LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind piaţa de capitalPublicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 29 iunie 2004EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare.(2) Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României.(3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.(3^1) În exercitarea atribuţiilor stabilite în statutul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate fi furnizor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională, evaluator de competenţe profesionale în domeniul pieţei de capital. De asemenea, A.S.F. echivalează automat diplomele, atestatele şi certificatele emise de organismele internaţionale.----------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce un nou punct al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3^2)  A.S.F. este autoritatea competentă în sensul:a) art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014;b) art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 9 decembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014. (la 01-04-2017, Articolul 1 din Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţională a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o altă piaţă decât cea reglementată, definită conform art. 125.(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţională a României, băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.  +  Articolul 2(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (la 01-04-2017, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 1^1. agent delegat - persoana fizică sau juridică care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unei singure societăţi de servicii şi activităţi de investiţii în numele căreia acţionează, în baza unui contract, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienţi referitoare la instrumente financiare ori servicii de investiţii, plasează instrumente financiare şi/sau furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de consultanţă privind aceste instrumente ori servicii;----------Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi modificat prin înlocuirea unei sintagme de art. 205 din acelaşi act normativ.1^2. client profesional - clientul care posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate în reglementările emise de C.N.V.M. şi să îndeplinească criteriile prevăzute în aceleaşi reglementări, conform normelor europene----------Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.2. compensarea - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să fie datorată;3. cont comun de investiţii - investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate; (la 01-04-2017, Punctul 4. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 5. entităţi reglementate - persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.; (la 01-04-2017, Punctul 6. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 6^1. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 7. fond de investiţii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;8. fond deschis de investiţii - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue; (la 01-04-2017, Punctul 9. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 9^1. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 10. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 12. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 13. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 14. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 15. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 16. legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale;b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control; (la 01-04-2017, Punctul 17. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 18. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 19. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 19^1. operator independent - un intermediar care în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare;----------Pct. 19^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.20. organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.;20^1. participaţie calificată - deţinerea, directă sau indirectă, într-o S.S.I.F a cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării S.S.A.I. în care este deţinută participaţia respectivă.----------Pct. 20^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (la 01-04-2017, Punctul 21. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 22. persoane implicate:a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) - c);e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent; (la 01-04-2017, Punctul 23. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 24. abrogat.----------Pct. 24 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (la 01-04-2017, Punctul 25. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 26. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 27. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;29. stat membru de origine:a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela în care este situat sediul central;---------Lit. a) a pct. 29 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzacţionare; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central;c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se află sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;30. stat membru gazdă:a) statul membru în care o societate de servicii şi activităţi de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;--------Lit. a) a pct. 30 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;32. titluri de participare - unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora; (la 01-04-2017, Punctul 33. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Punctul 34. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital; (la 01-04-2017, Punctul 36. din Alineatul (1) , Articolul 2 , Titlul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 37. administrare de portofolii individuale - gestionarea discreţionară şi individualizată de portofolii incluzând unul sau mai multe instrumente financiare, în cadrul unui mandat acordat de client.----------Pct. 37 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.38. produs de investiţii individuale structurat şi bazat pe asigurări sau PRIIP - produsul definit la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014. (la 01-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificaţia stabilită la alin. (1).