LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*)privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015  Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 52/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011 şi a mai fost modificată şi completată prin:– Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 20 octombrie 2013;– Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2015.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) zilier - persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;d) activităţi cu caracter ocazional - activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.(2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) şi o);b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p)-s);c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);d) instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.  +  Articolul 3(1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.(2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţilor de către zilieri  +  Articolul 4(1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.(2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.(3) Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (la 22-05-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.  +  Articolul 5(1) Beneficiarul are următoarele drepturi:a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.(2) Beneficiarul are următoarele obligaţii:a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-05-2017, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (3) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 6Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.  +  Articolul 7(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.(1^1) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor şi cabalinelor, Registrul de evidenţă a zilierilor prevăzut la alin. (1) se întocmeşte săptămânal. (la 22-05-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 105 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 19 mai 2017 ) (2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.(3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 9(1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.  +  Articolul 10În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.  +  Articolul 11(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2).(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.(3) Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.  +  Articolul 12(1) Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.(2) Beneficiarul care foloseşte minori în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de muncă.  +  Articolul 13(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811;e) recuperarea materialelor - grupa 383;f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;h) publicitate - grupa 731;i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - clasa 7219;k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140;o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;r) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;s) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312;ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.(2) Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Răspunderea contravenţională  +  Articolul 14(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) şi art. 8 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;d) încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;e) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;f) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 15(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) se realizează de către inspectorii de muncă.(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.  +  Articolul 17În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*). Notă
  *) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 831/600/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
   +  Anexa 1Registrul de evidenţă a zilierilor- model -Beneficiar ...............................CUI .........................................Cod CAEN .............................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Remuneraţia brută convenită;B - Remuneraţia netă plătită;C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;D - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului*);E - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri. Notă
  *) A se vedea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.
  *Font 7*┌────┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬───────┬───┬───┬───┬───┬───┐│Nr. │ Data de │Numele şi │ Actul de │Semnătura zilierului│Semnătura zilierului │Domeniul de │Nr. de │ A │ B │ C │ D │ E ││crt.│desfăşurare │prenumele │identitate│pentru asumarea pe │la începerea activităţii│activitate │ ore │ │ │ │ │ ││ │a activităţii│zilierului│ şi CNP │propria răspundere │ după efectuarea │principal sau│lucrate│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │că starea sănătăţii │instruirii în domeniul │secundar; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ sale îi permite │securităţii şi sănătăţii│locul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ desfăşurarea │ în muncă │executării │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ activităţii │ │activităţii │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │13 │└────┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┘
   +  Anexa 2INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa Registrului de evidenţă a zilierilor1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.5. În coloana nr. 2 - Data de desfăşurare a activităţii - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.6. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate şi CNP - se vor trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii.9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii - se vor trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.12. În coloana nr. 9 - Remuneraţia brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.13. În coloana nr. 10 - Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.16. În coloana nr. 13 - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.----