HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Economiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.(2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.(3) Ministerul Economiei are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 1, deţinute în condiţiile legii.  +  Articolul 2(1) Ministerul Economiei îndeplineşte următoarele funcţii:a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, precum şi elaborarea strategiilor, politicilor publice şi a programelor în domeniile coordonate; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în domeniul său de activitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;e) de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;f) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa; 2. prin care în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei;3. prin care în domeniile specifice activităţilor industriale, inclusiv al exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;4. prin care se asigură de către operatorii de transport şi de sistem coordonarea metodologică şi funcţională a Dispeceratului Energetic Naţional şi a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale;g) de control prin care se realizează activităţi de control operativ la entităţile aflate sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea sa şi la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;h) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului; i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa.(2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei sunt următoarele:a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorităţii instituţiei;d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;f) colaborarea cu partenerii sociali.  +  Articolul 3În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuţii generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul coordonat şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;2. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului, proiectarea şi realizarea investiţiilor pentru activităţile din domeniul său de activitate;3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniul coordonat, în condiţiile legii;4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul său de activitate;5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul coordonat;7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;8. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;9. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;10. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;11. transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate şi elaborează ghiduri pentru implementarea legislaţiei Uniunii Europene transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate;12. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;13. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;14. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;15. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;16. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;17. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;18. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care îşi desfăşoară activitatea la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanţei;19. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;20. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;21. eliberează certificate de atestate a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii;22. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;23. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;24. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;25. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în domeniile coordonate şi urmăreşte implementarea concluziilor derivate din acestea.  +  Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei exercită, în principal, următoarele atribuţii specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare: 1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă: a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei extractive în domeniul de activitate propriu şi a industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - electrotehnică, electronică şi mecanică fină, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini, reciclarea materialelor şi altele;b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieţei interne;c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013, cu excepţia informaţiilor şi datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare, care se transmit, în condiţiile legii, de către Ministerul Energiei, prin direcţia de specialitate;3. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de autoritate tutelară şi de instituţie publică implicată privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate:a) administrează participaţiile la societăţile/companiile naţionale, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile; 4. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;5. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;6. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecţiei consumatorului;7. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;8. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;9. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;10. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;11. coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;12. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;13. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;14. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;15. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici pentru care are calitatea de instituţie publică implicată, în condiţiile legii, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;16. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;17. sprijină activitatea instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de compensări în industria de apărare;18. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;19. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;20. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;21. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi securitate şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;22. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare şi securitate;23. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;24. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;25. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;26. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;27. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;28. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;29. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii; 30. elaborează politici şi reglementări privind evaluarea conformităţii produselor industriale, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor şi urmăreşte aplicarea acestora;31. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;32. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului;33. solicită informaţii economice şi sociale, necesare la elaborarea politicilor industriale;34. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;35. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;36. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;37. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;38. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;39. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislaţiei în domeniu, a fondurilor acordate; 40. coordonează Comitetul Interministerial pentru Competitivitate;41. coordonează monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;42. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;43. elaborează politica industrială şi urmăreşte aplicarea acesteia;44. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, la elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile de activitate;45. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;46. participă la elaborarea prognozelor în domeniul deşeurilor industriale reciclabile şi ţine evidenţa operatorilor economici din domeniu;47. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;48. desemnează organisme de inspecţie, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eşantionare a combustibililor lichizi şi asigură controlul respectării legislaţiei referitoare la limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;49. desemnează şi notifică organismele de evaluare a conformităţii în domeniile de competenţă;50. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parţială a industriei energo-intensive de la contribuţia promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie.B. În domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile:1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;3. diseminează informaţii şi bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;4. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice;5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;6. îndeplineşte atribuţii de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic naţional;8. elaborează şi implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice;9. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile;11. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;12. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislaţiei în vigoare;13. dezvoltă sistemul informatic în domeniul resurselor minerale neenergetice; 14. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;15. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale neenergetice;16. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;17. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;18. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;19. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor: Infrastructura municipală, Schema de granturi mici, Stimulente financiare, Centre de afaceri, Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere, Creşterea capacităţii comunităţilor, programe aferente componentei de proiect Regenerare socioeconomică, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;20. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;21. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;22. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;23. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;24. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;25. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;26. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;27. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;28. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;29. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;30. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;31. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;32. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;33. iniţiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului acte normative, ordine, instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;34. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;35. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/ societăţilor naţionale miniere;36. angajează executarea lucrărilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotărâri ale Guvernului;37. aprobă editarea publicaţiilor „Revista minelor“ şi „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;38. constituie baza de date în domeniul resurselor minerale în condiţiile legii.C. În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;2. elaborează programe şi strategii în vederea promovării proprietăţii intelectuale şi protejării acesteia la nivel naţional şi internaţional.D. În domeniul protecţiei consumatorilor:1. îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile în calitate de autoritate competentă şi punct unic de contact cu Comisia Europeană, îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi prin structura responsabilă cu îndeplinirea acestora;2. emite reglementări în domeniul protecţiei consumatorilor, în acord cu reglementările europene incidente.E. Alte atribuţii:1. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş;2. exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată;3. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei este autorizat:a) să dea unităţilor aflate în subordine şi sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa;f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege;g) să asigure, în condiţiile legii, furnizarea informaţiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv a sistemului electroenergetic naţional, în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional şi în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.(2) Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, Ministerul Economiei exercită în condiţiile legii atribuţiile de instituţie publică implicată şi de autoritate publică tutelară.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Economiei poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Articolul 8(1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei este prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare, unităţi de implementare a proiectului, unităţi de management al proiectului şi organisme intermediare şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(2) Personalul Ministerului Economiei este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 196 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 06-03-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 97 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Structura organizatorică detaliată şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei, în condiţiile legii.(6) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei sunt numiţi şi revocaţi în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9(1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei.(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii.(3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.(4) Statele de funcţii pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei se aprobă prin ordin al ministrului economiei, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 10(1) Conducerea Ministerului Economiei se asigură de către ministrul economiei.(2) Ministrul economiei reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.(3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Economiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei.(4) Ministrul economiei este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Pe lângă ministrul economiei funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.(6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(7) Prin ordin al ministrului economiei pot fi delegate atribuţii, în condiţiile legii.(8) În cazul în care ministrul economiei nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.(9) Prin ordin al ministrului economiei se pot înfiinţa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului.  +  Articolul 11(1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii. (la 06-03-2017, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 97 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 ) (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului.(3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Economiei au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei ori încredinţate de ministrul economiei, potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Economiei.  +  Articolul 12Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 13Ministerul Economiei are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 4, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Ministerul Economiei şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.(2) Ministerul Economiei poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică, spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau pe care le administrează, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Economiei se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în condiţiile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Bucureşti, 12 ianuarie 2017.Nr. 27.  +  Anexa nr. 1
  SITUAŢIA
  bunurilor imobile din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Economiei
  1. Imobil construcţie P + 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul public al statului2. Imobil construcţie P + 1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului3. Imobil construcţie - corp B, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul privat al statului4. Imobil construcţie P + 10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul privat al statului5. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, nr. inventar M.F.P./145.193, în domeniul public al statului6. Clădirea şi terenul aferent în suprafaţă de 1.818 mp proprietate exclusivă şi 24 mp reprezentând 1/2 cotă parte indiviză şi 94 mp reprezentând 1/3 cotă parte indiviză, situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului
   +  Anexa nr. 2Numărul maxim de posturi = 196, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Economiei
  *Font 9*    ┌─────────────────────────┐        ┌───────────┐       ┌──────────────────┐    │ COLEGIUL MINISTERULUI   ├──┬<────┤  MINISTRU ├───>┬──┤ SERVICIUL AUDIT  │    │                         │  │     │           │    │  │ PUBLIC INTERN    │    ├─────────────────────────┤  │     ├───────────┤    │  │                  │    │ COMPARTIMENTUL UNITATEA ├──┤     │  CABINET  │    │  ├──────────────────┤    │ DE POLITICI PUBLICE     │  │     │  MINISTRU │    └──┤ DIRECŢIA CORP    │    │                         │  │     └─┬─────┬───┘       │ CONTROL MINISTRU │    ├─────────────────────────┤  │       │     │           └──────────────────┘    │COMPARTIMENTUL INFORMAŢII├──┘       │     │    │CLASIFICATE              │          │     │    └─────────────────────────┘          │     v                         ┌──────────┬────┼───────┬─────────┬──────────┐                         v          v    │       v         v          v    ┌────────┐    ┌────────┐ ┌────────┐  │  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐    │Secretar│ ┌──┤Secretar│ │Secretar│  │  │Secretar│ │Secretar│ │Secretar│    │general │<┤  │general │ │de stat │  │  │de stat │ │de stat │ │de stat │    │adjunct │ │  │        │ │        │  │  │        │ │        │ │        │    └────────┘ │  └────────┘ ├────────┤  │  ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤    ┌────────┐ │             │Cabinet │  │  │Cabinet │ │Cabinet │ │Cabinet │    │Secretar│ │             │secretar│  │  │secretar│ │secretar│ │secretar│    │general │<┘             │de stat │  │  │de stat │ │de stat │ │de stat │    │adjunct │               └────────┘  │  └────────┘ └────────┘ └────────┘    └────────┘                           │                                         v ┌──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────┐ │                              v                   v                  v               v │   ┌───────────────┐    ┌────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐ │   │DIRECŢIA BUGET,│    │DIRECŢIA POLITICI   │ │DIRECŢIA AFACERI│ │DIRECŢIA│ │DIRECŢIA  │ ├──>│FINANCIAR-     │    │INDUSTRIALE,        │ │EUROPENE ŞI     │ │RESURSE │ │INDUSTRIA │ │   │CONTABILITATE  │    │COMPETITIVITATE     │ │PROGRAME        │ │MINERALE│ │DE APĂRARE│ │   │               │    │ŞI TRANSPORT ENERGIE│ │COMUNITARE      │ │        │ │          │ │   └───────────────┘    └────────────────────┘ └────────────────┘ └────────┘ └──────┬───┘ │   ┌─────────────────────┐                                                          │ ├┬─>│DIRECŢIA RESUSE UMANE│                                                          │ ││  └─────────────────────┘                                                          v ││  ┌───────────────────────────┐                                  ┌────────────────────┐ ││  │Serviciul reglementări  în │                                  │Serviciul cooperare │ │├─>│domeniul resurselor umane  │                                  │internaţională şi   │ ││  └───────────────────────────┘                                  │probleme speciale   │ ││  ┌───────────────────────────┐                                  └────────────────────┘ │└─>│Serviciul comunicare şi    │ │   │mass-media                 │ │   └───────────────────────────┘ │   ┌───────────────────────────┐ │   │DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI       │ ├──>│RELAŢII INSTITUŢIONALE     │ │   └───────────────────────────┘ │   ┌──────────────────────────────┐ │   │DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII│ └──>│PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE   │     └──────────────────────────────┘ (la 06-03-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 97 din 2 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 06 martie 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  UNITĂŢILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei
  *T*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei             │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Cu finanţare de la bugetul de stat:                                        │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1│Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune  ││   │şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 103 posturi                         │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2│Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor         ││   │Statului - 45 posturi                                                     │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3│Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 8 posturi    │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ b) Cu finanţare din venituri proprii:                                        │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1│Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 posturi             │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2│Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - 58 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:     │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1│Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti - 659 posturi          │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2│Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 54 posturi               │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei          │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1│Asociaţia de Standardizare din România - ASRO                             │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2│Asociaţia de Acreditare din România - RENAR                               │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu      ││finanţare integrală de la bugetul de stat                                     │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1│Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 943  posturi      │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2│Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 posturi         │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IV. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei         │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1│Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice                     ││   │"Transelectrica" - S.A.                                                   │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2│Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş  │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3│Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti                   │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4│Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti                             │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5│Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, ││   │cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru        ││   │servicii                                                                  │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6│Societatea "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă                                 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7│Societatea "Băiţa" - S.A. Ştei                                            │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  8│Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud                                       │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  9│Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A.,     ││   │Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor   ││   │Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare                                          │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10│Societatea "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei                              │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11│Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A.       ││   │Bucureşti                                                                 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12│Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi      │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13│Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele                           │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14│Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.                                │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15│Societatea "Avioane" - S.A. Craiova                                       │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16│Societatea "IAR" - S.A. Braşov                                            │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17│Societatea "IOR" - S.A. Bucureşti                                         │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18│Societatea "Romaero" - S.A. Bucureşti                                     │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19│Societatea "Construcţii Aeronautice" - S.A.                               │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20│Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.                              │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21│Societatea "Oltchim" - S.A.                                               │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22│Societatea "Romplumb" - S.A.                                              │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23│Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.                                 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24│Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A.             │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25│Societatea "Simtex" - S.A. - participaţia statului                        │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26│Societatea "ICEM" - S.A.                                                  │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27│Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti                            │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28│Societatea "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti           │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29│Societatea EUROTEST - S.A.                                                │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30│Societatea BRML - CERT - S.A.                                             │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31│Societatea "FORADEX" - S.A.                                               │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32│Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. Arad                                     │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33│Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi││   │Recipientelor sub Presiune - S.A.                                         │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34│Minvest Roşia Montană - S.A.                                              │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (la 30-05-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 353 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 4
  Mijloacele de transport pentru activităţile specifice
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│Nr. │     Unitatea               │Tipul mijlocului│   Numărul maxim  ││crt.│                            │  de transport  │aprobat (bucăţi)*)│├────┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│   0│        1                   │       2        │        3         │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│    │Aparatul propriu            │                │                  │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│    │Pentru transport de marfă şi│                │                  ││    │persoane (delegaţii)        │  Autovehicule  │        20        │├────┼────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│    │                            │                │                  │└────┴────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘ Notă
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  NOTĂ:Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei.
  ----