru aplicaţiile informatice aflate în exploatare la nivelul MAI, în limita competenţelor şi expertizei tehnice;f) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în structurile MAI, în ceea ce priveşte exploatarea aplicaţiilor informatice şi respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul de competenţă;g) colaborează cu structurile specializate la elaborarea de strategii, reglementări, politici, norme, metodologii, dispoziţii, instrucţiuni şi ordine privind implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice în structurile MAI.(3) Compartimentul coordonare administrare IT are următoarele atribuţii:a) coordonează, din punctul de vedere al securităţii IT, managementul tehnic al soluţiei de acces la internet şi la nivelul comunicaţiei de date între unităţile aparatului central al MAI; b) asigură servicii DNS (domain name system - sistem de nume de domeniu) unităţilor aparatului central al MAI, pentru accesul resurselor internet şi intranet;c) asigură managementul tehnic al platformelor de mesagerie electronică (e-mail) pentru unităţile aparatului central al MAI, accesibile din internet şi intranet;d) coordonează şi sprijină activităţile tehnice pe linie de securitate informatică pentru unităţile aparatului central al MAI, cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul INFOSEC şi CERT-INT, în colaborare cu structurile specializate ale MAI;e) participă alături de celelalte structuri din DGCTI la elaborarea strategiei şi politicilor privind tehnologia informaţiei şi securitate IT;f) asigură dezvoltarea, implementarea, testarea, managementul şi securitatea sistemelor informatice aflate în administrare, din domeniul intern şi public;g) asigură, conform ariei de competenţă, suportul tehnic necesar pentru derularea proiectelor în domeniul sistemelor informatice derulate de către structurile MAI; h) asigură menţinerea în parametrii de funcţionare a sistemelor informatice centrale aflate în exploatare la nivelul aparatului central al MAI şi, după caz, structurilor subordonate acestuia;i) coordonează activitatea de administrare a sistemelor găzduite pentru unităţile aparatului central al MAI pe infrastructurile de virtualizare aflate în aria de competenţă, care oferă servicii accesibile din internet şi intranet, prin elaborarea de norme şi standarde;j) asigură managementul şi administrarea tehnică a infrastructurilor PKI (public key infrastructure - infrastructura de chei publice), componenta Bridge PKI şi componenta PKI care deserveşte unităţile aparatului central al MAI; k) coordonează activitatea privind managementul tehnic al infrastructurilor de tip PKI la nivelul MAI;l) elaborează politica de interconectare cu sistemul Active Directory (mai.intranet) al utilizatorilor şi echipamentelor din unităţile aparatului central al MAI, coordonează activitatea de interconectare cu sprijinul DACTI şi asigură managementul tehnic al nodului central;m) colaborează cu structurile DGCTI şi DACTI pentru: (i) implementarea strategiilor şi politicilor de acces şi securitate pentru utilizatori;(ii) actualizarea evidenţei utilizatorilor, parolelor şi drepturilor acordate;n) asigură participarea la activităţile de pregătire şi perfecţionare în tehnologia informaţiei şi securitate IT, potrivit domeniului de competenţă;o) colaborează cu structurile specializate la elaborarea de strategii, reglementări, politici, norme, metodologii, dispoziţii, instrucţiuni şi ordine privind implementarea şi exploatarea sistemelor informatice în structurile MAI.  +  Articolul 18Biroul activităţi integrate are următoarele atribuţii:a) coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de pregătire continuă la nivelul DGCTI;b) răspunde de activitatea de organizare structurală, în limita competenţelor la nivelul DGCTI;c) asigură îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul managementului resurselor umane la nivelul DGCTI, potrivit competenţelor, precum şi relaţionarea cu Direcţia generală management resurse umane; monitorizează activitatea de resurse umane derulată la nivelul DACTI;d) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale DGCTI, proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a DGCTI, urmăreşte procesul de avizare, aprobare şi implementare, precum şi actualizarea permanentă, în concordanţă cu modificările aduse statului de organizare şi atribuţiilor direcţiei generale;e) elaborează Planul de relaţii internaţionale la nivelul DGCTI;f) răspunde de organizarea şi planificarea serviciului de permanenţă la nivelul DGCTI, precum şi de pregătirea şi controlul personalului de serviciu;g) răspunde, potrivit competenţelor, de elaborarea, actualizarea şi punerea în aplicare a documentelor operative la nivelul DGCTI, precum Planul realizării capacităţii operaţionale, Planul de evacuare în situaţii de urgenţe civile etc.;h) asigură integrarea, la nivelul DGCTI, a punctelor de vedere referitoare la propunerile structurilor MAI pentru înzestrarea şi asigurarea materială pe linie TIC;i) elaborează şi actualizează, potrivit competenţelor, documentele pe linie de management al stărilor excepţionale, la nivelul DGCTI şi DACTI;j) coordonează activitatea