(3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti.(3^1) Actele C.N.V.M. sunt executorii.----------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 7 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii.(4^1) A.S.F. exercită atribuţii de supraveghere, investigare şi control, pentru a căror realizare poate acţiona în oricare dintre următoarele moduri: direct, în colaborare cu alte entităţi ale pieţei, cu alte autorităţi prin sesizarea organelor judiciare competente.----------Alin. (4^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 7^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(5) În scopul exercitării atribuţiilor de supraveghere, investigare şi control, A.S.F. poate:----------Partea introductivă a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 7^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea entităţilor reglementate;----------Lit. a) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 7^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.b) să solicite consiliului de administraţie al entităţilor reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile lit. b). Instanţa va soluţiona aceste cereri de urgenţă şi cu precădere.----------Lit. c) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.d) să solicite informaţii şi/sau să examineze orice documente, să obţină copii, extrase şi să ridice orice documente ale entităţilor reglementate, ale emitenţilor sau ale altor entităţi care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare;----------Lit. d) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.e) să efectueze inspecţii şi/sau controale la sediul entităţilor reglementate şi al celor care desfăşoară activităţi sau efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare şi să solicite, dacă se impune, concursul instituţiilor/autorităţilor/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;----------Lit. e) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.f) să audieze orice persoană şi să solicite informaţii în legătură cu activităţile desfăşurate de aceasta pe piaţa de capital şi/sau în legătură cu solicitări de asistenţă formulate de autorităţi similare A.S.F., în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte.----------Lit. f) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.g) să sigileze orice încăpere care aparţine entităţilor ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital în care se află documente sau alte evidenţe legate de activitatea acestora, pe durata investigaţiei şi în măsura în care aceasta se impune;----------Lit. g) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.h) să dispună măsurile necesare astfel încât entităţile ce desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. şi ale celorlalte acte normative privind piaţa de capital;----------Lit. h) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.i) să solicite încetarea oricărei activităţi care este contrară prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. şi celorlalte acte normative privind piaţa de capital;----------Lit. i) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.j) să interzică exercitarea temporară a activităţii profesionale;----------Lit. j) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.k) să solicite informaţii auditorilor entităţilor care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare;----------Lit. k) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.l) să suspende tranzacţiile cu instrumente financiare şi/sau să retragă de la tranzacţionare instrumentele financiare;----------Lit. l) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.m) să sesizeze organele judiciare competente;----------Lit. m) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.n) să solicite entităţilor reglementate şi celor care desfăşoară activităţi sau efectuează operaţiuni în legătură cu piaţa de capital şi cu instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către auditori sau de către experţi, la cererea motivată a acestora;----------Lit. n) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.o) să solicite şi să fie în drept să primească de la instituţiile de credit autorizate de către Banca Naţională a României informaţii necesare investigaţiilor A.S.F., precum şi pentru a răspunde solicitărilor de asistenţă primite de A.S.F. în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte.----------Lit. o) a alin. (5) al art. 2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 8^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(6) Registrul C.N.V.M., ţinut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.(7) Prestarea neautorizată a oricăror activităţi care cad sub incidenţa prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii şi activităţi de investiţii, societate de servicii şi activităţi de investiţii, agent pentru servicii şi activităţi de investiţii, societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii, fond deschis de investiţii, piaţă reglementată şi bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinaţii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii.---------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.  +  Titlul II INTERMEDIARI  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 3(1) Serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.(2) Intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii în România vor fi înscrişi în registrul ţinut de C.N.V.M., după cum urmează:-----------Partea introd. a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.a) societăţile de servicii şi activităţi de investiţii şi intermediarii din statele nemembre, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M.;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.b) instituţiile de credit, autorizate de Banca Naţională a României;c) echivalentul instituţiilor de credit şi al societăţilor de servicii şi activităţi de investiţii, autorizate de către autorităţile competente din statele membre.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.(3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naţionale a României sau a altor instituţii şi autorităţi publice care îndeplinesc funcţii similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică şi administrarea rezervelor statului.(5) Prevederile capitolelor V şi IX, precum şi cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 şi art. 42 alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M.