DECIZIE nr. 2.667 din 15 octombrie 2014pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 24 octombrie 2014  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 65 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 15 octombrie 2014.Nr. 2.667.  +  AnexăCONTRACT-CADRUde vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţacentralizată pentru serviciul universalNr. ......... din ..........Între:........, cu sediul în ......., adresa ......, judeţul ....., cod poştal ......, telefon ........, fax ......., cod fiscal .........., înmatriculat în registrul comerţului la nr. ....., cont de virament nr. ....., deschis la ....., titular al licenţei ANRE nr. ......., reprezentat legal prin ........, având calitatea de vânzător, pe de o parte,şi........, cu sediul în ......., adresa ......, judeţul ....., cod poştal ......, telefon ........, fax ......., cod fiscal .........., înmatriculat în registrul comerţului la nr. ....., cont de virament nr. ....., deschis la ....., titular al licenţei ANRE nr. ......., desemnat ca furnizor de ultimă instanţă prin ......., reprezentat legal prin ..........., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,denumite colectiv în cele ce urmează "părţile" şi individual "partea", se încheie prezentul contract (denumit în continuare "contract"), în conformitate cu tranzacţiile bilaterale dintre părţi pe piaţa centralizată pentru serviciul universal.Terminologie  +  Articolul 1Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1.Interpretări  +  Articolul 2În afară de cazul în care contextul impune o altă interpretare, în prezentul contract:a) sensul cuvintelor la singular este valabil şi la plural;b) referirile la oricare dintre părţi vor însemna şi vor include orice referire la acea parte, succesorii în drepturi sau reprezentanţii ei legali, după caz, precum şi cesionarii acesteia;c) părţile nu vor afecta structura sau interpretarea textului contractului.Obiectul contractului  +  Articolul 3(1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către vânzător şi cumpărarea de către cumpărător, în vederea furnizării către clienţii săi finali care beneficiază de serviciul universal, a cantităţilor de energie electrică tranzacţionate prin intermediul pieţei centralizate pentru serviciul universal.(2) Cantităţile contractate sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar preţurile din contract sunt prevăzute în anexa nr. 3, fiind stabilite în conformitate cu datele publicate/comunicate de OPCSU în urma desfăşurării licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe PCSU.Condiţiile de desfăşurare a vânzării/cumpărării  +  Articolul 4(1) Cantităţile contractate prevăzute în anexa nr. 2 sunt ferme pentru ambele părţi, vânzătorul asumându-şi obligaţia de a vinde cumpărătorului cantităţile contractate, în zilele/intervalele orare caracteristice acestora din perioada de livrare prevăzută în anexa nr. 2, iar cumpărătorul asumându-şi obligaţia de a le cumpăra la preţurile din contract prevăzute în anexa nr. 3.(2) Preţurile din contract prevăzute în anexa nr. 3 includ componenta tarifului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (Tg) şi sunt ferme pentru ambele părţi.  +  Articolul 5Clauzele prezentului contract referitoare la obligaţiile vânzătorului de a vinde cantităţile contractate la preţurile din contract corespunzătoare nu exonerează vânzătorul de obligaţia de a respecta strict dispoziţiile OTS, date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 6Clauzele prezentului contract referitoare la obligaţiile cumpărătorului de a cumpăra cantităţile contractate la preţurile din contract corespunzătoare nu exonerează cumpărătorul de obligaţia de a respecta strict dispoziţiile OTS, date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.  +  Articolul 7(1) Cantitatea de energie electrică tranzacţionată de părţi conform prezentului contract reprezintă schimbul bloc sau face parte din schimbul bloc notificat de fiecare dintre părţi, conform prevederilor Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.(2) În vederea producerii efectelor prezentului contract, fiecare parte se înregistrează în prealabil la OPE ca PRE sau transferă responsabilitatea echilibrării unei alte PRE şi trebuie să notifice la OPE, direct sau indirect, schimburile bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate de părţi conform prezentului contract. Părţile îşi comunică una alteia datele referitoare la PRE care îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru fiecare dintre părţi, aceste date fiind cuprinse în anexa nr. 4 şi actualizate ori de câte ori este cazul.(3) Sumele pe care o parte trebuie să le plătească pentru dezechilibre conform prevederilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, ca urmare a transmiterii de către cealaltă parte a unei notificări fizice incorecte, vor fi plătite de partea care a notificat incorect. Dacă ambele părţi transmit notificări fizice incorecte, penalităţile aferente sunt suportate de ambele părţi.Perioada de valabilitate a contractului  +  Articolul 8(1) Perioada de valabilitate a contractului începe la data de ....... şi încetează la data de .......... .