ORDIN nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007  ----------În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013.(2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013.(3) Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.  +  Articolul 3(1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului "Foaie de observaţie clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2.(2) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă.(3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri.(4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrjiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare.(5) În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG.(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473). (la 01-04-2017, Alineatul (6) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) (7) Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă.(8) Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.(9) Abrogat.----------Alin. (9) al art. 3 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.556 din 18 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014.  +  Articolul 4(1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4.(2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.(3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG.(4) FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv.(5) Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 5(1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.(2) Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.(3) Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ.  +  Articolul 8(1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6.(2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.  +  Articolul 9(1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.(2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.(3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.(4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă.(4^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 4 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă.------------Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015.(5) Transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 5 a lunii, începând cu luna iulie 2014, şi va conţine informaţii referitoare la:a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă;b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită;c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical;d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă.------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014.(5^1) Începând cu luna mai 2015, transmiterea SMDPZ se face lunar, în formatul valabil la momentul închiderii/raportării fişei/vizitei până la data de 4 a lunii, şi va conţine informaţii referitoare la:a) cazurile rezolvate în spitalizare de zi în luna precedentă;b) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi efectuate în luna precedentă, pentru care, în vederea decontării, nu este necesară închiderea fişei de spitalizare de zi după fiecare vizită;c) serviciile acordate în regim de spitalizare de zi pentru care, în vederea decontării, s-a închis fişa de spitalizare de zi în luna precedentă, după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical;d) serviciile acordate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având data predării pacientului în luna precedentă.------------Alin. (5^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 506 din 22 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015.(6) Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu vor fi transmise.Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului).Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013.(7) Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti.  +  Articolul 10Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.  +  Articolul 11(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin.(3) Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Cepoi
   +  Anexa 1Nomenclatorul investiţiilor de laborator 2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR2.10 Biochimia lichidelor organismului     2.100 Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor           2.1000 Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor           2.1001 Dozarea aminoacizilor           2.1002 Proteine totale           2.1003 Electroforeza proteinelor           2.1004 Albumina           2.1005 Proteine de faza acută:                  2.10050 alfe 1 antitripsina                  2.10051 alfe 2 macroglobulina                  2.10052 alfe 1 glicoproteina acidă                  2.10053 proteina C reactiva                  2.10054 fibrinogen                  2.10059 alte proteine de fază acută           2.1006 Proteine de transport                  2.10060 haptoglobina                  2.10061 ceruloplasmina                  2.10062 transferina                  2.10063 feritina                  2.10069 alte proteine de transport           2.1007 Alţi constituenţi proteici                  2.10070 hemosiderina                  2.10071 eritropoietina                  2.10073 alfa 1 microglobulina                  2.10074 beta 2 microglobulina                  2.10079 alte investigatii privind metabolismul                          amino-acizilor şi al proteinelor     2.101 Substanţe azotate neproteice            2.1010 Amoniac            2.1011 Uree            2.1012 Acid uric            2.1013 Creatina            2.1014 Creatinina            2.1015 Bilirubina totală            2.1016 Bilirubina directă            2.1019 Alţi constituenţi azotaţi     2.102 Metabolismul glucidic            2.1020 Glucoza            2.1021 Galactoza            2.1022 Glicoproteine            2.1023 Mucopolizaharide            2.1024 Acid lactic            2.1025 Peptid C            2.1026 Hemoglobina glicozilataTestele de toleranta la glucoza, ele, sunt dozări repetate ladiferite intervale de timp şi nu necesită codificare aparte            2.1029 Alte investigaţii privind metabolismul, glucidic     2.103 Metabolismul lipidic           2.10300 Lipide totale           2.10301 Acizi graşi liberi           2.10302 Acizi biliari şi săruri           2.10303 Colesterol total           2.10304 Colesterol HDL           2.10305 Colesterol LDL           2.10306 Trigliceride           2.10307 Alfa - lipoproteina           2.10308 Beta - lipoproteina           2.10309 Electroforeza lipidelor           2.10310 Alţi constituenţi lipidici     2.104 Enzime           2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH)           2.10401 Izoenzime LDH           2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)           2.10403 Aspartatamnotransferaza (ASAT, TGO, GOT)           2.10404 Creatinfosfokinaza (CK)           2.10405 Izoenzime CK           2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)           2.10407 Glutamat dehidrogenaza           2.10408 Fosfataza acidă totala           2.10409 Fosfataza alcalina           2.10410 Fosfataza acidă prostatică           2.10411 Colinesteraza           2.10412 Alfa amilaza           2.10413 Lipaza           2.10414 Leucinaminopeptidaza           2.10415 5 Nucleotidaza           2.10416 Ornitincarbamiltransfereza           2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza           2.10418 Alte enzime     2.105 Constituenţi anorganici           2.10500 Sodiul           2.10501 Potasiul           2.10502 Clorul           2.10503 Calciul total           2.10504 Calciul ionic           2.10505 Magneziul           2.10506 Fierul           2.10507 Fosforul           2.10508 Cuprul           2.10509 Iodul           2.10510 Sulful           2.10511 Zincul           2.10512 Nichelul           2.10513 Cobaltul           2.10514 Seleniul           2.10515 Plumbul           2.10516 Cromul           2.10517 Arsenul           2.10518 Mercurul           2.10519 Alţi constituienţi anorganici     2.106 Costituenţi gazoşi            2.1060 Determinarea automată a constituientilor gazoşi            2.1061 pH            2.1062 Presiunea parţială a oxigenului            2.1063 Presiunea parţială a dioxidului de carbon            2.1064 Saturaţia în oxigen a hemoglobinei            2.1065 Rezerva alcalină            2.1066 Ion bicarbonat            2.1069 Alţi constituenţi gazoşi     2.107 Vitamine            2.1070 Vitamina A            2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina)            2.1072 Vitamina C            2.1073 Vitamina D            2.1074 Acid folic            2.1079 Alte vitamine     2.108 Alcool            2.1080 Alcool etilic            2.1081 Alţi alcoli şi derivaţi            2.1089 Alte investigaţii privind biochimia lichidelor                   organismului 2.2 PROBE FUNCŢIONALE CHIMICE2.20 Funcţia gastrică     2.200 Aspiratul gastric pe nemâncate            2.2000 Aciditatea bazală     2.201 Răspunsul la insulina     2.202 Răspunsul la alţi excitanţi ai secţiei gastrice            2.2020 Testul la histamină            2.2029 Alte investigaţii privind răspunsul la alţi                   excitanţi ai secreţiei gastrice     2.203 Analize gastrice neinstrumentale     2.204 Fermenţi gastrici            2.2040 Pepsina            2.2041 Tripsina            2.2049 Alte investigaţii privind fermenţii gastrici     2.205 Aprecierea efortului la evacuare     2.209 Alte teste ale funcţiei gastrice2.21 Funcţia digestivă a intestinului     2.210 Analizele lichidului duodenal de aspiraţie     2.211 Absorbţia lactozei prin intestin            2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte            2.2111 Toleranţa lactozei după administrarea de etanol            2.2119 Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin     2.212 Absorbţia D-xilozei de către intestin     2.213 Absorbţia grăsimilor prin intestin     2.214 Producţia de secretină a intestinului     2.215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului            2.2150 Lactaza            2.2151 Zaharaza            2.2152 Maltaza            2.2159 Alte investigaţii privind activitatea dizaharidelor                   a intestinului     2.219 Alte probe funcţionale digestive ale intestinului2.22 Probe funcţionale hepatice     2.220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor     2.221 Treptele probelor funcţionale     2.222 Timpul de înjumătăţire a medicameatelor în plasmă     2.229 Alte teste ale funcţiei hepatice2.23 Testele funcţiei pancreatice     2.230 Metabolismul glucozei     2.231 Toleranţa la glucoza     2.232 Toleranţa la insulina     2.233 Insulina plasmatica     2.234 Glucagonul plasmatic     2.235 Răspunsul la secretină     2.236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser     2.237 Alte investigaţii     2.238 Aspiratul pancreatic            2.2380 Activitatea enzimatică            2.2389 Alte teste ale funcţiei pancreatice2.24 Funcţia renală     2.240 Clearance-ul aminoacizilor     2.241 Clearance-ul substanţelor endogene            2.2410 Clearance-ul la creatinină            2.2411 Clearance-ul la acidid P. amino-hipuric            2.2412 Clearance-ul fosforului            2.2413 Raportul excreţiei uree/creatinină            2.2419 Alte investigaţii privind clearance-ul substanţelor                   endogene     2.242 Clearance-ul substanţelor exogene            2.2420 Clearance-ul inulinic            2.2421 Clearance-ul la manitol            2.2422 Gradul de filtrare glomerulară            2.2423 Teste de reabsorbţie tabulară            2.2429 Alte investigaţii prind clearance- ul substanţelor                   exogene     2.243 Renina     2.249 Alte investigaţii prind funcţia renală2.25 Hormoni şi metaboliţi ai hormonilor în sânge şi urina            2.2500 TSH            2.2501 T4 totala            2.2502 T4 libera (FT4)            2.2503 T3 1ibera (FT3)            2.2504 Tiroglobulina            2.2505 Calcitonina            2.2506 Osteocalcina            2.2507 Parathormon (PTH)            2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH)            2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH)            2.2510 Hormonul lutinizant (LH)            2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)            2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH)            2.2513 Aldosteronul            2.2514 Cortizolul            2.2515 DHEA sulfat            2.2516 17 cetosteroizi            2.2517 17 hidrozicorticosteroizi            2.2518 Adrenalina            2.2519 Noradrenalina            2.2520 Acidul vanil-mandelic            2.2521 Testostemnul            2.2522 Estradiolul            2.2523 Progesteronul            2.2524 17 hidroxi progesteron            2.2525 Prolactina            2.2526 Beta HCG            2.2527 Glucagonul            2.2528 Insulina            2.2529 Secretina            2.2530 Cotecisto-kinina            2.2531 Gastrina            2.2532 Enterogastrina            2.2533 Alte investigaţii2.26 Examenul urinii            2.2600 Volumul            2.2601 pH            2.2602 Densitate            2.2603 Detectarea proteinelor            2.2604 Dozarea proteinelor            2.2605 Detectarea hidranţilor de carbon            2.2606 Dozarea hidranţilor de carbon            2.2607 Detectarea urobilinogenului            2.2608 Detectarea bilirubinei            2.2609 Detectarea leucocitelor            2.2610 Detectarea hematiilor            2.2611 Detectarea nitriţilor            2.2612 Proteina Bence-Jones            2.2613 Porfirine şi derivaţi            2.2614 Acid delta aminolevulinic            2.