HOTĂRÂRE nr. 876 din 1 august 2007pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 15 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Constituie contravenţii la regimul construcţiilor de nave şi înmatriculării navelor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) construcţia, reconstrucţia, modificarea, transformarea, reparaţia sau dezmembrarea, totală sau parţială a navelor, precum şi efectuarea lucrărilor de reparaţii supuse autorizării fără a deţine autorizaţia necesară, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;b) construcţia, reconstrucţia, modificarea, transformarea, reparaţia sau dezmembrarea navelor cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic ori a lucrărilor de reparaţie autorizate, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;c) nerespectarea obligaţiei de a transcrie contractul de construcţie în registrul de evidenţă a navelor în construcţie în termen de 15 zile de la începerea construcţiei unei nave, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;d) nerespectarea de către proprietarul unei nave a obligaţiei de a înmatricula nava sau de a notifica Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, privind orice modificări referitoare la situaţia juridică ce schimbă datele iniţiale de înmatriculare a navei ori din actul de naţionalitate al navei, în termen de 15 zile, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;e) nedeclararea în termen de 15 zile a pierderii, distrugerii sau deteriorarea de către proprietar ori operator a actului de naţionalitate al navei, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;f) nedepunerea la căpitănia portului de înmatriculare a actului de naţionalitate de către proprietar ori operator, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de suspendare sau retragere a dreptului de arborare a pavilionului român, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;g) exploatarea unei nave de către o persoană fizică sau juridică care nu are transcris şi făcut public acest drept, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;h) netransmiterea la ANR de către proprietarul sau operatorul navei a modificărilor privitoare la Registrul sinoptic permanent în maximum 3 luni de la data apariţiei acestora, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 2Constituie contravenţii la regimul siguranţei navigaţiei următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) exploatarea în scopuri comerciale a unei nave care deţine permis provizoriu de navigaţie pentru probe, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;b) exploatarea în scopuri comerciale a ambarcaţiunilor de agrement, cu excepţia celor autorizate în acest sens, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) ridicarea pe cală sau doc ori lansarea la apă a unei nave în afara şantierului naval ori în alte locuri decât cele aprobate, fără aprobarea ANR, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;d) exploatarea de către proprietar ori operator a unei nave care nu are înscris în condiţiile legii numele, numărul de identificare sau portul de înmatriculare, ori acesta nu este vizibil, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;e) folosirea de către proprietar sau operator a unui nume, număr de identificare sau port de înmatriculare, care nu a fost aprobat de autoritatea competentă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;f) exploatarea unei nave cu mijloace de salvare care nu are înscris numele sau numărul de identificare al acesteia, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;g) neînscrierea pe corpul unei nave a scărilor de pescaj, a mărcilor de bord liber sau înscrierea acestora în alte locuri decât cele stabilite, precum şi întreţinerea lor necorespunzătoare, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;h) exploatarea unei nave care nu are la bord actele, documentele şi/sau certificatele obligatorii corespunzătoare tipului de navă ori acestea nu mai sunt valabile, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Excepţie fac navele ale căror acte, certificate şi documente şi-au pierdut valabilitatea în timp ce nava se află în voiaj sau navele care au întreprins demersurile necesare prelungirii acestora;i) lipsa de la bordul navei a materialelor şi instalaţiilor corespunzătoare menţinerii vitalităţii navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;j) lipsa de la bordul navei a mijloacelor de stins incendiul corespunzătoare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;k) lipsa de la bordul navei a mijloacelor de salvare corespunzătoare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;l) lipsa de la bordul navei a registrelor ori a documentelor privind evidenţa activităţilor ce se desfăşoară la bord, cu excepţia celor prevăzute la lit. bb), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; (la 20-12-2009, Litera l) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) m) utilizarea