LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei legi persoanele pentru care exista obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.(4) Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Perioadele pentru care, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, persoanele prevăzute la alin. (1) achită contribuţia de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.  +  Articolul 2(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2017, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 24-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017 ) (2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă a persoanei interesate.  +  Articolul 3Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi şi ultimii 5 ani anteriori acestei date.  +  Articolul 4(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/ dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.(2) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/ dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Baza lunară de calcul prevăzută la alin. (2) nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.(4) Valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la alin. (3), este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.  +  Articolul 5Cota de contribuţie de asigurări sociale, prevăzută la art. 4 alin. (1), care se utilizează la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este cea prevăzută în actele normative în vigoare la acea dată.  +  Articolul 6(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2017. (la 24-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017 ) (2) Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale calculată potrivit prevederilor art. 4 şi 5 se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.  +  Articolul 7Baza lunară de calcul la care se achită contribuţia de asigurări sociale, respectiv cea prevăzută la art. 4 alin. (2), se foloseşte la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 20 octombrie 2016.Nr. 186.  +  ANEXĂCASA NAŢIONALA DE PENSII PUBLICECASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ............................ /CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTICONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂNr. ........ din ziua ......... luna ................... anul .........Încheiat între Casa Teritorială de Pensii ................, denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea .........................., str. ................ nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, oficiul poştal ................, judeţul ................... /sectorul ............., şiTitular contract ......................................................................, (numele şi prenumele)CNP ................, sex (M/F) ............., data naşterii ......................... (an/lună/zi), actul de identitate: ............... seria ................ nr. ........................, adresa: localitatea: ................, str. ................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ..........., oficiul poştal ................................., judeţul/sectorul: ................................, telefonul: ..........................[ ] reprezentat prin mandatar ..............................................., (numele şi prenumele)CNP ....................................., actul de identitate: ................., seria .................. nr. ...................  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.  +  Articolul 2(1) Perioada de asigurare şi venitul asigurat sunt:a) anul 2011, luna/lunile .................., venit asigurat ........... lei;b) anul 2012, luna/lunile ................., venit asigurat ........... lei;c) anul 2013, luna/lunile .................., venit asigurat ........... lei;d) anul 2014, luna/lunile .................., venit asigurat ........... lei;e) anul 2015, luna/lunile .................., venit asigurat ........... lei;f) anul 2016, luna/lunile .................., venit asigurat ........... lei;g) anul 2017, luna/lunile ................., venit asigurat ........... lei.(2) Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este cea prevăzută în actele normative în vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit alin. (1).(3) Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de ......................... lei.(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata, faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.(5) Plata contribuţiei se efectuează:a) integral, într-o singură tranşă - până la data de 31 decembrie 2017;b) în tranşe lunare - până la data de 31 decembrie 2017. (la 24-04-2017, Alineatul (5), Articolul 2 din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017 ) (6) Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este ............... .(7) Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.  +  Articolul 3Obligaţiile Casei sunt următoarele:a) plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.  +  Articolul 4Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:a) achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la art. 2;b) înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.  +  Articolul 5Clauze:(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.(2) Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante şi înregistrarea acestuia la Casă.(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2017, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia. (la 24-04-2017, Alineatul (3), Articolul 5 din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017 ) (4) În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.  +  Articolul 6Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel sau, după caz, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.Asigurător,……………….Asigurat,………………----