(6) Respectarea condiţiilor de autorizare şi a cerinţelor de adecvare a capitalului instituţiilor de credit este supravegheată de către Banca Naţională a României.  +  Articolul 4(1) Serviciile şi activităţile de investiţii se realizează prin persoane fizice, acţionând ca agenţi pentru servicii şi activităţi de investiţii. Aceştia îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii şi activităţi de investiţii în nume propriu.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.(1^1) S.S.A.I. poate delega unor agenţi delegaţi următoarele activităţi:a) promovarea serviciilor de investiţii şi/sau a serviciilor conexe;b) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii clienţi;c) furnizarea de consultanţă de investiţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii şi/sau servicii conexe prestate de S.S.A.I.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii şi activităţi de investiţii fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.(3) C.N.V.M. emite reglementări privind autorizarea şi înscrierea agenţilor pentru servicii şi activităţi de investiţii şi a agenţilor delegaţi în Registrul C.N.V.M., precum şi privind situaţiile de incompatibilitate ale acestora, în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi de art. 205 din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul IIServicii şi activităţi de investiţii----------Titlul cap. II a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5(1) Serviciile şi activităţile de investiţii reglementate de prezenta lege sunt:a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;b) executarea ordinelor în numele clienţilor;c) tranzacţionarea pe cont propriu;d) administrarea portofoliilor;e) consultanţa pentru investiţii;f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(1^1) Serviciile conexe reglementate de prezenta lege sunt:a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii şi activităţi de investiţii care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;-----------Lit. b) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) şi j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 12 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile şi activităţile prestate conform prevederilor alin. (1).----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 13 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IIISocietăţile de servicii şi activităţi de investiţii---------Titlul cap. III a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6(1) Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) S.S.I.F. funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. şi prestează cu titlu profesional, în limita autorizaţiei acordate, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute la art. 5 şi alte activităţi care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfăşurate de S.S.I.F.(3) Activităţile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize pot fi desfăşurate de S.S.I.F. numai după obţinerea acestor autorizări.(4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceasta.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.  +  Secţiunea 1 Capitalul iniţial  +  Articolul 7(1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.(2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro.(3) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.(4) S.S.I.F. care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, care din acest motiv nu se poate afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e) va dispune de:a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro; saub) o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sauc) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) sau b).(5) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), vor dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro.(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), S.S.I.F. care sunt autorizate să desfăşoare activitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) pot să deţină instrumente financiare în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii S.S.I.F. de a executa întocmai ordinele investitorilor;b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul iniţial al S.S.I.F.;c) S.S.I.F. îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză.(7) Deţinerea de către o S.S.I.F. de poziţii pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacţionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacţionare pe cont propriu în legătură cu dispoziţiile alin. (2), (3) şi (4).(8) A.S.F. este autorizată să modifice, prin hotărâre a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului iniţial al S.S.I.F., în vederea asigurării respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia Uniunii Europene.(9) Valoarea în lei a nivelurilor capitalului iniţial al S.S.I.F., stabilite în euro potrivit prezentului articol, se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei  +  Articolul 8(1) S.S.A.I. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii şi activităţi de investiţii, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăţi comerciale pe acţiuni;b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere şi de administrare a activităţii, sunt situate în România;c) obiectul de activitate constă în prestarea serviciilor şi desfăşurarea activităţilor de investiţii, precum şi prestarea serviciilor conexe, după caz, prevăzute la art. 6, pe care societatea le va presta;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.d) calificarea, experienţa profesională şi integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor şi persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.;e) dovada existenţei capitalului iniţial minim, subscris şi integral vărsat în numerar, în funcţie de serviciile şi activităţile de investiţii ce vor fi prestate;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a regulilor de ordine internă;g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România;h) acţionarii care deţin o participaţie calificată în cadrul S.S.A.I. respectă criteriile stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii şi activităţi de investiţii;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi de art. 205 din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unei sintagme.i) alte cerinţe prevăzute în reglementările C.N.V.M.