ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011    Având în vedere:- Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;- prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţilor de asistenţă medico-sociale.(2) Pentru unităţile de asistenţă medico-sociale condiţia de vechime în sectorul sanitar se înlocuieşte cu vechimea în reţeaua unităţilor de asistenţă medico-sociale.  +  Articolul 4(1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen.(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţile şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătăţii,
    Ritli Ladislau
    Bucureşti, 20 octombrie 2011.Nr. 1.470.  +  AnexăCRITERIIprivind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şitrepte profesionale pentru personalul contractual dinunităţile sanitare publice din sectorul sanitar     I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.            Functiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minima in munca            profesionala)             Studii si criterii la angajare si promovare                    sau in specialitate---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  0               1                                       2                                                  3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioareAnexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cumodificarile ulterioareA. Functii de specialitate medico-sanitare1. Medic/Medic dentist; primar       - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/    - 5 ani vechime ca medic                                     diploma sau diploma de licenta de medic stomatolog/       specialist                                     diploma de licenta de medic dentist                                     - examen de medic primar                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Medic/Medic dentist; specialist   - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/                                     diploma de licenta de medic stomatolog/diploma de                                     licenta de medic dentist                                     - examen de medic specialist                                     - concurs pentru ocuparea postului*)                                     - stagiu de rezidentiat terminat--------    *) Cu exceptia medicilor si farmacistilor care urmeaza rezidentiatul pe post nominalizat intr-o unitate sanitara.3. Medic/Medic dentist; rezident     - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/    - un an vechime ca medic   anul II-VII                       diploma de licenta de medic stomatolog/diploma de         rezident                                     licenta de medic dentist                                     - promovarea examenului de verificare a cunostintelor                                     prevazute de curriculumul de pregatire aferent anului                                     de formare4. Medic/Medic dentist; rezident     - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/   anul I                            diploma de licenta de medic stomatolog/diploma de                                     licenta de medic dentist                                     - concurs de medic rezident5. Medic/Medic dentist               - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/    - un an vechime ca medic/                                     diploma de medic stomatolog promotie anterioara           medic dentist stagiar                                     anului 2005                                     - diploma de licenta de medic dentist promotie 2005 si              -                                     ulterioare                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Medic/Medic dentist stagiar**)    - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina,                                     diploma de medic stomatolog promotie anterioara anului                                     2005-------    **) Functia de medic stagiar se utilizeaza si pentru medicii din promotia 2005 si ulterioare care nu au fost confirmatimedici rezidenti si care beneficiaza de competente limitate.7. Medic cu competente limitate      - diploma de licenta in medicina promotia anului 2005 si                                     ulterioare al carui titular nu a fost confirmat medic                                     rezident                                     - concurs pentru ocuparea postului8. Farmacist primar                  - diploma de farmacist sau diploma de licenta in          - 5 ani vechime ca farmacist                                     farmacie                                                  specialist                                     - examen de farmacist primar                                     - concurs pentru ocuparea postului9. Farmacist specialist              - diploma de farmacist sau diploma de licenta in          - stagiu de rezidentiat                                     farmacie                                                  terminat                                     - examen de farmacist specialist                                     - concurs pentru ocuparea postului*)---------    *) Cu exceptia medicilor si farmacistilor care urmeaza rezidentiatul pe post nominalizat intr-o unitate sanitara.10. Farmacist rezident anul II-III   - diploma de licentiat in farmacie/diploma de licenta     - un an vechime ca farmacist                                     de farmacist                                              rezident                                     - promovarea examenului de verificare a cunostintelor                                     prevazute de curriculumul de pregatire aferent anului                                     de formare11. Farmacist rezident anul I        - diploma de farmacist sau diploma de licenta in                                     farmacie                                     - concurs de farmacist rezident12. Farmacist                        - diploma de licentiat in farmacie promotie anterioara    - un an vechime ca farmacist                                     anului 2005                                               stagiar                                     - diploma de licentiat in farmacie/diploma de licenta de               -                                     farmacist promotia anului 2005 si ulterioare                                     - concurs pentru ocuparea postului13. Farmacist stagiar                - diploma de licentiat in farmacie promotie anterioara                                     anului 200514. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime ca    bioinginer medical;              - examen de grad principal                                fiziokinetoterapeut, bioinginer    principal                        - concurs pentru ocuparea postului                        medical; specialist15. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate                      - 4 ani vechime ca    bioinginer medical;              - examen de grad specialist                               fiziokinetoterapeut, bioinginer    specialist                       - concurs pentru ocuparea postului                        medical16. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime ca    bioinginer medical               - concurs pentru ocuparea postului                        fiziokinetoterapeut, bioinginer                                                                                               medical17. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate    bioinginer medical; debutant     - concurs pentru ocuparea postului18. Dentist principal                - diploma de invatamant superior de 3 ani in              - 5 ani vechime ca dentist                                     specialitate                                     - examen de dentist principal                                     - concurs pentru ocuparea postului19. Dentist                          - diploma de invatamant superior de 3 ani in              - 6 luni vechime ca dentist                                     specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului20. Dentist debutant                 - diploma de invatamant superior de 3 ani in                                     specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postuluiB. Functii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare21. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime ca specialist    fizician; principal              - examen de grad principal                                in sectorul sanitar                                     - concurs pentru ocuparea postului22. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate                      - 4 ani vechime ca specialist    fizician; specialist             - examen de grad specialist                               in sectorul sanitar                                     - concurs pentru ocuparea postului23. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate    fizician                         - concurs pentru ocuparea postului24. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate    fizician; debutant               - concurs pentru ocuparea postului25. Expert in fizica medicala        - diploma de licenta in fizica sau echivalent             - 3 ani vechime ca fizician                                     - grad universitar sau echivalent superior (masterat      medical                                     sau doctorat)                                     - curs de radioprotectie postuniversitar                                     - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia                                     Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare                                     (CNCAN)                                     - concurs pentru ocuparea postului26. Fizician medical                 - diploma de licenta in fizica sau echivalent             - 2 ani vechime ca fizician                                     - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN          medical debutant                                     - concurs pentru ocuparea postului27. Fizician medical debutant        - diploma de licenta in fizica sau echivalent                                     - concurs pentru ocuparea postului28. Logoped, sociolog, profesor      - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime in specialitate    CFM, asistent social,            - examen pentru obtinerea gradului de principal           in sectorul sanitar    kinetoterapeut; principal        - concurs pentru ocuparea postului29. Logoped, sociolog, profesor      - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate    CFM, asistent social,            - concurs pentru ocuparea postului    kinetoterapeut30. Logoped, sociolog, profesor      - diploma de licenta in specialitate    CFM, asistent social,            - concurs pentru ocuparea postului    kinetoterapeut; debutant31. Psiholog principal               - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime ca specialist in                                     - examen de grad principal                                sectorul sanitar                                     - concurs pentru ocuparea postului32. Psiholog specialist              - diploma de licenta in specialitate                      - 4 ani vechime in specialitate                                     - examen de grad specialist                               in sectorul sanitar                                     - concurs pentru ocuparea postului33. Psiholog practicant              - diploma de licenta in specialitate                      - un an vechime ca psiholog                                     - concurs pentru ocuparea postului                        stagiar34. Psiholog stagiar                 - diploma de licenta in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului35. Profesor CFM, biolog, chimist,   - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 5 ani vechime in specialitate    asistent social; principal       3 ani in specialitate                                     in sectorul sanitar                                     - examen pentru obtinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului36. Profesor CFM, biolog, chimist    - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate    asistent social                  3 ani in specialitate                                     in sectorul sanitar                                     - concurs pentru ocuparea postului37. Profesor CFM, biolog, chimist;   - diploma de absolvire a invatamantului superior de    asistent social                  de 3 ani in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postulu NOTE:1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie  +  *Font 7*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.            Funcţiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă            profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                  3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. Asistent medical, moaşă;         - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime ca asistent    principal                        - examen pentru obţinerea gradului de principal           medical                                     - concurs pentru ocuparea postului39. Asistent medical, moaşă          - diplomă de licenţă în specialitate                      - 6 luni vechime ca asistent                                     - concurs pentru ocuparea postului                        medical40. Asistent medical, moaşă;         - diplomă de licenţă în specialitate    debutant                         - concurs pentru ocuparea postului41. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 5 ani vechime ca asistent                                     3 ani în specialitate                                     medical                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului42. Asistent medical (SSD)           - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 6 luni vechime ca asistent                                     3 ani în specialitate                                     medical                                     - concurs pentru ocuparea postului43. Asistent medical debutant (SSD)  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de                                     3 ani în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului44. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 5 ani vechime ca asistent    farmacie, asistent social;       sau                                                       medical    principal (PL)                   - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea                                     studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile                                     1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale                                     sanitare                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului45. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 6 luni vechime în specialitate    farmacie, asistent social; (PL)  sau                                     - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997                                     - concurs pentru ocuparea postului46. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă    farmacie, asistent social;       sau    debutant (PL)                    - diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform                                     Hotărârii Guvernului nr. 797/1997                                     - concurs pentru ocuparea postului47. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    - 5 ani vechime ca asistent    farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii                            medical    principal (M)                    - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului48. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    - 6 luni vechime în specialitate    farmacie, asistent social; (M)   5 ani sau echivalare de studii                                     - concurs pentru ocuparea postului49. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii    debutant (M)                     - concurs pentru ocuparea postului50. Educator-puericultor principal   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 5 ani vechime ca educator    (PL)                             specialitate                                              puericultor                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului51. Educator-puericultor (PL)        - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 6 luni vechime în specialitate                                     specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului52. Educator-puericultor; debutant   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de    (PL)                             specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului53. Educator-puericultor principal   - diplomă de absolvire a liceului de specialitate         - 5 ani vechime ca educator    (M)                              - examen pentru obţinerea gradului de principal           puericultor                                     - concurs pentru ocuparea postului54. Educator-puericultor (M)         - diplomă de absolvire a liceului de specialitate         - 6 luni vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului55. Educator-puericultor; debutant   - diplomă de absolvire a liceului de specialitate    (M)                              - concurs pentru ocuparea postului56. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă  - 5 ani vechime în specialitate    sanitar (utilaje medicale,       sau    optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform    protezare auditivă);             Hotărârii Guvernului nr. 797/1997    principal (PL)                   - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului57. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 6 luni vechime în specialitate    sanitar (utilaje medicale,       sau    optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform    protezare auditivă); (PL)        Hotărârii Guvernului nr. 797/1997                                     - concurs pentru ocuparea postului58. