ORDIN nr. 141 din 28 februarie 2017privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017  Având în vedere:– art. 56, art. 278 alin. (1) şi art. 280 alin. (1) lit. b) şi e) şi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii;– Referatul de aprobare nr. 268 din 28 februarie 2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispoziţiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă formularele specifice*) pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, denumite în continuare formulare specifice, pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. Notă
  *) Formularele specifice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  (2) Formularele specifice transpun prevederile protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Articolul 2(1) Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care sunt aprobate formulare specifice se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Până la data implementării modalităţii de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru înregistrarea formularului specific, transmiterea acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2.(3) Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care nu sunt aprobate formulare specifice se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Deciziile de aprobare emise de comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la data înscrisă pe decizie. În situaţia în care medicul curant, raportat la evoluţia sub tratament a afecţiunii, decide continuarea/ întreruperea/schimbarea tratamentului cu un medicament prevăzut la art. 1, pentru care este aprobat formular specific, aceasta se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul de declaraţie pe propria răspundere a pacientului, prevăzut în anexa nr. 3, prin care se declară medicul curant în evidenţa căruia se află acesta şi tratamentul pe care îl urmează.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a pune în aplicare şi de a respecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro şi intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2017.
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Ţibichi
  Bucureşti, 28 februarie 2017.Nr. 141.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
   +  *T*┌────┬────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │Cod formular│ DCI/afecţiune                   ││crt.│ specific   │                                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│1   │A001E       │ORLISTATUM                       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│2   │A008E       │IMIGLUCERASUM                    │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│3   │B02BX04     │ROMIPLOSTINUM                    │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│4   │H005E       │ACROMEGALIE ŞI GIGANTISM         │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│5   │H006C       │TUMORI NEUROENDOCRINE            │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│6   │L004C.1     │BEVACIZUMABUM - cancer mamar     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│7   │L004C.2     │BEVACIZUMABUM - cancer colorectal│├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│8   │L004C.3     │BEVACIZUMABUM - cancer renal     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│9   │L004C.4     │BEVACIZUMABUM - cancer pulmonar  │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│10  │L008C.1     │IMATINIBUM - hematologie         │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│11  │L008C.2     │IMATINIBUM - dermatofibrosarcom  │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│12  │L008C.3     │IMATINIBUM - GIST                │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│13  │L012C       │BORTEZOMIBUM                     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│14  │L014C       │RITUXIMABUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│15  │ L01BB06    │CLOFARABINUM                     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│16  │L01BB07     │NELARABINUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│17  │L01BC07     │AZACITIDINUM                     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│18  │L01BC08     │DECITABINUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│19  │L01CX01.1   │TRABECTEDINUM - cancer ovarian   │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│20  │L01CX01.2   │TRABECTEDINUM - sarcom           │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│21  │L01XC08     │PANITUMUMABUM                    │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│22  │L01XC10     │OFATUMUMAB                       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│23  │L01XC12     │BRENTUXIMAB VEDOTIN              │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│24  │L01XE06     │DASATINIBUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│25  │L01XE07     │LAPATINIBUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│26  │L01XE08     │NILOTINIBUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│27  │L01XE10     │EVEROLIMUS (VOTUBIA)             │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│28  │L01XE10A    │EVEROLIMUS (AFINITOR)            │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│29  │L01XE11.1   │PAZOPANIBUM - carcinom renal     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│30  │L01XE11.2   │PAZOPANIBUM - sarcom de părţi moi││    │            │subtipuri selectate              │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│31  │L01XE13     │AFATINIBUM                       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│32  │L01XE14     │BOSUTINIBUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│33  │L01XE16     │CRIZOTINIBUM                     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│34  │L01XE17     │AXITINIBUM                       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│35  │L01XE18     │RUXOLITINIBUM                    │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│36  │L01XE23     │DABRAFENIBUM                     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│37  │L01XE27     │IBRUTINIBUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│38  │L01XX44     │AFLIBERCEPTUM                    │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│39  │L01XX46     │OLAPARIBUM                       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│40  │L026C.1     │TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar,  ││    │            │terapie adjuvantă                │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│41  │L026C.2     │TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar,  ││    │            │terapie neoadjuvantă             │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│42  │L02BX03.1   │ABIRATERONUM - post-chimio       