METODOLOGIE din 8 octombrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014  Notă
  *) Aprobată de ORDINUL nr. 837 din 8 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 21 octombrie 2014.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1SUMAL este un sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare APCRS, şi pus la dispoziţia profesioniştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Principalele obiective ale SUMAL sunt:a) creşterea eficienţei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracţionalităţii în domeniul forestier, pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale, prin controlul provenienţei lemnului şi al asigurării trasabilităţii acestuia;b) obţinerea de informaţii statistice la nivel naţional privind volumul de lemn exploatat şi al materialelor lemnoase rezultate;c) practică unitară în evidenţa gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziţia profesioniştilor a unei aplicaţii informatice gratuite.  +  Articolul 3(1) Categoriile de utilizatori SUMAL sunt:a) personalul cu atribuţii de control din cadrul APCRS şi al structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare ITRSV;b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră special abilitaţi;c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice, din cadrul structurilor de rang superior, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi unităţilor din subordinea acesteia, precum şi din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi al subunităţilor subordonate acestuia;d) angajaţi ai operatorilor economici deţinători ai acordului de distribuire a avizelor de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, denumit în continuare acord, care a fost emis conform prevederilor legale;e) angajaţi ai operatorilor economici specializaţi în transport cu care operatorii economici deţinători ai acordului au încheiat contracte pentru transportul materialelor lemnoase;f) angajaţi ai autorităţilor vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitaţi de către Direcţia Generală a Vămilor.(2) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), acolo unde există deja conturi de utilizatori create în SUMAL, se acordă în continuare drepturile de acces la aplicaţiile de raportare online/control al raportării pentru toate conturile active.(3) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV în raza de competenţă are obligaţia de a asigura împreună cu administratorul IT introducerea în SUMAL a persoanelor juridice denumite "inspectorate judeţene de poliţie/structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră" şi, după caz, "Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române", care vor accesa sistemul SUMAL, setând funcţia "POLIŢIST", cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale ofiţerilor şi subofiţerilor împuterniciţi.(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. c), ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL ocoalele silvice şi, după caz, structurile de rang superior, precum şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi subunităţile acestuia, de pe teritoriul de competenţă al ITRSV; acestea vor fi setate ca angajatori, iar în cadrul fiecărei structuri silvice de administrare se introduc datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setându-se funcţia "SILVICULTOR", cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(5) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. d), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi funcţia "OPERATOR AVIZE ONLINE", cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(6) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. e), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, în cazul în care se impune generarea codului offline la expedierea din platformele primare, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi rolul "TRANSPORTATOR", cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(7) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), în situaţia în care nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, APCRS are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care utilizează componenta "IWood Tracking".(8) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. f), care utilizează componenta "IWood Tracking", în situaţia în care nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV în raza de competenţă, în baza aprobării APCRS, are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, setând ca angajator instituţia respectivă şi funcţia "INSPECTOR", cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.(9) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, angajatorul va transmite către ITRSV în raza de competenţă/APCRS, după caz, pentru introducerea în sistemul SUMAL, următoarele:a) lista persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, semnată şi ştampilată de angajator;b) fotocopie a cărţii de identitate a fiecărei persoane fizice care va accesa sistemul SUMAL;c) adresă de e-mail validă pentru fiecare persoană fizică, pentru a primi numele de utilizator şi parola transmise de administratorul IT al SUMAL.