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă    sanitar (utilaje medicale,       sau    optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform    protezare auditivă);             Hotărârii Guvernului nr. 797/1997    debutant (PL)                    - concurs pentru ocuparea postului59. Tehnician dentar principal (M)   - diplomă de liceu sanitar în profil                      - 5 ani vechime ca tehnician                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal           dentar                                     - concurs pentru ocuparea postului60. Tehnician dentar (M)             - diplomă de liceu sanitar în profil                      - 6 luni vechime ca tehnician                                     - concurs pentru ocuparea postului                        dentar61. Tehnician dentar debutant (M)    - diplomă de liceu sanitar în profil                                     - concurs pentru ocuparea postului62. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate                 - 5 ani vechime în specialitate    medicale, optician, protezare    - examen pentru obţinerea gradului de principal           ca tehnician în sectorul sanitar    ortopedică, protezare auditivă); - concurs pentru ocuparea postului    principal (M)63. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate                 - 6 luni vechime în specialitate    medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului                        ca tehnician în sectorul sanitar    ortopedică, protezare auditivă)    (M)64. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate    medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului    ortopedică, protezare auditivă);    debutant (M)65. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - 5 ani vechime în specialitate    laborant, moaşă, maseur;         - examen pentru obţinerea gradului de principal    principal (M)                    - concurs pentru ocuparea postului66. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - 6 luni vechime în specialitate    laborant, moaşă, maseur; (M)     - concurs pentru ocuparea postului67. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil    laborant, moaşă, maseur;         - concurs pentru ocuparea postului    debutant (M)68. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă     - 4 ani vechime în specialitate    registrator medical,             de studii medii    instructor de educaţie,          - examen pentru obţinerea gradului de principal    instructor de ergoterapie,       - concurs pentru ocuparea postului    instructor CFM; principal (M)69. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă     - 6 luni vechime în activitate    registrator medical,             de studii medii    instructor de educaţie,          - concurs pentru ocuparea postului    instructor de ergoterapie,    instructor CFM; (M)70. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă    registrator medical,             de studii medii    instructor de educaţie,          - concurs pentru ocuparea postului    instructor de ergoterapie,    instructor CFM; debutant (M)71. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate           - 5 ani vechime în specialitate    puericultor; principal           - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului72. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate           - 6 luni vechime în specialitate    puericultor                      - concurs pentru ocuparea postului73. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate    puericultor; debutant            - concurs pentru ocuparea postului73^1. Autopsier principal (7)        - diplomă de bacalaureat sau diplomă                      - 4 ani vechime în                                     de absolvire a liceului                                   sectorul sanitar la                                     - examen pentru obținerea gradului                        prosectură                                     de principal                                     - certificat de autopsier                                     - concurs pentru ocuparea postului73^2. Autopsier (7)                  - diplomă de bacalaureat sau diplomă                      - 6 luni vechime în                                     de absolvire a liceului                                   sectorul sanitar la                                     - concurs pentru ocuparea postului                        prosectură73^3. Autopsier debutant (7)         - diplomă de bacalaureat sau diplomă                                     de absolvire a liceului                                     - concurs pentru ocuparea postului74. Gipsar principal                 - școală generală                                         - 4 ani vechime în                                     - examen pentru obținerea gradului                        sectorul sanitar la sala                                     de principal                                              de gipsare                                     - curs de instruire de 3 luni                                     - concurs pentru ocuparea postului75. Gipsar                           - școală generală                                         - 6 luni vechime în                                     - concurs pentru ocuparea postului                        sectorul sanitar la sala                                                                                               de gipsare76. Gipsar debutant                  - școală generală                                     - concurs pentru ocuparea postului77. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii                                 - 4 ani vechime în specialitate,    principal                        - curs organizat conform ordinului ministrului sănătăţii    din care cel puţin un an în                                     privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul        cadrul serviciilor de ambulanţă                                     Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual                                     Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în                                     alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin                                     ordin al ministrului sănătăţii                                     - examen pentru obţinerea gradului de principal                                     - concurs pentru ocuparea postului78. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii şi certificat de                - 6 luni vechime în specialitate                                     radiotelefonist sau telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului79. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii şi certificat de    debutant                         radiotelefonist sau telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul II a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) NOTE:1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile 44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea.5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.7. Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcţiile de la poziţiile 73^1-73^3, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. (la 16-03-2017, Punctul 7 din Note a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 )     III. Personal auxiliar sanitar  +  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.            Funcţiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă            profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                  3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────80. Infirmieră, agent DDD            - şcoală generală                                         - 6 luni vechime în activitate                                     - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor                                     Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali                                     din România                                     sau                                     - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de                                     Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu                                     aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală                                     resurse umane şi certificare                                     - concurs pentru ocuparea postului81. Infirmieră, agent DDD; debutant  - şcoală generală                                     - concurs pentru ocuparea postului82. Brancardier, băiaş, nămolar,     - şcoală generală    spălătoreasă, îngrijitoare       - concurs pentru ocuparea postului83. Ambulanțier                      - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca șofer                                     sau                                                       autosanitară I                                     - diplomă de absolvire a liceului                                     - permis de conducere pentru șofer                                     profesionist valabil pentru autovehicule                                     din categoriile B și C                                     - diplomă de absolvire a cursului de                                     ambulanțier conform ordinului ministrului                                     sănătății privind înființarea Școlii de                                     Ambulanțieri în cadrul Stației de                                     Salvare a Municipiului București, actual                                     Serviciul de ambulanță București-Ilfov,                                     precum și în alte servicii județene