(1^1) Persoanele care deţin calitatea de membru în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unui S.S.I.F. pot deţine concomitent şi calitatea de membru în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de supraveghere la cel mult alte două entităţi autorizate de A.S.F.----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 14^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Autorizaţia acordată de C.N.V.M. unei S.S.A.I. va menţiona expres serviciile şi activităţile de investiţii pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 şi 2 şi nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menţionate la art. 5 alin. (1) pct. 2.---------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(3) În situaţia în care S.S.A.I. se află în legături strânse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii acestei S.S.A.I., numai dacă aceste legături strânse nu împiedică realizarea atribuţiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(4) C.N.V.M. acordă autorizaţia S.S.A.I., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei.(5) S.S.A.I. poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.  +  Articolul 9S.S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 10C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia pentru prestarea de servicii şi activităţi de investiţii unei societăţi comerciale, dacă:---------Partea introd. a art. 10 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) se află în procedură de insolvenţă, potrivit legii;---------Lit. a) a art. 10 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.b) oricare dintre acţionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraţie sau conducătorii societăţii:1. se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deţine o poziţie semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);2. este incapabil ori a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru cele prevăzute de prezenta lege;----------Pct. 2 al lit. b) a art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. 152 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.3. a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieţelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada în care această interdicţie rămâne în vigoare;c) C.N.V.M. constată că dispoziţiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.A.I., ori dificultăţile în implementarea acestor dispoziţii împiedică realizarea unei supravegheri prudenţiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acţionarilor persoane fizice şi/sau juridice care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.A.I. sau cu privire la mărimea deţinerilor acestor acţionari;e) C.N.V.M. constată că acţionarii, persoane fizice sau juridice, care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.A.I., nu corespund cerinţelor asigurării unei gestiuni sănătoase şi prudente a S.S.A.I. şi realizării unei supravegheri prudenţiale eficiente potrivit prezentei legi;f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul iniţial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.;g) deşi cerinţele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedeşte că nu se poate asigura o administrare sănătoasă şi prudentă a S.S.A.I.  +  Articolul 11C.N.V.M. este în drept să suspende autorizaţia S.S.A.I. pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului iniţial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.  +  Articolul 12(1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii unei S.S.A.I., în următoarele situaţii:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) S.S.A.I. nu a început să presteze serviciile de investiţii pentru care a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. a suspendat autorizaţia pe această perioadă;b) S.S.A.I. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei;c) S.S.A.I. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;d) S.S.A.I. sau agenţii săi pentru servicii şi activităţi de investiţii nu respectă reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează incompatibilitate în prestarea de servicii şi activităţi de investiţii;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.(2) La solicitarea expresă a unei S.S.A.I., în baza unei declaraţii de renunţare, C.N.V.M. retrage autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii, în conformitate cu reglementările emise în acest sens.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(3) C.N.V.M. anulează autorizaţia unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.(4) S.S.A.I., care au primit autorizaţia pentru a furniza numai serviciile şi activităţile de investiţii menţionate la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e), pot fi autorizate să administreze O.P.C.V.M.-uri în calitate de «societăţi de administrare a investiţiilor», în condiţiile în care renunţă la autorizaţia obţinută conform art. 8.----------Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 15 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 13(1) C.N.V.M. va solicita informaţii şi se va consulta cu autorităţile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.A.I., atunci când aceasta este:a) o filială a unui intermediar autorizat în acel stat membru;b) o filială a societăţii-mamă a unui intermediar autorizat în acel stat;c) este controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru.(2) Autorităţile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit sau a societăţilor de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizaţiei unui S.S.A.I., care este:a) filiala unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru;b) filiala societăţii-mamă a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru;c) controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice ce controlează o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată într-un stat membru.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii, administratorii, controlul intern şi acţionarii semnificativi  +  Articolul 14(1) Conducerea S.S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajaţi ai S.S.A.I. cu contract individual de muncă şi pot fi membri ai consiliului de administraţie.(2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.A.I., sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.A.I., a sucursalelor şi a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România intermediarul, persoană juridică străină.