(10) În toate situaţiile prevăzute la alin (2)-(9), APCRS aprobă numărul de utilizatori SUMAL şi nivelurile de acces pentru aceştia.  +  Articolul 4SUMAL cuprinde 3 componente:a) aplicaţii client utilizate de profesionişti pentru:1. înregistrarea sau generarea actelor de punere în valoare, autorizaţiile de exploatare a partizilor, procesele-verbale de forţă majoră, actele de constatare la expirarea termenelor de exploatare, actele de reprimire a parchetelor şi procesele-verbale de confiscare, acestea fiind aplicaţii grupate în softul SUMAL Ocol;----------Pct. 1 al lit. a) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.2. operarea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, a recepţiilor în depozitele finale şi a situaţiilor gestionare obligatorii, acestea fiind aplicaţii grupate în softul SUMAL Agent;b) aplicaţii pentru urmărirea şi controlul în timp real a provenienţei şi a modului de asigurare a trasabilităţii materialelor lemnoase;c) unitatea centrală - hardware şi software - de centralizare, prelucrare şi analiză a informaţiilor şi control, aflată în custodia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, denumită în continuare SUMAL Central.  +  Articolul 5(1) Aplicaţia SUMAL Ocol se distribuie gratuit de către APCRS către ocoalele silvice, iar softul de urmărire şi control în timp real a provenienţei şi a modului de asigurare a trasabilităţii materialelor lemnoase, cu aplicaţiile Agent tip mobile - "Wood Tracking", folosite de către categoriile de utilizatori SUMAL prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e), precum şi aplicaţiile Inspector tip mobile/desktop "IWood Tracking", folosite de către categoriile de utilizatori SUMAL prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) şi f) se descarcă gratuit de pe site-ul "www.apepaduri.gov.ro".(2) Aplicaţia SUMAL Agent se distribuie gratuit de către ITRSV, la cerere, tuturor operatorilor economici şi ocoalelor silvice care exploatează, achiziţionează, transbordează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.  +  Articolul 5^1(1) În scopul eficientizării funcţionalităţilor sistemului informaţional integrat SUMAL, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate testa prin intermediul publicului componentele (aplicaţii, module, module simplificate) acesteia pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.(2) Modalitatea de testare se va realiza prin postarea componentelor sistemului informaţional integrat SUMAL pe siteul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi de pe Google play.----------Art. 5^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.464 din 13 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016.  +  Capitolul II Modul de utilizare a SUMAL  +  Articolul 6(1) Accesul la aplicaţia SUMAL Ocol se face cu numele de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate pentru:a) şeful ocolului silvic;b) responsabilul cu fondul forestier;c) responsabilul cu paza fondului forestier;d) responsabilul cu producţia, special împuternicit de şeful ocolului silvic.(2) Accesul se comunică de către administratorul aplicaţiei SUMAL Central, iar persoanele nominalizate pentru acces se comunică ITRSV, sub semnătura şefului ocolului silvic.  +  Articolul 7(1) La iniţierea aplicaţiei, ocoalele silvice autorizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin introduc în SUMAL Ocol următoarele informaţii:a) fişele de proprietate pentru fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice;b) dispozitivele speciale de marcat deţinute.(2) Ocoalele silvice care utilizează SUMAL Ocol au obligaţia permanentă de a actualiza informaţiile prevăzute la alin. (1) şi să introducă/actualizeze lista persoanele fizice sau juridice partenere.  +  Articolul 8(1) Accesul la aplicaţia SUMAL Agent se face de către o persoană desemnată prin act administrativ al operatorului economic.(2) Numele de utilizator şi parola se comunică de către administratorul aplicaţiei SUMAL Central, iar persoana nominalizată pentru acces se comunică în scris ITRSV sub semnătura administratorului operatorului economic.  +  Articolul 9La iniţierea aplicaţiei, operatorii economici introduc în SUMAL Agent următoarele informaţii:a) gestiunile depozitelor de materiale lemnoase;b) persoanele fizice şi juridice partenere;c) utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase;d) dispozitivele speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară înregistrate la birourile notariale.  +  Articolul 10(1) Accesul la aplicaţia prevăzută la art. 4 lit. b) se face de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), desemnate prin act administrativ de operatorul economic/instituţia publică respectivă.