ORDONANŢĂ nr. 23 din 24 august 2016privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie  +  Articolul 1(1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Administraţie, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin preluarea activităţii în domeniul formării profesionale în administraţia publică şi al perfecţionării profesionale a funcţionarilor publici de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală.(2) Institutul Naţional de Administraţie are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Rolul Institutului Naţional de Administraţie este acela de a pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.(2) Institutul Naţional de Administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a) organizează programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, funcţionari publici, personal contractual, persoane alese sau numite în funcţie de demnitate publică sau asimilate acestora, aleşi locali, manageri publici, precum şi pentru alte categorii de persoane stabilite prin lege;b) organizează programe de perfecţionare profesională pentru grupurile-ţintă strategice, stabilite în condiţiile legii;c) organizează alte programe de perfecţionare profesională pentru personalul din administraţia publică;d) realizează analize, rapoarte, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice;e) organizează şi participă la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;f) stabileşte tematica specifică pentru programele de formare profesională pe care le organizează;g) stabileşte standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;h) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul administraţiei publice;i) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiţiile legii, a programelor de formare profesională pe care le organizează.(3) Institutul Naţional de Administraţie dezvoltă relaţii de colaborare şi parteneriate şi se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior, în condiţiile legii, şi cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice, din ţară sau din străinătate, precum şi cu furnizori de formare şi asigură comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă.(4) Instituţiile de învăţământ superior abilitate în acest sens se pot asocia cu Institutul Naţional de Administraţie în vederea organizării de programe de master şi doctorat în domeniul administraţiei publice, precum şi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în condiţiile legii.  +  Articolul 3(1) Conducerea Institutului Naţional de Administraţie este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, care este ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Institutului Naţional de Administraţie emite ordine cu caracter normativ şi individual.(4) Preşedintele Institutului Naţional de Administraţie este ordonator terţiar de credite.(5) Institutul Naţional de Administraţie are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.  +  Articolul 4(1) Personalul Institutului Naţional de Administraţie se compune din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.(2) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Administraţie se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 5(1) Pe lângă Institutul Naţional de Administraţie funcţionează un Consiliu de coordonare format din:a) un reprezentant desemnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;b) un reprezentant desemnat de Secretariatul General al Guvernului; (la 07-04-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) c) un reprezentant desemnat de Camera Deputaţilor şi un reprezentant desemnat de Senat;d) un reprezentant desemnat de Administraţia Prezidenţială;e) preşedintele Institutului Naţional de Administraţie;f) câte un reprezentant al fiecărei structuri asociative a autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv un reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, un reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România, un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România şi un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România;g) un reprezentant al mediului academic desemnat de Consiliul Naţional al Rectorilor; (la 07-04-2017, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) h) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale/ sindicatelor reprezentative pentru administraţia publică.(2) Membrii desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) şi h) sunt persoane cu experienţă în formarea profesională şi în managementul funcţiei publice. Membrii desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1) lit. g) şi h) nu sunt funcţionari publici, înalţi funcţionari publici şi nu ocupă funcţii de demnitate publică. (la 07-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (3) Instituţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) desemnează câte un membru titular şi un membru supleant în Consiliul de coordonare.(4) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim-ministrului, pentru un mandat de 5 ani.(5) Prin decizia prim-ministrului prevăzută la alin. (4) este desemnat preşedintele Consiliului din rândul membrilor desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1), precum şi vicepreşedintele acestuia.(6) Membrii Consiliului de coordonare primesc, în condiţiile legii, o indemnizaţie de şedinţă reprezentând 10% din indemnizaţia preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie.  +  Articolul 6Consiliul de coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a) avizează propunerile de programe de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie şi tematica specifică a acestora; (la 07-04-2017, Litera a) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) b) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul Naţional de Administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pe care îl propune spre aprobare ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;d) avizează proiectul de buget al Institutului Naţional de Administraţie, precum şi execuţia bugetară a acestuia;e) aprobă tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie;f) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institutul Naţional de Administraţie;g) alte atribuţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7(1) Institutul Naţional de Administraţie organizează următoarele forme de pregătire, cu durata stabilită în condiţiile legii