ORDONANŢĂ nr. 24 din 24 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016  (la 15-04-2017, Titlul ordonanței a fost modificat de Punctul 1, Articolul I LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, denumite în continuare subproduse de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora, activitate publică de interes naţional. (la 15-04-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 2(1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală); (la 15-04-2017, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) b) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv peşti, reptile şi amfibii;c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deţinut în gospodăriile populaţiei şi în fermele de creştere intensivă, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice, cu excepţia animalului de companie;d) animal de companie - orice animal care aparţine speciilor hrănite şi deţinute de om în alte scopuri decât cele comerciale şi nu este destinat consumului uman;e) unităţi de creştere a animalelor - unităţi care aparţin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice, în care sunt deţinute animale în scopul creşterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare ştiinţifică, care necesită autorizaţii în vederea desfăşurării activităţii specifice/economice;f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu, în exploataţii nonprofesionale;g) ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz; (la 15-04-2017, Litera g) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) h) unitate de ecarisare - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării, potrivit prevederilor legale;i) neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă; (la 15-04-2017, Litera i) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) j) unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a subproduselor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale. (la 15-04-2017, Litera j) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, sintagma subproduse de origine animală nu include conţinutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purina. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 3Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. (la 15-04-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 4(1) În cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie, în situaţia în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea sau eliminarea subproduselor de origine animală nu îndeplineşte cerinţele de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare sau capacităţile de eliminare a acestora sunt depăşite şi există pericolul propagării de riscuri pentru sănătatea publică sau animală, autorităţile competente au dreptul de a dispune incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a subproduselor de origine animală, cu excepţia cadavrelor întregi şi a tuturor părţilor corpului aparţinând animalelor suspecte de infecţie cu EST sau în cazul cărora s-a confirmat oficial prezenţa unei EST, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) În cazul focarelor de epizootii, prefectul exercită atribuţiile prevăzute la art. 26 alin. (5)-(53) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Neutralizarea subproduselor de origine animală se realizează în unităţi autorizate sanitar-veterinare şi de către autorităţi competente privind protecţia mediului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi este supusă inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale şi oameni. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) Aspectele tehnice privind organizarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, provenite atât din unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, cât şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (3) La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare. (la 15-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (4) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondaţi şi autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean, care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de subproduse de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă. Procedura de colaborare între consiliile locale şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. (la 15-04-2017, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (5) Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a subproduselor de origine animală de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (la 15-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (6) Anual, la propunerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului, stabileşte plafonul de cheltuieli aferent activităţii prevăzute la alin. (5), cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".(7) Pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar si modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul I, secţiunea 1.2.1.4 «Ajutoarele pentru animale moarte ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (la 15-04-2017, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 6(1) În localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.(2) Criteriile pe baza cărora se stabilesc localităţile izolate, condiţiile de îngropare, precum şi modalitatea de autorizare sanitar-veterinară şi de mediu a locurilor special amenajate pentru îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 7(1) Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, precum şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe, în domeniile lor de competenţă. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) Responsabilitatea utilizării resurselor financiare prevăzute la art. 5 alin. (5) aparţine autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8(1) Contractele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare, în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul municipiul Bucureşti, după caz, verifică stadiul contractelor prevăzute la alin. (1) în vederea încheierii contractelor potrivit prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare. (la 15-04-2017, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aparatele de specialitate ale consiliilor judeţene, respectiv aparatul de specialitate al primarului general, se suplimentează cu un post, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă implementează prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 300 din 14 noiembrie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 24 august 2016.Nr. 24.-----