ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016  Având în vedere necesitatea unei mai bune gestionări a relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale la care România este membru, cu scopul identificării de proiecte viabile şi atragerii unui volum mai mare de resurse,ţinând cont că extinderea accesului la finanţare, reducerea disparităţilor regionale şi creşterea competitivităţii sectorului privat sunt principalii piloni cuprinşi în strategia de ţară a Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru România,având în vedere că implicarea BERD în România este una consistentă şi cu potenţial de creştere a portofoliului semnificativ, atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public,având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2017 ar urma să intre în vigoare dispoziţiile art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor,reţinându-se imposibilitatea finalizării până la acest moment a procesului de preluare a atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, luându-se în considerare necesitatea adoptării unui plan care să cuprindă toate măsurile legislative şi tehnice menite să asigure premisele organizării şi administrării în condiţii optime a bugetului instanţelor de judecată,având în vedere necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare a bugetului, respectiv a execuţiei corespunzătoare a acestuia,în considerarea faptului că în lipsa acestei măsuri intrarea în vigoare a art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va genera serioase disfuncţionalităţi în activitatea de stabilire şi administrare a bugetului aferent instanţelor judecătoreşti pentru anul 2017, activitatea de elaborare a acestui buget fiind deja în curs de derulare sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, reglementarea acestei situaţii urgente şi extraordinare nu poate fi amânată.Ţinând cont de imperativul asanării cadrului legislativ care reglementează funcţionarea unor instituţii publice, în lipsa căreia se pot produce prejudicii grave patrimoniului public, precum şi de numeroasele probleme şi deficienţe de ordin administrativ şi juridic identificate de Administraţia Prezidenţială la Muzeul Naţional Cotroceni, constatate inclusiv în rapoartele Curţii de Conturi din anii anteriori,având în vedere necesitatea creării unei baze legale pentru stabilirea unor principii generale şi a unui cadru unitar în care să se desfăşoare procesul de recrutare a personalului încadrat în afara organigramei şi a numărului total de posturi, angajat în instituţiile/autorităţile publice cu contract de muncă pe perioadă determinată, necesar activităţilor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de către instituţiile/autorităţile publice,reţinându-se necesitatea consolidării sistemului de management şi control la nivelul autorităţilor de management pentru Programul operaţional Capital uman, în scopul realizării unei abordări unitare în realizarea funcţiilor autorităţilor de management, atât la nivel central, cât şi la nivel regional, ţinând cont de faptul ca organismele intermediare exercită doar funcţii delegate, unităţile preluate în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene nu vor fi organisme intermediare pentru Programul operaţional Capital uman,având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene definitivează fluxurile şi structurile pentru acreditarea autorităţilor de management, situaţie a cărei întârziere în reglementare este de natură să determine imposibilitatea finalizării proceselor de evaluare a proiectelor şi de aprobare a finanţărilor,luându-se în considerare că obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice sunt realizate pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României în vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării coeziunii sociale şi reducerii disparităţilor economice şi sociale dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene,constatându-se că, până în prezent, aplicarea neunitară a unor condiţii de contract pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri publice a condus la abordări deficitare în sistemul de management tehnico-financiar, cu următoarele efecte negative:– întârzieri în procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, indivizibil legate de calitatea slabă a documentaţiilor;– blocaje majore în derularea contractelor de lucrări, ca urmare a disputelor/litigiilor între părţile contractante şi, de cele mai multe ori, cu impact financiar asupra bugetului de stat şi asupra absorbţiei fondurilor nerambursabile;– ineficienţa utilizării fondurilor publice prin costurile suplimentare rezultate din dispute/litigii între părţile contractante;– ineficienţa instituţională, procedurală şi tehnico-financiară în gestionarea contractelor de lucrări;– calitatea slabă şi neconformităţile în execuţia obiectivelor de investiţii;– alterarea drepturilor şi/sau obligaţiilor operatorilor economici prin condiţiile de contract, cu consecinţe negative asupra actului de atribuire a contractelor şi a implementării contractelor de lucrări.Concluzionând că, în totalitatea lor, cele de mai sus reprezintă deficienţe sistemice ce au impietat asupra absorbţiei fondurilor europene, dar şi asupra bugetului de stat prin cheltuirea unor sume suplimentare,având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare, reprezentând şi una dintre condiţionalităţile ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, această situaţie fiind una de urgenţă şi în acelaşi timp extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPrin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se aprobă reglementarea etapelor de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/ proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează, total sau parţial, în condiţiile legii, din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Se înfiinţează funcţia de consilier financiar bancar în Ministerul Finanţelor Publice, personal contractual, în vederea asigurării reprezentării României în cadrul Constituentei din care face parte şi România la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu sediul la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.(2) Funcţia de consilier financiar bancar poate fi ocupată prin concurs organizat în condiţiile legii de Ministerul Finanţelor Publice, candidatul admis urmând să fie trimis în străinătate în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Perioada în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.(5) Pe perioada exercitării funcţiei de consilier financiar bancar, persoanei care ocupă această funcţie îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(6) Drepturile salariale pentru funcţia de consilier financiar bancar se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcţia de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(7) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a persoanei prevăzute la alin. (5) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanţelor Publice.(8) Consilierul financiar bancar îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea ministrului finanţelor publice, în calitatea sa de guvernator al României la BERD, şi a directorului supleant în cadrul Constituentei din care face parte România la BERD.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul IVLegea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Compartimentele din structura Administraţiei prezidenţiale, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei prezidenţiale se aprobă de Preşedintele României.2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale este desemnat de Preşedintele României în condiţiile legii.3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Încadrarea, eliberarea/destituirea din funcţie ori desfacerea contractului individual de muncă, precum şi detaşarea în şi din cadrul Administraţiei prezidenţiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administraţia prezidenţială se consideră vechime în specialitate dacă atribuţiile sunt conforme cu studiile deţinute sau cu funcţia din care persoana este detaşată.4. La articolul 8, alineatele (2^1) şi (2^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2^1) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei prezidenţiale.(2^2) Structura organizatorică, atribuţiile, precum şi numărul maxim de posturi ale Muzeului Naţional Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administraţiei prezidenţiale.5. La articolul 8, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins: (2^3) Muzeul Naţional Cotroceni este condus de un director general, ordonator terţiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.  +  Articolul VLegea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VI Abrogat (la 05-05-2017, Articolul VI a fost abrogat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )  +  Articolul VIIDispoziţiile art. VI nu se aplică contractelor de finanţare semnate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul persoanelor încadrate pe baza contractelor individuale pe durată determinată şi tarifele orare sunt cele prevăzute în cererile de finanţare.  +  Articolul VIIIÎn tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016, sintagma „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru Programul operaţional Capital uman“ se va citi „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane“.  +  Articolul IXLa articolul 235 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publică aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. (la 05-05-2017, Alineatul (4) introdus prin Articolul IX a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )  +  Articolul XLa data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 şi 51 bis din 20 ianuarie 2011. (la 05-05-2017, Articolul X a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Secretarul general al Guvernului,
  Florin Marius Tacu
  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Paul Gheorghiu
  Ministrul justiţiei,
  Raluca Alexandra Prună
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Radu Mihaiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  Bogdan Puşcaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Marius Cristian Bădescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 80. ----