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar            2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis)            2.2617 Mioglobina şi hemoglobina            2.2618 Fenilcetonuria            2.2619 Examenul calculului            2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta                   citita de analizor automat            2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta                   citita de analizor semiautomat            2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii2.27 Examenul conţinutului tractului intestinal             2.270 Examen microscopic pentru digestie             2.271 Detectarea hemoragiilor oculte             2.279 Alte examene ale conţinutului tractului intestinal2.28 Examenul lichidelor organismului     2.280 LCR            2.2800 Numărătoare elementelor nucleate            2.2801 Examen citologic - frotiu colorat            2.2802 Detectarea proteinelor (reacţie Pandy)            2.2809 Alte investigaţii privind LCR     2.281 Alte lichide de puncţie            2.1810 Numărătoare elementelor nucleate            2.2811 Examen citologic - frotiu colorat            2.2812 Detectarea proteinelor            2.2819 Alte investigaţii privind alte lichide de                   puncţie dintre lichidele organismului     2.282 Examenul lichidului spermatic            2.2820 Spermograma            2.2821 Examen citologic \- frotiu colorat            2.2829 Alte investigatii privind examenul lichidului                   spermatic 2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE2.30 Bacteriologie     2.300 Hemocultura            2.3000 Bacterii aerobe            2.3001 Bacterii anaerobe            2.3002 Mycobacterium sp.            2.3009 Alte investigaţii privind hemocultura     2.301 Lichide de puncţie            2.3010 Lichide cefalorahidian                   2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu                   colorant Gram - prezenta bacteriilor                   2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii                   2.30102 Decelare de antigene solubile                   2.30103 Formare val                   2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR                   2.30105 Cultivare Mycobacterium                   2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian            2.3011 Alte lichide de puncţie - pleural, pericardic,                   articular, peritoneal                   2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram                   2.30111 Cultivare bacterii aerobe                   2.30112 Cultivare bacterii anaerobe                   2.30113 Frotiu pentru BAAR                   2.30114 Cultivare Mycobacterium                   2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncţie     2.302 Tract respirator superior            2.3020 Prelevare din cavitatea bucală                   2.30200 Cultivare bacterii aerobe                   2.30201 Cultivare bacterii anaerobe            2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucală                   2.30210 Cultivare bacterii aerobe                   2.30211 Cultivare bacterii anaerobe            2.3022 Exsudat nazal                   2.30220 Staphylococcus aureus - portaj                   2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj            2.3023 Leziuni mucoasa nazală                   2.30230 Cultivare bacterii aerobe            2.3024 Exsudatul nazo-faringian                   2.30240 Bordetella pertusis                   2.30241 Mycoplasma pneumoniae                   2.30242 Chlamydia pneumoniae                   2.30243 Streptococcns pyogenes - portaj                   2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj                   2.30245 Neisseria meningitidis - portaj            2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru                   2.30250 Streptococ beta-hemolitic                   2.30251 Corynebacterium diphteriae                   2.30252 Neisseria gonorrhoeae                   2.30253 Arcanobacterium haemolyticum                   2.30254 Haemophilus influenzae                   2.30255 Neisseria meningitidis - portaj                   2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj                   2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili            2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala                   2.30260 Exminare microscapica - frotiu Gram                   2.30261 Cultivare bacterii aerobe                   2.30262 Cultivare bacterii anaerobe            2.3029 Alte examinări ale tractului respirator superior     2.303 Tract respirator inferior            2.3030 Sputa                   2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30301 Examinare microscopica - BAAR                   2.30302 Cultivare bacterii aerobe                   2.30303 Cultivare Mycobacterium            2.3031 Aspirat hipofaringian                   2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30311 Examinare microscopica - BAAR                   2.30312 Cultivare bacterii aerobe                   2.30313 Cultivare Mycobacterium            2.3032 Lavaj bronhoalveolar                   2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30321 Examinare microscopica - BAAR                   2.30322 Cultivare bacterii aerobe                   2.30323 Cultivare Mycobacterium            2.3033 Prelevat prin periere bronsica                   2.30330 Examinare microscopica-frotiu Gram                   2.30331 Examinare microscopica - BAAR                   2.30332 Cultivare bacterii aerobe                   2.30333 Cultivare Mycobacterium            2.3034 Aspirat traheal                   2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30341 Examinare microscopica - BAAR                   2.30342 Cultivare bacterii aerobe                   2.30343 Cultivare Mycobacterium            2.3035 Aspirat transtraheal                   2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30351 Examinare microscopica - BAAR                   2.30352 Cultivare bacterii aerobe                   2.30353 Cultivare Mycobacterium            2.3036 Biopsie pulmonară                   2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30361 Examinare microscopica - BAAR                   2.30362 Cultivare bacterii aerobe                   2.30363 Cultivare Mycobacterium            2.3039 Alte examinări ale tractului respirator inferior     2.304 Ochi            2.3040 Secreţie conjunctivală                   2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30401 Cultivare bacterii aerobe                   2.30402 Cultivare bacterii anaerobe            2.3041 Prelevat de la nivelul corneei                   2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30411 Cultivare bacterii aerobe                   2.30412 Cultivare Mycobacterium            2.3042 Recoltări endocrine                   2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30421 Cultivare bacterii aerobe                   2.30423 Cultivare bacterii anaerobe            2.3049 Alte examinări ale ochiului     2.305 Ureche            2.3050 Prelevat din urechea interna                   2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30501 Cultivare bacterii aerobe                   2.30502 Cultivare bacterii anaerobe            2.3051 Secreţie urechea externa                   2.30510 Examinare microcopică - frotiu Gram                   2.30511 Cultivare bacterii aerobe            2.3059 Alte examinări ale urechii     2.306 Tract digestiv            2.3060 Suc gastric/lavaj gastric                   2.30600 Examinare microscopica BAAR                   2.30601 Cultivare Mycobacterium            2.3061 Bila                   2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30611 Cultivare bacterii aerobe                   2.30612 Cultivare bacterii anaerobe            2.3062 Fecale - cultivare pentru                   2.30620 Salmonella                   2.30621 Shigella                   2.30622 EPEC                   2.30623 EIEC                   2.30624 EHEC                   2.30625 ETEC            2.3063 Alte examinări fecale                   2.30630 Campylobacter                   2.30631 Yersinia                   2.30632 Vibrio cholerae                   2.30633 Staphylococcus aureus                   2.30634 Clostridium difficile            2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru                   2.30640 Shigella                   2.30641 Neisseria gonorrhoeae                   2.30642 Campylobacter                   2.30643 Streptococcus gr. B - portaj            2.3069 Alte examinări ale tractului digestiv     2.307 Tract genital feminin            2.3070 Prelevat cervix vaginal                   2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30701 Cultivare bacterii aerobe                   2.30702 Cultivare bacterii anaerobe            2.3071 Prelevat fund de sca vaginal                   2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30711 Cultivare bacterii aerobe                   2.30712 Cultivare bacterii anaerobe            2.3072 Prelevat endometru                   2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30721 Cultivare bacterii aerobe                   2.30722 Cultivare bacterii anaerobe            2.3073 Secreţie uretrala                   2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30731 Cultivare bacterii aerobe                   2.30732 Cultivare bacterii anaerobe            2.3074 Secreţie vaginală                   2.30740 Examinare microscopică - frotiu Gram                   2.30741 Cultivare bacterii aerobe                   2.30742 Cultivare bacterii anaerobe            2.3075 Prelevat din glandele Bartholin                   2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30751 Cultivare bacterii aerobe                   2.30752 Cultivare bacterii anaerobe            2.3076 Lichid amniotic                   2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30761 Cultivare bacterii aerobe                   2.30762 Cultivare bacterii anaerobe            2.3077 Produs de concepţie                   2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30771 Cultivare bacterii aerobe                   2.30772 Cultivare bacterii anaerobe            2.3078 Prelevat din leziuni                   2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30781 Cultivare bacterii aerobe                   2.30782 Cultivare bacterii anaerobe            2.3079 Alte examinări ale tractului genital feminin     2.308 Tract genital masculin            2.3080 Secreţia uretrala                   2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30801 Cultivare bacterii aerobe            2.3081 Lichid prostatic                   2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30811 Examinare microscopica - BAAR                   2.30812 Cultivare bacterii aerobe                   2.30813 Cultivare Mycobacterium            2.3082 Prelevate din leziune                   2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30821 Cultivare bacterii aerobe                   2.30822 Cultivare bacterii anaerobe            2.3089 Alte examinări ale tractului genital masculin     2.309 Piele şi ţesut subcutanat            2.3090 Abcese - puroi                   2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30901 Cultivare bacterii aerobe                   2.30902 Cultivare bacterii anaerobe            2.3091 Ulcere de decubitus                   2.30910 Examinare Microscopica - frotiu Gram                   2.30911 Cultivare bacterii aerobe                   2.30912 Cultivare bacterii anaerobe            2.3092 Celulite                   2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30921 Cultivare bacterii aerobe                   2.30922 Cultivare bacterii anaerobe            2.3093 Fistule                   2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30931 Cultivare bacterii aerobe                   2.30932 Cultivare bacterii anaerobe            2.3094 Rani                   2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30941 Cultivare bacterii aerobe                   2.30942 Cultivare bacterii anaerobe            2.3095 Leziuni gangrena                   2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.30951 Cultivare bacterii aerobe                   2.30952 Cultivare bacterii anaerobe            2.3099 Alte examinări ale pielii şi ţesutului subcutanat     2.310 Tract urinar - Urina            2.3100 Cultivare bacterii aerobe            2.3101 Examinare microscopica -BAAR            2.3102 Cultivare Mycobacterium            2.3109 Alte examinări ale tractului urinar     2.311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf)            2.3110 Prelevate biopsie                   2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.31101 Examinare microscopica - BAAR                   2.31102 Cultivare bacterii aerobe                   2.31103 Cultivare bacterii anaerobe                   2.31104 Cultivare Mycobacterium            2.3111 Prelevate necropsie                   2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram                   2.31111 Examinare microscopica - BAAR                   2.31112 Cultivare bacterii aerobe                   2.31113 Cultivare bacterii anaerobe                   2.31114 Cultivare Mycobacterium            2.3112 Cateter - vârf                   2.31120 Cultivare bacterii aerobe            2.3119 Alte tipuri de prelevate     2.312 Identificarea bacteriilor            2.3120 Teste primare                   2.31200 Examinare microscopică a culturii                   2.31201 Catalaza                   2.31202 Oxidaza                   2.31203 Sensibilitate la bacitracina                   2.31204 Sensibilitate la optochin                   2.31205 Biloliza                   2.31206 Coagulaza                   2.31207 Termonucleaza stafilococica                   2.31208 Testarea mobilităţii                   2.31209 Alte teste primare            2.3121 Teste suplimentare                   2.31210 Teste biochimice                   2.31211 Identificare serologică prin reacţii de                   aglutinare pe lama                   2.31212 Identificare cu truse latex                   2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuală                   sau în sistem automat                   2.31214 Tehnici de identificare genomică                   2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea                   bacteriilor     2.313 Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene            2.3130 Antibiograma difuzimetrică pentru bacterii aerobe            2.3131 Antibiograma anaerobi            2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat            2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza            2.3134 Determinarea producerii de ESBL            2.3135 Determinare CMI            2.3136 Determinare CMB            2.3139 Alte teste de sensibilitate la substanţe                   antimicrobiene     2.314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice            2.3140 Determinare NEI            2.3141 Determinare NEB            2.3142 Determinarea concentraţiei de antibiotice                   în lichide organice            2.3149 Alte investigaţii privind supravegherea                   tratamentului cu antibiotice2.32 VIRUSOLOGIE     2.320 Izolare virala (standardul de aur al                   diagnosticului virusologic)            2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de                   celule - evidenţierea efectelor citopatice            2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi            2.