şi respectând toate reglementările din domeniul calificărilor, al standardelor ocupaţionale şi al controlului calităţii în domeniul formării continue, astfel: (la 07-04-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) b) programe de formare profesională în administraţia publică centrală şi locală pentru funcţionarii publici, personalul contractual şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de management;c) programe de formare profesională în administraţia publică pentru managerii publici, aleşii locali, persoane alese sau numite în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane stabilite prin lege;d) programe de perfecţionare profesională pentru grupurile-ţintă strategice; (la 07-04-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (1^1) Institutul Naţional de Administraţie organizează programe de formare profesională specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sau a altor funcţii publice, în condiţiile legii. (la 07-04-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (1^2) Institutul Naţional de Administraţie organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală, ca forme de pregătire a personalului din administraţia publică, precum şi alte categorii de formare, în condiţiile legii. (la 07-04-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (2) Formele de pregătire prevăzute la alin. (1) şi (1^2) se organizează în mod direct de către Institutul Naţional de Administraţie sau prin centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică prevăzute la art. 10. Formele de pregătire care se vor desfăşura prin centrele teritoriale se stabilesc anual prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie. (la 07-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (3) În vederea realizării formelor de pregătire prevăzute la alin. (1)-(1^2), Institutul Naţional de Administraţie se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior din ţară acreditate, cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, precum şi cu alţi furnizori de formare. (la 07-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (4) Programele de formare profesională, respectiv perfecţionare profesională, prevăzute la alin. (1), pot fi organizate: (la 07-04-2017, Partea introductivă a Alineatului (4) din Articolul 7, Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) a) în cadru organizat, care să asigure întâlnirea nemijlocită, în spaţii special amenajate, pe întreaga durată a programului de formare profesională, a participanţilor cu formatorii;b) la distanţă, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, prin activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare;c) în format mixt, modalitate care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spaţii special amenajate a participanţilor cu formatorii, cât şi mijloace de pregătire specifice formării la distanţă.(5) Admiterea la programele de formare prevăzute la alin. (1^1) organizate de către Institutul Naţional de Administraţie se face prin concurs naţional organizat de Institutul Naţional de Administraţie. Numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie. (la 07-04-2017, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (6) Participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se face pe bază de selecţie/programare organizată de Institutul Naţional de Administraţie. Metodologia de selecţie şi tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie. (la 07-04-2017, Alineatul (6) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 )  +  Articolul 8(1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de formare profesională şi a programelor de perfecţionare organizate de Institutul Naţional de Administraţie se face prin certificate semnate de preşedintele Institutului Naţional de Administraţie.(2) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) pentru formele de pregătire prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^1), precum şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului Naţional de Administraţie, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 07-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (3) Certificatele de absolvire sunt însoţite de un supliment descriptiv privind competenţele dobândite, iar pe certificat se înscrie nota de absolvire.(4) Atestarea participării la seminare şi conferinţe organizate de Institutul Naţional de Administraţie se face prin certificate de participare semnate de preşedintele Institutului. (la 07-04-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 ) (5) Modelele certificatelor de participare prevăzute la alin. (4), precum şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă de preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, cu avizul Consiliului de coordonare. (la 07-04-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 44 din 31 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 04 aprilie 2017 )  +  Articolul 9(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului Naţional de Administraţie se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.(2) Veniturile proprii ale Institutului Naţional de Administraţiei se constituie din:a) venituri provenite din tarife de participare la programe de formare;b) sponsorizări;c) donaţii ale unor persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;d) fonduri externe nerambursabile;e) alte surse.  +  Capitolul II Centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică  +  Articolul 10(1) În cadrul Institutului Naţional de Administraţie funcţionează centre teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică prin reorganizarea centrelor regionale/centrelor teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică locală aflate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.(2) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică, denumite în continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică.  +  Articolul 11Conducătorii centrelor teritoriale sunt funcţionari publici de conducere şi sunt numiţi de preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, în urma promovării unui concurs organizat în condiţiile legii.  +  Articolul 12Centrele teritoriale exercită următoarele atribuţii:a) organizează programe de formare profesională stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie;b) organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală;c) realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice locale;d) alte atribuţii stabilite în condiţiile legii.  +  Capitolul III Drepturile şi obligaţiile participanţilor la programele de formare profesională organizate de către Institutul Naţional de Administraţie  +  Articolul 13(1) Funcţionarii publici, persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi personalul angajat cu contract individual de muncă sau în baza unui contract de management în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au dreptul de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice, participând la programe de formare profesională.(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la programele de formare profesională se suportă din bugetul autorităţii sau instituţiei publice care îi trimite, de către alte persoane juridice din care provin participanţii, respectiv de persoanele fizice interesate.  +  Articolul 14(1) Pe perioada în care participă la programele de formare profesională prevăzute de prezenta ordonanţă, participanţii la acestea beneficiază de drepturile salariale şi de altă natură cuvenite, în condiţiile legii.(2) Pe perioada în care urmează programele de formare profesională prevăzute de prezenta ordonanţă, participanţilor la acestea le revin obligaţiile prevăzute de lege, de regulamentele privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională şi de regulamentele interne ale instituţiilor angajatoare.(3) Durata programelor de formare profesională prevăzute de prezenta ordonanţă se ia în considerare la calculul vechimii în muncă, în funcţia publică sau, după caz, în specialitate, în condiţiile legii.(4) În cazul în care programele de formare profesională sunt organizate în altă localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică, respectiv persoana juridică, participanţii beneficiază de drepturile de delegare, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Cheltuielile pentru programele de formare profesională pentru aleşii locali, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, respectiv de centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică, se suportă din bugetele locale.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile reşedinţă de judeţ în care funcţionează centrele teritoriale pot asigura spaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor acestora.  +  Articolul 17(1) Modul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor teritoriale, structura organizatorică, bunurile imobile din patrimoniu şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), personalul, patrimoniul, cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, aferente activităţii de formare profesională, proiectele în domeniul formării profesionale, programele de formare profesională şi drepturile şi obligaţiile care decurg din acestea sunt preluate de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, de către Institutul Naţional de Administraţie, pe bază de protocol de predare-preluare.(3) Patrimoniul prevăzut la alin. (2) se preia de către Institutul Naţional de Administraţie pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Institutul Naţional de Administraţie se subrogă în drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, pe domeniul de activitate preluat.(5) Personalul aferent activităţii de formare profesională se preia de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) şi respectând statutul juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor băneşti ale salariaţilor.(6) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli urgente ale Institutului Naţional de Administraţie se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.(7) În cazul în care protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (2) se încheie înainte de data de 31 decembrie 2016, acesta va cuprinde şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2016 care se vor efectua în condiţiile legii. Se autorizează în acest caz Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă modificările în structura bugetului său pentru anul 2016 şi în anexele la acesta, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe, şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.(8) Programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, respectiv centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, aflate în derulare sau programate să se desfăşoare până la data de 31 decembrie 2016, se preiau de Institutul Naţional de Administraţie la data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2) şi se finalizează, respectiv se desfăşoară în condiţiile şi termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin (1).(9) Proiectele în domeniul formării profesionale încheiate, aflate în derulare sau în proces de evaluare în vederea finanţării, se preiau de Institutul Naţional de Administraţie de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, respectiv de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi se gestionează în continuare de acesta, în condiţiile aprobate şi termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), programele/proiectele cu finanţare externă ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu componentă în domeniul formării profesionale, aflate în implementare şi/sau aflate în evaluare la Programul operaţional Asistenţă tehnică în vederea obţinerii finanţării, se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în condiţiile aprobate şi în termenii stabiliţi până la încheierea exerciţiului financiar 2014-2020, conform calităţii de beneficiar eligibil, astfel cum este definit de către finanţator şi conform contractelor de finanţare.  +  Articolul 18Începând cu data de 1 ianuarie 2017, la alin . (1) al pct. 42 din titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte sintagma "Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici" cu sintagma "Institutul Naţional de Administraţie" şi se elimină sintagma "în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici".  +  Articolul 19În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:---------------Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu
  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ioan-Dragoş Tudorache
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Ministrul educaţiei naţionale
  şi cercetării ştiinţifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Bucureşti, 24 august 2016.Nr. 23.-----