HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cu principiile politicii agricole comune, denumite în continuare PAC, şi cu principiile Politicii comune de pescuit, denumite în continuare PCP. (4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este finanţat integral de la bugetul de stat.(5) Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele:a) asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, pentru a garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive;b) creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole, inclusiv prin acţiuni specifice de informare;c) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice;d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale;e) eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare;f) stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea produselor agricole;g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural;h) modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbările climatice;i) dezvoltarea sectorului pescăresc;j) susţinerea cercetării agricole, a informării, consultanţei, extensiei şi a formării profesionale în agricultură;k) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;l) dezvoltarea şi protecţia zonei montane.  +  Articolul 2(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii:a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare;b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate;c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi sectorului pescăresc;e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală - PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit - POP/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime - POPAM;h) de plată, prin structurile subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA.(3) În structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3 În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are, conform prevederilor legale în vigoare, următoarele atribuţii principale:a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, pe principiile PAC/PCP, potrivit reglementărilor în vigoare;b) implementează prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru domeniile specifice;c) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional;d) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;e) asigură compatibilitatea reglementărilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă;f) iniţiază, elaborează şi promovează în vederea adoptării proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;g) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;h) avizează proiectele de acte normative iniţiate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi alte acte normative care au legătură cu domeniul acesteia de activitate;i) iniţiază, elaborează şi aprobă măsuri, proceduri şi norme în domeniul specific, conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale;j) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Uniunii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondului European pentru Pescuit (FEP) şi Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM);k) garantează integritatea contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României;l) asigură, în domeniile sale de activitate, gestionarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;m) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA, FEP, FEADR, FEPAM şi bugetul naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;n) elaborează şi/sau avizează documentaţiile tehnice ale obiectivelor de investiţii specifice domeniului său de activitate;o) evaluează şi înregistrează bunurile din patrimoniul său şi asigură sprijinirea instituţiilor publice din subordine în procedura de înregistrare a bunurilor care se află în administrarea acestora;p) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor rurale, montane şi a celor cu risc de eroziune a solului;q) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate;r) iniţiază, negociază şi asigură, prin împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate, la care România este parte, şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;s) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), intrat în vigoare la data de 29 iunie 2004;ş) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;t) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale;ţ) asigură, în domeniile sale de activitate, relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media;u) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;v) elaborează strategiile în domeniul cercetării şi consultanţei agricole şi avizează tehnic programul naţional de informare, consultanţă, extensie şi formare profesională în agricultură;w) asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului antigrindină, securitatea şi controlul în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, precum şi organizarea colaborării internaţionale în domeniu, prin instituţia subordonată specializată;x) asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei, conform legislaţiei europene şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar, precum şi asistenţă tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;y) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii;z) promovează politicile naţionale şi europene din domeniul specific de activitate;aa) exercită, în domeniile sale de activitate, orice alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;bb) asigură finanţarea din fondurile europene şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;cc) asigură înregistrarea operatorilor economici din sectorul alimentar, gestionarea şi monitorizarea capacităţilor de producţie ale acestora;dd) asigură, prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;ee) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor la stabilirea criteriilor necesare pentru dimensionarea şi stabilirea tipurilor de exploataţii de animale acceptate în România;ff) elaborează legislaţia pentru stabilirea şi dimensionarea tipurilor de exploataţii de animale din România, astfel încât măsurile de control pentru pesta porcină africană în România să poată fi aplicate şi controlate;gg) implementează politica agricolă în domeniul informării, consultanţei, extensiei şi formării profesionale în agricultură, în condiţiile legii;hh) realizează activităţi de consiliere a beneficiarilor în domeniul gestionării terenurilor şi al gestionării exploataţiilor agricole.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pot fi nominalizate structuri din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru POP/POPAM, autoritatea de management rămânând responsabilă pentru activităţile delegate.(2) Autoritatea de management pentru POP/POPAM este responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate către organismele intermediare.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1 servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii.(3) Atribuţiile şi responsabilităţile, specifice structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 7(1) În condiţiile legii, se pot organiza în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe.(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 8(1) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Atribuţiile, responsabilităţile şi structura organizatorică specifică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Numirea conducătorilor instituţiilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 9(1) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea comitetelor de monitorizare sau a grupurilor de lucru, în domeniul de activitate al ministerului.(5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni.(6) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor europene în domeniile de activitate ale ministerului.