REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind recepția construcțiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 273 din 14 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 28 iulie 1994.
  Notă
  *) Lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice nu fac obiectul prezentului regulament.
  (la 29-07-2017, Titlul regulamentului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2017 )  +   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Recepția construcțiilor constituie o componentă a sistemului calității și reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții.(2) Instalațiile aferente construcțiilor sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.  +  Articolul 3(1) Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, și se realizează în două etape:a) recepția la terminarea lucrărilor;b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.(2) Recepția poate fi admisă sau respinsă, motivat.  +  Articolul 4 Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru părți/obiecte/sectoare din/de construcție, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional.  +  Articolul 5 Construcția poate fi dată în folosință doar în cazul admiterii de către investitor a recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile legii și ale prezentului regulament, preluării construcției de către proprietar și obținerii de către acesta a autorizațiilor necesare utilizării construcției, potrivit legii. Prin admiterea recepției se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.  +  Articolul 6 În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) investitor - persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția de la executant;b) executant - persoană juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate;c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desființare recepționate de către investitor prin proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și care îndeplinește obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;d) proces-verbal de recepție parțială - act prin care se atestă stadiul fizic de execuție a construcției, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, în sensul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepție parțială, în condițiile legii.(2) În procesul-verbal de recepție parțială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părții de construcție în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuției necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri și termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.  +  Articolul 8 Investitorul, în cazul în care a preluat părți de construcție pe stadii fizice de execuție, la recepția la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziția comisiei de recepție procesul-verbal de recepție parțială prevăzut la art. 7.  +  Capitolul II Recepția la terminarea lucrărilor  +  Articolul 9 Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de construire/desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție în condițiile prevăzute la art. 4, și solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 10(1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul:a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor;b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor;c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigintele/diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepției în vederea eliberării adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.(2) Factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepție.(3) Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.  +  Articolul 11(1) Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.(2) Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu:a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. în următoarele cazuri:– pentru obiective de investiții, indiferent de sursa de finanțare, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A - "excepțională", B - "deosebită" și C - "normală", precum și în cazul lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;– pentru obiective de investiții de interes public sau social finanțate total sau parțial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță D - "redusă", precum și în cazul lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;b) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, pentru categoriile de construcții prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;c) un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A - "excepțională" sau B - "deosebită", respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.(3) Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de șantier autorizat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor și constituie carte tehnică a construcției.(4) Dirigintele de șantier autorizat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componența comisiei de recepție.(5) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată.  +  Articolul 12 Conținutul-cadru al procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 13 Pentru obiectivele de investiții care nu se încadrează în prevederile art. 11 alin. (2), componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este cea prevăzută la art. 11 alin. (1).  +  Articolul 14(1) În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), nu stabilește data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora și locul de recepție stabilit, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.(2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cererii prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.(3) În situația în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), investitorul nu fixează data de începere a recepției la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepție în intervalul de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris investitorului, precum și celorlalți membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor și prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepției la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 15(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia.(2) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, investitorul are obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentația privind proiectarea și execuția lucrărilor, precum și alte documente solicitate în scris și pe care comisia le consideră necesare în acest sens.(3) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează:a) respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele/acordurile și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale documentației de proiectare, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii;c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuție încheiat între investitor și executant și în documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție în condițiile prevăzute la art. 4;d) documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;e) existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;f) adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și penalităților aferente, dacă este cazul;g) existența certificatului de performanță energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, după caz;h) procesul-verbal de recepție parțială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părți din construcție, pe stadii fizice de execuție, după caz;i) referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;j) alte documente pe care le consideră necesare.(4) În cazul în care reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este desemnat ca membru în comisia de recepție, acesta examinează documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) și f)-j).(5) În cazul în care reprezentantul inspectoratului pentru situații de urgență județean/București-Ilfov este desemnat ca membru în comisia de recepție, acesta examinează aspectele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d), h) și j).(6) Pe parcursul examinării construcției și a documentelor puse la dispoziție, membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum și realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători și alte teste.(7) Recepția se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcției și analizarea documentelor prevăzute la alin. (3).