PROCEDURĂ din 28 iulie 2016privind procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 583 din 1 august 2016.
   +  Articolul 1Scopul proceduriiPrezenta procedură stabileşte modalitatea de alocare a sumelor, responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta procedură se aplică lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (program) iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (34^1) şi (34^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3BeneficiariBeneficiarii sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, oraşele şi municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora.  +  Articolul 4Definiţii şi acronime utilizateUAT - unitatea administrativ-teritorială; ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; Finanţare complementară - surse complementare de finanţare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare; PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală», astfel cum este prevăzut în specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI; PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» şi, respectiv, a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală (la 24-03-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )  +  Articolul 5Descrierea proceduriiModalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a derulării contractelor având ca obiect lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale se desfăşoară după cum urmează:1. Analiza bugetului de venituri proprii şi realizarea proiectului de buget pe venituri propriiÎn vederea alocării sumelor pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică ce au ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, ANCPI efectuează o analiză bugetară asupra realizării veniturilor proprii, comparativ cu celelalte cheltuieli care se finanţează din această sursă de finanţare, şi transmite Consiliului de administraţie suma disponibilă pentru finanţarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător.2. Aprobarea bugetului destinat finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică (la 24-03-2017, Partea introductivă a Punctului 2 din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) Consiliul de administraţie va aproba şi va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziţie distinctă de transferuri în bugetul ANCPI şi, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor şi vor constitui surse de finanţare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.3. Repartizare buget/Solicitare de rectificare bugetarăDupă aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza în bugetul fiecărui OCPI, la o poziţie distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel cum au fost aprobate de Consiliul de administraţie. În cazul în care un OCPI solicită suplimentarea/diminuarea bugetului alocat pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în baza unei note de fundamentare cu privire la motivele, necesitatea şi oportunitatea rectificării bugetului, propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie. După aprobare se vor transmite solicitanţilor bugetele conţinând modificările corespunzătoare, cu respectarea termenelor şi prevederilor legale în vigoare privind competenţele şi responsabilităţile ordonatorilor de credite în modificarea bugetului. (la 24-03-2017, Punctul 3 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 4.  Comunicarea documentelor către OCPIDupă aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată şi alocată (credite de angajament şi credite bugetare) pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică corespunzătoare UAT-urilor din aria de competenţă a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanţare, specificaţiile tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, extrasul din anexa la hotărârea Consiliului de administraţie prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare judeţ, precum şi o anexă în care se vor detalia creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe fiecare categorie de finanţare (contracte noi sau contracte în derulare). Finanţarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale se efectuează pe bază de contract de finanţare multianual. Contractele de finanţare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 pot fi transformate în contracte de finanţare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, prin acte adiţionale. (la 29-05-2017, Al treilea paragraf din Punctul 4., Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC, din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 24-03-2017, Punctul 4 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 5. Comunicarea documentelor către UAT-uriOCPI va comunica fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială suma alocată pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de finanţare prevăzut în anexa nr. 2, precum şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.6. Transmiterea solicitărilor de finanţare de către UAT-uri către OCPI(1) În situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este de maximum 45 de zile de la primirea înştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială. (la 24-03-2017, Alineatul (1) din Punctul 6, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) (2) La împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile, OCPI va notifica UAT-urile din aria de competenţă care nu au solicitat încheierea contractului de finanţare, pentru încheierea contractului de finanţare într-un termen de 15 zile de la primirea notificării, sub sancţiunea pierderii finanţării. Notificarea va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.7. Încheierea contractului de finanţare (1) OCPI va semna contractul de finanţare în limita sumelor aprobate în buget şi comunicate de către ANCPI, conform extrasului din anexa la hotărârea consiliului de administraţie, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului. (2) Contractele de finanţare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Contractele de finanţare vor avea prevederi referitoare la creditele bugetare aprobate în anul bugetar respectiv, credite ce reprezintă limite maxime în care se pot efectua plăţi.(3) UAT-urile vor include sumele prevăzute în contractul de finanţare în bugetul de venituri şi cheltuieli, la o poziţie distinctă, ca sursă de finanţare complementară. (la 29-05-2017, Punctul 7. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 8. Atribuţii şi responsabilităţi(1) După semnarea contractului de finanţare, atât OCPI, cât şi UAT vor desemna prin act administrativ o persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare. Persoana responsabilă din cadrul UAT va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică.(2) Principalele atribuţii ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fişa postului, sunt:a) asigurarea derulării contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele contractuale;b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;c) comunicarea, în termenele şi în forma prevăzute de contractele de finanţare, contractele de achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna desfăşurare a contractelor;d) informarea de îndată a şefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele şi condiţiile stabilite;f) verificarea corespondenţei dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură, transmise de către UAT în vederea transferului sumelor necesare efectuării plăţii.