(2) După încetarea perioadei de valabilitate, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile prezentului contract decât pentru punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor părţilor, aşa cum iau naştere din prezentul contract înainte de data încetării acestuia.Facturare şi condiţii de plată  +  Articolul 9Pe întreaga perioadă de livrare, vânzătorul va emite lunar către cumpărător, până la sfârşitul fiecărei luni de livrare, factura cu suma care trebuie plătită de cumpărător pentru luna de livrare respectivă, calculată cu următoarea formulă:V = Σ[Q(i) x p(i) x n(i)],iunde:i = tipul de produs;p(i) = preţul de contract pentru produsul i, conform anexei nr. 3 (lei/MWh);Q(i) = cantitatea orară de contract pentru produsul i, conform anexei nr. 2 (MWh/h);n(i) = numărul de intervale orare din luna de livrare respectivă, caracteristice produsului i (h).  +  Articolul 10Cumpărătorul va plăti integral facturile emise de vânzător conform prezentului contract, nu mai târziu de a 10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii de livrare. În cazul în care termenul-limită de plată (data scadenţei) este o zi nelucrătoare, atunci termenul-limită de plată se amână până la următoarea zi lucrătoare.  +  Articolul 11În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată parţial sau integral de cumpărător, acesta va înainta o contestaţie vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 5 zile lucrătoare de la începutul lunii care urmează lunii de livrare, şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Obiecţiile formulate de cumpărător se vor soluţiona pe cale amiabilă de către părţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii contestaţiei de către cumpărător. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească ca fiind datorate de cumpărător, acesta va plăti, pe lângă suma datorată, o dobândă penalizatoare calculată conform prevederilor art. 13.  +  Articolul 12Factura se consideră achitată de către cumpărător în funcţie de modalitatea de plată convenită de părţi (la data înregistrării plăţii în contul vânzătorului, la data preluării cecului de către vânzător, la data intrării numerarului în casieria vânzătorului etc.).  +  Articolul 13(1) Neachitarea facturii de către cumpărător până la data scadenţei stabilite conform prevederilor art. 10 atrage plata unei dobânzi penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, calculată prin aplicarea, la suma neachitată în termen, a unui procent egal cu cel aplicat la calculul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat.(2) Sumele corespunzătoare dobânzilor penalizatoare se datorează de către cumpărător vânzătorului începând cu prima zi după data scadenţei şi până la data achitării integrale a obligaţiilor de plată (exclusiv).(3) Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.Executarea garanţiei financiare de bună execuţie (la 19-05-2017, Secțiunea Executarea garanţiei financiare de bună execuţie a fost introdusă de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )  +  Articolul 13^1Cumpărătorul are dreptul să execute garanţia financiară de bună execuţie, în cazul în care vânzătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (2), pentru trei (3) zile într-o perioadă de treizeci (30) de zile. (la 19-05-2017, Articolul 13^1 a fost introdus de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 14Vânzătorul are următoarele drepturi:a) să încaseze, conform termenelor stabilite în prezentul contract, contravaloarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;b) să factureze cumpărătorului şi să încaseze dobânzile penalizatoare stabilite conform prezentului contract.  +  Articolul 15Vânzătorul are următoarele obligaţii:a) să deţină şi să menţină în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului licenţa de producere/furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia;b) să comunice în scris cumpărătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii prezentului contract;c) să notifice la OPE schimburile bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;d) să factureze cumpărătorului cantităţile contractate la preţurile din contract;e) să răspundă la contestaţiile formulate de cumpărător împotriva unei sume facturate, în vederea soluţionării pe cale amiabilă a obiecţiilor formulate în termenul prevăzut la art. 11; să achite sumele pe care cumpărătorul trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către vânzător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;f) să completeze cu datele publicate/comunicate de OPCSU în urma desfăşurării licitaţiilor pe PCSU, să semneze şi să transmită spre semnare cumpărătorului contractul sau, după caz, actele adiţionale la contract, cu respectarea termenelor prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;g) să notifice OPCSU semnarea prezentului contract sau, după caz, a actelor adiţionale la contract prevăzute la lit. f).  +  Articolul 16Cumpărătorul are următoarele drepturi:a) să primească de la vânzător facturile pentru cantităţile contractate, la preţurile din contract corespunzătoare;b) să solicite vânzătorului achitarea sumelor pe care trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către vânzător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;c) să conteste o sumă facturată de către vânzător, pe baza unei note explicative cuprinzând obiecţiile formulate, în termenul prevăzut la art. 11.d) să execute garanţia financiară de bună execuţie şi să încaseze contravaloarea acesteia. (la 19-05-2017, Articolul 16 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )  +  Articolul 17Cumpărătorul are următoarele obligaţii:a) să deţină şi să menţină în vigoare pe perioada de valabilitate a contractului licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia, precum şi ale reglementărilor prin care a fost desemnat ca FUI;b) să notifice la OPE schimburile bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract;c) să achite integral facturile emise de vânzător pentru contravaloarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate şi/sau dobânzile penalizatoare datorate în conformitate cu prevederile prezentului contract;d) să comunice în scris vânzătorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii prezentului contract;e) să verifice conformitatea cu datele publicate/comunicate de OPCSU în urma desfăşurării licitaţiilor pe PCSU şi să semneze contractul sau, după caz, actele adiţionale la contract transmise de vânzător, cu respectarea termenelor prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;f) să notifice OPCSU semnarea prezentului contract sau, după caz, a actelor adiţionale la contract menţionate la lit. e).g) să elibereze garanţia financiară de bună execuţie în ziua următoare terminării perioadei contractuale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea ei. (la 19-05-2017, Articolul 17 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )  +  Articolul 18(1) Părţile se obligă să deţină şi să păstreze pe parcursul derulării contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectând în acelaşi timp toate prevederile legale.(2) Părţile se obligă să asigure accesul terţilor, conform legii, cu păstrarea/respectarea confidenţialităţii conform prevederilor art. 21, la toate informaţiile, documentaţiile sau datele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părţi din vina celeilalte părţi vor fi suportate de partea vinovată.  +  Articolul 19Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă, legală, opozabilă în justiţie în termenii prevăzuţi în contract.Încetarea contractului  +  Articolul 20Prezentul contract încetează să îşi producă efectele:a) la expirarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 8;b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea/încetarea valabilităţii licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; partea care se află în una dintre aceste situaţii are obligaţia să notifice celeilalte părţi data apariţiei situaţiei, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să îşi producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei;c) la data intrării în vigoare a unui ordin/decizie ANRE de încetare a aplicării cadrului de reglementare pe baza căruia a fost încheiat prezentul contract.d) prin reziliere de către cumpărător, dacă în termen de 7 zile de la executarea garanţiei financiare de bună execuţie vânzătorul nu a reluat îndeplinirea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (2), cu excepţia situaţiilor în care, în acest interval de timp, vânzătorul a notificat forţa majoră; (la 19-05-2017, Articolul 20 a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) e) prin reziliere de către cumpărător, dacă, după executarea garanţiei financiare de bună execuţie şi reluarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, vânzătorul se găseşte din nou în situaţia de neîndeplinire timp de 3 zile a obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (2); (la 19-05-2017, Articolul 20 a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) f) prin reziliere de către vânzător, dacă cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a facturii în termen de 10 zile de la scadenţa acesteia; (la 19-05-2017, Articolul 20 a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) g) prin denunţare unilaterală de oricare dintre părţi, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (5). (la 19-05-2017, Articolul 20 a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) Confidenţialitatea  +  Articolul 21(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor şi datelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unui terţ, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;b) informaţiile care au fost făcute publice anterior încheierii prezentului contract;c) informaţiile solicitate de OTS în conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electrică.(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.Forţa majoră  +  Articolul 22(1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor ce decurg din prezentul contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore, definită la art. 1.351 alin. (2) din Codul civil.(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea ulterioară a organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră şi cu estimarea duratei după care aceasta îşi încetează efectele.(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare în termenul prevăzut la alin. (2) nu înlătură efectul exonerator de răspundere al forţei majore, dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părţi ca urmare a necomunicării.(4) Perioada de forţă majoră încetează atunci când partea care a emis notificarea conform alin. (2) emite o nouă notificare prin care anunţă că este capabilă să îşi îndeplinească din nou toate obligaţiile ce îi revin prin prezentul contract.