(8) La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia de recepție la terminarea lucrărilor întocmește procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în care consemnează:a) constatări în urma examinării vizuale a construcției și analizării documentelor prevăzute la alin. (3);b) valoarea finală a lucrărilor executate, cu și fără TVA;c) realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;d) aspectele prevăzute la art. 17 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum și termenul de remediere;e) eventuale explicații și/sau observații ale executantului;f) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepție, după caz;g) situațiile de absență a unor membri ai comisiei sau invitați convocați;h) decizia de admitere sau de respingere a recepției sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepție;i) perioada de garanție a lucrărilor.  +  Articolul 16(1) Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei.(2) În cazul în care membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzute la art. 11 alin. (1) au opinii separate, decizia comisiei se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare.(3) În situația în care în comisia de recepție participă membrii prevăzuți la art. 11 alin. (2), iar reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, aceasta nu poate fi admisă.  +  Articolul 17(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:a) existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale;b) existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;c) construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată;d) existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate și necesitatea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;e) investitorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la art. 15 alin. (3).(2) În cazul în care comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare prevăzut la alin. (2).(4) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) în termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul despre această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.  +  Articolul 18(1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile art. 17 alin. (4);(2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor în situația în care:a) comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;b) executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 17 alin. (1), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;c) nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;d) se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;e) reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, în condițiile art. 16 alin. (3);f) se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire.  +  Articolul 19 În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 20(1) Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.(2) Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin contractul de execuție începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 21 După încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției, descoperite pe toată durata de existență a construcției.  +  Articolul 22(1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.(2) În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament.(3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și pe cheltuiala investitorului.  +  Articolul 23 Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la art. 20 alin. (1), de către investitor:a) proprietarului;b) executantului;c) proiectantului;d) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;e) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.f) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Capitolul III Recepția finală  +  Articolul 24 Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.  +  Articolul 25(1) Din componența comisiei de recepție finală fac parte:a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociația de proprietari, care este și președintele comisiei;b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplinește și calitatea de proprietar;c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de proprietar/asociația de proprietari, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai proprietarului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.(2) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția finală.  +  Articolul 26 Conținutul-cadru al procesului-verbal de recepție finală este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 27(1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul stabilite și verifică obligatoriu următoarele:a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legii;c) cartea tehnică a construcției completată;d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz.(2) Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste.  +  Articolul 28(1) Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate.(2) În cazul în care comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 5, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite, executantul notifică proprietarului această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.(5) În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.  +  Articolul 29(1) Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28.(2) Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.  +  Articolul 30(1) Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepție finală, cu observațiile participanților și cu decizia comisiei.(2) În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal de recepție finală.(3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerința fundamentală - rezistență mecanică și stabilitate, până la finalizarea remedierilor de către executant.(4) Proprietarul se va putea îndrepta, împotriva factorilor implicați în executarea construcției, vinovați de viciile descoperite cu ocazia recepției finale, precum și de nefuncționarea construcției, pentru recuperarea pagubelor.  +  Articolul 31 Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepție finală.  +  Articolul 32 Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției:a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;b) executantului;c) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 33 Recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament.  +  Articolul 34 Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor sau a recepției finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanțele competente, potrivit legii.  +  Articolul 35 În situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii.  +  Articolul 36(1) Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepția finală cad în sarcina proprietarului/asociației de proprietari.(2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe și alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situațiile în care, în urma rezultatelor neconforme ale încercărilor, probelor și testelor se stabilește o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.(3) Cheltuielile cu privire la realizarea de expertize tehnice sau cele ocazionate de asistența unui expert se suportă de partea care a avut inițiativa recurgerii la serviciile expertului. În situațiile în care, în urma rapoartelor de expertiză tehnică, se constată abateri de la prevederile documentațiilor tehnice, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.  +  Articolul 37(1) Cartea tehnică a construcției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, cuprinde documentația privind proiectarea, documentația privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției.(2) Cartea tehnică se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției astfel:a) documentația privind proiectarea actualizată la data recepției la terminarea lucrărilor și documentația privind execuția, la recepția la terminarea lucrărilor;b) documentația privind recepția, precum și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcției, la recepția finală a lucrărilor de construcții.(3) Proprietarii construcțiilor au obligația să păstreze și să completeze la zi documentațiile prevăzute la alin. (2). În cazul asociației de proprietari, cartea tehnică a construcției se păstrează și se completează la zi de către administrator.(4) Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator și utilizator.(5) La înstrăinarea construcției, cartea tehnică se predă noului proprietar.  +  Articolul 38 Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate emite proceduri și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 39(1) Nu se supun prevederilor prezentului regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată.(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritățile și instituțiile respective elaborează proceduri interne și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorilor acestor structuri, adaptate la specificul acestora, inclusiv în ceea ce privește componența comisiei de recepție, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 40 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ
  Nr. .... din ........
  privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției, , ........... ..........................., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din .........., încheiat între .................. și ................1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:– adresa administrativă– număr cadastral/număr topografic– număr carte funciară2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ......., eliberată de ................... la data de ..............., cu valabilitate până la data: ................ .3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) .................................................... .....................................................4. Secretariatul a fost asigurat de ..................... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ......................., Autorizație nr. ............. .5. Stadiul fizic de execuție: ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................6. Alte mențiuni ......................................................7. Prezentul proces-verbal, conținând ........... file și ............ anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi, ..........., în ..... exemplare.
  Executant, .................. Investitor, ..................
  Alți participanți:
   +  Anexa nr. 2 la regulament APROB ADMITEREA/RESPINGEREA INVESTITOR ...........................
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
  la terminarea lucrărilor

  Nr. ..... din .....
  privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ..................., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ........ din .............., încheiat între ................. și ...............1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:– adresa administrativă– număr cadastral/număr topografic– număr carte funciară2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ....., eliberată de ..... la data de ....., cu valabilitate până la data: ................. .3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: ..... până la data: ....., fiind formată din: Președinte: (nume și prenume) ............................. Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat) .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) .......................... .............. .......................... .............. .......................... ..............5. Secretariatul a fost asigurat de ..... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ..... .6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:6.1. Capacități fizice realizate6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de ......... lei (cu și fără TVA).6.6. Perioada de garanție .....6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): ...................................................................... ......................................................................7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: [] admiterea recepției la terminarea lucrărilor [] respingerea recepției la terminarea lucrărilor8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: ........................................................................9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: ........................................................................10. Prezentul proces-verbal, conținând ............ file și ........... anexe numerotate, cu un total de .............. file, a fost încheiat astăzi ........., în ....... exemplare.11. Alte mențiuni ..................................................... Comisia de recepție Președinte: ............................. ................ (semnătura) Membri: ............................. ................ ............................. ................ ............................. ................ ............................. ................ ............................. ................ ............................. ................ Alți participanți: Proiectant: ............................. ................ Executant: ............................. ................
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
  a procesului de recepție la terminarea lucrărilor

  Nr. ..... din ........
  privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ....................., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ...... din ............., încheiat între .................. și ................ .1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:– adresa administrativă– număr cadastral/număr topografic– număr carte funciară2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ............, eliberată de ................. la data de .........., cu valabilitate până la data: ............ .3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: .................. până la data: .............., fiind formată din: Președinte: (nume și prenume) ......................... Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat) ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................5. Secretariatul a fost asigurat de ....................... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ......................., Autorizație nr. ............. .6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:6.1. Capacități fizice realizate ....................................6.2. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.): ........................................................................ ........................................................................7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de .................. zile.8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: ........................................................................ ........................................................................9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: ........................................................................ ........................................................................10. Prezentul proces-verbal, conținând ............. file și ......... anexe numerotate, cu un total de ........... file, a fost încheiat astăzi, .............., în ......... exemplare.11. Alte mențiuni ...................................................... Comisia de recepție Președinte: ......................... ................... (semnătura) Membri: ......................... ................... ......................... ................... ......................... ................... ......................... ................... ......................... ................... ......................... ................... ......................... ................... Alți participanți: Proiectant: ......................... ................... ......................... ................... Executant: ......................... ................... ......................... ................... ......................... ...................
   +  Anexa nr. 4 la regulament APROB ADMITEREA/RESPINGEREA PROPRIETAR .............................
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
  Nr. ..... din .....
  privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ........................, lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din ..... încheiat între ................. și ................1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:– adresa administrativă– număr cadastral/număr topografic– număr carte funciară2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. ...../..... comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: ..........................3. Termenul de garanție al lucrărilor: ...............................4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la ............ până la ..........., fiind formată din: Președinte: (nume și prenume) ............................ Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat) ............................. .............. ............................. .............. ............................. ..............5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) ............................. .............. ............................. .............. ............................. ..............6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de .................6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ............... până în prezent, respectiv pe o durată de ....... luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: [] admiterea recepției la terminarea lucrărilor [] respingerea recepției la terminarea lucrărilor8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: ....................................................................... .......................................................................9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: ....................................................................... .......................................................................10. Prezentul proces-verbal, conținând ........ file și .......... anexe numerotate, cu un total de ......... file, a fost încheiat astăzi, ............, în ........ exemplare.11. Alte mențiuni .................................... Comisia de recepție Președinte: ............................. .............. (semnătura) Membri: ............................. .............. ............................. .............. ............................. .............. ............................. .............. ............................. .............. ............................. .............. Alți participanți: Proiectant: ............................. .............. ............................. .............. Executant: ............................. .............. ............................. ..............