de inventariere a bunurilor materiale aflate în gestiunea rezervă proprie de mobilizare şi rezervă operativă, în domeniul de competenţă;k) centralizează şi întocmeşte propunerile pentru domeniul TIC cu privire la cererile de produse şi servicii necesare la mobilizare şi război ce urmează a fi introduse în Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare; l) analizează şi transmite propuneri, pe domeniul de competenţă al DGCTI, privind Concepţia referitoare la acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale MAI, precum şi a Nomenclatorului cu produse şi servicii de apărare;m) asigură managementul resurselor umane şi tehnice pentru completarea indicativului la mobilizare; n) asigură activitatea financiară pentru conducerea şi personalul DGCTI, precum şi relaţionarea cu Direcţia generală financiară;o) asigură elaborarea documentelor necesare pentru implementarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;p) organizează şi implementează sistemul de control intern/managerial, pe baza standardelor de control intern stabilite prin normele legislative în vigoare, prin elaborarea şi actualizarea Planului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul DGCTI; q) realizează identificarea riscurilor inerente asociate obiectivelor şi activităţilor şi a măsurilor de diminuare a acestora, în colaborare cu celelalte structuri ale DGCTI, respectiv întocmeşte, actualizează şi transmite fişele de risc ale DGCTI şi Planul pentru minimizarea efectelor acestora către Corpul de Control al ministrului afacerilor interne;r) realizează activităţile aferente asigurării protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi prevenirii riscurilor profesionale;s) în colaborare cu celelalte structuri ale DGCTI şi DACTI elaborează răspunsuri la interpelări adresate MAI pentru domeniul TIC, analizează şi soluţionează petiţiile şi memoriile transmise DGCTI.  +  Articolul 19Compartimentul structura de securitate are următoarele atribuţii:a) elaborează şi supune aprobării conducerii DGCTI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;d) asigură relaţionarea cu Direcţia generală de protecţie internă, abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;f) consiliază conducerea DGCTI în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;g) informează conducerea DGCTI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de DGCTI, pe clase şi niveluri de secretizare;m) prezintă directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;n) efectuează, cu aprobarea conducerii DGCTI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;o) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;p) îndeplineşte exclusiv atribuţiile prevăzute la articolele nr. 244 şi 248 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;q) asigură exploatarea operaţională a Sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi a Reţelelor de transmisii de date - Sisteme Informatice şi de Comunicaţii (RTD - SIC) în condiţii de securitate;r) coordonează cooperarea dintre DGCTI şi Direcţia generală de protecţie internă, atunci când: (i) se planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau reţele de transmisii de date (RTD) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate;(ii) se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;(iii) se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC;(iv) se propun schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC;(v) se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD şi RTD - SIC;(vi) se iniţiază proceduri de modificare ale nivelului de clasificare a SPAD şi RTD - SIC care au fost deja acreditate;(vii) se planifică sau se propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea activităţii SPAD şi RTD - SIC deja acreditate;s) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD - SIC în care se stochează, procesează sau se transmit informaţii clasificate;ş) stabileşte, cu aprobarea Direcţiei generale de protecţie internă, standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de furnizorii de echipamente pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD sau RTD - SIC şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD - SIC;t) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD - SIC, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD - SIC. ţ) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.  +  Articolul 20Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:a) organizează studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea DGCTI;b) întocmeşte şi prezintă conducerii DGCTI propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acesteia, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative;c) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern asupra cărora a fost consultată DGCTI, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii DGCTI, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic privind activitatea acesteia;d) elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de DGCTI, în condiţiile stabilite de reglementările privind activitatea normativă în MAI;e) pregăteşte şi examinează sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea DGCTI;f) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual emise ori semnate de conducerea DGCTI, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a MAI;g) sesizează Direcţia generală juridică, în cazul în care este necesară introducerea de acţiuni în justiţie, anexând punctul de vedere argumentat al DGCTI, precum şi acte în copii certificate „conform cu originalul“;h) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale DGCTI, precum şi ale MAI în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de directorul general al DGCTI şi, respectiv, de directorul general al Direcţiei generale juridice, informând emitentul delegaţiei despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată, iar, după pronunţarea hotărârii, vor comunica acestuia, de îndată, soluţia;i) sesizează conducerea DGCTI şi structurile de specialitate, după caz, cu privire la deficienţele datorate structurilor, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;j) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a DGCTI în cazul în care aceasta a negociat sau elaborat proiectul actului;k) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar în şi de către DGCTI, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;l) formulează proiecte de răspunsuri la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate DGCTI şi repartizate de conducere spre soluţionare;m) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii şi personalului DGCTI consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;n) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul DGCTI;o) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea DGCTI, potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de Direcţia generală juridică.  +  Articolul 21Compartimentul documente clasificate şi secretariat are următoarele atribuţii:a) îndeplineşte activităţi de secretariat, precum întocmirea, procesarea, manipularea, transmiterea, distrugerea, evidenţa, mânuirea, păstrarea şi transportul documentelor, precum şi de resort financiar;b) gestionează şi realizează multiplicarea documentelor clasificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale DGCTI, cu respectarea normelor legale în vigoare;c) primeşte corespondenţa clasificată internă şi externă, prin circuit intern, stabilit la nivelul DGCTI;d) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire şi consemnare a numărului şi a datei pe documentul primit;e) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate conform dispoziţiei rezolutive şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;f) desfăşoară activităţi de prelucrare automată a datelor şi valorificare a informaţiilor prin proceduri informatice, pe domeniul de competenţă;g) ţine evidenţa agendelor de lucru, caietelor de învăţământ profesional şi a celorlalte materiale clasificate necesare desfăşurării activităţii DGCTI;h) pregăteşte şi expediază corespondenţa clasificată; i) asigură clasarea documentelor clasificate, gestionarea şi arhivarea acestora;j) întocmeşte inventarele arhivistice;k) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate, emise de conducerea MAI, distribuite DGCTI;l) coordonează activitatea referitoare la arhivarea fondului neoperativ al DGCTI;m) organizează şi asigură activităţi curente administrative, inclusiv poştă militară, ridicarea şi repartizarea rechizitelor etc.;n) primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii DGCTI corespondenţa adresată acesteia, pe care o repartizează spre rezolvare; o) răspunde de evidenţa, gestionarea şi multiplicarea suporţilor amovibili de date la nivelul DGCTI;p) răspunde de evidenţa şi distribuirea actelor normative, documentaţia de specialitate şi de pregătire generală pentru nevoile proprii;q) aplică metodologiile specifice elaborate de către Direcţia generală de protecţie internă, pe linia gestionării şi protecţiei informaţiilor clasificate;r) asigură activitatea de planificare şi gestionare a transportului operativ pentru personalul DGCTI la intervenţiile tehnice asupra echipamentelor DGCTI, precum şi pentru misiunile la care participă personalul DGCTI;s) desfăşoară activităţi de asigurare a necesarului de ştampile, matrice sigilare, condici şi registre, la nivelul DGCTI, precum şi evidenţa acestora;ş) îndeplineşte şi alte atribuţii, potrivit legii sau dispoziţiilor conducerii DGCTI.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor din responsabilitate, structurile DGCTI, respectiv DACTI, colaborează pe linia activităţilor profesionale.(2) Structurile din cadrul DGCTI îşi organizează propriile activităţi de pregătire de specialitate şi participă la activităţile de pregătire continuă organizate de conducerea DGCTI, precum şi la aplicaţii sau exerciţii tactico-tehnice aprobate.(3) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile personalului DGCTI sunt prevăzute în fişele posturilor.  +  Articolul 23Personalul DGCTI este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părţile cel privesc.  +  Articolul 24Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament  +  Anexa nr. 2la regulament
  ORGANIGRAMA
  Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
  ----