(7) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative.(8) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă, în condiţiile legii, ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie.(9) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.(10) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul ministerului.  +  Articolul 10(1) Pe lângă ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 11(1) În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi europene, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se pot înfiinţa, în condiţiile legii, comitete de coordonare, monitorizare, evaluare şi selecţie, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(2) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează, în condiţiile legii, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce acţionează, în baza atribuţiilor sale, ca punct unic de contact cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA şi FEADR.(3) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (2) vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(4) Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi funcţionează în relaţie administrativă cu Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR.  +  Articolul 12(1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat.(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită, în condiţiile legii, atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (la 02-05-2017, Articolul 12 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )  +  Articolul 13În cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe prim-ministru.  +  Articolul 14(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.(2) Secretarul general este subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului.(5) Secretarul general este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.  +  Articolul 15(1) În cadrul DGDR AM-PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale funcţionează structuri judeţene de dezvoltare rurală.(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 206, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală.(3) Numărul structurilor judeţene de dezvoltare rurală, precum şi numărul de personal pentru fiecare structură se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(4) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) beneficiază, în condiţiile legii, de drepturile salariale pentru categoriile de personal din cadrul DGDR AM-PNDR.(5) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în spaţiile din cadrul sediilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau în locaţii închiriate, în condiţiile legii, cu decontarea cheltuielilor aferente din Măsura de asistenţă tehnică a PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene.  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 13.523, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (la 02-05-2017, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )  +  Articolul 17Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 151 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel: (la 12-04-2017, Partea introductivă a Articolului 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 213 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 aprilie 2017 ) a) pentru transportul persoanelor din aparatul propriu are în dotare 12 autovehicule, dintre care 9 autovehicule cu un consum lunar de 200 litri/lună/autovehicul şi 3 autovehicule cu un consum de 150 litri/lună/autovehicul; (la 12-04-2017, Litera a) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 213 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 12 aprilie 2017 ) b) pentru desfăşurarea activităţilor specifice de control, antifraudă, inspecţii, gestiune economico-administrativă, juridică şi resurse umane, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 21 de autovehicule de intervenţie cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;c) pentru desfăşurarea activităţilor specifice de consultanţă, extensie şi formare profesională în agricultură, politici şi strategii agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;d) pentru activităţile specifice de informare şi promovare, transport al delegaţiilor străine, diverse alte deplasări interne şi internaţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr de 2 microbuze cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;e) pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr maxim de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul;f) pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul operaţional de pescuit - POP 2007-2013 şi Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime - POPAM 2014-2020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - AM-POP, are în dotare un număr total de 15 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/ autovehicul, dintre care 6 la nivelul aparatului central şi 9 la nivel teritorial, şi un microbuz pentru care consumul de carburant este de 300 l/lună, o barcă din fibră de sticlă cu un consum lunar de 10 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, precum şi o şalupă de control cu un consum lunar de 45 litri/oră pentru un număr de 55 de ore, fără a se depăşi totalul acestor consumuri/ambarcaţiune la final de an;g) pentru activităţile specific desfăşurate de ataşaţii agricoli în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism;h) structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 18(1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM - PNDR, de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul „Cheltuieli directe“ din măsura 511 „Asistenţă tehnică“ din cadrul Programului PNDR, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în măsura de asistenţă tehnică din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015.(2) Cheltuielile curente aferente activităţilor Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM şi Agenţiei de plată - Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene de gestionare a fondurilor comunitare, ale organismelor intermediare, precum şi ale structurilor implicate în implementarea POP/POPAM, inclusiv cheltuielile de personal, se pot suporta din FEP/FEPAM şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în axa 5 „Asistenţă tehnică“ din cadrul POP/asistenţă tehnică din cadrul POPAM, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Cheltuielile curente aferente activităţii de colectare a informaţiilor RICA se suportă din FEGA, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Încadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 23Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Personalul Autorităţii este constituit din funcţionari publici şi personal contractual.Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 52.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Bucureşti, 18 ianuarie 2017.Nr. 30.  +  Anexa nr. 1 (la 02-05-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )  +  Anexa nr. 2
  STRUCTURI