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activităţii S.S.A.I., să exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să ateste cunoaşterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital.  +  Articolul 15Administrarea unei S.S.A.I. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.  +  Articolul 16S.S.A.I. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a normelor interne.  +  Articolul 17Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 18(1) Orice persoană care îşi propune să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni la o S.S.A.I., prin care ar dobândi o poziţie semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere.(2) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi mărească participaţia, astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenţionează ca respectiva S.S.A.I. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.(3) C.N.V.M. se va pronunţa în termen de 90 de zile de la data notificării şi, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziţii. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili şi termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziţiei notificate.(4) Orice persoană care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, poziţia semnificativă din cadrul unei S.S.A.I. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere.(5) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, participaţia, care reprezintă mai puţin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.A.I. a calităţii de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M.(6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) şi (2) este o S.S.A.I., o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.A.I., a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.A.I., o instituţie de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, şi dacă, urmare a acelei achiziţii, S.S.A.I.-ul în care persoana care intenţionează să achiziţioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, aşa cum a fost prevăzută la art. 13.(7) S.S.A.I. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoştinţă, cu privire la orice achiziţie sau înstrăinare a acţiunilor sale, care ar conduce la depăşirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5).(8) Periodic, cel puţin anual, S.S.A.I. va comunica C.N.V.M. identitatea acţionarilor ei semnificativi şi mărimea participaţiilor acestora şi, după caz, orice alte date şi informaţii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 19(1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziţii prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) dacă, ţinând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societăţii, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziţie poate prejudicia funcţionarea în bune condiţii a societăţii sau o bună supraveghere a acesteia.(2) În scopul verificării integrităţii unui acţionar al unei S.S.A.I. sau a unei persoane care intenţionează să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni ale unei S.S.A.I., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acţionar, persoană fizică şi/sau juridică, ce deţine, în mod direct sau indirect, o poziţie semnificativă.  +  Articolul 20(1) În situaţia în care acţionarii semnificativi, membrii consiliului de administraţie, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.A.I., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, care se pot referi, printre altele, la interdicţii, sancţiuni împotriva administratorilor şi/sau a conducerii, precum şi împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.(2) Măsuri similare pot fi aplicate şi persoanelor vinovate de nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2).(3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziţii semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.  +  Articolul 21În cazul în care influenţa exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.A.I., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de respectivii acţionari.  +  Capitolul IV Reguli prudenţiale  +  Articolul 22În scopul protecţiei investitorilor, asigurării stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii şi limitării efectelor acestora.  +  Articolul 23(1) Intermediarii autorizaţi de C.N.V.M. au obligaţia să prezinte situaţiile lor financiare, precum şi rapoarte periodice.(2) C.N.V.M va emite reglementări privind conţinutul, forma şi termenele de transmitere a rapoartelor menţionate la alin. (1).(3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi în raportările periodice, prin inspecţii.(4) Intermediarii sunt obligaţi să păstreze, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, informaţiile şi datele privind serviciile şi activităţile de investiţii prestate în conformitate cu prevederile art. 5, în legătură cu un instrument financiar tranzacţionat, indiferent dacă aceste tranzacţii s-au desfăşurat pe o piaţă reglementată sau nu.---------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 24(1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudenţialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudenţiale se vor referi, fără a se limita la:a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor;b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor de cele aparţinând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situaţia insolvenţei intermediarului, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacţiile pe cont propriu, în afara situaţiei în care investitorii consimt în mod expres;c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepţia instituţiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei;d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi reglementare;e) existenţa unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor şi intermediar ori între investitorii aceluiaşi intermediar. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă.(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nicio situaţie, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvenţă. Un intermediar nu poate folosi instrumentele financiare unui client în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepţia cazului în care clientul îşi dă în prealabil acordul în scris. Fondurile unui client pot fi folosite în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu numai de către instituţiile de credit.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3) Activele investitorilor sunt exceptate de la procedura executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva intermediarului a fost pornită procedura executării silite.