ORDIN nr. 459 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 9 mai 2017  Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, ale Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, precum şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. b), precum şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2015, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 53 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în ceea ce priveşte eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf.  +  Articolul 3Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Tarifele de eliberare, înlocuire, schimbare şi înnoire a cardurilor tahografice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cardurilor tahografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 14 februarie 2006.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoş Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 aprilie 2017.Nr. 459.  +  ANEXĂNORME din 24 aprilie 2017