   +  Anexa nr. 5 la regulament
  PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
  a procesului de recepție finală
  Nr. ........ din ..........
  privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ......................, lucrări executate în cadrul Contractului nr. ....... din .......... încheiat între ................. și .................. .1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:– adresa administrativă– număr cadastral/număr topografic– număr carte funciară2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. ...../.........., comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: ............... .3. Termenul de garanție al lucrărilor: ..................4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la ............ până la ..............., fiind formată din: Președinte: (nume și prenume) ..................... Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat) ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura) ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................6. În urma examinării lucrării comisia de recepție finală a constatat următoarele:6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de ..................... .6.2. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de .............. până în prezent, respectiv pe o durată de ....... luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție finală, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de .......... zile.8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: .................................................... ....................................................9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: .................................................... ....................................................10. Prezentul proces-verbal, conținând ....... file și ...... anexe numerotate, cu un total de ....... file, a fost încheiat astăzi, ............., în .......... exemplare.11. Alte mențiuni ........................ Comisia de recepție Președinte: .................... ....(semnătura).... Membri: ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ ......................... ................ Alți participanți: Proiectant: ......................... ................ ......................... ................ Executant: ......................... ................ ......................... ................
   +  Anexa nr. 6 la regulament  +  CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEICentralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției 1. Fișa de date sintetice. 2. Capitolul A*): Documentația privind proiectarea 3. Capitolul B*): Documentația privind execuția 4. Capitolul C*): Documentația privind recepția 5. Capitolul D*): Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției 6. Jurnalul evenimentelor Capitolul A*) Documentația privind proiectarea, respectiv proiectul real executat ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Capitolul B*) Documentația privind execuția ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Capitolul C*) Documentația privind recepția ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Capitolul D*) Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Notă
  *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

  FIȘA DE DATE SINTETICE
  1. Obiectul de construcție Denumire: ............................................................. Localizare: ...........................................................2. Investitorul Denumire: ............................................................. Adresa: ...............................................................3. Delegații investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției Numele și prenumele: .................................................. Funcția: .............................................................. Atribuția: ............................................................4. Proiectantul lucrăriia) Unitate proiectant general Denumire: ............................................................. Adresa: ............................................................... Unitate subproiectant Denumire: ............................................................. Adresa: ...............................................................b) Șef de proiect Numele și prenumele: ..................................................c) Proiectanți de specialitate Specialitatea: ........................................................ Numele și prenumele: .................................................. Unitatea de care aparține Denumire: ............................................................. Adresa: ...............................................................5. Verificatori de proiecte atestați, pe specialități Numele și prenumele: .................................................. Certificat de atestare seria .......... nr. ...........................6. Executantul construcțieia) Antreprenor Antreprenor general Denumire: ............................................................. Adresa: ............................................................... Subantreprenor de specialitate Specialitatea: ........................................................ Denumire: ............................................................. Adresa: ...............................................................b) Șef de șantier Numele și prenumele: ..................................................c) Șef punct de lucru Numele și prenumele: ..................................................7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6: Se va scrie modificarea și data la care se efectuează aceasta.8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției Numele și prenumele: .................................................. Certificat de atestare seria ........... nr. ..........................9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor Numele și prenumele: .................................................. Calitatea: ............................................................ Unitatea de care aparțin: .............................................10. Comisia de recepție finală Numele și prenumele: .................................................. Unitatea de care aparțin: .............................................11. Data începerii execuției: .........................................12. Data admiterii recepției la terminarea lucrărilor: ................13. Data admiterii recepției finale: ..................................14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției: ..............................15. Alte date .........................................................