(3) La nivelul UAT, responsabilul de contract mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii:a) asigură corelarea prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele din contractele de achiziţie publică încheiate cu prestatorii de servicii;b) transmite către OCPI toate documentele necesare finanţării şi monitorizării, fiind responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate.9.  Realizarea achiziţiei şi încheierea contractului de achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III. (2) Contractul de achiziţie publică va fi încheiat în baza specificaţiilor tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI şi cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare. (3) UAT beneficiară a finanţării complementare răspunde de respectarea principiilor ce guvernează achiziţiile publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, asumarea răspunderii, transparenţă şi proporţionalitate, în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. (la 24-03-2017, Punctul 9 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finanţare (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite la OCPI şi ANCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.(2) În cazul în care valoarea contractului de finanţare este mai mică decât valoarea rezultată, ca urmare a intabulării unui număr mai mare de imobile decât cel prognozat la încheierea contractului de finanţare, UAT va transmite către OCPI o solicitare de suplimentare a valorii contractului de finanţare în mod corespunzător. Solicitarea va fi însoţită de o notă de fundamentare în care se vor descrie motivele suplimentării. OCPI va solicita ANCPI rectificarea bugetului alocat conform pct. 3, anexând toate documentele justificative. După primirea bugetului modificat, OCPI va proceda la modificarea contractului de finanţare prin act adiţional, conform anexei nr. 5. După încheierea actului adiţional la contractul de finanţare, UAT adiţionează contractul de prestări servicii corespunzător limitelor de finanţare stabilite prin contractul de finanţare adiţionat. (la 29-05-2017, Punctul 10. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 11. Derularea şi recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică(1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează cu respectarea specificaţiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, şi a celorlalte prevederi legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.(2) UAT va comunica către OCPI lunar, până la data de 5 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 6.(3) OCPI va comunica către ANCPI lunar, până la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 7.(4) La finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică OCPI întocmeşte PVR tehnic, în care se vor menţiona numărul de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare şi numărul de imobile pentru care au existat cărţi funciare care au geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date eTerra şi solicită ANCPI verificarea numărului de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare. (la 24-03-2017, Alineatul (4) din Punctul 11, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) (5) După confirmarea scrisă de către ANCPI a numărului de imobile recepţionate, OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, în vederea emiterii PVR servicii.(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către UAT şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic.(7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri:a) cărţile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date e-Terra;b) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înţelege:– planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele executate conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente, neînregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;– planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fonduri publice. (la 29-05-2017, Litera b) din Alineatul (7), Punctul 11., Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) c) imobilele compuse din mai multe parcele dintre care unele parcele sunt situate în intravilan şi cel puţin o parcelă este situată în extravilan. (la 29-05-2017, Alineatul (7) din Punctul 11., Articolul 5 a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (8) În cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (22^1)-(22^11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta maximum 60 lei pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral şi 50% din preţul ofertat pentru un imobil pentru cărţile funciare individuale derivate. (la 24-03-2017, Alineatul (8) din Punctul 11, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) (9) UAT-urile care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu ANCPI vor beneficia de cofinanţarea prevăzută la art. 9 alin. (32) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.12. Emiterea facturii de către prestatorPrestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii PVR servicii, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.13. Solicitarea de către UAT a transferului sumelor necesare efectuării plăţilor către OCPIUAT va transmite solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor, întocmită conform anexei nr. 8, care va fi însoţită de PVR tehnic, de PVR servicii şi de factură, în copie conform cu originalul.14. Verificarea documentelor de plată şi solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce priveşte corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură. OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate şi va transmite solicitarea transferului de fonduri.(2) OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăţilor verificarea realităţii, regularităţii şi legalităţii tuturor acţiunilor şi documentelor emise până la această etapă. (la 24-03-2017, Punctul 14 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 15. Verificarea documentelor şi deschiderea de fonduri către OCPI(1) ANCPI va transfera fondurile către OCPI în urma verificării documentaţiei transmise de către acesta în copie conformă cu originalul, respectiv: PVR tehnic, PVR servicii, factură şi anexa nr. 8 avizată de OCPI, precum şi în baza adresei Direcţiei informatice prin care se confirmă numărul de cărţi funciare înfiinţate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Adresa Direcţiei informatice prin care se confirmă numărul de cărţi funciare înfiinţate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară va fi transmisă atât către compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI care verifică documentele, cât şi către OCPI, spre ştiinţă. (la 29-05-2017, Alineatul (1) din Punctul 15. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) ANCPI va efectua virarea sumelor în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita fondurilor disponibile.16. Transferul fondurilor către UAT (1) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menţionat în contractul de finanţare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora în contul de Trezorerie. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispoziţiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.(2) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanţarea contractelor de înregistrare sistematică. (la 29-05-2017, Punctul 16. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 17. Efectuarea plăţii de către UAT(1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată şi a extrasului de cont în termen de trei zile lucrătoare de la data efectuării plăţii. (la 29-05-2017, Alineatul (1) din Punctul 17. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.