  care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                                                                        ││crt.│                     Denumirea structurii                               │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  I │Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv     ││    │aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi                     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2 │Agenţia Zonei Montane                                                   │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3 │Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură                      │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4 │Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură                         │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5 │Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi    ││    │de Creştere a Precipitaţiilor                                           │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6 │Agenţia Domeniilor Statului                                             │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II │Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate ││    │de la bugetul de stat - 6.833 de posturi                                │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti -    ││    │servicii publice deconcentrate                                          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2 │Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale                          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3 │Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului││    │săditor - servicii publice deconcentrate                                │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4 │Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor           │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5 │Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole                     │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6 │Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului       ││    │Săditor                                                                 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7 │Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului       │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  8 │Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare                              │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  9 │Autoritatea Naţională Fitosanitară                                      │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III│Alte structuri finanţate din venituri proprii - 352 de posturi          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea    ││    │direcţiilor pentru agricultură judeţene                                 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Subordonarea instituţiilor de la pct. III.1 din prezenta anexă, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic. (la 02-05-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 02 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 3NORMATIVEde autoturisme şi limite maxime litri/lună combustibil pentru structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┐│Nr. │                                                    │       │         Din care       ││crt.│     Denumirea unităţii                             │ TOTAL ├───────────┬────────────┤│    │                                                    │       │autoturisme│autospeciale││    │                                                    │       │   pentru  │            ││    │                                                    │       │ activităţi│            ││    │                                                    │       │ specifice │            │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  1.│Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a         │    218│           │            ││    │municipiului Bucureşti - servicii publice           │       │           │            ││    │deconcentrate*1)                                    │       │           │            ││    │a) autoturisme în parc comun - 42                   │       │           │            ││    │b) activităţi specifice de monitorizare, inspecţii, │       │           │            ││    │   verificare şi control - 84                       │       │           │            ││    │c) activităţi specifice de consultanţă, extensie şi │       │           │            ││    │   formare profesională în agricultură - 92         │       │           │            │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  2.│Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. │       │           │            ││    │Constantinescu"                                     │    128│         75│          53│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  3.│Autoritatea Naţională Fitosanitară*2)               │     52│          1│          51│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  4.│Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru              │       │           │            ││    │Agricultură*3)                                      │    785│        698│          87│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  5.│Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale*4)   │    200│        200│     -      │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  6.│Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a│       │           │            ││    │Materialului Săditor                                │      9│          6│           3│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  7.│Inspectoratele teritoriale pentru calitatea         │       │           │            ││    │seminţelor şi a materialului săditor - servicii     │       │           │            ││    │publice deconcentrate                               │    120│ 3/unitate │1/unitate   │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  8.│Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea │       │           │            ││    │Soiurilor                                           │      4│          4│     -      │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│  9.│Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură*5)  │     54│         45│           9│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ 10.│Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole │     13│         13│     -      │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ 11.│Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi   │       │           │            ││    │Igienei Vinului                                     │      5│          5│     -      │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ 12.│Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional│       │           │            ││    │Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor       │      7│          7│     -      │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ 13.│Agenţia Zonei Montane                               │      6│          2│           4│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ 14.│Agenţia Domeniilor Statului*6)                      │     22│         22│     -      │└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┘ Notă
  *1) Numărul şi limita maximă litri/lună/vehicul pentru fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  *2) Autoritatea Naţională Fitosanitară, la nivelul Unităţii Fitosanitare Tulcea, mai utilizează o şalupă fluvială pentru monitorizarea formării stolurilor de lăcuste din Delta Dunării şi a stării fitosanitare a ecosistemului din Delta Dunării. Limita maximă litri/lună/şalupă este de 20 litri/oră pentru 55 de ore pe lună.
  *3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe, cu limita maximă litri/lună/şalupă de 600 litri.
  *4) Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, la nivelul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi o şalupă, cu limita maximă litri/lună/şalupă de 600 litri.
  *5) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 12 bărci pescăreşti din fibră de sticlă (motor şi peridoc), 8 şalupe fluviale de control şi 2 şalupe maritime de control, 10 bărci gonflabile cu cocă rigidă şi motor, cu o limită maximă litri/lună/barcă/şalupă ce se stabileşte în limitele prevederilor bugetare.
  *6) Limita maximă litri/lună/vehicul pentru autoturismele din dotarea Agenţiei Domeniilor Statului este de 200 litri/lună.
  ----