----------Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de pct. 17 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 25Înaintea prestării de servicii şi activităţi de investiţii, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.----------Art. 25 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul V Reguli de conduită  +  Articolul 26(1) Intermediarii şi agenţii pentru servicii şi activităţi de investiţii sunt obligaţi să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M., precum şi regulile emise de pieţele reglementate pe care aceştia tranzacţionează.(2) Implementarea şi supravegherea respectării regulilor de conduită de către toţi intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M.----------Art. 26 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 27(1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puţin:a) să acţioneze onest, imparţial şi cu diligenţă profesională în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei;b) să angajeze toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.c) să solicite de la investitori informaţii referitoare la situaţia lor financiară, experienţa investiţională şi obiectivele cu privire la serviciile solicitate;d) să transmită investitorilor toate informaţiile relevante privind tranzacţiile în care contrapartea este intermediarul;e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparţial;f) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activităţii, în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei.(2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.  +  Articolul 28(1) Prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conţinutul şi clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanţă.(3) Prin contract la distanţă se înţelege orice contract, referitor la servicii şi activităţi de investiţii, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii şi activităţi de investiţii, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii şi activităţi de investiţii la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalităţile prin care pot fi furnizate servicii şi activităţi de investiţii la distanţă, în baza unui contract la distanţă, precizând expres mijloacele de comunicare la distanţă, inclusiv cele de comunicare electronică, precum şi perioada pentru care acesta a fost încheiat.----------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligaţia intermediarului de a informa investitorul, precum şi consimţământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii şi activităţi de investiţii la distanţă.----------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(6) Prin mijloace de comunicare la distanţă se înţelege orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii şi activităţi de investiţii, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului.---------Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanţă, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-şi motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanţă cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul şi-a exprimat acordul.(8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor şi activităţilor de investiţii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract şi sunt independente de prestatorii de servicii şi activităţi de investiţii, fiind legate de:---------Partea introd. a alin. (8) al art. 28 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) operaţiuni de schimb valutar;b) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mică de un an şi certificate de depozit;c) valori mobiliare;d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA);g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni;h) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii.(9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) şi (5) pot prevedea, pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient şi adecvat, procedura plângerii prealabile şi proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile şi activităţi de investiţii.---------Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul VI Traderi  +  Articolul 29Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni.  +  Articolul 30(1) Traderii vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M.(2) Cerinţele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 31Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piaţă şi în conformitate cu reglementările respectivei pieţe reglementate.  +  Articolul 32(1) Compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, acţionând în cadrul aceleiaşi pieţe reglementate, ca membri compensatori.(2) Responsabilitatea cu privire la obligaţiile ce decurg din derularea tranzacţiilor efectuate de traderi revine şi membrilor compensatori cu care aceştia au încheiate contracte de compensare.  +  Articolul 33Traderilor le este interzis:a) să deţină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane;b) să negocieze şi să încheie tranzacţii, în numele şi în contul altor persoane;c) să încheie cu alte persoane înţelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acţiona concertat pe pieţele reglementate;d) să se afle în relaţii de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piaţă.  +  Articolul 34Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) şi ale art. 26 vor fi aplicate corespunzător şi traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Capitolul VII Consultanţii de investiţii şi agenţiile de rating  +  Articolul 35(1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanţă de investiţii, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanţii de investiţii, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M.(2) Prin consultanţă de investiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare.(3) C.N.V.M. va emite reglementări privind:a) condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de a presta servicii de consultanţă privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând şi cerinţele de capital pentru desfăşurarea acestei activităţi;b) procedurile referitoare la condiţiile de funcţionare, supraveghere, raportare şi verificare a consultanţilor de investiţii;c) suspendarea şi retragerea autorizaţiei de consultant de investiţii.