(2) La iniţierea aplicaţiei prevăzută la art. 4 lit. b), utilizatorii au obligaţia să realizeze cu succes o primă autentificare online, prin completarea corectă a combinaţiei nume de utilizator - parolă de acces; în urma primei autentificări, aceste date rămân memorate în dispozitivul electronic, dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, iar în cazul delogării este necesară reluarea autentificării.  +  Articolul 11Accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul ITRSV la aplicaţiile SUMAL se face cu numele de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate, de către următoarele persoane:a) conducătorul ITRSV şi/sau împuterniciţii acestuia nominalizaţi prin act administrativ al APCRS;b) persoana care are în responsabilitate SUMAL, nominalizată prin act administrativ al conducătorului ITRSV;c) persoana care are în responsabilitate gestionarea acordurilor de utilizare şi distribuire a formularelor cu regim special, nominalizată prin act administrativ al conducătorului ITRSV;d) persoanele care realizează controlul folosind aplicaţia "IWood Tracking", nominalizate prin act administrativ al conducătorului ITRSV.  +  Articolul 12Accesul persoanelor cu atribuţii de control din cadrul APCRS la aplicaţiile SUMAL se face cu numele de utilizator şi parolă, fiind nominalizate prin act administrativ al conducătorului APCRS.  +  Articolul 13Personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul APCRS/ITRSV, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră special abilitaţi au posibilitatea verificării actelor de punere în valoare, denumite în continuare APV, a autorizaţiilor de exploatare, a proceselor-verbale de reprimire şi a proceselor-verbale de confiscare generate în SUMAL, precum şi a tuturor rapoartelor generate prin interogarea aplicaţiei SUMAL.  +  Articolul 14Toate rapoartele de avertizare rezultate în urma prelucrării datelor introduse în SUMAL se transmit persoanelor cu atribuţii de control din cadrul APCRS/ITRSV special abilitate, desemnate prin act administrativ al conducătorului entităţii respective.  +  Secţiunea 1 Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor şi reprimirea parchetelor, înregistrarea şi operarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase  +  Articolul 15Aplicaţia SUMAL Ocol se accesează online, cu numele de utilizator şi parolă şi cu drepturi diferenţiate conform atribuţiilor specifice, de către: şeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier, responsabilul cu paza fondului forestier şi responsabilul cu producţia, special împuternicit de şeful ocolului silvic.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Articolul 16Aplicaţia SUMAL Ocol este obligatorie pentru:a) generarea APV în SUMAL, utilizând metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, recomandată pentru tratamentele şi tipul de structură prevăzute în tabelul 4.1 "Alegerea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării" din Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000.*); Notă
  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  b) introducerea APV în SUMAL şi generarea numărului unic al acestuia pentru tratamentele şi tipul de structură din tabelul 4.1, pentru care la calculul APV nu se recomandă utilizarea metodei ecuaţiei de regresie a volumelor relative; calculul APV se face prin celelalte metode dendrometrice de evaluare a volumului de lemn recomandate de normele tehnice prevăzute la lit. a);c) modificarea/anularea/casarea APV;d) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea şi retragerea autorizaţiilor de exploatare;----------Lit. d) a art. 16 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.d^1) operarea proceselor-verbale de forţă majoră;----------Lit. d^1) a art. 16 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.e) operarea actelor de reprimire a parchetelor.f) înregistrarea şi operarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase.
   +  Articolul 17(1) Pentru fiecare APV, autorizaţie de exploatare şi act de reprimire, aplicaţia SUMAL Ocol generează un număr unic de înregistrare la nivel naţional, iar actul respectiv nu va mai putea fi modificat.(2) Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase se introduc în SUMAL Ocol de către ocolul silvic care a primit în custodie materialele lemnoase, actul de înregistrare generat de SUMAL Ocol constituind documentul de provenienţă pentru materialele lemnoase respective.  +  Articolul 18Actele emise şi aprobate în SUMAL Ocol vor fi tipărite, semnate în original şi ataşate la dosarul APV, conform competenţelor legale.