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat            2.3209 Alte izolări de virus     2.321 Cuantificarea infectivitatii virusurilor            2.3210 Titrarea infectivităţii prin metoda diluţiilor            2.3211 Titrarea infectivităţii prin metoda plajelor            2.3212 Reacţia de hemaglutinare            2.3213 Reacţia de hemadsorbţie            2.3219 Alte cuantificări     2.322 Diagnostic virusologic direct            2.3220 Microscopia electronica pentru evidenţierea                   virionului infectant complet            2.3221 Imunoelectromicroscopia            2.3222 Imunofluorescenta            2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Coloraţia peroxidaza-                   antipeiroxidaza (PAP).                   Sistemul de amplificare avidina-biotina            2.3224 Reacţia de fixare a complementului            2.3225 Reacţia de latex aglutinare            2.3226 Electroforetipare            2.3229 Alte metode de diagnostic     2.323 Identificare genomică            2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni                   sau din celule infectate            2.3231 Identificare genomului viral            2.3232 Tehnici de hibridizare Southern şi Northern Blot     2.324 Teste cantitative de determinare a încărcării virale            2.3240 Amplificarea genomului viral                   2.3240 Amplificarea ţintei - PCR, NASBA                   2.32401 Amplificare semnalului b-DNA            2.3241 Metode de genotipare:                   2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism)                   2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism                   2.32412 Tehnica mobilităţii heteroduplexurilor HMA)                   2.32419 Alte teste cantitative de determinare a                           încărcării virale     2.325 Tehnici alternative pentru diagnosticul încărcării virale                           (infecţia HIV/SIDA)            2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC)                   2.3250 titrarea virusului în diluţii                   2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ            2.3251 Pentru plasmă                   2.32510 antigenemia p24 (ELISA)                   2.32511 titrarea virusului în diluţii limita                   2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV                   2.32513 bDNA pentru ARN/HIV                   2.32514 NASBA pentru ARN/HIV            2.3259 Alte teste şi tehnici alternative pentru diagnosticul                   încărcării virale (infecţia BIV/SIDA)     2.326 Tehnici comerciale şi necomerciale de monitorizare a                   rezistenţei la antiretrovirale            2.3260 LiPa Innogenetics            2.3261 Virologic; Virco PerkinElmer            2.3262 Genotipare clonala            2.3263 Izolare virala            2.3264 Fenotipare cu virus recombinat            2.3269 Alte tehnici de monitorizare a rezistenţei la                   antiretrovirale     2.327 Protocoale de diagnostic specifice principalelor                   sindroame de etiologie virală           2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii           2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli                   diareice acute - BDA)           2.32702 Diagnostic în neuroviroze           2.32703 Diagnostic în poliomielita şi paraliziile acute flasce           2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive           2.32705 Diagnostic în infecţiile congenitale şi perinatale           2.32706 Diagnostic în boli cu transmitere sexuală (BTS)           2.32707 Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantului                   de organ           2.32708 Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge           2.32709 Diagnostic în hepatitele virale           2.32710 Diagnostic în infecţiile HIV/SIDA           2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 2.4 SEROLOGIA IMUNOLOGICĂ2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii     2.400 Detectarea anticorpilor            2.4000 Streptococcus progenes                   2.40000 ASLO                   2.40001 Streptozyme                   2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes            2.4001 Treponema pallidum                   2.40010 VDRL calitativ                   2.40011 VDRL cantitativ                   2.40012 RPR                   2.40013 TPHA                   2.40014 FTA                   2.40015 Imobilizare treponeme                   2.40019 Alte metode     2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice     2.402 Anticorpi pentru alte bacterii           2.40200 Yersinia monocytogenes           2.40201 Yersinia enterocolitica           2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys           2.40203 Helicobacter pylori           2.40204 Legionella pneumophila           2.40205 Bordetella pertussis           2.40206 Bordetella parapertussis           2.40207 Leptospira sp.           2.40208 Salmonella typhi           2.40209 Rickettsia connori           2.40210 Alte rickettsii           2.40211 Chlamidia pneumoniae           2.40212 Chlamydia psittaci           2.40213 Chlamydia trachomatis           2.40214 Mycoplasma pneumoniae           2.40215 Mycoplasma hominis           2.40216 Mycoplasma genitalium           2.40217 Ureaplasma urealyticum           2.40218 Brucella spp.           2.40219 Francisella tulareansis           2.40220 Alte bacterii2.41 Diagnostic serologic în boli produse de virusuri     2.410 Reacţia de hemaglutino-inhibare     2.411 Reacţia de seroneutralizare     2.412 Reacţia de imunoprecipitare     2.413 Reacţia de fixare a complementului     2.414 Tehnica imuno-enzimatică ELISA (metoda indinecta;                   competitiva; de captura; sandwich antigenic)     2.415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirecta,                   microbeads aglutinare, etc.)     2.416 Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat                   immunoblot assay; dot blot)     2.417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA     2.418 Tehnica radio-imuno- enzimatică - RIA     2.419 Alte tehnici în serologie2.42 Diagnostic seologic de boli produse de fungi     2.420 Detectare anticorpi            2.4200 Aspergillus            2.4201 Sporothrix schenkii            2.4202 Alţi fungi            2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli                   produse de fungi     2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice2.43 Imunologie     2.4300 Sistemul complement           2.43000 Teste funcţionale                   2.430000 Complement hemolitic CH 50                   2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza)           2.43001 Componente de complement                   2.430010 C1q                   2.430011 C3                   2.430012 C4                   2.430013 Factor B                   2.430014 C5 b-9                   2.430019 Alte investigaţii privind sistemul de                   complement     2.4301 Determinarea cantitativă a imunoglobulinelor serice:           2.43010 IgG           2.43011 IgA           2.43012 IgM           2.43013 Subclase de IgG                   2.430130 IgG1                   2.430131 IgG2                   2.430132 IgG3                   2.430133 IgG4           2.43014 IgE totale           2.43015 IgE specific anti alergene:                   2.430150 Ierburi                   2.430151 Arbori                   2.430152 Venin insecte                   2.430153 Epitelii animale                   2.430154 Guano pasări                   2.430155 Acarieni                   2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale,                   oleaginoase, fructe, legume)                   2.430157 Medicamente                   2.430158 Profesionale                   2.430159 Alte investigaţii privind determinarea                   cantitativă a imunoglobinelor serice     2.4302 Detectarea cantitativă a IgA secretorie           2.43020 Component secretor           2.43029 Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a                   IgA secretorie     2.4303 Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice                   şi urinare:           2.43030 Imunelectroforeza serică - identificare imunoglobulina                   monoclonala           2.43031 Imunelectroforeza urinară - identificare lanţuri uşoare                   libere de Ig           2.43032 Imunofixare                   2.430320 ser - identificare proteina monoclonala                   2.430321 urina - identificare lanţuri uşoare libere de Ig           2.43039 Alte investigaţii privind determinarea calitativă a                   imunoglobinelor serice şi urinare     2.4304 Determinare auto-anticorpi           2.43040 Boli reumatismale şi vasculite                   2.4304000 Factor reumatoid                   2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN)                   2.4304002 Anti ADNds                   2.4304003 ENA screening                   2.4304004 AntiSm                   2.4304005 Anti RNP                   2.4304006 Anti Ro/SS-A                   2.4304007 AntiLa/SS-B                   2.4304008 AntiSclero-70                   2.4304009 Anti Jo-1                   2.4304010 Anti Nucleosomali                   2.4304011 Anti Ribosomali P                   2.4304012 Anti citoplasmă neutrofil (ANCA)                   2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA)                   2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA)                   2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G                   2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina                   2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomrulara                             (MBG sau colagen IV)                   2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)                   2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG                   2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM                   2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG                   2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG                   2.4304023 Alte investigaţii           2.43041 Boli hepatice autoimune                   2.430410 Anti muşchi neted (SMA)                   2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat şi rinichi)                   2.430412 Anti citosol hepatic                   2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile)                   2.430414 Anti membrana hepatocitara                   2.430415 Anti mitocondriali (AMA)                   2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG)                   2.430417 Anti factor intrinsec                   2.430419 Alte investigaţii privind determinarea auto-                   anticorpi, boli hepatice autoimune           2.43042 Boala celiaca                   2.430420 Anti endomisium                   2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG)                   2.430423 Anti gliadina                   2.430429 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boală celiacă           2.43043 Boala Crohn                   2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae                   2.430439 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boală crohn           2.43044 Boli tiroidiene                   2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)                   2.430441 Antitireoglobulina (TG)                   2.430449 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-anticorpi boli tiroidiene           2.43045 Diabet zaharat                   2.430450 Anti celule insulare pancreatice                   2.430459 Alte investigatii privind determinarea                   auto- anticorpi diabet zaharat           2.43046 Boli ale sistemului nervos                   2.430460 Antireceptor acetilcolina                   2.430469 Alte investigaţii privind determinare                   auto- anticorpi boli ale sistemului nervos           2.43047 Boli ale sistemului muscular                   2.430470 Anti muşchi striat                   2.430471 Anti miocard                   2.430479 Alte investigaţii privind determinarea                   auto-aniticorpi boli ale