ORDIN nr. 3.035 din 10 ianuarie 2012privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2012    În conformitate cu art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    Bucureşti, 10 ianuarie 2012.Nr. 3.035.  +  Anexa 1METODOLOGIE 10/01/2012  +  Anexa 2REGULAMENT 10/01/2012