   +  Secţiunea a 2-a Utilizarea SUMAL Agent pentru activitatea de exploatare  +  Articolul 19Emitenţii avizelor de însoţire desemnează prin act administrativ angajaţii care vor opera datele din avizele de însoţire primare pe măsura exploatării partizii, cu obligaţia operării şi transmiterii raportării datelor în SUMAL Agent până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.  +  Articolul 20Operarea datelor din avizele de însoţire se face în aplicaţia SUMAL Agent de către emitenţii acestora, înscrişi în autorizaţia de exploatare.  +  Articolul 21După reprimirea parchetului sunt permise eliberarea şi operarea de documente cu partida respectivă înscrisă la rubrica "Provenienţă" numai în limita stocului înregistrat în platforma primară la reprimire, dar fără a se depăşi limita termenului de 60 de zile, termen în care materialul lemnos va fi transportat obligatoriu într-o gestiune temporară sau într-un depozit final, după caz.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Secţiunea a 3-a Utilizarea SUMAL Agent în depozitele de materiale lemnoase şi în centrele de sortare şi prelucrare primară a lemnului  +  Articolul 22Utilizarea SUMAL Agent este obligatorie în depozitele de materiale lemnoase şi în centrele de sortare şi prelucrare primară a lemnului, după caz, pentru:a) operarea datelor din avizul de însoţire şi a notelor de intrare-recepţii;----------Lit. a) a art. 22 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.b) operarea proceselor-verbale de sortare;c) operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;d) operarea consumurilor interne, dacă operatorul economic prelucrează în continuare materialele lemnoase în produse semifinite sau finite;e) operarea transferurilor între gestiunile aceluiaşi operator;f) operarea livrărilor;g) operarea stocurilor gestionare la sfârşitul fiecărei luni, pe specii şi sortimente.  +  Articolul 23(1) După generarea în SUMAL Agent a situaţiilor rezultate în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 22, profesionistul verifică existenţa corelaţiilor stoc iniţial total intrări = stoc final total ieşiri pentru fiecare specie şi sortiment.(2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri iniţiale pentru luna în curs, numai în cazul în care stocurile calculate de către aplicaţia SUMAL sunt declarate în aceasta, anterior efectuându-se o verificare a stocurilor scriptice şi faptice, înainte de operaţia de declarare.----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Articolul 24(1) Profesionistul înregistrează ca gestiune temporară în SUMAL Agent locul unde realizează depozitarea temporară în spaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţia întocmirii situaţiilor gestionare prevăzute la art. 22, după caz, precum şi a asigurării conexiunii la internet cu determinarea coordonatelor geografice ale spaţiului de depozitare temporară pe care le comunică atât structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură din raza de competenţă în care este localizat sediul social al profesionistului, cât şi structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căruia este localizată gestiunea temporară respectivă.(2) Profesionistul prevăzut la alin. (1) este obligat ca şi pentru locul unde realizează depozitarea temporară să deţină şi să completeze corespunzător registrul de intrări-ieşiri material lemnos, care poate fi folosit în acelaşi timp numai pentru un depozit.(3) Durata pentru care va funcţiona spaţiul de depozitare temporară va fi stabilită în funcţie de volumul de masă lemnoasă depozitat şi nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Articolul 25(1) Datele rezultate lunar în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 22-24 se cuprind în rapoarte pentru care aplicaţia SUMAL va permite modificări.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se fac numai în baza aprobărilor structurilor superioare din cadrul SUMAL Central, la notificarea prealabilă a structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi după aplicarea măsurilor legale.(3) Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna anterioară se tipăresc, se semnează în original şi se transmit la contabilitatea operatorului economic.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Utilizarea SUMAL Agent în activităţi de prelucrare a lemnului altele decât prelucrarea primară  +  Articolul 26În cazul activităţilor în care se recepţionează materiale lemnoase şi se prelucrează integral ca materie primă, fără a se face expediţie de materiale lemnoase, profesioniştii vor opera în SUMAL Agent doar recepţiile de materiale lemnoase şi consumul de materie primă; pentru deşeurile rezultate în urma prelucrării destinate consumului propriu se va întocmi bon de consum.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Articolul 27În cazul activităţilor în care materialele lemnoase recepţionate se prelucrează parţial în capacităţile proprii şi se expediază stocul neprelucrat, se întocmesc situaţiile gestionare prevăzute la art. 22, după caz.  +  Secţiunea a 5-a Utilizarea aplicaţiei Agent tip mobile "Wood Tracking" şi Inspector tip mobile şi desktop "IWood Tracking"  +  Articolul 28(1) Pentru logarea utilizatorilor din categoriile prevăzute la art. 3 care nu au conturi create în SUMAL se generează în SUMAL Central conturile de utilizator - nume de utilizator şi parola de acces - şi se trimit pe e-mail persoanelor care vor utiliza aplicaţiile mobile/desktop de raportare/control ale sistemului.