ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016  Având în vedere prevederile Programului de guvernare,ţinând cont de obligativitatea asigurării unui tratament egal între acţionarii unei societăţi, precum şi necesitatea luării unor măsuri care să conducă la optimizarea cheltuielilor societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,întrucât în prezent cadrul normativ existent permite aplicarea unui tratament diferenţiat între acţionarii societăţilor,având în vedere necesitatea implementării în regim de urgenţă a unor măsuri care să asigure funcţionalitatea, solvabilitatea şi lichiditatea societăţilor la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari, astfel încât acestea să aibă o influenţă pozitivă asupra economiei naţionale şi implicit să reprezinte un vector de redresare economică şi echilibrare a bugetului de stat,luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată,ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArt. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Se interzice operatorilor economici la care statul şi unităţile administrativ-teritoriale deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară să acorde remuneraţii reprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor.2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În exercitarea calităţii de acţionar la societăţile la care deţin direct sau indirect o participaţie unică sau majoritară, statul şi unităţile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor acestor societăţi. (la 02-06-2017, Alineatul (1^1) din Punctul 2., Articol UNIC a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 119 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:------------------Viceprim-ministru,
  ministrul economiei, comerţului
  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 14 septembrie 2016.Nr. 53.----