(5) În cazul în care perioada de forţă majoră se prelungeşte pentru mai mult de treizeci (30) de zile consecutive, partea care a primit notificarea de forţă majoră poate denunţa unilateral contractul cu obligaţia de a comunica acest lucru, în scris, celeilalte părţi. (la 19-05-2017, Articolul 22 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) Litigii  +  Articolul 23Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.  +  Articolul 24Părţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă sau prin intermediul Comisiei de soluţionare a disputelor pe piaţa de energie electrică, numită prin decizie a preşedintelui ANRE, să fie deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.Cesiunea contractului  +  Articolul 25(1) Niciuna dintre părţi nu poate cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract fără obţinerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părţi.(2) În cazul cesiunii contractului de către vânzător, cesionarul are obligaţia constituirii garanţiei financiare de bună execuţie conform reglementărilor aplicabile, anterior datei de la care cesiunea devine efectivă. A doua zi după ce cesiunea devine efectivă, cumpărătorul are obligaţia să elibereze garanţia financiară de bună execuţie constituită de cedent, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru executarea ei. (la 19-05-2017, Articolul 25 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) Procedura de derulare a contractului  +  Articolul 26Prevederile specifice convenite de părţi privind procedura de derulare a contractului sunt cuprinse în anexa nr. 5 şi vor fi actualizate ori de câte ori este cazul.  +  Articolul 27Orice documentaţie, notificare, punere în întârziere sau solicitare cerută sau autorizată prin prezentul contract va fi transmisă în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau va fi înmânată personal destinatarului. În cazul transmiterii prin fax documentul în original se transmite şi prin poştă, cu confirmare de primire.  +  Articolul 28Orice documentaţie, notificare, punere în întârziere sau solicitare va fi considerată primită de către destinatar:a) la momentul predării, dacă este înmânată personal destinatarului, caz în care este necesară înregistrarea la destinatar a documentelor sau obţinerea semnăturii de primire din partea reprezentantului destinatarului;b) la data confirmării primirii, dacă transmiterea s-a făcut prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;c) la data confirmării transmiterii prin fax, în cazul transmiterii prin fax.Dispoziţii finale  +  Articolul 29(1) Prezentul contract şi toate obligaţiile părţilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate şi sub toate aspectele legislaţiei româneşti.(2) Limba care guvernează prezentul contract este limba română.  +  Articolul 30Dacă printr-un act normativ sunt prevăzute dispoziţii contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părţile au obligaţia preluării acestora şi modificării/completării în consecinţă prin act adiţional a prezentului contract.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.Prezentul contract a fost încheiat la data de ........, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.SEMNĂTURI:Reprezentantul legal al vânzătoruluiReprezentantul legal al cumpărătorului  +  Anexa 1la contractTERMINOLOGIE┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ANRE │Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul││ │Energiei │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Garanţie financiară de bună │Document de garanţie emis de o bancă din România ││execuţie                    │agreată de cumpărător, constând în sume de bani  ││                            │şi/sau instrumente financiare (scrisoare de      ││                            │garanţie bancară, garanţii de plată, bilete la   ││                            │ordin avalizate de o bancă comercială etc.)      ││                            │constituite în favoarea cumpărătorului de către  ││                            │vânzător conform reglementărilor aplicabile      │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Furnizor de ultimă instanţă │Furnizor desemnat de ANRE pentru a presta ││(FUI) │serviciul universal de furnizare în condiţii ││ │specifice reglementate │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Parte responsabilă cu │Titular de licenţă care a fost înregistrat de ││echilibrarea (PRE) │operatorul de transport şi de sistem ca parte ││ │responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu ││ │prevederile Codului comercial al pieţei angro de ││ │energie electrică; o PRE îşi poate asuma, ││ │de asemenea, responsabilitatea echilibrării ││ │pentru alţi titulari de licenţă │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Piaţa de echilibrare (PE) │Piaţa centralizată organizată şi administrată de ││ │OPE pentru colectarea ofertelor de livrare a ││ │energiei de echilibrare transmise de ││ │participanţii la piaţa de echilibrare şi ││ │utilizarea lor pentru a asigura siguranţa şi ││ │stabilitatea în funcţionare a Sistemului ││ │electroenergetic naţional şi pentru a rezolva ││ │restricţiile de reţea │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Piaţa centralizată pentru │Componentă a pieţei centralizate de energie ││serviciul universal (PCSU) │electrică, administrată de OPCSU, care ││ │funcţionează pe baza unui mecanism de licitaţii ││ │simultane cu preţ descrescător, şi este destinată││ │achiziţionării energiei electrice necesare pentru││ │acoperirea consumului clienţilor finali care ││ │beneficiază de serviciul universal │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Operatorul de transport şi │Compania Naţională de Transport al Energiei ││de sistem (OTS) │Electrice "Transelectrica" - S.A. │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Operatorul pieţei de │Persoană juridică ce asigură organizarea şi ││echilibrare (OPE) │administrarea pieţei de echilibrare; această ││ │funcţie este îndeplinită de OTS. │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Operatorul pieţei │Operatorul pieţei de energie electrică, stabilit ││centralizate pentru │conform prevederilor legislaţiei în vigoare, care││serviciul universal (OPCSU) │este responsabil cu organizarea, desfăşurarea şi ││ │închiderea licitaţiilor, transmiterea/publicarea ││ │rezultatelor licitaţiilor şi, după caz, reducerea││ │cantităţilor din ofertele de cumpărare sau ││ │anularea licitaţiilor │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Schimb bloc │Schimb de energie electrică între două părţi ││ │responsabile cu echilibrarea │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Serviciul universal (SU) │Serviciul de furnizare a energiei electrice ││ │garantat clienţilor casnici şi clienţilor ││ │noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50││ │şi o cifră de afaceri anuală şi o valoare totală ││ │a activelor din bilanţul contabil conform ││ │raportărilor fiscale anuale care nu depăşeşte ││ │10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi ││ │preţuri rezonabile, transparente, uşor ││ │comparabile şi nediscriminatorii │└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘ (la 19-05-2017, Tabelul din Anexa 1 a Contractului cadru a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 35 din 17 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 )  +  Anexa 2la contractCANTITĂŢI CONTRACTATE1. Cantitatea totală de energie electrică contractată între părţi este de ................... MWh.2. Cantităţile orare contractate sunt următoarele:┌──────┬───────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Tipul │ Zilele de livrare │Intervalele orare│ Cantitatea orară││produs│ produsului│ din săptămână │ de livrare │ contractată ││ │ │ │ │ [MWh/h] │├──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Bandă │Luni - Duminică │ 0-24 │ │├──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2. │Vârf │ │ │ │├──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3. │Vârf │ │ │ │└──────┴───────────┴──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘3. Perioada de livrare este ........................... .NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se completează de către vânzător, după desfăşurarea unei sesiuni de licitaţie pe PCSU în urma căreia OPCSU a stabilit o tranzacţie bilaterală între părţi, conform datelor publicate/comunicate de OPCSU.SEMNĂTURI:Din partea vânzătoruluiDin partea cumpărătorului  +  Anexa 3la contractPREŢURI DIN CONTRACT1. Preţurile din contract, stabilite pentru fiecare tip de produs, sunt:┌──────┬───────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Tipul │ Zilele de livrare │Intervalele orare│ Preţul din ││produs│ produsului│ din săptămână │ de livrare │ contract ││ │ │ │ │ [lei/MWh] │├──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Bandă │Luni - Duminică │ 0-24 │ │├──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2. │Vârf │ │ │ │├──────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3. │Vârf │ │ │ │└──────┴───────────┴──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘2. Preţurile din contract nu includ TVA.NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se completează de către vânzător, după desfăşurarea unei sesiuni de licitaţie pe PCSU în urma căreia OPCSU a stabilit o tranzacţie bilaterală între părţi, conform datelor publicate/comunicate de OPCSU.SEMNĂTURI:Din partea vânzătoruluiDin partea cumpărătorului  +  Anexa 4la contractDate referitoare la partea responsabilă cu echilibrarea (PRE)Pentru vânzător:- denumirea PRE .....................................................- codul PRE .........................................................- persoane de contact, adresa de e-mail şi nr. de telefonPentru cumpărător:- denumirea PRE .....................................................- codul PRE .........................................................- persoane de contact, adresa de e-mail şi nr. de telefon.....................................................................  +  Anexa 5la contractPrevederi specifice privind procedura de derulare a contractului1. Persoana de contact din partea vânzătorului:2. Persoana de contact din partea cumpărătorului:3. Căile de comunicare convenite:4. Termene privind transmiterea datelor specifice între părţi, precum şi între părţi şi autorităţile desemnate prin lege sau reglementări să le primească:5. Prevederi convenite referitoare la achitarea de către vânzător a sumelor pe care cumpărătorul trebuie să le plătească pentru dezechilibre, ca urmare a transmiterii de către vânzător a unei notificări fizice incorecte a schimburilor bloc corespunzătoare cantităţilor de energie electrică tranzacţionate conform prezentului contract:6. Modalităţi de plată convenite:................................................................NOTĂ:Conţinutul acestei anexe se completează conform înţelegerii părţilor.--------