(2) Generarea şi transmiterea conturilor de utilizator prevăzute la alin. (1) se realizează automatizat, urmându-se o procedură strictă prin care informaţiile necesare generării se introduc în baza de date SUMAL de către personalul din cadrul ITRSV/APCRS, după caz.  +  Articolul 29(1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces se face de către administratorul IT al SUMAL în baza solicitărilor angajatorilor adresate ITRSV/APCRS, după caz.(2) Retragerea drepturilor de acces se face, după caz, la desfiinţarea persoanei juridice, la retragerea acordului de utilizare şi distribuire a formularelor cu regim special, în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de retragere a accesului, rezoluţiei parchetelor judiciare, la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL, precum şi în alte situaţii în care persoana cu acces în SUMAL nu mai are un interes legitim.(3) Angajatorul are obligaţia să comunice către ITRSV/APCRS, după caz, schimbările prevăzute la alin. (2) care determină retragerea drepturilor de acces la toate aplicaţiile SUMAL, în termen de 5 zile de la data constatării unei situaţii.  +  Articolul 30Utilizatorii terminalelor electronice pe care rulează aplicaţiile Agent tip mobile "Wood Tracking" şi Inspector tip mobile şi desktop "IWood Tracking" au nevoie de următoarele dotări minime:a) terminalul electronic să permită conexiune de date mobilă, să aibă receptor GPS integrat, iar ca sisteme de operare să folosească: fie Android - minim versiunea 2.2 sau oricare dintre versiunile următoare acesteia, fie Windows Phone 8.b) abonament de date care să dispună de cel puţin 100 MB trafic lunar.  +  Articolul 31(1) Utilizatorii din categoriile de prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c),d) şi e) au următoarele obligaţii:a) să instaleze aplicaţia Agent tip mobile "Wood Tracking" şi să realizeze cu succes o primă autentificare online la aceasta, prin completarea corectă a combinaţiei nume de utilizator - parolă de acces; datele de logare ale utilizatorului rămân memorate în situaţia în care nu se părăseşte aplicaţia prin delogare; în cazul delogării este necesară reluarea autentificării;b) să opereze în "Wood Tracking", online sau offline, informaţiile standardizate la începerea transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziţie/ custodie/transbordare/locul liberului de vamă, în cazul importului, de pe terminalul electronic pe care rulează aplicaţia, aflat în mod obligatoriu la locul începerii transportului;c) să completeze informaţiile standardizate în câmpurile generate de aplicaţie, care, după verificarea corectitudinii acestora de către utilizator, se transmit în SUMAL Central, în vederea obţinerii codului unic sau codului offline, după caz.(2) Informaţiile standardizate care se completează şi se transmit în mod obligatoriu sunt următoarele:a) în cazul în care APV reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic al APV generat de SUMAL, seria şi numărul avizului de însoţire primar, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; aplicaţia face legătura dintre numărul APV şi autorizaţia de exploatare generate din SUMAL, cu emitentul avizului de însoţire primar;b) în cazul în care registrele de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase reprezintă documentul care face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria registrului unic, numărul paginii şi poziţiei din registrul unic, seria şi numărul avizului de însoţire punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; poziţia din fiecare pagină din registrul unic de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase se numerotează începând cu cifra 1;c) în cazul transbordării materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul, situaţie în care avizul de însoţire secundar pentru cherestele sau pentru materialele lemnoase, altele decât cherestele, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, eliberat de către ocolul silvic la solicitarea conducătorului auto sau a proprietarului materialelor lemnoase, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria şi numărul avizului de însoţire primar sau secundar în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz de însoţire, punctul de încărcare, seria şi numărul noului aviz de însoţire, specia, sortimentul, volumul în metri cubi sau în unităţi convenţionale, după caz, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare. În acest caz utilizatorii au şi obligaţia obţinerii codului unic online care se înscrie atât în noul aviz, cât şi în avizul de însoţire în baza căruia s-a eliberat acesta;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.d) în cazul achiziţionării materialelor lemnoase de la proprietarii de păduri persoane fizice, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria şi numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze unul sau mai multe avize, seria şi numărul noului aviz de însoţire/noilor avize de însoţire, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul/punctele de descărcare;e) în cazul în care procesul-verbal de confiscare reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic generat de SUMAL al procesului-verbal de confiscare, seria şi numărul avizului de însoţire secundar, specia, sortimentul, volumul în mc, punctul de încărcare, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.f) în cazul materialelor lemnoase importate din state terţe, provenienţa se identifică prin declaraţia vamală de import şi/sau, după caz, licenţa FLEGT; în această situaţie, în câmpurile generate de aplicaţie se completează elementele declaraţiei vamale de import şi, după caz, ale licenţei FLEGT: punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare.g) situaţia gestionară separat pe profesionişti a avizelor de intrare şi ieşire;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 31 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.h) cantităţile de masă lemnoasă înscrise în SUMAL Central să fie cu două zecimale.----------Lit. h) a alin. (2) al art. 31 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.(3) Profesioniştii care achiziţionează/depozitează/ transbordează/prelucrează/comercializează materiale lemnoase sau efectuează operaţiuni vamale de export al materialelor lemnoase au obligaţia să verifice validitatea codului unic online şi să urmeze procedurile legale, după caz.  +  Articolul 32(1) În situaţia în care la locul de încărcare nu există semnal GSM, după ce transportatorul a instalat şi s-a logat pe aplicaţia "agent Wood Tracking", emitentul avizelor de însoţire a materialelor lemnoase de la punctul de încărcare se loghează pe acelaşi terminal electronic al transportatorului; în urma introducerii informaţiilor standardizate pe aplicaţia transportatorului, se generează codul offline care se înscrie pe avizul de însoţire. Atât emitentul avizului, cât şi transportatorul semnează pe avizul de însoţire, iar transportatorul are obligaţia să menţină terminalul electronic de pe care a fost generat codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. După obţinerea codului offline/online, după caz, aplicaţia nu va mai permite generarea unui alt cod de către transportator. Dacă transportatorul nu are aplicaţia "agent Wood Tracking" şi/sau terminalul electronic adecvat, emitentul avizului de însoţire nu va înmâna transportatorului avizul de însoţire.(2) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport din cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM este obligatorie obţinerea codului unic online, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei şi înscrierea lor în avizul de însoţire care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.(3) În situaţia în care de la locul de încărcare fără semnal GSM transportul materialelor lemnoase aparţinând proprietarilor/cumpărătorilor persoane fizice se face către domiciliul acestora, cu mijloace de transport pentru care deţinătorul mijlocului de transport nu deţine aplicaţia "agent Wood Tracking", emitentul avizului de însoţire introduce informaţiile standardizate pe aplicaţia sa şi înscrie codul offline pe avizul de însoţire; exemplarul 1 al avizului însoţeşte transportul cu codul offline, iar emitentul va opera codul online pe exemplarele 2 şi 3 ale avizului în termen de 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.  +  Secţiunea a 6-a Utilizarea SUMAL Central  +  Articolul 33Centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor furnizate de către profesioniştii care recoltează/depozitează/ achiziţionează/custodiază/transbordează/după acordarea liberului de vamă în cazul importului materiale lemnoase se fac pe unitatea centrală găzduită de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul 34În scop statistic, SUMAL Central generează, în principal, următoarele rapoarte:a) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administraţie silvică, tip de lucrări şi pe unităţi amenajistice;b) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii şi sortimente;c) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase;d) statistica importului şi exportului de buşteni şi cherestea.  +  Articolul 35(1) În vederea asigurării informaţiilor necesare controlului provenienţei şi asigurării trasabilităţii materialelor lemnoase, SUMAL Central generează, în principal, următoarele rapoarte:a) calculul rezultatului exploatării;b) exploatarea partizilor în perioada autorizată;c) justificarea tuturor formularelor cu regim special procurate de către beneficiarii acordului;d) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal;e) compararea cantităţilor expediate cu avize de însoţire cu cele efectiv recepţionate;f) corectitudinea situaţiilor gestionare raportate de profesionişti - existenţa corelaţiilor stocuri iniţiale + total intrări = stocuri finale + total ieşiri.