de                                     ambulanță acreditate prin ordin al                                     ministrului sănătății                                     - concurs/examen de promovare                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca                                     sau                                                       motorist, marinar sau                                     - diplomă de absolvire a liceului                         conducător de șalupă                                     - certificat de calificare                                medicală                                     - diplomă de absolvire a cursului de                                     ambulanțier conform ordinului ministrului                                     sănătății privind înființarea Școlii de                                     Ambulanțieri în cadrul Stației de                                     Salvare a Municipiului București, actual                                     Serviciul de ambulanță București-Ilfov,                                     precum și în alte servicii județene de                                     ambulanță acreditate prin ordin al                                     ministrului sănătății                                     - concurs/examen de promovare84. Șofer autosanitară I             - diplomă de bacalaureat (2)                              - 6 ani vechime ca șofer                                     sau                                                       (conducător auto)                                     - diplomă de absolvire a liceului                         profesionist sau 3 ani                                     - permis de conducere pentru șofer                        ca șofer autosanitară II                                     profesionist valabil pentru autovehicule                                     din categoriile B și C                                     - concurs pentru ocuparea postului85. Șofer autosanitară II            - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca șofer                                     sau                                                       (conducător auto)                                     - diplomă de absolvire a liceului                         profesionist                                     - permis de conducere pentru șofer                                     profesionist valabil pentru autovehicule                                     din categoriile B și C                                     - concurs pentru ocuparea postului86. Şofer autosanitară III           - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil                                     pentru autovehicule din categoriile B şi C                                     - concurs pentru ocuparea postului (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) NOTE:1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din cadrul serviciilor de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologicăCap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010A. Functii de executie pe grade profesionale1. Cercetator stiintific I           - diploma de licenta in specialitate                      - 9 ani vechime in activitatea de                                     - medic primar, farmacist primar (3)                        cercetare si titlul stiintific                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,          de doctor                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal      sau                                     - expert in fizica medicala                               - 9 ani vechime in invatamantul                                     sau                                                         superior si titlul stiintific                                     - concurs pentru ocuparea postului                          de doctor                                                                                               - 15 ani vechime in profilul                                                                                                 postului2. Cercetator stiintific II          - diploma de licenta in specialitate                      - 8 ani vechime in activitatea de                                     - medic primar, farmacist primar (3)                        cercetare si titlul stiintific                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,          de doctor                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal      sau                                     - expert in fizica medicala                               - 8 ani vechime in invatamantul                                     - concurs pentru ocuparea postului                          superior si titlul stiintific                                                                                                 de doctor                                                                                               sau                                                                                               - 12 ani vechime in profilul                                                                                                 postului3. Cercetator stiintific III         - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani vechime in activitatea de                                     - medic specialist sau farmacist specialist (3)             cercetare                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,        sau                                     logoped, sociolog, expert in fizica medicala,             - 6 ani vechime in invatamantul                                     asistent medical etc.                                       superior                                     - concurs pentru ocuparea postului                        sau                                                                                               - 4 ani vechime pentru persoanele                                                                                                 care detin titlul stiintific de                                                                                                 doctor si provin din                                                                                                 invatamantul superior ori din                                                                                                 domeniul cercetarii                                                                                               sau                                                                                               - 10 ani vechime in profilul                                                                                                 postului                                                                                               sau                                                                                               - 8 ani vechime pentru persoanele                                                                                                 care detin titlul stiintific de                                                                                                 doctor si provin din afara                                                                                                 invatamantului superior sau al                                                                                                 cercetarii4. Cercetator stiintific             - diploma de licenta in specialitate                      - 2 ani vechime in activitatea de                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin      cercetare                                     ordin al ministrului sanatatii, in ultimul an de          sau                                     rezidentiat                                               - 2 ani vechime in invatamantul                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician           superior                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent            sau                                     medical etc.                                              - 4 ani vechime in profilul                                     - concurs pentru ocuparea postului                          postului5. Asistent de cercetare stiintifica - diploma de licenta in specialitate                      - un an vechime in activitate                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin                                     ordin al ministrului sanatatii                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent                                     medical etc.                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Asistent de cercetare stiintifica - diploma de licenta in specialitate   stagiar                           - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin                                     ordin al ministrului sanatatii                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent                                     medical etc.                                     - concurs pentru ocuparea postuluiB. Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale7. Asistent I                        - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 4 ani vechime in activitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului8. Asistent II                       - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - un an vechime in activitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului9. Asistent stagiar                  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postuluiNOTE:1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Lege anr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă.     V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii,         resurse umane, salarizare şi contencios---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.          Functia                  Studii si criterii la angajare si promovare                Vechimea minima in specialitatecrt.   (gradul sau treapta          profesionala)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  0            1                                          2                                                      3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Functii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare,   contencios si investitiia) Functii de executie pe grade profesionale1. Auditor gradul I                  - diploma de licenta                                      - 4 ani vechime in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Auditor gradul II                 - diploma de licenta                                      - un an vechime in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului3. Consilier, expert, inspector de   - diploma de licenta                                      - 6 ani si 6 luni vechime in   specialitate, referent de         - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate   specialitate, gradul I4. Referent de specialitate,         - diploma de licenta                                      - 3 ani si 6 luni vechime in   inspector de specialitate,        - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate   consilier, expert, gradul II5. Referent de specialitate,         - diploma de licenta                                      - 6 luni vechime in specialitate   inspector de specialitate,        - concurs pentru ocuparea postului   consilier, expert; gradul III6. Consilier, expert, inspector de   - diploma de licenta   specialitate, referent de         - concurs pentru ocuparea postului   specialitate, debutant7. Inginer, economist; specialist IA - diploma de licenta                                      - 6 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate8. Inginer, economist; gradul I      - diploma de licenta                                      - 3 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate9. Inginer, economist; gradul II     - diploma de licenta                                      - 6 luni vechime in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului10. Inginer, economist; debutant     - diploma de licenta                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 ani si 6 luni vechime in    tehnician-economist,             scurta durata in specialitate                               specialitate    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului    arhivist; I12. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 3 ani si 6 luni vechime in    tehnician-economist,             scurta durata in specialitate                               specialitate    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului    arhivist; II13. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate    tehnician-economist,             scurta durata in specialitate    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului    arhivist; III14. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de    tehnician-economist,             scurta durata in specialitate    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului    arhivist; debutantb) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios15. Consilier juridic gradul IA      - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate16. Consilier juridic gradul I       - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate17. Consilier juridic gradul II      - diploma de licenta in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 luni vechime in specialitate18. Consilier juridic debutant       - diploma de licenta in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postuluic) Functii de executie pe trepte profesionale19. Tehnician, merceolog, contabil,  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 ani si 6 luni vechime in    referent; IA                     de specialitate                                             specialitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului                                     sau    tehnician IA                     - muncitori categoriile 5-6                               - 7 ani vechime in meserie                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului20. Tehnician, merceolog, contabil,  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 3 ani si 6 luni vechime in    referent; I                      specialitate                                                specialitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului                                     sau    tehnician I                      - muncitori categoriile 4-5                               - 4 ani vechime in meserie                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului21. Tehnician, merceolog, contabil,  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 6 luni vechime in specialitate    referent; II                     specialitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului                                     sau    tehnician II                     - muncitori categoriile 2-3                               - un an vechime in meserie                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului22. Tehnician, merceolog, contabil   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de    referent; debutant               specialitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postuluiB. Compartimente de informaticaa) Functii de executie pe grade profesionale1. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in   sistem; IA                        - concurs pentru ocuparea postului                          activitatea de informatica2. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in   sistem; I                         - concurs pentru ocuparea postului                          activitatea de informatica3. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in activitatea   sistem; II                        - concurs pentru ocuparea postului                          de informatica4. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate   sistem; debutant                  - concurs pentru ocuparea postului5. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 ani si 6 luni vechime in   tehnic; I                         scurta durata in specialitate                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 3 ani si 6 luni vechime in   tehnic; II                        scurta durata in specialitate                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului7. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate   tehnic; III                       scurta durata in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului8. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de   tehnic; debutant                  scurta durata in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postuluib) Functii de executie pe trepte profesionale9. Analist (programator) ajutor IA   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 ani si 6 luni vechime in                                     sau                                                         activitatea informatica                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului10. Analist (programator) ajutor I   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 3 ani si 6 luni vechime in                                     sau                                                         activitatea informatica                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Analist (programator) ajutor II  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 luni vechime in activitatea                                     sau                                                          informatica                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului12. Analist (programator) debutant   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului13. Operator, controlor date; I      - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 ani si 6 luni vechime in                                     sau                                                         activitate                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului14. Operator, controlor date; II     - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 3 ani si 6 luni vechime in                                     sau                                                         activitate                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului15. Operator, controlor date; III    - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 luni vechime in activitate                                     sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului16. Operator, controlor date;        - diploma de absolvire a invatamantului postliceal    debutant                         sau                                     - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postuluiNOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire  +  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.            