HOTĂRÂRE nr. 537 din 8 iulie 2015privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare „Cantacuzino”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015  Notă
  Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017,  Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare „Cantacuzino“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 13 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Institutul Național de Cercetare «Cantacuzino», înființat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației, cu completările ulterioare, este instituție publică, cu personalitate juridică, ce desfășoară activități de interes strategic în domeniul asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației în subordinea Ministerului Sănătății. (la 26-05-2017, Articolul 1 a fost modificat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 357 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 mai 2017 )  +  Articolul 2(1) În vederea realizării obiectului său de activitate și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" poate desfășura următoarele activități:A. Activități de cercetare-dezvoltare în domeniile infecțiilor bacteriene, virale și parazitare și a vectorilor implicați în transmiterea acestora, microbiologie de sănătate publică, biologie celulară și moleculară, imunologie, biotehnologie și genetică microbiană, astfel:a) dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie și imunologie, inclusiv în domeniul biologiei moleculare, biologiei celulare, biotehnologiei și geneticii;b) studiul etiologiei și patogeniei bolilor infecțioase, parazitare și imunitare, al mijloacelor specifice de diagnostic, prevenire și combatere a acestora;c) studiul microorganismelor și al rolului lor în procesele naturale, normale sau patologice și al reacțiilor pe care le provoacă;d) studiul bolilor transmisibile cu potențial de largă propagare: tuberculoză, infecții acute respiratorii, hepatite virale, retrovirusuri, arbovirusuri, enterovirusuri etc., în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică (INSP);e) cercetări în vederea elaborării și evaluării de teste moleculare pentru diagnosticul modern microbiologic, imunologic și imunochimic, inclusiv în scopuri epidemiologice;f) studiul toxicității și eficacității produselor biologice, precum și al metodelor de profilaxie specifică bolilor infecțioase;g) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară și umorală privind mecanismele imunomodulatoare, rolul receptorilor celulari și al funcțiilor celulare prin mediatori, mecanisme moleculare și celulare ale bolilor autoimune și ale imunodeficienței;h) supravegherea ecologică a populațiilor de insecte vectoare și studiul unor agenți biologici și chimici de combatere;i) studiul infecțiilor parazitare cu implicații în sănătatea publică: cercetarea mecanismelor de patogenitate, elaborarea și implementarea directă sau în colaborare cu instituții medicale acreditate a unor tehnici moderne de diagnostic, noi scheme de tratament și profilaxie;j) dezvoltarea modelelor de studiu pe animale de laborator;k) identificarea unor substanțe de origine biologică cu proprietăți terapeutice;l) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei, în vederea realizării unor produse biologice de uz medical;m) elaborarea de strategii, studii de diagnoză și prognoză privind dezvoltarea domeniilor științei și tehnologiei;n) cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică pentru soluționarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe, încheiate în condițiile legii;o) cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică incluzând testare și serii mici pentru situații de urgență și alte preparate cu potențial strategic;p) activități de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetării efectuate din domeniul propriu.B. Activități conexe activității de cercetare-dezvoltare, desfășurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și, după caz, cu autorizarea instituțiilor abilitate, constând în:1. Participare la elaborarea strategiei domeniului;2. Activități de formare, specializare, perfecționare profesională, pregătire profesională practică universitară și pregătire postuniversitară și postdoctorală de specialitate:a) organizarea anuală de cursuri teoretice și practice de microbiologie, imunologie, cu participări naționale și internaționale;b) organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul microbiologiei, imunologiei, epidemiologiei, biotehnologiei etc.;c) perfecționarea personalului științific prin burse, stagii de schimb de experiență etc. în alte instituții de profil, din țară și din străinătate. Sprijinirea afilierii personalului științific din cadrul Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" la societăți științifice naționale și internaționale;d) organizarea de cursuri de formare a specialiștilor europeni în microbiologia de sănătate publică;e) organizarea unui sistem complex de documentare științifică și operativ informatizată, inclusiv accesul la servicii specializate de documentare-informare științifică internațională;f) organizarea și participarea la formarea profesională și la pregătirea postuniversitară și postdoctorală de specialitate în domeniile medicină și farmacie, colaborând cu universitățile de medicină și farmacie, cu alte instituții de învățământ superior, Academia de Științe Medicale, Academia Română, institute medicale cu activitate de cercetare și alte institute naționale de cercetare;3. Activități de asistență tehnico-metodologică și activități de sănătate publică, precum și acordarea de servicii specializate:a) asigurarea funcției de referință în domeniul microbiologiei, acordarea de asistență tehnică și metodologică unităților de profil din rețeaua sanitară, participarea la elaborarea, aplicarea și evaluarea programelor de sănătate publică naționale și internaționale în domeniile specifice activității Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino";b) promovarea afilierii unor centre naționale de referință la organizații și organisme internaționale;c) servicii de consultanță tehnică și metodologică acordate unităților de profil din țară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naționale și internaționale, în domeniile specifice de activitate;d) intervenții operative, la solicitarea Ministerului Sănătății, în situații epidemiologice speciale, prin deplasarea de laboratoare și specialiști;e) asigurarea suportului de laborator de microbiologie pentru Ministerul Sănătății pentru diagnosticul bolilor transmisibile declarate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca Urgențe de Sănătate Publică Internaționale (USPI), în baza RSI 2005;f) participarea la activități de consultanță, expertiză și intervenție în situații de criză, epidemii severe, pandemii;g) elaborarea unui sistem de evaluare a eficienței profesionale, inclusiv control extern de calitate în unitățile de profil din țară, și implementarea tehnică a acestuia;h) instruiri intensive de scurtă durată în domeniul său de activitate;i) participarea laboratoarelor/centrelor de referință din Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" la activitatea rețelelor de supraveghere a bolilor transmisibile ale UE (ECDC - Centrul European de supraveghere și control al bolilor transmisibile) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), inclusiv ca persoane de contact nominalizate de către autoritatea competentă națională (INSP - CNSCBT);j) activitatea de reprezentare a unor laboratoare/centre naționale de referință din Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" drept centre subregionale ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS);4. Activități de editare și tipărire a publicațiilor de specialitate:a) Revista "Romanian Archives of Microbiology and Immunology";b) publicații metodologice și tehnice de specialitate în domeniile de competență ale Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino";5. Participare la realizarea transferului tehnologic;6. Execuție de unicate și serii mici pentru terapie personalizată sub formă de autovaccin și tratamente similare;7. Activități de comerț în concordanță cu obiectul de activitate și legislația specifică aplicabilă;8. Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" colaborează cu instituții internaționale și este membru și activează în cadrul Rețelei internaționale a institutelor Pasteur.(2) Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" poate desfășura, în îndeplinirea și completarea obiectului de activitate, următoarele tipuri de activități:a) dezvoltare, producere și comercializare de reactivi biologici de diagnostic, imunomodulatori, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale etc.;b) creștere de animale de laborator și producere de furaje și produse derivate;c) prestarea de servicii de laborator de specialitate pentru populație și terți;d) prestarea de servicii de laborator de specialitate pentru unități ale Ministerului Sănătății și altor asemenea;e) prestarea de servicii de laborator de control farmaceutic;f) studii și alte servicii pe animale de laborator;g) activități de producție pentru situații speciale, cum ar fi vaccin gripal pandemic cu extindere la nevoi regionale;h) servicii specifice farmaceutice, de la dezvoltare la etape de fabricație.(3) Activitățile principale și secundare desfășurate de Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" sunt clasificate conform Clasificării activităților din economia națională, astfel: activitatea principală este în domeniul "Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie" - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este "Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie" - cod CAEN 7219. Activități secundare: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie - cod CAEN 7211; Creșterea altor animale - cod CAEN 0149; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - cod CAEN 1091; Activități de editare a cărților - cod CAEN 5811; Activități de editare a revistelor și periodicelor - cod CAEN 5814; Fabricarea produselor farmaceutice de bază - cod CAEN 2110; Fabricarea preparatelor farmaceutice - cod CAEN 2120; Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat - cod CAEN 4621; Comerț cu ridicata al animalelor vii - cod CAEN 4623; Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice - cod CAEN 4646; Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - cod CAEN 4773; Învățământ secundar, tehnic sau profesional - cod CAEN 8532; Alte activități referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690; Depozitări - cod CAEN 5210; Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811; Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941; Activități de testări și analize tehnice - cod CAEN 7120.(4) Evidența contabilă a activităților comerciale desfășurate de Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" se realizează în mod distinct față de activitățile de cercetare-dezvoltare cu caracter neeconomic, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activități a veniturilor și cheltuielilor aferente și să se elimine orice posibilitate de subvenționare încrucișată.  +  Articolul 3(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.(2) Veniturile proprii ale Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" se realizează din activități de tipul celor prevăzute la art. 2, activități de închiriere a bunurilor aflate în administrare, participarea la programe și/sau cooperări naționale și internaționale, precum și din alte surse atrase, potrivit legii.(3) Bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" pot fi închiriate, în condițiile legii, cu aprobarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare. Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" are dreptul să rețină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferența de 50% se face venit la bugetul de stat.(4) Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" desfășoară activități proprii de cercetare finanțate prin programul-nucleu în conformitate cu reglementările Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" este de 430.(2) Pentru activități cu caracter sezonier, Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 5(1) Conducerea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" este asigurată de consiliul de administrație și de directorul general.(2) Consiliul de administrație este format din 9 membri, numiți prin decizia președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.(3) Din consiliul de administrație fac parte: directorul general, care este președintele consiliului de administrație, președintele consiliului științific al Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino", un reprezentant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, un reprezentant al ministrului sănătății și 4 specialiști din domeniul de activitate al institutului.(4) Activitatea consiliului de administrație se desfășoară în baza regulamentului propriu de organizare și funcționare avizat de președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.(5) Conducerea executivă a Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" este asigurată de directorul general, având calitatea de ordonator terțiar de credite.(6) Numirea directorului general se face prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică și statul de funcții ale Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino" se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.  +  Articolul 7(1) Orientarea și coordonarea activității tehnico-științifice din Institutul Național de Cercetare "Cantacuzino" sunt asigurate de consiliul științific, format din minimum 5 membri.(2) Consiliul științific se organizează și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administrație.  +  Articolul 8În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se actualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino".  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 15 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, la poziția 18 , sintagma "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie «Cantacuzino» București" se înlocuiește cu sintagma "Institutul Național de Cercetare «Cantacuzino»" și la poziția 30, sintagma "Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie «Cantacuzino» - INCDMIC București" se înlocuiește cu sintagma "Institutul Național de Cercetare «Cantacuzino»".  +  Articolul 11Hotărârea Guvernului nr. 27/2015*) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins: ┌───┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐ │"3.│Institutul Național de │Venituri proprii și subvenții │ │ │Cercetare «Cantacuzino»│acordate de la bugetul de stat"│ └───┴───────────────────────┴───────────────────────────────┘2. La anexa nr. 3b, poziția 43 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației
  și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul sănătății,
  Alin Iulian Tucmeanu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 8 iulie 2015.Nr. 537.-----