LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*)privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009  -------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002,- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 765/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002,- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 7 iulie 2003;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;- Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 10 iulie 2008.- Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2002 privind indexarea cuantumului valorii de referinţă sectorială pentru personalul clerical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, cuantumul valorii de referinţă sectorială pentru personalul clerical a fost indexat.  +  Articolul 1 (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizează anual de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, pe baza propunerilor unităţilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop.  +  Articolul 2 (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. 1. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial; b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 2; c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3. (2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majoră anual prin legea bugetului de stat. (3) Indemnizaţiile şi cuantumul sprijinului lunar la salarizare, care se alocă de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt în sumă brută şi sunt impozabile, potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3. (2) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi**).---------- Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. 3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat. (4) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale. (5) Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (1) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2). (6) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. (1), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional. (7) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor.  +  Articolul 4Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, la propunerea cultelor recunoscute.  +  Articolul 5De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.  +  Articolul 6 (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare. (4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 6 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993*) privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare.-------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001.- Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002.  +  Articolul 8Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi.  +  Articolul 9Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.  +  Articolul 10Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi altor organe abilitate de lege.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 12Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi**), la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.-------- Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1 INDEMNIZAŢIILEpersonalului din conducerea cultelorrecunoscute şi a unităţilor centrale de cult,asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică
  Nr. crt. Funcţia Numărul maxim de posturi Indemnizaţia lunară - lei -
  1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 8.357
  2. Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Româno-Catolică 11 7.698
  3. Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte) 16 7.244
  4. Episcop, episcop-vicar patriarhal 39 6.629
  5. Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 6.342
   +  Anexa 2 Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică
  Nr. crt. Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
  1. Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 40 ani
  2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ între 22 şi 25 ani
  3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 715 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 10 şi 14 ani
  4. Stareţ, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 2 şi 6 ani
   +  Anexa 3 Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România
  Nr. crt. Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
  Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor,oficiant de cult 15.237
  1. Cu studii superioare: 10.957 Profesor cu studii superioare
  1.1. gradul I 3.018 gradul didactic I
  1.2. gradul II 3.238 gradul didactic II
  1.3. definitiv 2.440 definitiv
  1.4. debutant 2.261 debutant
  2. Cu studii medii: 4.280 Învăţător, educator, maistru-instructor cu studii medii
  2.1. gradul I 663 gradul didactic I
  2.2. gradul II 783 gradul didactic II
  2.3. definitiv 1.690 definitiv
  2.4. debutant 1.144 debutant
  NOTĂ:Sprijinul lunar la salarizarea personalului clerical se determină, în condiţiile prezentei legi, pe tranşe de vechime în activitatea clericală, în mod corespunzător cu salariile de bază ale cadrelor didactice astfel cum sunt stabilite prin lege, pe tranşe de vechime.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 142/1999 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:"Art. II. - De drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului poate beneficia, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi personalul clerical care a intrat sub incidenţa prevederilor art. 1 alin. (3) din aceeaşi lege şi care nu a beneficiat de sprijinul statului pentru salarizarea clerului.";- art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:"Art. III. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 martie 2002. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abrogă art. I pct. 2^2 şi 2^3 şi art. I^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002.";- art. II din Legea nr. 132/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:"Art. II. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, în urma consultării cu cultele religioase, va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului*), modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.";-------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.617/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 decembrie 2008.- art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:"Art. II. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009."------