(3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie. (la 24-03-2017, Alineatul (3) din Punctul 17, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exerciţiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6AnexeAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăJUDEŢUL …………………OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………………..Nr. ...../ …………..Către Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ……………………..Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ......................................... următoarele sume aferente finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică:• ............. lei reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate;• suma totală de ........... lei reprezentând credite bugetare aferente anului ............, din care:– suma de .................. lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ................., sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanţare nr. ............./data.................. având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare;– suma de .................. lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ...................., sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările ulterioare.Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanţare şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.Cu deosebită consideraţie,Director,..........................................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Contabil-şef,……….......................………..(numele, prenumele, semnătura) (la 24-03-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )  +  Anexa 2la procedură OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ………..................................................................….Nr. ………………./................................JUDEŢUL ………..UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ...................................................................Nr. …………/ ………………….
  CONTRACT
  pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 7 din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările ulterioare,Părţile contractanteOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........................................, denumit în continuare OCPI, cu sediul în ....................., tel. ............ fax .........., cod fiscal .........., cont .........., deschis la .........., reprezentat de .........., director, în calitate de finanţator, şi unitatea administrativ-teritorială ........................, judeţul .............., reprezentată prin .........., în calitate de primar, cu sediul în .............., judeţul .........., tel. .........., fax .........., cod fiscal .........., cont .........., deschis la Trezoreria .........., ca beneficiar al finanţării, au convenit încheierea prezentului contract.  +  Articolul 1 Definiţii şi abrevieriTermenii utilizaţi în prezentul contract vor avea următoarele înţelesuri: a) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; b) OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; c) OMFP - ordinul ministrului finanţelor publice; d) contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare; e) program naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară; f) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale; g) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar; h) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni; i) Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările ulterioare; j) PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI; k) PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» şi, respectiv, a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».  +  Articolul 2 InterpretareÎn prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.  +  Articolul 3 Obiectul şi valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI …………………………….., pe anii ……………, în sumă de ……………… lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul …………. în sumă de ………………. reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.  +  Articolul 4 Modalitatea de transfer al sumelor(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum şi ale prezentului contract de finanţare. (2) Solicitarea de transfer se întocmeşte în scris, în original, conform modelului şi în baza documentaţiei prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanţare încheiat. (3) În situaţia în care documentaţia transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător. (5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare. (6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs. (7) Sumele acordate şi neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanţarea.  +  Articolul 5 Durata contractuluiContractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate 24 de luni de la data semnării.  +  Articolul 6 Obligaţiile părţilor(1) Părţile înţeleg să îşi asume respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente prezentului contract şi Procedurii. (2) Obligaţiile beneficiarului: a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale şi contractuale; b) de a utiliza sumele transferate în scopul şi la termenele pentru care au fost acordate; c) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; d) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 100 de imobile/contract de servicii; e) de a prevedea sumele transferate de la finanţator în bugetul propriu la o poziţie distinctă de venituri, ca buget complementar; f) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI; g) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare, care va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică; h) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziţie publică; i) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic; j) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanţare; k) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plăţii, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură; l) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. j) documentele justificative prevăzute în Procedură; m) de a respecta prevederile specificaţiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum şi prevederile Procedurii;n) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în maximum 45 zile de la semnarea prezentului contract sau, după caz, la finalizarea procedurii de achiziţie în cazul în care aceasta se finalizează după expirarea acestui termen. Depăşirea termenului de 45 de zile trebuie dovedită cu acte justificative;o) de a nu încheia contracte de prestări servicii al căror termen să depăşească termenul contractului de finanţare.(3) Obligaţiile finanţatorului: a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri; b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plăţii, în limita fondurilor disponibile.  +  Articolul 7 Modificarea şi încetarea contractului de finanţare(1) Prezentul contract de finanţare poate fi modificat, prin acordul scris al părţilor, în cazuri bine justificate. (2) În cazul în care prin contractul de achiziţie beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferenţa neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adiţional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziţie. (3) Prezentul contract de finanţare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părţilor, prin reziliere sau prin denunţare unilaterală. (4) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. (5) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. n), cu excepţia cazului în care beneficiarul justifică depăşirea termenului.(6) Prezentul contract de finanţare poate fi denunţat unilateral, în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adiţional conform alin. (2).