sistemului muscular           2.43048 Infertilitate                   2.430480 Anti spermatozoizi                   2.430489 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi înfertilitate           2.43049 Boli ale pielii                   2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi)                   2.430491 Anti desmogleina 1                   2.430492 Anti desmocolina                   2.430493 Anti endomisium                   2.430499 Alte investigaţii privind determinarea                   auto- anticorpi boli ale pielii     2.4305 Crioglobuline           2.43050 Determinare calitativă           2.43051 Determinare cantitativă şi criotipizare           2.43052 Izolare crioprecipitat           2.43053 Dozare proteine totale           2.43054 Identificare FR           2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor                   monoclonale (IgM/k) sau policlonale     2.4306 Crioaglutinine     2.4307 Complexe imune circulante     2.4308 Examinare biopsii renale prin IF directa     2.4309 Explorarea imunologică a LCR           2.43090 Proteine totale           2.43091 IgG cantitativ           2.43092 Albumina           2.43093 Index IgG/albumina           2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza                   de înaltă rezoluţie în gel de agaroza           2.43099 Alte metode de explorare imunologică a LCR     2.4310 Identificarea unor proteine urinare prin tehnici                   imunologice           2.43100 Microalbuminuria           2.43101 Beta 2 microglobulina           2.43102 Neopterina           2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici                   imunologice     2.4311 Electroforeza urinară în gel de poliacrilamida                   cu SDS (SDS-PAGE)     2.4312 Electroforeza urinară în gel de agar de mare rezoluţie     2.4313 Markeri tumorali           2.43130 Alfa fetoproteina (AFP)           2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA)           2.43132 CA 125           2.43133 CA 15-3           2.43134 CA 19-9           2.43135 PSA total           2.43136 PSA liber           2.43137 HCG           2.43139 Alţi markeri tumorali     2.4314 Markeri de necroza cardiacă           2.43140 Troponina           2.43149 Alţi markeri de necroza cardiacă     2.4315 Citokine           2.43150 IL-1           2.43151 IL-6           2.43152 IL-8           2.43153 TNFa           2.43159 alte citokine     2.4316 Medicamente şi droguri în ser şi urina          2.431600 Digoxina          2.431601 Carbamazepina          2.431602 Fenobarbital          2.431603 Fenitoin          2.431604 Lidocaina          2.431605 Teofilina          2.431606 Alte medicamente          2.431607 Amfetamine          2.431608 Benzodiapine          2.431609 Canabinoizi          2.431610 Metaboliţi ai cocainei          2.431611 Opioide          2.431612 Alte droguri     2.4317 Teste imunologice în sarcinâ           2.43170 Free betaHCG           2.43171 Inhibina           2.43172 PAPP-A           2.43179 Alte teste imunologice de sarcină     2.4318 Imunologie de transplant           2.43180 Antigene HLA clasa I           2.43181 Antigene HLA clasa II           2.43182 Aloanticorpi           2.43183 Cross-match           2.43189 Alte teste imunologice de transplant     2.4319 Imunitate celulara specifica           2.43190 Determinarea procentului de limfocite                   2.431900 T totale (CD3+)                   2.431901 B totale (CD19+)                   2.431902 MK(CD16+/CD56+)                   2.431903 T helper (CD3+CD4+)                   2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)           2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor                   2.431910 T totale(CD3+)                   2.431911 B totale(CD19+)                   2.431912 NK(CD16+/CD56+)                   2.431913 T helper(CD3+CD4+)                   2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)                   2.431915 Raport Th/Ts           2.43192 Teste funcţionale pentru limfocitul T                   2.431920 reacţia limfocitara mixta                   2.431921 citokine intracelulare                   2.431922 activarea limfocitului           2.43193 Teste funcţionale pentru limfocitul B                   2.431930 determinare Ig de suprafaţă prin citometrie de flux                   2.431931 activarea limfocitului B           2.43194 Teste funcţionale pentru limfocitul NK     2.4320 Imunitate celulara nespecifica           2.43200 Teste pentru funcţia neutrofilului                   2.432000 Adeziune                   2.432001 Chemotaxie                   2.432002 Ingestie                   2.432003 Degranulare                   2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi                            ai oxigenului                  2.4320040 tet NBT                  2.4320041 chemmiluminiscenta                  2.4320042 superoxiddismutaza                   2.432005 Test bactericid                   2.432009 Alte teste privind imunitatea celulara                            nespecificată     2.4321 Imunofenotipare celule maligne     2.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecţioase2.44 Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului 2.5 MICOLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE2.50 Micologie             2.500 Examen intre lama şi lamela             2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor             2.502 Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus             2.503 Testul filamentarii             2.504 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în                   sistem automat             2.509 Alte teste de micologie     2.501 Cultivare fungi           2.50100 Hemocultura           2.50011 Lichidul cefalorahidian           2.50102 Exudatul faringian           2.50103 Aspiratul hipofaringian           2.50104 Aspiratul traheal           2.50105 Aspiratul transtraheal           2.50106 Lavaj bronhoalveolar           2.50107 Prelevat prin periere bronsica           2.50108 Sputa           2.50109 Prelevat de la nivelul corneei           2.50110 Secreţie conjuctivala           2.50111 Recoltare endoculara           2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului -vaginal           2.50113 Prelevat fund de sac vaginal           2.50114 Secreţie vaginală           2.50115 Secreţie uretrală           2.50116 Prelevat biopsie           2.50117 Prelevat necropsie           2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi     2.502 Testarea sensibilităţii la substanţe antifungice            2.5020 Antifungigrama difuzimetrică            2.5021 Aatifungigraima cu stripuri în sistem automat            2.5022 Determinarea CMI            2.5029 Alte testări ale sensibilităţii la substanţe                   antifungice2.51 Parazitologie     2.510 Examene pentru paraziţii intestinali            2.5100 Ex. macroscopic fecale            2.5101 Ex. microscopic direct fecale                   2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic                   2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol            2.5102 Ex. microscopic fecale după concentrare                   2.51020 chisturi de protozoare/ouălor de helminti                   2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF)            2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, coloraţii speciale:                   2.51030 Coloraţia Ziehl-Nielsen modificata                   2.51031 Coloraţia Weber                   2.51032 Coloraţia Van Gool                   2.51039 Alte coloraţii speciale            2.5104 Identificarea helmiatilor/fragmentelor de helminti            2.5105 Metode larvoscopice                   2.51050 Coprocultură pe cărbune                   2.51051 Coprocultură pe hârtie de filtru                   2.51052 Metoda Bauerman            2.5106 Metoda amprentei anale            2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal                   Ex. microscopic biopsie digestivă            2.5108 (gastrică /antrală /duodenală/ileală /rectală)                   cecală/colică/sigmoidiană, amprente colorate:                   2.51080 Amprenta biopsie digestivă colorata MGG                   2.51081 Amprenta biopsie digestivă colorată Van Gool                   2.51082 Amprenta biopsie digestivă colorată Ziehl-                   Nielsen modificata                   2.51089 Alte coloraţii speciale amprentă biopsie                   gastrică/antrală/duodenală/ileal            2.5109 Alte metode de evidenţiere a paraziţilor intestinali     2.511 Examene pentru paraziţii sanguini şi tisulari            2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspăt recoltat            2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat                   MGG/echivalenţi rapizi - aprecierea parazitemiei            2.5112 Ex. microscopic picătură groasă, colorată MGG/echivalenţi                   rapizi - numărătoarea de microfilarii            2.5113 Ex. parazitologic sânge după tehnici de îmbogăţire                   2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat                   2.51131 Ex. microscopic frotiu leucoconcentrat colorat                   MGG/echivalenţi rapizi                   2.51132 Tripla centrifugare şi colorare MGG/echivalenţi                           rapizi                   2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat)                   2.51139 Alte tehnici de îmbogăţire            2.5114 Ex. microscopic frotiu măduva osoasă, colorat                   MGG/echivalenţi rapizi            2.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat            2.5116 Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare şi colorare            2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid                   limfatic proaspăt recoltat            2.5119 Alte metode de evidenţiere ale paraziţilor sanguini şi                   tisulari     2.512 Examene pentru paraziţii cutanaţi/subcutanaţi            2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificatia                   cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor            2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopic biopsie cutanata                   exanguina pentru identificarea microfilariilor            2.5122 Ex. microscopic frotiu din ulceraţia cutanata, colorat                   MGG/echivalenţi rapizi pentru diagnosticul                   Leishmaniozei cutanate            2.5129 Alte metode pentru paraziţii cu localizare cutanata/                   subcutanata     2.513 Examene pentru paraziţii cu localizare urogenitală            2.5130 Ex. microscopic secreţie vaginală                   2.51300 Ex. microscopic direct                   2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG            2.5131 Ex. microscopic secreţie urinară                   2.51310 Ex. microscopic direct                   2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG            2.5132 Ex. microscopic tract urinar                   2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar                   2.51321 Ex. microscopic urina, după filtrare şi                   colorare cu Lugol                   2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicală            2.5139 Alte metode pentru paraziţii cu localizare urogenitală     2.514 Examene pentru paraziţii cu alte localizări            2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean            2.5141 Ex. microscopic direct sputa            2.5142 Ex. microscopic direct/după centrifugare lichid de                   vomica hidatica            2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu coloraţii speciale                   2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat Giemsa                   2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat Gomori-Grocot                   2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu colorat cu albastra de toluidina                   2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,                   frotiu alte coloraţii speciale            2.5144 Ex. microscopic lichid de puncţie abces amibia            2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic            2.5146 Ex. microscopic biopsie musculara            2.5149 Alte metode pentru paraziţii cu alte localizări     2.515 Culturi de paraziţi            2.5150 Culturi în vitro de protozoare intestinale            2.