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│43  │L02BX03.2   │ABIRATERONUM - pre-chimio        │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│44  │L031C.1     │ERLOTINIBUM - carcinom pancreatic│├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│45  │L031C.2     │ERLOTINIBUM - carcinom pulmonar  │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│46  │L033C       │TRASTUZUMABUM - neoplasm         ││    │            │mamar metastatic                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│47  │L037C.1     │CETUXIMABUM - cancer cap şi gât  │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│48  │L037C.2     │CETUXIMABUM - cancer colorectal  │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│49  │L038C.1     │SORAFENIBUM - carcinom           ││    │            │hepato-celular                   │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│50  │L038C.2     │SORAFENIBUM - carcinom renal     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│51  │L038C.3     │SORAFENIBUM - carcinom tiroidian │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│52  │L039M       │ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ -    ││    │            │AGENŢI BIOLOGICI                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│53  │L040M       │ARTROPATIA PSORIAZICĂ -          ││    │            │AGENŢI BIOLOGICI                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│54  │L041M       │SPONDILITA ANCHILOZANTĂ -        ││    │            │AGENŢI BIOLOGICI                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│55  │L042C.1     │SUNITINIBUM - carcinom renal     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│56  │L042C.2     │SUNITINIBUM - GIST               │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│57  │L043M       │POLIARTRITA REUMATOIDĂ -         ││    │            │AGENŢI BIOLOGICI                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│58  │L044L       │PSORIAZIS - AGENŢI BIOLOGICI     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│59  │L047C.1     │PEMETREXEDUM - mezoteliom        │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│60  │L047C.2     │PEMETREXEDUM - carcinom pulmonar │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│61  │L04AX02     │TALIDOMIDUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│62  │BO2BX05     │ELTROMBOPAG                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│63  │L01XC15     │OBINUTUZUMAB                     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│64  │L01XE24     │PONATINIBUM                      │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│65  │A16AX07S.1  │SAPROPTERINUM -                  ││    │            │hiperfenilalaninemia din         ││    │            │fenilcetonurie                   │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│66  │A16AX07S.2  │SAPROPTERINUM -                  ││    │            │hiperfenilalaninemia non-PKU prin││    │            │deficit de BH4                   │└────┴────────────┴─────────────────────────────────┘ (la 11-04-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 271 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 11 aprilie 2017 ) ANEXA nr. 1 (continuare)
   +  Anexa nr. 2
  METODOLOGIE
  de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice
   +  Articolul 1La iniţierea sau continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1Ω şi (**)^1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice, medicul curant are obligaţia de a completa, semna şi parafa formularul specific medicamentului pe suport hârtie şi de a transmite o cerere online în platforma informatică din asigurările sociale, denumită în continuare PIAS, pentru înregistrarea informaţiilor din secţiunea I a formularului specific, cerere semnată electronic.  +  Articolul 2(1) În situaţia în care cererea online a fost procesată şi acceptată în PIAS, se emite electronic o confirmare de înregistrare a formularului specific, denumită în continuare confirmare, în baza căreia se poate prescrie tratamentul solicitat, cu respectarea perioadei cuprinse între data de începere şi data de terminare a acestuia.(2) Medicul curant listează un exemplar al confirmării pe care îl înmânează asiguratului şi listează un exemplar pentru evidenţa proprie.(3) În situaţia în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic prescriptor decât medicul curant, medicul curant transmite medicului prescriptor un exemplar al confirmării împreună cu scrisoarea medicală/biletul de externare din spital.  +  Articolul 3(1) În situaţia în care, pe perioada cuprinsă între data de începere şi data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluţia sub tratament a afecţiunii, decide întreruperea tratamentului, acesta completează, semnează şi parafează formularul specific al medicamentului pe suport hârtie şi transmite o cerere online în PIAS de întrerupere a tratamentului. Întreruperea tratamentului va fi adusă şi la cunoştinţa medicului prescriptor, în situaţia în care prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic decât medicul curant.(2) În situaţia în care, pe perioada cuprinsă între data de începere şi data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluţia sub tratament a afecţiunii, decide schimbarea tratamentului cu un alt medicament notat cu (**)^1 şi (**)^1Ω , pentru care este aprobat formular specific, acesta va relua procedura menţionată la alin. (1) şi cea prevăzută la art. 1.  +  Articolul 4(1) În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ce nu permit medicului curant transmiterea online a cererii prevăzute la art. 1 şi 3, acesta va transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale formularul specific medicamentului, completat, semnat şi parafat, fie în format electronic pe adresa de e-mail, fie pe fax, cu confirmare de primire şi va prescrie tratamentul.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va înregistra şi procesa formularul specific în PIAS.  +  Articolul 5În cazul neîndeplinirii de către medicul curant a obligaţiilor prevăzute de prezentul ordin, se aplică la nivelul furnizorului în cadrul căruia acesta îşi desfăşoară activitatea sancţiunea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea de către furnizori a prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
   +  Anexa nr. 3Declaraţia pe propria răspundere a pacientuluiSubsemnatul, ……………….......……….., CNP ………………………….., declar pe propria răspundere că la data prezentei sunt în evidenţa medicului curant ………………………………….. pentru tratamentul cu medicamentul/medicamentele ……………………………………………………………………. pentru care urmează a fi eliberată prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza formularului specific.DataSemnătura pacientului/reprezentantului legal,..................................................----