(7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanţator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligaţia de a o restitui în condiţiile prevăzute la alin. (8) şi (9). Finanţatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată şi care trebuie restituită.(8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.(9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.  +  Articolul 8 Forţa majoră(1) Forţa majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie pentru limitarea consecinţelor.  +  Articolul 9 Soluţionarea litigiilor(1) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.(2) Dacă părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţelor competente.  +  Articolul 10 Limba care guvernează contractulLimba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba română.  +  Articolul 11 Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.  +  Articolul 12 Comunicări(1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.(3) Comunicările între părţi se pot face prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.....................................................................Director,.....................................................................Vizat CFPPServiciu/Birou/Compartiment economicConsilier juridicBirou/Compartiment înregistrare sistematicăResponsabil achiziţii, înregistrare sistematicăBENEFICIAR,UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂJudeţul ................................................LocalitatePrimar,......................................................... (la 24-03-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )
   +  Anexa 3la procedurăJUDEŢUL ………............................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ................................................................Nr. …………….........../...........................Solicitare de finanţareStimată Doamnă/Stimate Domnule Director,Municipiul/oraşul/comuna ................................., prin primar .............................................., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanţare în condiţiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de .............................. lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanţării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate, şi în sumă de .............................. lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul bugetar ................. .Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare.Cu deosebită consideraţie,Primar………………………………….(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (la 24-03-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 12, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )  +  Anexa 4la procedură
  NOTIFICARE
  CătrePrimăria Municipiului/Oraşului/Comunei ..................................................................Stimată Doamnă/Stimate Domnule Primar,În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost alocată în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ............................. suma de ............................ lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, suma destinată finanţării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate, şi suma de.............................. lei reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul bugetar ………………………............ .Vă notificăm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei să procedaţi la încheierea contractului de finanţare, sub sancţiunea pierderii finanţării.Director,…………………………………………(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Contabil-şef,…………………………………………(numele, prenumele, semnătura) (la 24-03-2017, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 13, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )
   +  Anexa 5la procedură OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ…...................................................Nr. …....................../…........................JUDEŢUL ….................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ…...................................................Nr. …....................../…........................
  ACTUL ADIŢIONAL Nr. …..................
  la contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară …........., denumit în continuare OCPI, cu sediul în …................., tel. …........ fax …..........., cod fiscal …..., cont …..., deschis la …..., reprezentat de …..., director, în calitate de finanţator, şi unitatea administrativ-teritorială ….......…, judeţul …..............…, reprezentată prin ….........…, în calitate de primar, cu sediul în ….......…, judeţul ….........…, tel. …....…, fax ……....., cod fiscal ……...., cont ….........…, deschis la Trezoreria .........................., ca beneficiar al finanţării, au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ………………., se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Obiectul şi valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI …………, pe anii ……, în sumă de ……lei reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii), din care pentru anul …………., în sumă de ………………. reprezentând credite bugetare (limita maximă în care UAT poate plăti lucrările executate de prestatorul de servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică. OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ…………………................……………. Judeţul …………………………… Director, ….....................................................… (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Vizat CFPP, .........................................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Serviciu/Birou/Compartiment economic, .........................................................(numele, prenumele, semnătura)Consilier juridic, .........................................................(numele, prenumele, semnătura)Birou/Compartiment înregistrare sistematică, .........................................................(numele, prenumele, semnătura)Responsabil achiziţii, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),.........................................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ……..............................................................Judeţul …………………. Primar, …...........................................…..(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (la 24-03-2017, Anexa 5 a fost modificată de Punctul 14, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )
   +  Anexa 6la procedurăRaportare lunară a UAT către OCPI Denumirea UAT …………………Judeţul …………………….1. Date privind contractul de finanţare:– Numărul şi data contractului: ………………………..– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: …. lei – Valoarea creditului bugetar prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: … lei2. Date privind contractul de achiziţie publică:– Numărul şi data contractului …………………………..– Valoarea contractului …………………... lei (cu TVA)– Termen finalizare conform contract …………………..– Obiectul contractului: sector cadastral nr. ……– Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ………..3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:– Numele persoanei fizice autorizate ……………– Nr. certificat de autorizare ……………….– Categoria de autorizare …….. sau– Denumirea persoanei juridice ……………………– Nr. certificat de autorizare ……………….– Categoria de autorizare …….. 4. Responsabil de contract din cadrul UATNumele şi prenumele: ……………………….Date de contact: Telefon: ………………………….E-mail: ……………………………5. Stadiul lucrărilor*:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┐│            Denumirea activităţii                            │Luna 1│Luna 2│Luna 3│Luna 4...│Observaţii│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Preluare date de la OCPI, primărie                           │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Derulare campanie de informare locală                        │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Execuţie măsurători                                          │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Colectare acte de proprietate                                │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Integrare date existente                                     │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Întocmire documente tehnice ale cadastrului                  │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare documente tehnice în copie spre publicare la OCPI    │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Publicare documente tehnice                                  │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Soluţionare cereri de rectificare                            │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Actualizare documente tehnice                                │      │      │      │         │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare documente tehnice ale cadastrului în copie finală la │      │      │      │         │          ││OCPI                                                         │      │      │      │         │          │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┘         Responsabil de contract,                                       Primar,    ................................                    ..........................................    (numele, prenumele şi semnătura)                    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Notă
  * Neefectuat/În curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ……/………………..).
  (la 29-05-2017, Anexa 6 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ANEXA ORDINULUI nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )
   +  Anexa 7la procedurăRaportare lunară a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăDenumirea unităţii administrativ-teritoriale.....................................Judeţul .........................................................................Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...................................1. Date privind contractul de finanţare: – Numărul şi data contractului: .......................................– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ............. lei – Valoarea creditului bugetar prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ................... lei 2. Date privind contractul de achiziţie publică: – Numărul şi data contractului ..........................................– Valoarea contractului ........................... lei (cu TVA)– Termen finalizare conform contract ...................................– Obiectul contractului: sectorul cadastral nr. .........................– Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral .....................3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:– Numele persoanei fizice autorizate ....................................– Nr. certificat de autorizare .....................................– Categoria de autorizare ...........................................sau – Denumirea persoanei juridice ......................................– Nr. certificat de autorizare ......................................– Categoria de autorizare ...........................................4. Responsabil de contract din cadrul UAT: Numele şi prenumel...............................................Date de contact:Telefon .........................................................E-mail ..........................................................5. Stadiul lucrărilor*:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐│Denumirea activităţii                                                          │Luna 1│Luna 2│Luna 3│Luna 4 │Observaţii│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Predare date la executant                                                      │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Participare la derulare campanie de informare locală                           │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Verificare execuţie măsurători                                                 │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate, alte acte de proprietate │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie spre publicare│      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Publicare documente tehnice (60 de zile)                                       │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Soluţionare cereri de rectificare (cel mult 60 de zile)                        │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie finală        │      │      │      │       │          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤│Deschidere cărţi funciare                                                      │      │      │      │       │          │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘ Notă
  * Neefectuat/În curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ................../..........................).
  (la 24-03-2017, Anexa 7 a fost modificată de Punctul 15, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )
   +  Anexa 8la procedură JUDEŢUL ……………………………..UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.........................................................Nr. .............../........................
  Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor
  Subsemnatul, ..........................................., în calitate de reprezentant legal al municipiului/oraşului/comunei ………………, având în vedere Contractul de finanţare nr. ...........….. din data de ................, încheiat între .................................... şi ..............................., precum şi Contractul de achiziţie publică nr. ................................ din data de ........................., încheiat între ..................... şi ....................., solicit efectuarea transferului sumei de ............................. în contul ...................................., deschis la .................................................................. .Suma de ................................ lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ............................. în perioada ....................................., ce au fost recepţionate de OCPI ......................................... prin PVR tehnic nr. ................... din data ................ şi acceptate ca fiind în deplină concordanţă cu prevederile contractului de achiziţie publică prin PVR servicii nr. ..................... din data de ........................... . Anexăm prezentei în copie conformă cu originalul următoarele documente:a) PVR tehnic nr. ......................... din data .........................; b) PVR servicii nr. ............................ din data ........................; c) Factura nr. ....................... din data ....................., avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza «Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor» şi cu viza «Bun de plată». (la 24-03-2017, Anexa 8 a fost modificată de Punctul 16, ARTICOL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 )
  ----