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare            2.5152 Culturi în vitro pentru alte protozoare            2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale            2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale            2.5155 Creşterea artropodelor            2.5159 Alte culturi de paraziţi     2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari            2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari            2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   parazitari                   2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgM                   2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgG                   2.51632 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari, subclase de IgG                   2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgE                   2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari de clasa IgA                   2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari            2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay)pentru                   detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii                   2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM                   2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA                   2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici                   anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE            2.5165 Alte teste serologice                   2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea                   anticorpilor specifici antiparazitari                   2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari                   2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea                   anticorpilor specifici antiparazitari                   2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari                   2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici                   antiparazitari                   2.51659 Alte teste serologice pentru detectarea anticorpilor                   specifici antiparazitari     2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare            2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   circulante                   2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   în LCR                   2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coproantigenelor                   parazitare                   2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare                   în alte lichide ale corpului            2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare            2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare     2.518 Metode de detectare a ADN parazitar            2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar                   2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge                   2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasă                   2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar în LCR                   2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic                   2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasă                   2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar în alte lichide ale                   corpului            2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar 2.6 HEMATOLOGIE2.60 Citologia sângelui     2.600 Hemoleucograma completa            2.6000 Numărătoare elemente sanguine în camera de numărat                   (hematii, leucocite, trombocite)            2.6001 Numărătoarea automată a elementelor sanguine                   2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri                   2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri                   2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri            2.6002 Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitală            2.6003 Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-                   Giemsa)            2.6004 Formula leucocitară (numărătoare diferenţiată a                   leucocitelor)            2.6005 Concentrat leucocitar            2.6009 Alte examinări     2.601 Medulograma     2.602 Citochimia sângelui periferic şi măduvei osoase            2.6020 Hemosiderina medulară - coloraţie Perls            2.6021 Fosfataza alcalină leucocitară FAL            2.6022 Fosfataza acidă leucocitară            2.6023 Mieloperoxidaza            2.6024 Esterazele leucocitare            2.6025 Reacţie PAS            2.6026 Negru Sudan B     2.603 Fenotipia celulelor sanguine     2.604 VSH     2.605 Grupele sanguine            2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus            2.6051 Subgrupe şi alte grupe secundare A1, A2, Du, C,                   c, E, Kell, Duffy            2.6052 Teste de compatibilitate pretransfuzională            2.6053 Test Coombs direct, indirect            2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili            2.6055 Hemaglutininele            2.6056 Test cu sucroză, test Ham, test hemolizine bifazice,                   autohemoliza, rezistenta globulara            2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare            2.6059 Alte investigaţii     2.606 Analize pentru determinarea Hb şi a Fe            2.6060 Hb totala            2.6061 Hb libera serică            2.6062 Carboxihemoglobina            2.6063 CTLF            2.6064 Transferina, haptoglobina            2.6065 Methemoglobina            2.6066 Porfirina urinară            2.6067 Hemosiderina urinară            2.6069 Aite analize pentru determinarea Hb şi a Fe     2.607 Tipuri de Hb            2.6070 Eiectroforeza Hb            2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor                   ce conţin Hb.F            2.6072 Testul de siclizare            2.6079 Alte investigaţii privind tipurile de Hb     2.608 Eritrocinetica            2.6080 Absorbţia Fe            2.6081 Timpul de supravieţuire al hematiilor            2.6082 Locul de distrugere al hematiilor            2.6083 Ritmul de transport al fierului din plasmă            2.6084 Feritina            2.6085 Alte studii privind producerea şi distrugerea hematiilor            2.6089 Alte investigaţii privind citologia sângelui2.61 Deficiente de hemostaza şi coagulare     2.610 Teste de screening şi urmărire a terapiei anticoagulante            2.6100 Timp de sângerare şi retracţia cheagului            2.6101 Timp de protrombina PT            2.6102 Timp parţial de tromboplastina a PTT            2.6103 Fibrinogen            2.6104 Heparinemie            2.6105 Timp de trombina TT            2.6106 Produşi de degradare ai fibrinogenului            2.6109 Alte teste de screening şi urmărire a terapiei                   anticoagulante     2.611 Factori plasmatici II - XIII     2.612 Teste pentru trombofilie            2.6120 Rezistenta la PCA            2.6121 PC            2.6122 PS            2.6123 ATIII            2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare)            2.6125 Anticorpi antifosfolipidici            2.6126 Hemocisteina            2.6129 Alte teste pentru trombofilie     2.613 Teste de activitate fibrinolitica            2.6130 PAI            2.6131 t-PA            2.6132 Plasminogen            2.6133 Alfa 2 antiplasmina            2.6134 d dimeri            2.6139 Alte teste de activitate tribinolitică     2.614 Teste de adezivitate - agregabilitate plachetară     2.615 Alte analize şi teste de hemostaaza 2.7 HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIE GENERALĂ2.70 Histologie     2.700 Secţiuni nefixate            2.7000 Prelucrare piese extemporaneu            2.7001 Secţionare la gheaţă            2.7002 Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi/sau - hematoxilină                   eozină rapidă            2.7003 Coloraţii speciale/histochimice/histoenzimologice            2.7004 Coloraţii imunohistochimice            2.7005 Coloraţii imunofluorescenta            2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)     2.701 Secţiuni fixate:           2.70100 Prelucrare piese fixate           2.70101 Secţionare la microtom şi întinderea pe placă termostata                   direct pe lama a cupelor de parafină           2.70102 Colorarea uzuală a cupelor hispatologice:                   Hematoxilină- Eozină           2.70103 Coloraţii speciale/coloraţii histochimice           2.70104 Coloraţii imunohistochimie           2.70105 Imunofluorescenta pe secţiuni fixate în formol           2.70106 Citologia enzimatică a ţesutului.           2.70107 Şuntul pentozei în frontiul epitelial,           2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistenta.           2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronica           2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)     2.702 Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie                   şi histopatologie)            2.7020 Examinare în microscopie optică            2.7021 Examinare în lumina polarizanta            2.7022 Examinare în contrast de fază            2.7023 Examinare în microscopie confocală            2.7024 Examinare în fluorescenţă            2.7025 Examinare în microscopie electronica, analiza şi                   interpretare pe computere            2.7029 Altele     2.703 Examinarea materialului biopsic2.71 Citologie     2.710 Examenul celulelor din lichidul cefelorahidian     2.711 Examenul celulelor pt. aparatul respirator     2.712 Examenul celulelor din tractul digestiv     2.713 Examenul celulelor din tractul genito-urinar                   inclusiv spermato- grama     2.714 Examenul citologic al altor prelevate            2.7140 Examenul citologic din puncţiile ganglionare            2.7141 Examenul citologic din puncţiile tumorale            2.7142 Examenul citologic din puncţia aspiraţie                   mamară cu ac fin            2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale                   organismului:                   2.71430 Lichid pleural                   2.71431 Lichid de ascita                   2.71432 Lichid amniotic     2.715 Coloraţii speciale citologice.     2.716 Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate            2.7160 Tehnică de prelucrare convenţională (clasică)                   a celulelor            2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid            2.7162 Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea                   frotiului            2.7163 Colorare frotiu fără mucus/coloraţia Giemsa            2.7164 Colorare frotiu cu mucus/coloraţia Papanicolau            2.7165 Alte coloraţii speciale            2.7166 Coloraţii imunocitochimice            2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)2.72 Examenul structurilor nucleare şi cromozomiale     2.720 Raportul nucleu/citoplasma     2.721 Cromatina sexuală - Bastonasele Barr     2.722 Cariotipizarea cromozomiala. Aberaţiile cromozomiale     2.723 Coloraţia fluorescenta şi de legătura a cromozomilor     2.724 Cultura celulara şi stimularea mitozei; coloraţia cu                   quinacrina     2.725 Analizele cromozomiale computerizate     2.726 Alte examene ale structurilor nucleare şi cromozomile     2.727 Alte investigaţii genetice            2.7270 A.D.N din celule sau probe de ţesut            2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice,                   inclusiv fragmentarea electroforetică                   Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate,            2.7272 eventual şi evaluarea calitativă ulterioara prin                   autoradiografie sau procedee non-radiografice            2.7273 Amplificarea A.D.N. prin reacţie în lanţ a polimerazei                   (P.CR.)            2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de                   poliacrilamida sau agaroză.            2.7275 Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie            2.7276 Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice            2.7279 Alte investigaţii şi teste genetice2.73 Cultura şi examinarea ţesuturilor     2.730 Cultura de ţesut pentru diagnostic     2.731 Proba hormonala a sensibilităţii tisulare     2.732 Extracţia factorului de transfer     2.733 Cultura de fibroblaste     2.734 Testul de activitate a factorului de fibroza chistică     2.735 Cultura de ţesut malign pentru chimiosensibilitate     2.739 Alte examene ale ţesuturilor2.74 Examene şi analize medico-legale     2.740 Metale grele în anexele dermului     2.741 Identificarea petelor de sânge     2.742 Identificarea petelor seminale     2.743 Analize chimice ale conţinutului gastric     2.744 Alte analize chimice medico-legale pentru ţesuturi     2.745 Examenul microscopic     2.746 Examene pentru determinarea paternităţii     2.749 Alte examene medico-legale2.75 Patologia generala     2.750 Examenul macroscopic al orgaanelor şi ţesuturilor:            2.7500 Examinarea macroscopică a organelor excizate (piesa                   nesecţionată)            2.7501 Orientarea pieselor pt. prelucrată la parafină.            2.7502 Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafină            2.7503 Examinarea microscopica a conţinutului gastric            2.7504 Analize chimice ale ţesuturilor            2.7505 Imunofluorescenta tisulara            2.7506 Prepararea ţesuturilor pt examenul de paraziţi            2.7509 Alte examene de patologie.     2.751 Proceduri postmortem            2.7510 Examenul general al cadavrului            2.7511 Examenul cutiei craniene şi a creierului            2.7512 Examenul cavităţii toracice            2.7513 Examenul cavităţii abdominale            2.7514 Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo-                   patologic şi de deces            2.7515 Şedinţa de confruntare anatomo- clinică            2.7519 Alte examene postmortem  +  Anexa 2Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] Situaţii speciale *1) []                                    Întocmit de: ........................                                                     parafa mediculuiSecţia .......[][][][][][][] Internat prin*3): []                        FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂNUMELE ................. PRENUMELE ................... Sexul M/F []Telefon/mobil* ……………………… Adresă de e-mail* ................................* Nu este informaţie cu caracter obligatoriu.Data naşterii: zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin: A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ... │Data internării: ora [][][][]Reşedinţa: judeţul [][] Localitatea ........... │ zi [][] lună [][] an [][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ... │Data externării: ora [][][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │ zi [][] lună [][] an [][][][]Greutatea la naştere │         (nou născuţi) [][][][]grame │Nr. zile spitalizare .........Greutatea la internare │         (copii 0-1an) [][][][]grame │Nr. zile c.m. la externare ...                                                └──────────────────────────────CNP mamă [][][][][][][][][][][][][] FO mamă [][][][][][][]Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); lucrător pe cont propriu (3);patron (4); agricultor (5); elev/student (6) şomer (7) pensionar (8) []Locul de muncă ................................Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioarede scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere                                         (copil) seria [][] Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│ Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│Tip asig.CNAS: Obligatorie [][] Acord [] Card [] Formulare [][][]││ CAS internaţional european europene ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. paşaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. card naţional [][][][][][][][][][][][][][][][] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med. Spec. (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][] Criteriul internare*2): [][] Diagnosticul de trimitere: .............................................. Diagnosticul la internare: .............................................. ................................................................. [][][][][]                                             Semnătura şi parafa medicului                                                 ................... Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. .........................................................................                                                                Semnalare boală                                                                   profesională Diagnosticul principal la externare: ............................ [][][][][] ................................................................. [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. .............................................................. [][][][][] 2. .............................................................. [][][][][] 3. .............................................................. [][][][][] 4. .............................................................. [][][][][] 5. .............................................................. [][][][][]  Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant      ....................... ............................                                                                    23.3 A4 t2 Număr ore de ventilaţie mecanică: [][][] Intervenţia chirurgicală principală:......................................... ............................................................................. ................................................................[][][][][][][] Consimţământul pentru intervenţie: ..........................................                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală): 1. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ 2. ............................................................[][][][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ Alte intervenţii chirurgicale: 1. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ 2. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii Data şi ora sfârşit intervenţiei: ___/___/_______|__ intervenţie: ___/___/_______|__ Examen citologic .......................................................... Examen extemporaneu ....................................................... Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie) ........................ ....................... Transfer între secţiile spitalului: ┌────────────┬────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┐ │ Secţia │ Diagnostic │ Data şi ora │Data şi ora │ Nr. zile │ │ │ │ intrării │ ieşirii │ spitalizare │ ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┘ Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3); agravat (4); decedat (5) [] Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) [] Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); > 48 ore (4) Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][] Diagnostic în caz de deces:   a. Cauza directă (imediată) .............................................   b. Cauza antecedentă .................................................... I Stări morbide iniţiale:   c. ......................................................................   d. ...................................................................... II Alte stări morbide importante .........................................     ....................................................................... Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................     .......................................................................     .......................................................................     ....................................................................... Microscopic: ..............................................................     .......................................................................     .......................................................................     ....................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][] Explorări funcţionale:               Denumirea Codul Nr. 1. ....................................... [][][][][][][] [][] 2. ....................................... [][][][][][][] [][] 3. ....................................... [][][][][][][] [][] 4. ....................................... [][][][][][][] [][] 5. ....................................... [][][][][][][] [][] 6. ....................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:              Denumirea Codul Nr. 7. ....................................... [][][][][][][] [][] 8. ....................................... [][][][][][][] [][] 9. ....................................... [][][][][][][] [][]10. ....................................... [][][][][][][] [][]11. ....................................... [][][][][][][] [][]12. ....................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:            Denumirea Codul Nr.13. ....................................... [][][][][][][] [][]14. ....................................... [][][][][][][] [][]15. ....................................... [][][][][][][] [][]16. ....................................... [][][][][][][] [][]17. ....................................... [][][][][][][] [][]18. ....................................... [][][][][][][] [][] ALTE OBSERVAŢII:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MOTIVELE INTERNĂRII: ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ANAMNEZA: .................................................................          a) Antecedente heredo-colaterale ................................. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................          b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice .............. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................          c) Condiţii de viaţă şi muncă .................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................          d) Comportamente (fumat, alcool etc.) ........................................................................... ...........................................................................          e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ISTORICUL BOLII: .......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENUL CLINIC GENERAL ................................................... EXAMEN OBIECTIV ........................................................... Starea generală .............. Talie .......... Greutate .................. Starea de nutriţie ................... Starea de conştientă ............... Facies .................................................................... Tegumente ................................................................. ........................................................................... Mucoase ................................................................... ........................................................................... Fanere .................................................................... Ţesut conjunctiv-adipos ................................................... ........................................................................... Sistem ganglionar ......................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sistem muscular ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... Sistem osteo-articular .................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT RESPIRATOR ......................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT CARDIOVASCULAR ..................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT DIGESTIV ........................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... FICAT, CĂI BILIARE, SPLINĂ ................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... APARAT URO-GENITAL ........................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMEN ONCOLOGIC: ......................................................... 1. Cavitatea bucală ....................................................... 2. Tegumente .............................................................. 3. Grupe ganglioni palpabile .............................................. 4. Sân .................................................................... 5. Organe genitale feminine ............................................... 6. Citologia secreţiei vaginale ........................................... 7. Prostată şi Rect ....................................................... 8. Alte ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .............................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE DE LABORATOR ...................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ........................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator): ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ............................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI: CLINIC: ................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... PARACLINIC: ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................               Semnătura şi parafa medicului,               ..............................*Font 7*                                         FOAIE DE TEMPERATURA ADULŢI                                        CNP [][][][][][][][][][][][][]                         Numele ................ Prenumele .....................       Anul ....... luna ....... Nr. foii de observaţie ...... Nr. salon .... Nr. pat .......┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─┬─┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│ Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┼─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│Zile de boală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│R │ │Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e │T.│ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S││s │A.│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││p.│ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┼─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤│Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Diureză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Dietă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─┴─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘               FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ DATA │ EVOLUŢIE │ TRATAMENT │├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┘                              Notă 1                   privind situaţiile speciale┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Situaţii speciale │ Cod │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Suspiciune de accident de muncă │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Suspiciune de boală profesională │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Accident rutier │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Vătămare corporală │ 4 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Notă 2privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Criterii de internare │ Cod │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │naştere │ 1 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în │ 2 │ │pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită│ │ │supraveghere medicală continuă │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi │ 3 │ │tratament │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea │ 4 │ │nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările │ │ │ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului │ │ │pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare │ │ │ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de │ │ │libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea │ │ │pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul │ │ │pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită │ │ │monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi │ 5 │ │efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │bolnavi care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă   │   6   │ │durată - ani │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Notă 3privind structura prin care se realizează internarea pacientului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Internat prin │ Cod │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Biroul de internări │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Camera de gardă │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Unitate de primire urgenţe │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│Centru de primire urgenţe │ 4 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ (la 01-11-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 1 și 2 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.110 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 )  +  Anexa 3INSTRUCŢIUNIprivind completarea formularuluiFoaie de observaţie clinică generală (FOCG)1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină.2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale:a) buletin de identitate;b) talon de pensie;c) certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate);d) paşaport;e) permis de conducere.3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din anexă care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti).3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.Următoarele structuri se codifică astfel:┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Secţie │ Cod │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Recuperare medicală │1393_REC │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Psihiatrie cronici │1333.2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Psihiatrie cronici (lungă durată) │1333.1 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) │1272.2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Pediatrie (recuperare pediatrică) │1272.1 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de │ ││ │gradul III │1222.2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de │ ││ │gradul II │1222.1 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Îngrijiri paleative │1061_PAL │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an.3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează:a) pentru cetăţenii români;b) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;c) pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene care au atribuit de către Ministerul Afacerilor Interne, cod numeric personal;3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform Notei 1 a formularului FOCG.3.6. "întocmit de" - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia.3.7. Internat prin - se codifică conform Notei 3 a formularului FOCG.3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin).3.9. Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), anul calendaristic respectiv.3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini cetăţenia.3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi.3.14. Greutatea la internare se completează pentru copii sub un an (0-1 an).3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.3.16. Numărul FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în acelaşi spital.3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8).3.18. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă.3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, acord internaţional, card european, formulare europene;b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată;c) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:a) se bifează "Obligatorie" - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;b) se bifează "Acord internaţional" - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului.c) se bifează "Card european" - cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană. În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european;d) se completează "Formularele europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) - pentru cetăţenii străini pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului.e) Nr. card naţional se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă.3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, conform Notei 2 privind criteriile de internare, ataşată FOCG.4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);4 - transfer interspitalicesc;5 - internare la cerere.9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9), se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare.7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute dacă este cazul la diagnostice secundare şi complicaţii.10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri:a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1);b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1).10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*):a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+);b) în al doilea rând se trece cel cu (*).10.2 Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/ comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.10.3. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal la externare şi diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală.11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel:a) dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează;b) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod;c) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora.a) Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii chirurgicale.b) Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare.13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de medicul curant în căsuţele respective.16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, utilizându-se clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS.17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.20. Anamneza şi istoricul bolii vor cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.----------*) Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:a) în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare;b) în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicalesaumedicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;c) la secţiile de obstetrică-ginecologie:- dacă nu există o naştere - se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicalesaumedicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;- dacă are loc o naştere - se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană.23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant.  +  Anexăla instrucţiuniLISTAcodurilor judeţelor┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ JUDEŢUL │ Cod judeţ │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ALBA │ 01 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ARAD │ 02 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ARGEŞ │ 03 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BACĂU │ 04 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BIHOR │ 05 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 06 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BOTOŞANI │ 07 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BRAŞOV │ 08 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BRĂILA │ 09 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BUZĂU │ 10 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│CARAŞ-SEVERIN │ 11 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│CĂLĂRAŞI │ 12 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│CLUJ │ 13 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│CONSTANŢA │ 14 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│COVASNA │ 15 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│DÂMBOVIŢA │ 16 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│DOLJ │ 17 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│GALAŢI │ 18 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│GIURGIU │ 19 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│GORJ │ 20 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│HARGHITA │ 21 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│HUNEDOARA │ 22 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│IALOMIŢA │ 23 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│IAŞI │ 24 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ILFOV │ 25 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│MARAMUREŞ │ 26 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│MEHEDINŢI │ 27 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│MUREŞ │ 28 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│NEAMŢ │ 29 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│OLT │ 30 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│PRAHOVA │ 31 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│SATU MARE │ 32 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│SĂLAJ │ 33 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│SIBIU │ 34 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│SUCEAVA │ 35 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│TELEORMAN │ 36 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│TIMIŞ │ 37 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│TULCEA │ 38 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│VASLUI │ 39 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│VÂLCEA │ 40 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│VRANCEA │ 41 │├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤│BUCUREŞTI │ 42 │└─────────────────────────────────┴─────────────────────┘------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa II din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4*Font 9*Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SZ [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Unitatea sanitară..... [][][][][][]Structura......... [][][][][][][][] Întocmit de: .....................                                                           parafa medicului                         FIŞĂ DE SPITALIZARE DE ZINUMELE ................. PRENUMELE .............................. Sexul M/F []Telefon/mobil * ………… Adresă de e-mail* ….......................... Notă
  * Nu este informaţie cu caracter obligatoriu.
  Data naşterii: zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect.[] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fişă ora[][][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] lună [][] an[][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data închidere fişă ora[][][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] lună [][] an[][][][]                                                │Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); │lucrător pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite înagricultor (5); elev/student (6) şomer (7) │spitalizarea de zi: [][]pensionar (8) [] │Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat seria [][] Nr. [][][][][][]                                      naştere (copil)                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│ Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────┐│Tip asig. CNAS: Obligatorie CAS[][] Acord [] Card [] Formulare [][][][]││ internaţional european europene ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. paşaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. card naţional [][][][][][][][][][][][][][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare                                                                    Med. Spec. (3);la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr. BI [][][][][][][][][][]Criteriu internare*1): [][]Nr. din registrul naţional: [][][][][][] Tip servicii spitalizare de zi (asiguraţi CNAS): [] Tip caz rezolvat: []                                                                          Semnalare                                                                     boală profesională Diagnosticul principal la externare:....................................  [][][][][] ........................................................................ [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. ................................................................ [][][][][] 2. ................................................................ [][][][][] 3. ................................................................ [][][][][] 4. ................................................................ [][][][][] 5. ................................................................ [][][][][]                                       Semnătura şi parafa medicului curant                                            ...................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data de început a vizitei: zi [][] luna [][] anul [][][][] ora început [][][][] ││ ││ Data de sfârşit a vizitei: zi [][] luna [][] anul [][][][] ora sfârşit [][][][] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SERVICII EFECTUATE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. ..................................................................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. ..................................................................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. ..................................................................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EXPLORĂRI / INVESTIGAŢII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explorări funcţionale:                         Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:                       Denumirea Codul Nr. 6. ................................... [][][][][][][] [][] 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:                      Denumirea Codul Nr.11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][]13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][] Analize de laborator:                      Denumirea Codul Nr.17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][]19. ................................... [][][][][][][] [][]20. ................................... [][][][][][][] [][]21. ................................... [][][][][][][] [][]22. ................................... [][][][][][][] [][]23. ................................... [][][][][][][] [][]24. ................................... [][][][][][][] [][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TRATAMENTE EFECTUATE │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................ EPICRIZA:...................... ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................................................ ......................... ................                                   Semnătura şi parafa medicului                                         ...............