(2) În momentul depăşirii volumului prevăzut de actul de punere în valoare, la care se adaugă volumul prejudiciilor înregistrate, SUMAL Central nu mai generează cod unic online valid şi emite o alertă pe terminalul electronic al emitentului avizului de însoţire şi/sau al transportatorului, referitoare la depăşirea volumului prevăzut de APV la care se adaugă volumul prejudiciilor înregistrate. Emitentul avizului şi/sau transportatorul, după caz, are/au obligaţia de a comunica despre alertă ocolului silvic şi structurii de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial. (la 09-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 09 noiembrie 2016 ) (3) Titularul autorizaţiei de exploatare colectează în platforma primară lemnul aflat în faze tehnologice, după care ocolul silvic retrage autorizaţia de exploatare şi împreună cu proprietarul masei lemnoase, după caz, efectuează inventarele stocurilor din platforma primară, precum şi reprimirea parchetului; pentru stabilirea provenienţei se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează masa lemnoasă inventariată în platforma primară, pentru care procedura de înregistrare în SUMAL este similară cu cea stabilită pentru înregistrarea proceselor-verbale de confiscare, iar masa lemnoasă se predă în gestiunea ocolului silvic; pentru lemnul rămas pe picior se constituie APV nou, care se evidenţiază în SUMAL; valorificarea masei lemnoase aflate pe picior şi în platforma primară se face conform prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Alte funcţii ale SUMAL Agent  +  Articolul 36Aplicaţia SUMAL Agent realizează gestionarea formularelor cu regim special tipărite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în baza acordurilor de utilizare şi distribuire generate de aplicaţia electronică în care şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. are acces.  +  Articolul 37(1) Profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să introducă în aplicaţia SUMAL Agent seriile şi numerele formularelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase aferente fiecărui carnet achiziţionat de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., conform acordului eliberat de ITRSV;----------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.(2) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase anulate se vor opera în SUMAL, cu obligaţia existenţei tuturor celor 3 exemplare ale documentului în blocul de avize.(3) Pe măsura utilizării formularelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase şi a operării documentelor în SUMAL, profesioniştii vor numerota şi utiliza obligatoriu blocurile de avize în ordinea crescătoare a seriilor blocurilor respective.----------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.(4) Aplicaţia "Wood Tracking" generează codul unic online numai pentru seriile şi numerele formularelor cu regim special procurate de la unităţile tipografice abilitate care funcţionează sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., alocate profesionistului îndreptăţit să folosească documentele cu regim special, care se înregistrează în SUMAL Agent.(5) În cazul avizelor de însoţire primare, aplicaţia "Wood Tracking" generează codul unic online numai în perioada autorizată pentru exploatare şi în termen de maximum 60 de zile de la data reprimirii partizilor în situaţia reprimirilor cu stoc; în cazul reprimirilor cu stoc se vor genera coduri unice online numai în limita volumului înscris în procesul-verbal de reprimire, pe specii.(6) În cazul transbordării, care implică încărcarea/ descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite de cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, precum şi al achiziţiei de la mai mulţi proprietari şi transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari, se vor genera coduri unice online numai pentru avizele de însoţire emise pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport; în cazul transbordării/achiziţiei unui volum mai mare care urmează să fie distribuit în alte mijloace de transport cu capacităţi mai mici, sistemul SUMAL permite generarea codurilor unice online pentru noile avize numai în limita volumului înregistrat în avizul de provenienţă, pe specii.  +  Articolul 37^1(1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri; b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri; c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliţi pe grupe de specii;d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale; e) celelalte materiale lemnoase şi produse din lemn se măsoară după metodele specifice, volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc.(2) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) se admit următoarele toleranţe:a) ± 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 bucăţi;b) ± 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 şi 100 bucăţi;c) ± 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 bucăţi.(3) La calculul volumului lemnului aşezat în figuri geometrice, toleranţa de măsurare admisă este de ± 2% din volumul total.(4) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranţele aferente fiecărei metode dendrometrice prevăzute de reglementările în vigoare (la 09-01-2017, Sectiunea a 7-a din Capitolul II a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 2.526 din 30 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 09 ianuarie 2017 )