documentelor privind evidenţa activităţilor ce se desfăşoară la bordul navei fără a fi numerotate, sigilate şi parafate, după caz, ori păstrarea lor în condiţii necorespunzătoare şi în termenul prevăzut de lege, precum şi necompletarea lor la zi, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;n) încărcarea unei nave la un pescaj mai mare decât cel prevăzut în documentele navei sau cel permis de condiţiile de navigaţie, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;o) transportul de mărfuri şi cereale în vrac la bordul navei fără respectarea condiţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;p) nerespectarea de către comandant sau de către conducător a cerinţelor şi a procedurilor pentru încărcarea, descărcarea şi buncherarea în siguranţă a navelor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 20-12-2009, Litera p) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) q) manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea necorespunzătoare a mărfurilor periculoase ori toxice la bordul navei, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;r) staţionarea, acostarea sau ancorarea unei nave încărcate cu mărfuri periculoase sau toxice în alte locuri decât cele stabilite pentru acestea, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;s) nerespectarea "Avizelor către navigatori", cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;t) nerespectarea de către comandanţii/conducătorii de nave a regulilor prevăzute în regulamentele de navigaţie, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;u) îmbarcarea la bordul navei a unui număr de persoane mai mare decât cel maxim admis, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;v) îmbarcarea-debarcarea de sau la bordul navei a pasagerilor în alte locuri decât cele special amenajate sau aprobate, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;w) neînscrierea în locurile indicate pe corpul navei de navigaţie interioară a numărului maxim de pasageri permis, a tonajului maxim admis, precum şi a numărului de autovehicule pe care le poate transporta, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;x) depăşirea de către navele de navigaţie interioară a tonajului maxim admis şi a numărului de autovehicule pe care le poate transporta, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;y) navigaţia prin zone nepermise a unei nave, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;z) părăsirea unei nave fără a fi pusă în siguranţă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;aa) operarea unei nave în afara zonelor de navigaţie stabilite prin documentele navei şi/sau actele de stare tehnică, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.bb) lipsa de la bordul navei a registrelor şi a înscrisurilor care evidenţiază activităţile desfăşurate la bordul navei privind protecţia împotriva poluării apelor navigabile, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) cc) conducerea ambarcaţiunii de agrement de către o persoană care se află sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă nu constituie infracţiune, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. În acest caz se aplică şi sancţiunea complementară, respectiv suspendarea certificatului de la o lună la 12 luni, conform reglementărilor în vigoare; (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) dd) conducerea ambarcaţiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de conducător de ambarcaţiune de agrement, dacă nu constituie infracţiune, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) ee) conducerea ambarcaţiunii de agrement de către o persoană care nu posedă certificat de conducător de ambarcaţiune de agrement corespunzător zonei de navigaţie, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 3Constituie contravenţii la regimul siguranţei şi securităţii navelor în porturi, în terminalele de operare şi în apele naţionale navigabile, următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) părăsirea portului, a radei şi/sau a locului de acostare de către comandantul ori de către conducătorul navei fără permisiune de plecare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) netransmiterea în termen de către comandant sau de către conducător, proprietar, operator ori agent a documentelor cerute de legislaţia în vigoare la sosirea şi plecarea navei din port, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;c) nerespectarea de către operatorul terminalului de operare a cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a navelor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;d) operarea unei nave pentru transportul produselor petroliere sau al gazelor lichefiate de către operatorii terminalului, fără permis de operare, sau continuarea operării după terminarea perioadei de supraveghere consemnate în formularul de supraveghere al operării, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 20-12-2009, Litera d) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) e) manipularea şi/sau depozitarea necorespunzătoare de către operatorul terminalului a mărfurilor periculoase ori toxice, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;f) nerespectarea dispoziţiilor regulamentului portuar, cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei;g) asigurarea necorespunzătoare a unei nave, a unui grup de nave sau convoi, acostate ori la ancoră, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;h) legarea unei nave de liniile ferate, de liniile căilor de rulaj ale macaralelor sau de alte instalaţii portuare care nu sunt destinate acestui scop, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;i) operarea navelor în afara limitelor portului fără autorizaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;j) efectuarea de probe sau manevre prin punerea în mişcare a elicei sau a zbaturilor de către navele aflate în port, legate la chei sau la ancoră, fără aprobarea ANR, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;k) punerea în imposibilitate de manevră a unei nave prin scoaterea din funcţiune a instalaţiei de propulsie şi/sau a instalaţiei de guvernare, fără autorizarea prealabilă a ANR, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;l) ancorarea sau acostarea unei nave în alte locuri decât cele stabilite ori semnalizate în acest sens, fără permisiunea prealabilă a ANR, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;m) lucrările efectuate în albia căilor navigabile, în acvatoriile porturilor şi radelor, extracţia de produse de balastieră, inclusiv prin dragaj şi altele asemenea, executate fără avizul ANR ori fără marcajele sau semnalizarea corespunzătoare a zonei de lucru, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;n) instalarea şi construirea de poduri sau instalarea de conducte peste ori sub apele navigabile, fără avizul scris al ANR, precum şi nesemnalizarea acestora conform dispoziţiilor legale, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;o) construirea de garduri, aşezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit în apele naţionale navigabile, precum şi în rade, porturi, canale sau şenale navigabile ori în alte locuri unde acestea pun în pericol siguranţa navigaţiei, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; (la 01-01-2011, Litera p) din Articolul 3 a fost abrogată de Litera b), Articolul 32 din HOTĂRÂREA nr. 811 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 01 septembrie 2010 ) q) folosirea mijloacelor de semnalizare de la bordul navei, în mod nejustificat sau neadecvat regulamentelor de navigaţie, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;r) nerespectarea de către proprietarii, operatorii sau comandanţii/conducătorii de nave a dispoziţiilor date de ANR cu privire la organizarea parcurilor reci şi a iernaticelor, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (la 01-01-2011, Litera s) din Articolul 3 a fost abrogată de Litera b), Articolul 32 din HOTĂRÂREA nr. 811 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 01 septembrie 2010 ) t) efectuarea de către operatorii economici, care desfăşoară activităţi de transport naval pe căile navigabile interioare, de operaţiuni cu mărfurile periculoase, fără supravegherea lor de către consilierii de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 4Constituie contravenţii la regimul prevenirii poluării următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) poluarea apelor naţionale navigabile cu hidrocarburi sau alte substanţe nocive de către nave, cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;b) descărcarea apelor uzate sau aruncarea gunoiului generat la bordul navei în apele naţionale navigabile şi/sau depozitarea acestora în afara locurilor amenajate şi destinate acestui scop, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;c) nepredarea sau predarea parţială a deşeurilor generate la bordul navei şi/sau a reziduurilor de marfă, dacă nava nu este exceptată, cu amendă de la 2.000 lei la 8.000 lei;d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Planul de urgenţă de prevenire a poluării (SOPEP), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;e) stocarea la bordul navei sau predarea deşeurilor generate de navă şi/sau a reziduurilor de marfă neseparate, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;f) netransmiterea de către comandant sau de către conducător, înainte de sosirea navei în port, a notificărilor privind informaţiile referitoare la tipurile şi cantităţile de deşeuri aflate la bord ori transmiterea unor date eronate, precum şi înregistrarea necorespunzătoare a acestora, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.g) poluarea de către nave a atmosferei de deasupra apelor naţionale navigabile ale României, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 5Constituie contravenţii la regimul echipajului minim de siguranţă, a timpului de muncă şi de odihnă următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) neasigurarea cu echipaj minim de siguranţă a navei de către proprietar sau operator, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;b) nerespectarea de către comandant sau de către conducător a normelor privind asigurarea navei cu echipaj minim de siguranţă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;c) neasigurarea cu echipaj pentru serviciul de siguranţă şi supraveghere a navei aflate în staţionare, în iernatic sau scoase din exploatare de către proprietar ori operator, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;d) utilizarea la bordul navei a unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de persoane neautorizate ori a unor tahografe neverificate metrologic sau cu termenul de valabilitate al verificării metrologice expirat, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;e) lipsa de la bordul navei dotate cu tahograf a înregistrărilor tahografului din ultimele 6 luni, cu amendă de la 400 lei la 800 lei;f) lipsa de la bordul navei dotate cu tahograf a foilor de înregistrare a tahografului, cu amendă de la 400 lei la 800 lei;g) neefectuarea anuală a controlului intern de către proprietarul sau operatorul navei cu privire la respectarea de către conducătorii navelor a timpilor de navigaţie, a timpului de întrerupere a navigaţiei şi a perioadelor de odihnă, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;h) nerespectarea la bordul navei a timpilor de navigaţie, a timpilor de întrerupere a navigaţiei şi a perioadelor de odihnă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;i) neutilizarea la bordul navei a tahografelor, a foilor de înregistrare, a cartelei conducătorului navei ori folosirea defectuoasă a acestora, în situaţia în care este obligatorie folosirea lor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;j) nerespectarea la bordul navei de navigaţie pe ape interioare a modului de exploatare şi a regulilor privind schimbarea modului de exploatare (A1, A2, B) conform normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;k) neînscrierea în jurnalul de bord a modului de exploatare a unei nave (A1, A2, B) conform normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară, cu amendă de la 400 lei la 800 lei;l) nedeclararea de către proprietar sau operator a navelor scoase din exploatare ori aflate în parcul rece, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;m) completarea eronată sau neconformă, precum şi necompletarea de către comandantul navei a jurnalului de bord, a carnetului de serviciu sau a atestatului pentru justificarea perioadelor de odihnă conform prevederilor legale în vigoare, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;n) nerespectarea prevederilor privind timpul de lucru şi de odihnă a navigatorilor la bordul navei maritime, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;o) nerespectarea la bordul navei maritime a prevederilor privind:(i) întocmirea şi afişarea programului de lucru şi de odihnă;(ii) ţinerea înregistrărilor orelor zilnice de lucru şi de odihnă ale navigatorilor;(iii) (iii) colective relevante, cu amendă de la 100 lei la 300 lei.  +  Articolul 6Constituie contravenţii la regimul actelor personalului navigant următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) pierderea, distrugerea sau deteriorarea carnetului de marinar ori de serviciu, a documentului de atestare sau a certificatului de competenţă, brevet ori certificat de capacitate, cu amendă de la 50 lei la 100 lei;b) refuzul prezentării carnetului de marinar sau de serviciu ori a documentului de atestare de către personalul navigant reprezentanţilor ANR, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;c) permisiunea comandantului/conducătorului acordată unei persoane de a efectua o atribuţie sau un serviciu la bordul navei, fără a deţine certificatul corespunzător funcţiei pe care o îndeplineşte sau tipului de navă, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;d) lipsa de la bordul navei a documentelor care atestă pregătirea, instruirea, starea de sănătate şi competenţa membrilor echipajului, lipsa unei dispense valabile ori lipsa unei dovezi că s-a solicitat o viză autorităţii competente sau neprezentarea acestora de către comandant la solicitarea autorităţii competente, cu amendă de la 300 la 600 lei;e) angajarea la bordul navei de către proprietar, operator sau comandant a unei persoane care nu deţine un certificat corespunzător funcţiei, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.f) neasigurarea de către formatorii de educaţie, pregătire profesională şi perfecţionare a unui standard de calitate corespunzător şi nerespectarea condiţiilor prevăzute în procesul de aprobare al formelor de pregătire aprobate, potrivit prevederilor legale, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (la 20-12-2009, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 7Constituie contravenţii la regimul înregistrării persoanelor