  Notă 1 privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare ┌──────────────────────────────────────────┬─────────┐│            Criterii de internare         │   Cod   │├──────────────────────────────────────────┼─────────┤│urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită  │    1*)  ││supraveghere medicală până la 12 ore în   │         ││condiţiile stabilite în norme             │         │├──────────────────────────────────────────┼─────────┤│diagnosticul nu poate fi stabilit şi      │    2**) ││tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau   │         ││monitorizat în ambulatoriu.               │         │├──────────────────────────────────────────┼─────────┤│epidemiologic pentru bolnavii care        │    3**) ││necesită tratament în afecţiuni care nu   │         ││necesită izolare în condiţiile stabilite  │         ││în norme                                  │         │└──────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă
  *) Criteriul de internare «cod 1» se completează numai în cazul în care pacientul beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 92, 93, 100 şi 101 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.1 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
  **) Criteriul de internare «cod 3» se completează numai în cazul în care pacientul este neasigurat şi beneficiază de serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la punctul B.3.2 din anexa nr. 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii. În cazul în care serviciile prevăzute la poziţiile 3 şi 4 din lista prevăzută la capitolul I lit. B pct. B.3.1 şi poziţia 62 din lista de la punctul B.3.2 sunt acordate asiguraţilor se completează «cod 2».
  (la 01-04-2017, Nota 4 din Anexa 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 )
   +  Anexa 5INSTRUCŢIUNIprivind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)Se întocmesc fişe de spitalizare de zi distincte pentru fiecare poziţie din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la lit. B pct. B.1, B.2, pct. B.3 subpct. B.3.1 şi B.3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) 1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare a pacientului se completează precum cele din formularul "Foaie de observaţie clinică generală".2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.3. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (1, 2, 3, 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);5 - internare la cerere;9 - alte: bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.4. Criteriul de internare se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, conform Notei 1 privind criteriile de internare, ataşată FSZ.5. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi prevăzute la lit. B din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017: (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" - de la lit. B pct. B.1 şi B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017; (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) - S: pentru serviciile medicale de tip "serviciu" - de la lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) 6. Tip caz rezolvat: se completează numai pentru serviciile medicale de tip caz rezolvat, după cum urmează:- M: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat" de tip MEDICAL - de la lit. B pct. B.1 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017; (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) - C: pentru serviciile medicale de tip "caz rezolvat", de tip CHIRURGICAL - de la lit. B pct. B.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) 7. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1, de către medicul curant.7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal şi diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (la 01-11-2016, Anexa 5 a fost completata de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.110 din 7 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016 ) 8. Vizitele se înregistrează pentru fiecare prezentare a pacientului cuprinsă în fişa de spitalizare de zi, prin completarea următoarelor informaţii: data şi ora de început a vizitei, precum şi data şi ora de sfârşit a vizitei. Numărul vizitelor consemnate în fişa de spitalizare de zi se completează în prima pagină a fişei de spitalizare de zi, la momentul închiderii fişei. Data primei vizite coincide cu data deschiderii fişei de spitalizare de zi. În situaţia în care fişa de spitalizare de zi se închide la o dată ulterioară, indiferent de tipul serviciilor de spitalizare de zi, caz rezolvat sau serviciu, ultima vizită consemnată trebuie să aibă data mai mică sau egală cu data închiderii fişei.9. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.10. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.11. Înregistrarea procedurilor medicale, a investigaţiilor de laborator şi a tratamentului se face distinct pentru fiecare vizită.12. Rubrica "Alte examene de specialitate" se completează în situaţia în care pacientului i se acordă consultaţii în diverse specialităţi necesare pentru rezolvarea cazului sau a serviciului.13. Înregistrarea serviciilor pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" se face distinct pentru fiecare vizită, dacă serviciile respective au fost efectuate în cadrul vizitei, completând denumirea serviciului, conform lit. B pct. B.3 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) Vizita durează maximum 12 ore pe zi şi nu sunt posibile mai multe vizite în aceeaşi zi pe aceeaşi fişă de spitalizare de zi.Pentru spitalizarea de zi de tip "caz rezolvat" secţiunea "Servicii efectuate" nu se completează.----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 779 din 30 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea continuă (SMDPC):1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secţiei4. Numărul foii de observaţie clinică generală5. Codul de identificare a pacientului - CID6. Codul situaţiei speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare corporală)7. Structura prin care se realizează internarea pacientului8. Sexul9. Data naşterii10. Judeţul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetăţenia13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)14. Greutatea la internare (copii 0-1 an)15. CNP mamă16. FOCG mamă17. Ocupaţia18. Nivelul de instruire19. Statut asigurat20. Tipul asigurării de sănătate21. Nr. card european22. Nr. paşaport23. Nr. card naţional24. Casa de asigurări de sănătate25. Tipul internării26. Serie bilet internare27. Număr bilet internare28. Criteriul de internare29. Data internării30. Ora internării31. Diagnosticul la internare32. Data externării33. Ora externării34. Tipul externării35. Starea la externare36. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare37. Numărul de ore de ventilaţie mecanică38. Intervenţia chirurgicală principală efectuată39. Data şi ora de începere a intervenţiei chirurgicale principale40. Data şi ora sfârşitului de intervenţie chirurgicală principală41. Alte intervenţii chirurgicale, data şi ora de începere a intervenţiei, data şi ora sfârşitului de intervenţie42. Alte proceduri: explorări funcţionale, investigaţii radiologice, precum şi numărul acestora43. Transferurile intraspitaliceşti (secţia, data şi ora)44. Tip deces asociat cu intervenţia chirurgicală principală: intraoperator (1), postoperator 0-23 ore (2), postoperator 24-47 ore (3), postoperator 48 ore şi peste (4)45. Data şi ora decesului46. Codul de parafă al medicului curant47. Codul de parafă al medicului operator------------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul specific de identificare a vizitei3. Codul de identificare a unităţii sanitare4. Codul de identificare a secţiei5. Numărul fişei de spitalizare de zi6. Codul de identificare al pacientului - CID7. Sexul8. Data naşterii9. Judeţul de domiciliu al pacientului10. Localitatea de domiciliu a pacientului11. Cetăţenia12. Ocupaţia13. Nivelul de instruire14. Statut asigurat15. Tipul asigurării de sănătate16. Nr. card european17. Nr. paşaport18. Nr. card naţional19. Casa de asigurări de sănătate20. Tipul internării21. Serie bilet internare22. Număr bilet internare23. Criteriul de internare24. Data deschiderii fişei25. Data închiderii fişei26. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: CAZ REZOLVAT sau SERVICIU27. Tipul de caz rezolvat (chirurgical sau medical)28. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei29. Data şi ora de început a vizitei,30. Data şi ora de sfârşit a vizitei31. Serviciile efectuate în cadrul vizitei, pentru spitalizarea de zi de tip "serviciu" (niciunul, unul sau mai multe servicii efectuate)32. Procedurile efectuate în cadrul vizitei33. Investigaţiile de laborator efectuate în cadrul vizitei34. Codul de parafă al medicului curant35. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, completat cu valoarea «DA». Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii/ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.----------Pct. 35 de la secţiunea "Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)" din anexa 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 779 din 30 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016.Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a unităţii sanitare. Unitatea sanitară se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro3. Codul de identificare a secţiei de primiri urgente. Secţia se codifică conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare.4. Numărul fişei de spitalizare (fişă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare)5. Codul de identificare al pacientului - CID6. Sexul7. Data naşterii8. Data şi ora preluării pacientului9. Data şi ora predării pacientului10. Tipul de serviciu de spitalizare de zi: reprezintă serviciile de la poziţiile 37 şi 38 din lista prevăzută la lit. B pct. B.3 subpct. 3.2 din anexa 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017. (la 01-04-2017, sintagma: Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I ORDINUL nr. 365 din 28 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2017 ) ----------Pct. 10 de la secţiunea "Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)" din anexa 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 779 din 30 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016.11. Codul de parafă al medicului curant12. Spitalizare de zi conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, completat cu valoarea «NU». Informaţia este necesară pentru a diferenţia fişele de spitalizare, caz rezolvat sau serviciu, de serviciile efectuate în camerele de gardă şi în structurile de primire urgenţe din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii/ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care nu necesită internare prin spitalizare continuă, pentru care se întocmeşte fişă pentru spitalizare după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare.----------Pct. 12 de la secţiunea "Datele din fişa prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ)" din anexa 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 779 din 30 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016.----------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa V din ORDINUL nr. 648 din 3 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.-----