NORME METODOLOGICE din 13 august 2004 pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 27 august 2004  Notă
  *) Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294, publicată în Monitorul Oficial nr. 794 din 27 august 2004.
   +  Articolul 1(1) În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.(2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17"; tastatură, mouse optic;b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 1 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD;c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.170 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.(2^1) Calculatoarele definite la alin. (2), a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.-------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.170 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.(3) Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.170 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.  +  Articolul 2(1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei.-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 123 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2008.(2) Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.(3) În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.(4) Este asimilată termenului "familie" şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului "familie" bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.  +  Articolul 3(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.-------------Lit. e) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;-------------Lit. f) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;-------------Lit. g) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.h) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I.-------------Lit. h) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.(5) Persoanele din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ, desemnate de către preşedintele comisiei din unitatea/instituţia de învăţământ, vor confrunta actele prevăzute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.  +  Articolul 4(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.(2) În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a categoriilor de bunuri şi criteriilor prevăzute în anexele nr. 4-6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006.(3) În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi - media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, iar pentru studenţi - obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.  +  Articolul 5(1) Cererea prevăzută la art. 3, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 şi 4, se depune până la data de 1 septembrie pentru anul 2004 şi până la data de 31 martie, începând cu anul 2005, la comisia din unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul care solicită ajutorul financiar.(2) Solicitanţii vor actualiza cererile şi documentele anexate, până cel târziu la data limită prevăzută de lege pentru depunerea cererilor, respectiv 1 septembrie 2004 şi 31 martie, începând cu anul 2005.  +  Articolul 6(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formată din 4 persoane.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.(2) Componenţa comisiei este următoarea:a) directorul unităţii de învăţământ - preşedinte;b) profesorul responsabil de burse - membru;c) secretarul unităţii de învăţământ - membru.d) contabilul unităţii de învăţământ - membru.-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.(3) Comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) are următoarele atribuţii:a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Legea nr. 269/2004, normele metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului;b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original;c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea, cu număr şi dată;d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate;f) după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, şi înregistrează eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs;g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. 269/2004, comisia primeşte de la acesta dovezile achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) şi le înaintează comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Cele două documente se vor depune de către elev în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul.(4) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.  +  Articolul 7(1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie formată din 4 persoane, prin numire de către Inspectoratul Şcolar General.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.(2) Componenţa comisiei este următoarea:a) inspectorul şcolar general adjunct - preşedinte;b) secretarul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti - membru;c) un informatician - membru.d) contabilul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti - membru.-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 7 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.(3) Comisia constituită la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:a) verifică şi centralizează, la nivel de judeţ sau al municipiului Bucureşti, situaţiile centralizatoare ale documentelor primite de la unităţile de învăţământ preuniversitar;b) înregistrează elevii eligibili pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar;c) transmite către comisiile din unităţile de învăţământ preuniversitar bonurile valorice necesare pentru achiziţionarea calculatorului;d) centralizează de la comisiile din unităţile de învăţământ şi transmite Comisiei centrale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004, denumită în continuare Comisia centrală, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării situaţia centralizatoare a documentelor doveditoare achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari;e) informează Comisia centrală asupra situaţiei eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici şi efectuării plăţilor către agenţii economici.(4) Comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar şi asigură introducerea în portal a tuturor informaţiilor despre beneficiarii prevederilor Legii nr. 269/2004.(5) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.-------------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.  +  Articolul 8(1) La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular acreditate se constituie o comisie formată din 3-7 persoane, prin numire de către rectorul instituţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(2) Componenţa comisiei este stabilită de către biroul senatului instituţiei de învăţământ superior prevăzute la alin. (1). Din comisie face parte obligatoriu contabilul instituţiei de învăţământ superior.