aflate la bordul navelor maritime de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime româneşti următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) lipsa unui sistem pentru înregistrarea informaţiilor despre persoanele aflate la bordul navei în conformitate cu criteriile funcţionale de lizibilitate, disponibilitate, facilitate şi securitate de către proprietar sau operator, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;b) nedesemnarea de către proprietar sau operator a unei persoane de la uscat responsabile pentru păstrarea informaţiilor despre persoanele care s-au îmbarcat la bord, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;c) netransmiterea de către proprietar sau operator autorităţii competente a informaţiilor despre persoanele aflate la bordul navei în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă sau în cazul gestionării consecinţelor unui accident naval, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;d) utilizarea de către proprietar sau operator a unui sistem pentru înregistrarea informaţiilor despre persoanele aflate la bordul navei fără a fi aprobat de autoritatea competentă, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;e) înregistrarea incorectă sau necomunicarea de către proprietar ori operator comandantului, înaintea plecării navei de pasageri, a informaţiilor referitoare la persoanele care au declarat că au nevoie de îngrijiri speciale sau asistenţă în situaţii de urgenţă, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;f) punerea la dispoziţie cu întârziere sau nepunerea la dispoziţie de către proprietar, operator ori comandantul navei autorităţilor desemnate, la solicitarea acestora, a informaţiilor de mai jos, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:(i) numărul persoanelor de la bordul navei de pasageri, numărate înaintea plecării navei;(ii) numele de familie ale persoanelor de la bord, prenumele sau iniţialele, sexul acestora, indicarea categoriei de vârstă, adult, copil ori nou-născut, căreia îi aparţine fiecare persoană, vârsta sau anul naşterii, la solicitarea unui pasager;(iii) necesităţile de îngrijiri speciale sau de asistenţă în situaţii de urgenţă, înregistrate pentru fiecare navă de pasageri care pleacă dintr-un port românesc pentru a efectua un voiaj pe o distanţă mai mare de douăzeci de mile din punctul de plecare.  +  Articolul 8 Abrogat (la 03-11-2010, Articolul 8 a fost abrogat de Alineatul (3), Articolul 36 din HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 6 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 03 noiembrie 2010 )  +  Articolul 9Constituie contravenţii la regimul pilotării navelor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) nerespectarea de către comandantul sau de către conducătorul unei nave care arborează pavilion român şi care solicită asistenţa unui pilot în Marea Nordului, Canalul Englez şi Strâmtoarea Skagerrak a obligaţiei de a se asigura că pilotul posedă certificatul corespunzător zonei respective, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;b) pilotarea unei nave de către o persoană care nu posedă document de atestare/certificat de competenţă corespunzător, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;c) neraportarea sau raportarea eronată către ANR de către pilot a începerii şi terminării manevrei, potrivit prevederilor legale, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; (la 20-12-2009, Litera c) din Articolul 9 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 ) d) neanunţarea ANR de către pilot cu privire la orice deficienţe sau evenimente care pot prejudicia siguranţa navigaţiei, a navei, a portului sau a mediului marin, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;e) nerespectarea locurilor stabilite de ANR pentru îmbarcarea/debarcarea pilotului la/de la navă, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;f) executarea de manevre fără pilot la bord, navigarea fără pilot, precum şi refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;g) nefurnizarea informaţiilor specifice de către pilot comandantului, care au avut sau ar fi putut avea ca rezultat un eveniment de navigaţie, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;h) efectuarea de manevre la o navă fără remorcher sau cu un număr insuficient de remorchere de către pilot, acolo unde remorcajul este obligatoriu, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 10Constituie contravenţii la regimul activităţilor la bordul navei următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) nearborarea la bordul navei a pavilionului naţional şi/sau a pavilionului român, după caz, în apele naţionale navigabile ale României, sau arborarea acestora în stare necorespunzătoare, precum şi neridicarea pavoazului la dispoziţia dată de ANR, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;b) folosirea scărilor şi a schelelor necorespunzătoare pentru accesul la bordul navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;c) lipsa rolurilor de abandon, de incendiu şi de "om la apă" de la bordul navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;d) executarea de lucrări cu foc deschis la bordul navei fără permis de lucru cu foc, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;e) executarea de către un şantier naval, atelier sau echipaj a lucrărilor cu foc deschis la navele petroliere şi la alte tipuri de nave în zone adiacente tancurilor de combustibil şi lubrifianţi şi în compartimentul maşini, pentru care nu există Certificat de Gas Free eliberat de ANR sau de experţi autorizaţi de aceasta, cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei;f) nerespectarea regulilor de încărcare la bordul navei a mărfurilor pe punte, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;g) blocarea ieşirilor de urgenţă sau a sondelor tancurilor de balast şi santină ale navei, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei.  +  Articolul 11Constituie contravenţii la regimul exercitării autorităţii de stat în domeniul transportului naval următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) refuzul de a se supune cercetărilor întreprinse de către ANR sau de a pune la dispoziţia ANR documentele şi datele necesare investigării, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) refuzul de a se supune controlului ANR, cu amendă de la 4.000 lei la 5.000 lei;c) refuzul nejustificat al comandantului/conducătorului unei nave de a executa dispoziţiile ANR şi/sau ale "coordonatorului la faţa locului" desemnat de ANR în acţiunile de căutare şi salvare, intervenţie în caz de poluare sau situaţii de pericol, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;d) nerespectarea dispoziţiilor ANR privind intrarea, navigaţia, staţionarea, operarea şi plecarea în şi din apele naţionale navigabile, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;e) nepredarea la ANR, în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de suspendare sau anulare a documentului de atestare/certificatului de competenţă şi a carnetului de marinar sau de serviciu, după caz, cu amendă de la 100 lei la 500 lei.f) nerespectarea dispoziţiilor date de către ANR în situaţii de urgenţă, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.g) transmiterea de alerte false de pericol, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 12Constituie contravenţie la regimul securităţii navelor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) nerespectarea de către ofiţerii de securitate ai companiei şi navei a obligaţiei de revizuire a planurilor de securitate ale navei, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;b) dezvăluirea sau accesul neautorizat la materialele referitoare la securitatea navelor, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;c) neimplementarea la bordul navei a unei măsuri de securitate în legătură cu care a fost avertizată atunci când nava operează în marea teritorială sau şi-a comunicat intenţia de a intră în marea teritorială, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;d) neefectuarea antrenamentelor de securitate, la bordul navei, cel puţin o dată la 3 luni sau într-un interval de cel mult o săptămână dacă a intervenit o schimbare a echipajului mai mare de 25%, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;e) neefectuarea de exerciţii de securitate de către companie cel puţin o dată într-un an calendaristic, la un interval de cel mult 18 luni între exerciţii, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;f) neasigurarea unui sistem intern de către companie prin care să se asigure că informaţiile de securitate pot fi transmise, la solicitare şi fără întârziere, autorităţii competente cu securitatea maritimă, în orice moment al zilei, cu amendă de la 300 lei la 500 lei.  +  Articolul 12^1Constituie contravenţii la regimul siguranţei şi securităţii navelor şi se sancţionează proprietarul, operatorul sau comandantul navei, potrivit obligaţiilor ce le revin, după cum urmează:a) încălcarea standardelor internaţionale pentru siguranţa şi securitatea navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, stabilite prin PSC, efectuate în porturi străine, după cum urmează:(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficienţe constatate şi înscrise, conform legislaţiei în vigoare, în raportul de inspecţie PSC, corespunzătoare codului de reţinere;(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficienţe constatate şi înscrise în raportul de inspecţie PSC, corespunzătoare codului de reţinere;(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficienţe constatate şi înscrise în raportul de inspecţie PSC, corespunzătoare codului de reţinere;(iv) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei netransmiterea la ANR, în copie, a raportului de inspecţie PSC, atunci când nava a fost reţinută;b) încălcarea standardelor internaţionale pentru siguranţa şi securitatea navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care arborează pavilionul român, stabilite prin controlul statului de pavilion (FSC), după cum urmează:(i) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru maximum 5 deficienţe constatate şi înscrise, conform legislaţiei în vigoare, în raportul de inspecţie FSC, corespunzătoare codului de reţinere;(ii) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei pentru 6 până la 10 deficienţe constatate şi înscrise în raportul de inspecţie FSC, corespunzătoare codului de reţinere;(iii) cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei pentru mai mult de 11 deficienţe constatate şi înscrise în raportul de inspecţie FSC, corespunzătoare codului de reţinere. (la 20-12-2009, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009 )  +  Articolul 13Constituie contravenţie la regimul securităţii facilităţilor portuare următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) lipsa înregistrărilor la zi, specifice controlului accesului auto şi persoane, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;b) lipsa înregistrărilor la zi specifice Sistemului de management al securităţii (SMS), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;c) nedepunerea în termen de 3 luni de la data emiterii sau confirmării anuale a Declaraţiei de conformitate a facilităţii portuare a raportului anual de evaluare de securitate a facilităţii portuare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;d) neanunţarea în termen de 10 zile a schimbării ofiţerului de securitate a facilităţii portuare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;e) neconfirmarea anuală a Declaraţiei de conformitate a unei facilităţi portuare, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;f) neefectuarea de către persoana desemnată a antrenamentelor de securitate la facilităţile portuare cel puţin o dată la 3 luni, cu amendă de la 500 lei la 800 lei;g) neefectuarea de către persoana desemnată a exerciţiilor de securitate cel puţin o dată într-un an calendaristic la un interval de cel mult 18 luni între exerciţii, cu amendă de la 500 lei la 800 lei.  +  Articolul 14(1) încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri se sancţionează cu amendă ca sancţiune principală şi cu una sau mai multe dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute de lege, după caz.(2) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau a avertismentului.  +  Articolul 15(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al ANR, cu excepţia celor prevăzute la art. 13, pentru care este competent personalul împuternicit al administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile.(2) Sancţiunile se aplică contravenienţilor, persoane fizice sau juridice.(3) Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea navei, precum şi în lipsa contravenientului, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic.(4) Contravenienţii persoane juridice achită amenzile la unităţile Trezoreriei Statului sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale", iar contravenienţii persoane fizice achită amenzile la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A., după caz, în contul de venituri al bugetului local 21.35.02.01 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale".(5) Acolo unde fapta contravenţională nu prevede în mod expres persoana care se face vinovată de săvârşirea faptei şi este trecut la modul generic unei nave sau la bordul navei, sancţiunea contravenţională se aplică comandantului navei, care este reprezentantul legal al proprietarului ori operatorului navei.  +  Articolul 16(1) în cazul în care o autoritate competentă a unui alt stat înaintează documente care atestă sau fac dovada sancţionării contravenţionale pentru încălcarea unor reguli la regimul transporturilor navale pe teritoriul statului său de către personalul navigant român, ANR va lua în evidenţă sancţiunile contravenţionale aplicate şi poate decide aplicarea unei/unor sancţiuni disciplinare.(2) în situaţia în care personalul navigant străin săvârşeşte o contravenţie la regimul transporturilor navale în timp ce se află în apele naţionale navigabile, ANR poate înainta documentele care atestă aplicarea unei sancţiuni contravenţionale către autoritatea competentă a statului care a eliberat actele personalului navigant străin.  +  Articolul 17(1) Contravenţiilor prevăzute la art. 1-13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică navelor militare, navelor aflate în proprietatea sau în operarea statului român şi angajate numai în servicii guvernamentale necomerciale, porturilor militare şi în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare.  +  Articolul 18(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 441/1995 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile şi în porturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie1995.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 1 august 2007.Nr. 876.----