ORDIN nr. 196/139/2017privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 196 din 1 martie 2017
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 139 din 27 februarie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. F.B. 1.728 din 1 martie 2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 266 din 27 februarie 2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, prevăzute în anexele nr. 1-51*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-51 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Ţibichi
   +  Anexa 1-51NORME METODOLOGICE din 1 martie 2017----