ORDIN nr. 3.698 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 86, 88, 89, 90, art. 91 alin. (4) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (la 01-02-2017, Formula introductivă a actului normativ a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 210 din 13 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017 ) în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 3;d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 4;e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 5;f) Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzută în anexa nr. 6;g) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 7;h) Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzută în anexa nr. 8;i) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 9;j) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzută în anexa nr. 10;k) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzută în anexa nr. 11.l) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevăzută în anexa nr. 11^1. (la 14-11-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.249 din 3 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016 )  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:a) taxa pe valoarea adăugată;b) impozitul pe profit;c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;d) accizele;e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;j) contribuţia de asigurări sociale;k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;m) redevenţele miniere;n) redevenţele petroliere;o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale; (la 09-02-2017, Litera s) din Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 511 din 19 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 09 februarie 2017 ) ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.t) impozit specific unor activităţi. (la 09-02-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 511 din 19 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 09 februarie 2017 )  +  Articolul 5Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) "Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 14 octombrie 2011;b) art. 1 lit. a), instrucţiunile de completare a formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)", cod MFP 14.13.01.10.11/n., prevăzute în anexa nr. 5 şi pct. I din anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010;c) articolele 1 şi 2 şi pct. 1 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012.  +  Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ştefan Diaconu
  Bucureşti, 17 decembrie 2015.Nr. 3.698.  +  Anexa ANEXE 17/12/2015------