   +  NORME DE ÎNTOCMIRE a cărții tehnice a construcției  +  Capitolul I Dispoziții generale1. Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală.3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către investitor sau, după caz, de către proprietar.4. Cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanțate sau de natura proprietății asupra lor.  +  Capitolul II Cuprinsul cărții tehnice a construcției5. Cartea tehnică a construcției conține documentația de bază și centralizatorul cu părțile sale componente.6. Documentația de bază va cuprinde următoarele capitole:– capitolul A: Documentația privind proiectarea;– capitolul B: Documentația privind execuția;– capitolul C: Documentația privind recepția;– capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției.7. Documentația privind proiectarea (capitolul A) va cuprinde:a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;b) autorizația de construire;c) documentația tehnică ce se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de execuție pentru elementele structurii de rezistență, precum și pentru celelalte părți de construcție care asigură funcționalitatea și siguranța în exploatare, precum și schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuției construcției, însușite de verificatori de proiecte și/sau experți tehnici, după caz);d) breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare și verificare etc.);e) indicarea distinctă a diferențelor față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferențe;f) caietele de sarcini privind execuția lucrărilor;g) copii.8. Documentația tehnică privind execuția (capitolul B) va cuprinde:a) procesul-verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general;b) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, precum și celelalte documentații întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de conformitate și de performanță ale produselor puse în operă, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier, procesele-verbale de probe specifice și speciale etc.);c) procesele-verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor și structurii de rezistență, procesele-verbale, de admitere a fazelor determinante;d) procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul, precum și consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile;e) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție;f) caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi excesive etc.), procese- verbale de constatare privind stadiul realizării construcției.9. Documentația tehnică privind recepția (capitolul C) va cuprinde:a) procesele-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și finală), precum și alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepție finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcției;b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a modului de rezolvare.10. Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției (capitolul D) va cuprinde:a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere și lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției în timpul execuției și al exploatării;b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat;c) actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării lucrărilor și măsurile de intervenție luate (procese-verbale de remediere a defectelor);d) proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;e) procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcției încheiat între executant și beneficiar, dacă este cazul;f) referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;g) procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului;h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției vor putea fi stocate pe suporturi informaționale.11. Pentru obiectele de construcție clădiri de locuit până la două niveluri și anexe gospodărești, precum și pentru cele de mică importanță cum ar fi garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcției se rezumă la autorizația de construire, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, precum și alte evenimente deosebite în viața construcției.12. Actele ce formează documentația de bază a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou și parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) și din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.13. Centralizatorul cărții tehnice a construcției va cuprinde fișa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.  +  Capitolul III Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției14. Cartea tehnică a construcției se întocmește într-un singur exemplar, ținând seama și de prevederile pct. 19.15. Pentru construcțiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepția finală a obiectelor executate, cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:a) proiectantul obiectului de construcție întocmește și predă investitorului, pe măsura elaborării și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor, documentația prevăzută la pct. 7 și 10;b) comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și de recepție finală a obiectivului predau investitorului documentația prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;c) investitorul obiectivului primește toate actele ce cad în sarcina proiectantului și a comisiilor de recepție, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 și întocmește centralizatorul prevăzut la pct. 13;d) după recepția finală a obiectului de construcție, proprietarul reține un exemplar complet;e) proprietarul sau utilizatorul completează cartea tehnică a construcției cu documentația prevăzută la pct. 10 lit. h).16. Pentru toate construcțiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau utilizator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuție a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.17. Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcției în timpul exploatării și a intervențiilor asupra acesteia. Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.18. Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către:– comisiile de recepție finală a obiectelor de construcție, cu ocazia recepției;– organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.19. Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectivului până la demolarea sa; după demolare, proprietarul predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ-teritoriale, pentru păstrare. Înainte de predarea cărții tehnice a construcției, ea va fi completată cu modul de desfășurare a acțiunii de postutilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectant.20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului proprietar, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.  +  Anexă la norme
  JURNALUL EVENIMENTELOR
  Denumirea obiectului de construcție
  Nr. crt.    Data evenimentului    Categoria evenimentului   Prezentarea evenimentului și a efectelor sale asupra construcției, cu trimiteri la actele din documentația de bază Numele, prenumele și unitatea persoanei care înscrie evenimentul și semnătura sa Semnătura responsabilului cu cartea tehnică a construcției
  0 1 2 3 4 5
  Instrucțiuni de completare1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 - Categoria evenimentului: UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente; US - rezultatele verificărilor și măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri; M - măsuri de intervenție în cazul constatării unor deficiențe (reparații, consolidări, demolări etc.); E - evenimente excepționale (cutremure, inundații, incendii, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc.); D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuție a lucrărilor; C - rezultatele controlului privind modul de întocmire și de păstrare a cărții tehnice a construcției.2. Evenimentele consemnate în jurnal și care își au corespondent în acte cuprinse în documentația de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menționându-se natura actelor.3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor.
  (la 29-07-2017, Regulamentul a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2017 )