Funcţiacrt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă            profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                  3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale1. Administrator I                   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal        - 4 ani vechime în activitate                                     de specialitate economic sau tehnic                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Administrator II                  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal        - un an vechime în activitate                                     de specialitate economic sau tehnic                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic                                     - concurs pentru ocuparea postului3. Şef depozit I                     - diplomă de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în activitate4. Şef depozit II                    - diplomă de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului5. Casier, magaziner; funcţionar,    - diplomă de bacalaureat                                  - 6 luni vechime în activitate   arhivar                           sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Casier, magaziner; funcţionar,    - diplomă de bacalaureat   arhivar; debutant                 sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului7. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat                                  - 3 ani şi 6 luni vechime în   secretar-dactilograf,             - concurs pentru ocuparea postului                          activitate   dactilograf; IA8. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat sau                              - 6 luni vechime în activitate   secretar-dactilograf,             - diplomă de absolvire a şcolii generale   dactilograf I                     - concurs pentru ocuparea postului9. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat sau   secretar-dactilograf,             - diplomă de absolvire a şcolii generale   dactilograf debutant              - concurs pentru ocuparea postului10. Secretar                         - diplomă de bacalaureat sau                              - 6 luni vechime în activitate                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Secretar debutant                - diplomă de bacalaureat sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului12. Şef formaţie pază/pompieri       - diplomă de bacalaureat sau                                     - diplomă de absolvire a şcolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului13. Portar, paznic, pompier,         - diplomă de absolvire a şcolii generale    îngrijitor, guard, bufetier,     - concurs pentru ocuparea postului    manipulant bunuri, curier14. Maistru I                        - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri       - 3 ani vechime ca maistru                                     - concurs pentru ocuparea postului15. Maistru II                       - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri       - 9 ani vechime în meserie                                     - concurs pentru ocuparea postuluib) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinărifizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.16. Muncitor calificat I             - concurs pentru ocuparea postului                        - 9 ani vechime în17. Muncitor calificat II            - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime în18. Muncitor calificat III           - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în19. Muncitor calificat IV            - concurs pentru ocuparea postului20. Muncitor necalificat I           - concurs pentru ocuparea postului21. Muncitor necalificat II          - concurs pentru ocuparea postului    - fără sporuric) Personal operativ şi muncitori operativi22. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime înagent contractări achiziții                                                                    meserielucrător comercial etc. I23. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime înagent contractări achiziții                                                                    meserielucrător comercial etc. II - III24. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postuluiagent contractări achizițiilucrător comercial etc. IVd) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului25. Şofer I                          - autovehicul şi tractor rutier cu remorcă,               - 3 ani vechime în activitate                                     cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de            ca şofer                                     transport de persoane cu peste 8 locuri                                     - concurs pentru ocuparea postului26. Şofer II                         - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv                                     şi autovehicul de transport de persoane cu până la                                     8 locuri inclusiv                                     - concurs pentru ocuparea postuluie) Muncitori calificaţi - telefonist27. Muncitor calificat II            - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice  - 6 ani vechime în activitate    (telefonist)                     în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului28. Muncitor calificat III           - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice     - 3 ani vechime în activitate    (telefonist)                     în funcţie                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului29. Muncitor calificat IV            - centrală telefonică cu până la 50 de posturi    (telefonist)                     telefonice în funcţie                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist                                     - concurs pentru ocuparea postului (la 30-03-2017, Tabelul din Capitolul VI a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 244 din 7 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 30 martie 2017 ) NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit. Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC). Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale. Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.              Functia                  Studii si criterii la angajare si promovare           Vechimea minima in muncacrt. (gradul sau treapta profesionala)                                                             sau in specialitate---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  0               1                                       2                                                3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Unitati de culturaa) Functii de executie pe grade profesionale1. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in   desenator artistic; gradul I      - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate2. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in   desenator artistic; gradul II     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate3. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate   desenator artistic; gradul III    - concurs pentru ocuparea postului4. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate   desenator artistic; debutant      - concurs pentru ocuparea postului5. Bibliotecar gradul IA             - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate6. Bibliotecar gradul I              - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate7. Bibliotecar gradul II             - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului8. Bibliotecar debutant              - diploma de licenta in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului9. Bibliotecar,                      - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 ani si 6 luni vechime in   bibliotecar-arhivist              scurta durata de specialitate                             specialitate   gradul I                          - concurs pentru ocuparea postului10. Bibliotecar,                     - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 3 ani si 6 luni vechime in    bibliotecar-arhivist             scurta durata de specialitate                             specialitate    gradul II                        - concurs pentru ocuparea postului11. Bibliotecar,                     - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate    bibliotecar-arhivist             scurta durata de specialitate    gradul III                       - concurs pentru ocuparea postului12. Bibliotecar,                     - diploma de absolvire a invatamantului superior de    bibliotecar-arhivist             scurta durata de specialitate    debutant                         - concurs pentru ocuparea postuluib) Functii de executie pe trepte profesionale13. Bibliotecar treapta I            - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 6 ani si 6 luni vechime in                                     specialitate                                              activitate                                     - concurs pentru ocuparea postului14. Bibliotecar treapta II           - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 3 ani si 6 luni vechime in                                     specialitate                                              activitate                                     - concurs pentru ocuparea postului15. Bibliotecar treapta III          - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 6 luni vechime in activitate                                     specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului16. Bibliotecar debutant             - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de                                     specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului17. Bibliotecar, treapta IA          - diploma de bacalaureat                                  - 6 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                        activitate18. Bibliotecar, treapta I           - diploma de bacalaureat                                  - 3 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                        activitate19. Bibliotecar, treapta II          - diploma de bacalaureat                                  - 6 luni vechime in activitate                                     - concurs pentru ocuparea postului20. Bibliotecar, debutant            - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului21. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat                                  - 6 ani si 6 luni vechime in    treapta IA                       sau                                                       activitate                                     - diploma de absolvire a scolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului22. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat                                  - 3 ani si 6 luni vechime in    treapta I                        sau                                                       activitate                                     - diploma de absolvire a scolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului23. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat                                  - 6 luni vechime in activitate    treapta II                       sau                                     - diploma de absolvire a scolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului24. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat    debutant                         sau                                     - diploma de absolvire a scolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului25. Garderobier                      - diploma de bacalaureat                                     sau                                     - diploma de absolvire a scolii generale                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Navigatie1. Capitan                           - diploma de bacalaureat                                  - 2 ani vechime in activitate                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Ofiter punte                      - diploma de bacalaureat                                     - concurs pentru ocuparea postului3. Ofiter mecanic, ofiter            - diploma de bacalaureat   electrician                       - concurs pentru ocuparea postului4. Conducator salupa                 - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire         - un an vechime in activitate                                     a scolii generale                                     - certificat de capacitate si certificat de calificare                                     - concurs pentru ocuparea postului5. Motorist, marinar                 - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire         - 6 luni vechime in activitate                                     a scolii generale si certificat de calificare                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Motorist, marinar; debutant       - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire                                     a scolii generale si certificat de calificare                                     - concurs pentru ocuparea postului3. Sanitar-veterinara) Functii de executie pe grade profesionale1. Medic veterinar gradul I/Medic    - diploma de medic veterinar                              - 6 ani si 6 luni vechime in   primar veterinar                  - examen de medic primar veterinar                        specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Medic veterinar gradul II         - diploma de medic veterinar                              - 3 ani si 6 luni vechime in                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate3. Medic veterinar gradul III        - diploma de medic veterinar                              - 6 luni vechime in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului4. Medic veterinar debutant          - diploma de medic veterinar                                     - concurs pentru ocuparea postului5. Asistent veterinar IA (SSD)       - diploma de absolvire a invatamantului superior          - 6 ani si 6 luni vechime in                                     de scurta durata in specialitate                          specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Asistent veterinar I (SSD)        - diploma de absolvire a invatamantului superior          - 3 ani si 6 luni vechime in                                     de scurta durata in specialitate                          specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului7. Asistent veterinar II (SSD)       - diploma de absolvire a invatamantului superior          - 6 luni vechime in specialitate                                     de scurta durata in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului8. Asistent veterinar debutant       - diploma de absolvire a invatamantului superior   (SSD)                             de scurta durata in specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postuluib) Functii de executie pe trepte profesionale9. Tehnician; asistent veterinar IA  - diploma de scoala postliceala in specialitate           - 6 ani si 6 luni vechime in                                     sau                                                       specialitate                                     - diploma de studii medii de specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului10. Tehnician; asistent veterinar I  - diploma de scoala postliceala de specialitate           - 3 ani si 6 luni vechime in                                     sau                                                       specialitate                                     - diploma de studii medii de specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Tehnician; asistent veterinar II - diploma de scoala postliceala de specialitate           - 6 luni vechime in specialitate                                     sau                                     - diploma de studii medii de specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului12. Tehnician, asistent veterinar;   - diploma de scoala postliceala de specialitate    debutant                         sau                                     - diploma de studii medii de specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postuluiVIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere  +  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.              Funcţia                         Criterii de studii                              Vechimea minimă în specialitatecrt.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0               1                                       2                                                3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Unităţile sanitare publice*)1. Director general                  - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului2. Director general adjunct,         - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate   director, director executiv       - concurs pentru ocuparea postului3. Director resurse umane            - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului4. Director adjunct ştiinţific       - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II sau III                                     - concurs pentru ocuparea postului5. Director adjunct                  - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului6. Medic şef (ambulator de           - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate   specialitate, centru medical,     - medic primar sau specialist   centru de excelenţă, centru de    - concurs pentru ocuparea postului   sănătate multifuncţional, unităţi   fără personalitate juridică)7. Medic (farmacist, biolog,         - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii   biochimist, chimist, psiholog)    şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor   şef secţie, şef laborator şi      metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea   altele similare, şef serviciu     medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi   medicină legală şi anatomie       chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate   patologică                        cu studii superioare din unităţile sanitare publice,                                     cu modificările şi completările ulterioare,                                     sau                                     - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii                                     publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind                                     organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea                                     funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de                                     serviciu din unităţile sanitare publice8. Asistent medical şef pe unitate   - diplomă de licenţă în domeniul medical                  - 5 ani vechime în funcţia de                                     sau                                                       asistent medical                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de                                     scurtă durată în domeniul medical                                     - concurs pentru ocuparea postului9. Asistent medical şef ambulator    - diplomă de licenţă în domeniul medical                  - 3 ani vechime în funcţia de   de specialitate, centru medical,                                                            asistent medical   centru de excelenţă, centru de    sau   sănătate multifuncţional, şef     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 5 ani vechime în funcţia de   secţie, şef laborator etc.        scurtă durată în domeniul medical                         asistent medical                                     sau                                     - diplomă de şcoală sanitară postliceală                                     - sunt asistenţi medicali principali                                     - concurs pentru ocuparea postuluiB. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală10. Şef secţie                       - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III                                     - concurs pentru ocuparea postului11. Şef laborator                    - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate                                     - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III                                     - concurs pentru ocuparea postuluiC. Activitatea administrativă din unităţile sanitare12. Director adjunct                 - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 3 ani vechime în specialitatea    financiar-contabil               - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite13. Director adjunct economic        - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 3 ani vechime în specialitatea                                     - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite14. Contabil-şef                     - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 2 ani vechime în specialitatea                                     - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite15. Șef serviciu                     - diplomă de licență în specialitatea serviciului         - 2 ani vechime în                                                                                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului16. Șef birou                        - diplomă de licență în specialitatea biroului            - 2 ani vechime în                                                                                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului17. Șef atelier                      - diplomă de licență a învățământului tehnic              - 2 ani vechime în                                                                                               specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului18. Șef laborator                    - diplomă de licență în specialitate                      - 2 ani vechime în                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate19. Șef oficiu                       - diplomă de licență în specialitate                      - 2 ani vechime în                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate20. Şef formaţie muncitori           - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic              - 2 ani vechime în specialitate                                     sau                                     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 3 ani vechime în specialitate                                     scurtă durată în specialitate                                     sau                                     - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 3 ani vechime în specialitate                                     specialitate                                     sau                                     - diplomă de bacalaureat                                  - 3 ani vechime în specialitate                                     - concurs pentru ocuparea postului21. Șef echipă muncitori             - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în                                                                                               meserieD. Servicii de ambulanță             - diplomă de licență în specialitate                      - acordul scris al22. Medic coordonator                - medic primar/medic specialist/medic                     sindicatuluisubstație                                                                                      reprezentativServiciul de ambulanță                                                                         reprezentat de FederațiaBucurești-Ilfov/substație                                                                      Națională Sindicalăserviciul de ambulanță                                                                         Ambulanța din Româniajudețean 23. Asistent medical                 - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă      - 5 ani vechime încoordonator substație                de absolvire a învățământului superior de scurtă durată   serviciul de ambulanțăServiciul de ambulanță               în domeniul medical sau diplomă de școală sanitară        - acordul scris alBucurești - Ilfov/substație          postliceală                                               sindicatuluiserviciul de ambulanță                                                                         reprezentativjudețean                                                                                       reprezentat de Federația                                                                                               Națională Sindicală                                                                                               Ambulanța din România24. Asistent medical                 - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă      - 5 ani vechime înresponsabil cu stocul 3 de           de absolvire a învățământului superior de scurtă          serviciul de ambulanțămedicamente (stocul de               durată în domeniul medical sau diplomă de școală          - acordul scris alurgență din Stația centrală          sanitară postliceală                                      sindicatuluia Serviciului de ambulanță                                                                     reprezentativBucurești - Ilfov și                                                                          reprezentat de Federațiastațiile centrale din                                                                          Națională Sindicalăserviciile de ambulanță                                                                        Ambulanța din Româniajudețene 25. Ambulanțier cu atribuții         - diplomă de bacalaureat                                  - 5 ani vechime înde avizare tehnică substație         sau                                                       serviciul de ambulanțăServiciul de ambulanță               - diplomă de absolvire a liceului                         - acordul scris alBucurești-Ilfov/substație            - permis de conducere pentru șofer profesionist valabil   sindicatuluiserviciul de ambulanță               pentru autovehicule din categoriile B și C sau            reprezentativjudețean                             certificate de calificare                                 reprezentat de Federația                                     - diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform  Națională Sindicală                                     ordinului ministrului sănătății privind înființarea       Ambulanța din România                                     școlii de ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a                                     Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță                                     București-Ilfov, precum și în alte servicii județene                                     de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului                                     sănătății (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul VIII a fost modificat de Punctele 7 și 8, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 ) *) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.NOTĂ:Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii. ------