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are următoarele atribuţii:a) afişează la loc vizibil în cadrul facultăţilor Legea nr. 269/2004, prezentele norme metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului;b) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele anexate cu număr şi dată;c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea cu originalul;d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi înregistrează pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar studenţii eligibili;f) după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonurile valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora;g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare student beneficiar al Legii nr. 269/2004, primeşte documentele doveditoare ale achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului). Cele două documente se vor depune de către student în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul;h) întocmeşte şi transmite Comisiei centrale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării situaţia centralizatoare a documentelor doveditoare ale achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari, în vederea obţinerii alocaţiilor bugetare necesare plăţii furnizorilor;i) informează Comisia centrală asupra situaţiei cererilor depuse, situaţiei eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici, efectuării plăţilor către agenţii economici.(4) Comisiile constituite la nivelul fiecărei universităţi asigură preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar şi asigură introducerea în portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar a tuturor informaţiilor despre beneficiarii prevederilor prezentelor norme metodologice.(5) Membrii comisiilor constituite la nivelul fiecărei universităţi răspund disciplinar conform prevederilor legale.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.  +  Articolul 9(1) La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie Comisia centrală pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004.(2) Comisia centrală se stabileşte şi se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are următoarele atribuţii:a) coordonează activitatea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ;b) centralizează situaţiile centralizatoare primite de la comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiile din instituţiile de învăţământ superior;c) validează lista persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004, în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul aprobat anual cu această destinaţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi atribuie numere unice de identificare fiecărui beneficiar de ajutor financiar. Lista se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;d) distribuie comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiilor din instituţiile de învăţământ superior lista beneficiarilor conform ordinului ministrului educaţiei şi cercetării;e) distribuie comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiilor din instituţiile de învăţământ superior bonurile valorice aferente beneficiarilor ajutorului financiar;f) centralizează situaţia eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici, efectuării plăţilor către agenţii economici;g) publică în cadrul portalului dedicat informaţii de interes public, raportări despre activităţile comisiilor; lista beneficiarilor; informaţii de contact al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ; informaţii despre achiziţiile efectuate.  +  Articolul 10(1) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Modelul listei beneficiarilor prevederilor Legii nr. 269/2004 care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 11(1) În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 123 din 6 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2008.(2) Comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior analizează contestaţiile primite de la elevi/studenţi şi le rezolvă în termen de 15 zile de la depunerea acestora. Pentru contestaţiile admise solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fondurile aferente.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.(3) Comisia de contestaţii este compusă din inspectorul şcolar general şi 2 inspectori şcolari, la nivelul inspectoratului şcolar general, respectiv al municipiului Bucureşti, respectiv din rector şi 2 membri ai senatului la instituţiile de învăţământ superior.(4) La nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie o comisie de contestaţii, numită prin ordin al ministrului, care propune acestuia, dacă este cazul, suplimentarea de fonduri în limita fondurilor aprobate pentru finanţarea programului.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.(5) Autorităţile locale vor da curs solicitărilor inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti sau ale instituţiilor de învăţământ superior, după caz, pentru cercetarea şi verificarea unor situaţii speciale constatate de comisii.-------------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.(6) Membrii comisiei răspund disciplinar conform prevederilor legale.-------------Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.(7) Autorităţile administraţiei publice locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.-------------Alin. (7) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.(8) Ancheta socială prevăzută la alin. (7) se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (8) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.(9) Personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (7), răspund, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială.-------------Alin. (9) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar.(2) În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ prevăzută la alin. (1) poate fi plătită de beneficiar şi în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor.(3) Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.  +  Articolul 13(1) Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante, în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar.(2) Între agentul economic şi beneficiar se va încheia un proces-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.(3) În cazul vânzării în rate, între agentul economic şi beneficiar se va încheia atât un proces-verbal de predare-primire, cât şi un contract.(4) Agentul economic ţine evidenţa beneficiarilor şi a calculatoarelor vândute acestora şi păstrează bonurile valorice în original pentru remitere către comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti/din instituţia de învăţământ superior/ inspectoratele şcolare.  +  Articolul 14(1) Agentul economic vânzător va elibera elevului/studentului beneficiar o factură sau o factură fiscală, după caz, corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat, pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar/instituţia de învăţământ superior va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei.(2) Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi semnării procesului-verbal de predare-primire să predea o copie a acestora la unitatea/instituţia de învăţământ care i-a eliberat bonul valoric.  +  Articolul 15Agentul economic care vinde calculatorul este obligat să emită un certificat de garanţie pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării calculatorului.  +  Articolul 16Agentul economic transmite către comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv către comisiile constituite în instituţiile de învăţământ superior, bonurile valorice în original, o copie a facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi o copie a procesului-verbal de predare-primire semnate şi ştampilate ca fiind conforme cu originalul, însoţite de certificatul de înmatriculare a agentului economic, de datele aferente contului în care se face viramentul, precum şi de certificatul de garanţie.  +  Articolul 17Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, respectiv instituţiile de învăţământ superior, au obligaţia de a transfera agentului economic contravaloarea în lei a bonurilor valorice primite în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de către agentul economic. Plata se va efectua pe baza:a) documentelor prevăzute la art. 16, primite de la agentul economic;b) copiei facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi a copiei procesului-verbal de predare-primire, depuse de elev/student la comisia din unitatea/instituţia de învăţământ;c) copiei certificatului de garanţie.  +  Articolul 18(1) Bonurile valorice sunt hârtii de valoare reprezentând documente cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, care se emit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se distribuie de către unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior titularilor de ajutor pentru achiziţionarea unui calculator.(2) Valoarea înscrisă pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face în lei, la cursul din ultima zi a lunii precedente achiziţionării calculatorului.(3) Achiziţia bonurilor valorice se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.(4) Toate costurile legate de tipărirea, distribuirea şi completarea bonurilor valorice sunt suportate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din bugetul alocat acestui program.(5) Modelul bonului valoric este prezentat în anexa nr. 3.(6) Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în care au fost elaborate.(7) Falsificarea bonurilor valorice se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 19Evidenţa contabilă a operaţiunilor privind achiziţionarea, emiterea şi utilizarea bonurilor valorice se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 20(1) Bonurile valorice se anulează de către comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de către comisiile constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior.(2) Bonurile valorice se anulează în următoarele situaţii:a) sunt deteriorate sau prezintă modificări, adăugări sau ştersături;b) sunt pierdute sau sustrase;c) sunt nedistribuite către titulari.  +  Articolul 21În cazul pierderii, deteriorării ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" S.A., comisiile şi beneficiarii au următoarele obligaţii:a) să anunţe în scris comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv comisiile constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în termen de 72 de ore de la constatarea deteriorării ori sustragerii, iar în cazul sustragerii, şi organele de poliţie;b) să transmită în scris Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., în termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor şi plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.  +  Articolul 22(1) Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 20 alin. (2) lit. a) şi c) se restituie de către Comisia centrală pe bază de aviz de însoţire şi proces-verbal de predare-primire, urmând a fi distruse contra cost de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A..(2) Bonurile valorice care au fost utilizate pentru achiziţionarea unui calculator se păstrează de către Comisia centrală o perioadă de 6 luni.  +  Articolul 23Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 20 alin. (2) lit. a) şi b) se publică în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar de circulaţie naţională de către comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de către comisiile constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior şi se declară nule.  +  Articolul 24(1) Constituie contravenţie încălcarea de către agentul economic a prevederilor art. 12 alin. (3) şi ale art. 15 şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.(2) Prevederile privind contravenţia prevăzute la alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceCALENDARULpentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionăriide calculatoare începând cu anul 2010*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, │ 5 zile de la data ││ a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ │ intrării în vigoare ││ │ a prezentei hotărâri │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Depunerea cererilor │până la 21 aprilie │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de │ ││către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ│ ││împreună cu comisiile de anchetă socială │19 aprilie-19 mai │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin │ ││intermediul portalului dedicat │19 mai-28 mai │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, │ ││Tineretului şi Sportului a listei de cereri eligibile │31 mai │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării, │ ││Tineretului şi Sportului a listei beneficiarilor, aprobată │ ││prin ordin de ministru │1 iunie │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei │3 iunie, până la ││beneficiarilor │ora 18,00 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Depunerea contestaţiilor │5 zile de la afişarea ││ │listei beneficiarilor ││ │pe portalul dedicat │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Rezolvarea contestaţiilor │8 iunie-23 iunie │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat │24 iunie, până ││şi în fiecare unitate de învăţământ │la ora 18,00 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Eliberarea bonurilor valorice │24 iunie-30 iulie │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Achiziţionarea de calculatoare │24 iunie-31 august │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale│ ││de predare-primire de către elevi şi studenţi │24 iunie-20 septembrie│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Depunerea de către operatorii economici a bonurilor │ ││valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele- │ ││verbale de predare-primire spre decontare, la comisia │ ││judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de │ ││învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici │ ││pe portalul dedicat │24 iunie-20 octombrie │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Afişarea şi actualizarea listei operatorilor economici │ ││înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite (de │ ││către I.S.J./I.S.M.B.) │16 iulie-8 octombrie │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Decontarea către operatorii economici │23 iulie-30 noiembrie │└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010, conform pct. 9 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2la normele metodologiceNr. înreg./data: ................Unitatea/instituţia de învăţământ (nume, localitate, judeţ, cod SIRUES):......................................Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului învederea achiziţionării unui calculator personal nou(1) Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ......................................................................, fiul/fiica lui .....................şial ............................, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect.localitate) ............................................................................................................................................................cod poştal nr. ................, cod numeric personal..................., CI/BI..............................., telefon/fax: ....................., e-mail:....................., ocupaţie ....................., venit (în lei, conform ade-verinţei ataşate): ...................(2) în calitate de părinte [] / ocrotitor legal [] / altă calitate []: .........al ..........................., cod numeric personal: ....................., CI/ BI..................., elev la (unitatea de învăţământ) ................................................ din localitatea ..................., judeţul ..........,Solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achizi-ţionării unui calculator personal nou, reprezentând echivalentul în lei a 200 deEURO pentru un calculator.Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zilede la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadeide 3 ani de la cumpărare. Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului sărestitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul deschimb de la data constatării abaterii.Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor dinpartea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta estesingura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea.Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelorde date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulăriiachiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate, inclusiv pe internet,cu minim de expunere publică necesară.Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şicomplete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbăriivalidităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, săinformez Comisia de aceste schimbări.Semnătura ...............Rezervat pentru comisie:Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererease încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului.L.S.Nr. înreg / data: ...................(3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentruacordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi, minori sau majori) sunt: ┌─────────────┬────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────────┐ │Nume,iniţiala│Cod │CI/BI/CN │Relaţia faţă│Venit(în lei│Unitatea/insti- │ │tatălui, │numeric │ │de declarant│conf.actelor│tuţia de învăţă-│ │prenume │personal│ │în cadrul │ dovedi- │mânt (denumire, │ │ │ │ │familiei ( │ toare │adresă, cod poş-│ │ │ │ │fiu,fiică, │ │tal,telefon,fax │ │ │ │ │ │ │email) │ ├─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘(4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederilepentru acordarea ajutorului sunt: ┌─────────────┬────────┬────────┬───────────────────────────┬────────────────┐ │Nume,iniţiala│Cod │CI/BI/CN│ Relaţia faţă de declarant │Venit (în lei, │ │tatălui, │numeric │ │ (părinte, ocrotitor legal,│conform actelor │ │prenume │personal│ │ fiu, frate, etc.) │doveditoare) │ ├─────────────┼────────┼────────┼───────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼───────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼───────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼───────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼───────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼────────┼────────┼───────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ Venit TOTAL: │ │ └─────────────┴────────┴────────┴───────────────────────────┴────────────────┘ ┌─────────────┬────────┬────────┬───────────────────────────┬────────────────┐ │ │ │ │Venit pe membru de familie:│ │ └─────────────┴────────┴────────┴───────────────────────────┴────────────────┘    Notă: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor/studenţilor minori.Secţiunile 1, 3 şi 4 se completează obligatoriu.    Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se com-pletează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţămînt.                                                  Semnătura ..................  +  Anexa 3 la normele metodologice
  MODELUL*)
  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar
  în vederea achiziţionării de calculatoare**)
  Notă
  *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.
  **) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2017, este bleu-gri.
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI ││ ││ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ││ ││ BON VALORIC - 200 EURO BON VALORIC - 200 EURO ││ ││ AJUTOR FINANCIAR AJUTOR FINANCIAR ││ ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII ││ UNUI CALCULATOR UNUI CALCULATOR ││ ││Numele ................ Numele şi prenumele beneficiarului ││Prenumele .............. .................................. ││CNP .................... CNP .............................. ││Adresa ................. Adresa ........................... ││ Falsificarea ││ acestor ││Semnătură Semnătura bilete se Dacă este cazul: ││de persoană pedepseşte Numele şi prenumele minorului..... ││primire autorizată conform CNP .............................. ││ legilor Adresa ........................... ││ ││ L.S. Semnătură persoană ││ autorizată ││ ││ L.S. ││ ││Data .......... ││Seria M.E.N. Seria M.E.N. ││Nr. Nr. ││ ││ ││ NETRANSMISIBIL ││ Bonul valoric se va utiliza exclusiv││ conform destinaţiei sale. Tipărit la││ C.N. Imprimeria Naţională S.A. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ: Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 06-04-2017, Anexa 3 la norme a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 06 aprilie 2017 )
   +  Anexa 4la normele metodologice aprobateLISTAbeneficiarilor ajutorului financiar în vederea stimulăriiachiziţionării de calculatoare,care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I- model -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         Beneficiar (părinte, tutore - Minorul pentru care                              în cazul minorilor) s-a solicitat ajutorul     ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele solicitantului Judeţ Localitatea Numele Numele elevuluicrt. major care a depus înscriere unităţii minor            cererea de reprezentat                                                    învăţământ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Anexa 4 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 770 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005, având cuprinsul prevăzut în anexa 3 la acest act normativ.  +  Anexa 5la normele metodologiceMODELULprocesului-verbal de predare-primire încheiat între agentul economicfurnizor şi elevul/studentul beneficiar                        PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE    Încheiat astăzi, ............, pentru a certifica predarea de către: ............................,                                                                           (numele agentului economic)cu sediul în ...................., telefon/fax ................, nr. unic de înregistrare la registrulcomerţului: ..........................................., în calitate de furnizor,    către:    ........................................... cod numeric personal .................... , posesor al              (numele elevului/studentului)cărţii/buletinului de identitate .........., reprezentat legal de ..................................,                                                        (numele părintelui/tutorelui, dacă este cazul)cod numeric personal ............, în calitate de părinte/ocrotitor legal/altă calitate, domiciliat înlocalitatea ......................., str. ............................. nr...., bl...., sc...., ap....,judeţul/sectorul ................, cod poştal ..........................., în calitate de beneficiar,a unui calculator personal nou cu specificaţiile conform Facturii nr. ............................ dindata ............................, ataşată.                       Furnizor, Beneficiar,                         LS LS--------