HOTĂRÂRE nr. 198 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 11 aprilie 2017  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Dragoş Ionuţ Bănescu,
  secretar general
  Bucureşti, 5 aprilie 2017.Nr. 198.  +  ANEXĂMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENEOperatorul economic: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017
                                                                         mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│          │                   INDICATORI                     │Nr. │ Propuneri ││          │                                                  │rd. │ an curent ││          │                                                  │    │   2017    │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0  │  1  │                       2                          │ 3  │    4      │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│  I.│  │  │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)             │ 1  │  30.808,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │1 │  │Venituri totale din exploatare, din care:         │ 2  │  30.698,00││    ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3  │       0,00││    ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în       │    │           ││    │  │  │   │vigoare                                       │ 4  │       0,00││    ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │2 │  │Venituri financiare                               │ 5  │     110,00││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │3 │  │Venituri extraordinare                            │ 6  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)         │ 7  │  29.100,06│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │ 8  │  29.098,06││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii                  │ 9  │   8.059,77││    │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte        │10  │     400,00││    │  │  │asimilate                                         │    │           ││    │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │C.│cheltuieli cu personalul, din care:               │11  │  20.235,29││    │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)   │12  │  16.435,09││    │  ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │C1│ch. cu salariile                               │13  │  15.157,00││    │  │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │C2│bonusuri                                       │14  │   1.278,09││    │  │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │15  │       0,00││    │  │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │  │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente     │16  │       0,00││    │  │  │  │disponibilizărilor de personal                 │    │           ││    │  │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │C4│cheltuieli aferente organe de conducere şi     │17  │     255,36││    │  │  │  │control, CA, AGA, CENZORI                      │    │           ││    │  │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │  │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18  │   3.544,84││    │  │  │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale    │    │           ││    │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │D.│alte cheltuieli de exploatare                     │19  │     403,00││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │2 │  │Cheltuieli financiare                             │20  │       2,00││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │21  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │22  │   1.707,94│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │23  │     462,99│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│  V │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24  │   1.244,95││    │  │  │PE PROFIT, din care:                              │    │           │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │1 │  │Rezerve legale                                    │25  │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale      │    │           ││    │  │  │prevăzute de lege                                 │26  │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │27  │   1.244,95││    │  │  │precedenţi                                        │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28  │           ││    │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │    │           ││    │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │    │           ││    │  │  │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│    │           ││    │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │    │           ││    │  │  │împrumuturi                                       │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │5 │  │Alte repartizări prevăzute de lege                │29  │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │6 │  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor    │30  │           ││    │  │  │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                      │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │31  │           ││    │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │    │           ││    │  │  │unui salariu de bază mediu lunar realizat la      │    │           ││    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │    │           ││    │  │  │financiar de referinţă                            │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │8 │  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau     │32  │           ││    │  │  │local în cazul regiilor autonome ori dividende    │    │           ││    │  │  │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/     │    │           ││    │  │  │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital  │    │           ││    │  │  │integral sau majoritar de stat, din care:         │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat            │33  │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │b)│- dividende cuvenite bugetului local              │33a │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │c)│- dividende cuvenite altor acţionari              │34  │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35  │       0,00││    │  │  │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi  │    │           ││    │  │  │constituie sursă proprie de finanţare             │    │           │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │  │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                     │36  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │  │  │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,        │37  │       0,00││    │  │  │din care:                                         │    │           │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │a)│cheltuieli materiale                              │38  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │b)│cheltuieli cu salariile                           │39  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │c)│cheltuieli privind prestările de servicii         │40  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate              │41  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │e)│alte cheltuieli                                   │42  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │43  │ 593.603,91│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │1 │  │Alocaţii de la buget                              │44  │ 574.000,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │  │  │   │alocaţii bugetare aferente plăţii             │45  │       0,00││    │  │  │   │angajamentelor din anii anteriori             │    │           │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                      │46  │ 593.603,91│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│  X │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │47  │       0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │1 │  │Nr. de personal prognozat la finele anului        │48  │        170││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │2 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │49  │        170││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │3 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   │50  │   7.771,78││    │  │  │determinat pe baza cheltuielilor de natură        │    │           ││    │  │  │salarială*)                                       │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │4 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe    │51  │   7.429,90││    │  │  │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)    │    │           ││    │  │  │(Rd.13/Rd.49)/12*1000                             │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │5 │  │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe     │52  │     180,58││    │  │  │total personal mediu (mii lei/persoană)           │    │           ││    │  │  │(Rd.2/Rd.49)                                      │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │6 │  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe       │    │           ││    │  │  │total personal mediu (cantitate produse finite/   │    │           ││    │  │  │persoană)                                         │53  │       0,00││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │7 │  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │54  │     944,56││    │  │  │(Rd.7/Rd.1)x1000                                  │    │           ││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │8 │  │Plăţi restante                                    │55  │       0,00││    ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│    │9 │  │Creanţe restante                                  │56  │       0,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ Notă
  *) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
  -----