   +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 38(1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra SUMAL aparţine APCRS.(2) Profesioniştii care utilizează softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii în sistemul SUMAL, cu obligaţia de a furniza datele minime solicitate în sistemul SUMAL. Transferul de date se va face în formatul solicitat de aplicaţia SUMAL.  +  Articolul 39(1) Operarea în SUMAL a datelor primare obligatorii pentru fiecare profesionist şi transmiterea acestora se fac până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, inclusiv pentru lunile în care aceştia nu desfăşoară activitate.(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) către ITRSV se face de către profesionişti astfel:a) direct, prin intermediul internetului;b) pe suport electronic.(3) După transmiterea datelor lunare, ITRSV confirmă în scris profesioniştilor despre preluarea datelor, în maximum 5 zile lucrătoare. Confirmările de primire se îndosariază, se păstrează de către profesionişti şi constituie dovada îndeplinirii obligaţiilor legale de raportare în SUMAL.(4) În termen de 5 zile de la data confirmării, ITRSV are obligaţia efectuării în SUMAL Central a exportului datelor preluate de la profesionişti.(5) Compartimentul SUMAL şi direcţia de specialitate cu atribuţii de control din cadrul APCRS elaborează şi asigură procedurile interne pentru: avizarea solicitărilor privind operarea datelor la acordarea/retragerea drepturilor de acces în SUMAL, transferul fişelor de proprietate şi a APV, casarea/ modificarea/anularea APV, revenirea la stadiul datelor culese din teren la generarea APV, modificări ale autorizaţiilor de exploatare, recuperarea bazelor de date SUMAL Agent, remedieri ale funcţionării SUMAL şi altele asemenea; ITRSV are obligaţia să asigure o evidenţă cu istoricul acestor solicitări, să monitorizare îndeplinirea schimbărilor avizate şi să raporteze la direcţia de specialitate cu atribuţii de control din cadrul APCRS despre rezultatul verificărilor efectuate şi despre măsurile luate în cazul constatării de solicitări nejustificate.  +  Articolul 40(1) Persoanele fizice îndreptăţite prevăzute de Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane, republicată, şi de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare, pot transporta masa lemnoasă de la locul de recoltare, în baza unui aviz de însoţire primar emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru suprafaţa de fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă.(2) Materialele lemnoase prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, şi de Legea nr. 33/1996, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma prelucrării - scândură, grinzi, bârne, araci de vie - vor fi transportate la domiciliul sau la o altă adresă specificată de proprietarul materialului lemnos cu un aviz de însoţire emis de profesionistul care a asigurat prelucrarea materialului lemnos. Ulterior, aceste materiale lemnoase pot fi transportate, la solicitarea scrisă a proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinaţiei, în vederea valorificării în târguri, pieţe, oboare, precum şi în alte locuri destinate activităţilor comerciale, în baza unui aviz de însoţire secundar pentru cherestele, emis în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către ocolul silvic din zonă, în baza avizului de însoţire a materialelor lemnoase obţinut de proprietar de la profesionistul care a asigurat prelucrarea lor, după verificarea veridicităţii provenienţei materialului lemnos.----------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 916 din 3 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.(3) Materialele lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice, instituţiilor publice şi instituţiilor de cult, care fac dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire, pot fi transportate de la locul de depozitare la locul în care se realizează prelucrarea sau la o altă destinaţie, la solicitarea scrisă a acestora, cu precizarea destinaţiei, în baza unui aviz de însoţire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, sau în baza unui aviz de însoţire secundar pentru cherestele, emis în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase.----------Art. 40 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 927 din 11 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 13 noiembrie 2014.------