(4) Prestarea de servicii de consultanţă de investiţii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziţionarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum şi decontarea tranzacţiilor, inclusiv deţinerea de disponibilităţi băneşti sau instrumente financiare în contul investitorilor.(5) Consultanţii de investiţii sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.  +  Articolul 36(1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agenţiilor de rating care evaluează şi notează emitenţii admişi la tranzacţionare şi instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate.(2) Agenţiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entităţile şi instrumentele menţionate la alin. (1).  +  Capitolul VIII Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea I Sucursale ale societăţilor de servicii şi activităţi de investiţii, persoane juridice române şi libera circulaţie a serviciilor---------Titlul secţ. I a cap. VIII a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 37S.S.A.I. poate presta servicii şi activităţi de investiţii:---------Partea introd. a art. 37 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) într-un stat membru, potrivit prevederilor art. 38 şi 39;----------Lit. a) a art. 37 a fost modificată de pct. 18 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.b) într-un stat nemembru, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M., conform reglementărilor emise în acest sens.  +  Articolul 38(1) S.S.A.I., persoană juridică română, care intenţionează să deschidă o sucursală într-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., împreună cu următoarele informaţii:a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei şi structura organizatorică a acesteia;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;c) adresa sediului sucursalei;d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protecţia investitorilor sucursalei.(2) În termen de 3 luni de la primirea comunicării, C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazdă informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.A.I. în consecinţă, împreună cu motivele refuzului.(3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.A.I., persoană juridică română, dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.A.I., constată că:a) S.S.A.I. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 38 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.b) S.S.A.I. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare.(4) În cazul modificării conţinutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin. (1), S.S.A.I. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazdă, cu cel puţin o lună înainte de implementarea schimbării.(5) C.N.V.M. va comunica autorităţii competente din statul membru gazdă orice modificare a informaţiilor comunicate anterior, în conformitate cu alin. (2).  +  Articolul 39(1) Orice S.S.A.I. care intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informaţii:---------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) statul membru în care intenţionează să opereze;b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiţii pe care intenţionează să le presteze.(2) În termen de o lună de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informaţii autorităţilor competente din statul membru gazdă. După expirarea acestui termen, S.S.A.I. poate începe să presteze serviciile şi activităţile de investiţii în cauză, în statul membru gazdă.---------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(3) În situaţia în care se modifică conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.A.I. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M. şi statului membru gazdă, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informaţiilor comunicate.  +  Articolul 39^1(1) S.S.A.I., persoane juridice române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de C.N.V.M. pe teritoriul unui stat nemembru, numai prin înfiinţarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei legi, toate sediile înfiinţate pe teritoriul unui stat nemembru sunt considerate o singură sucursală.(2) Înfiinţarea unei sucursale într-un stat nemembru este supusă aprobării prealabile a C.N.V.M., conform reglementărilor emise de aceasta.(3) C.N.V.M. poate respinge cererea de aprobare a înfiinţării sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.A.I., persoană juridică română, consideră că:a) S.S.A.I. nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfăşurată prin intermediul sucursalei;b) cadrul legislativ existent în statul nemembru şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către C.N.V.M. a funcţiilor sale de supraveghere;c) S.S.A.I. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă financiară sau nu îndeplineşte alte cerinţe stabilite prin prezenta lege ori prin reglementările emise în aplicarea acesteia.(4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înfiinţării sucursalei este supusă aprobării prealabile a C.N.V.M.----------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 19 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 40(1) Supravegherea prudenţială a serviciilor şi activităţilor de investiţii prestate de S.S.A.I., în statele membre şi nemembre, fie direct, fie prin înfiinţarea de sucursale, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuţiile autorităţilor competente din statele gazdă.(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre în cadrul cărora S.S.A.I. prestează direct servicii şi activităţi de investiţii sau îşi înfiinţează sucursale.(3) În situaţia în care dispune sancţiuni, restricţii sau retragerea autorizaţiei unei S.S.A.I., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competentă din statul membru în care respectiva societate prestează servicii şi activităţi de investiţii.(4) Prevederile speciale din legislaţia bancară referitoare la operaţiunile transfrontaliere vor fi aplicabile instituţiilor de credit autorizate în România, ce intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii, principale şi conexe, în străinătate, precum şi prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investiţii în România, de către instituţii de credit din state membre sau din state nemembre.---------Art. 40 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 2-a Intermediari din state membre  +  Articolul 41(1) Intermediarii autorizaţi şi supravegheaţi de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activităţi de investiţii, conform art. 5 alin. (1), în mod direct sau printr-o sucursală, în baza principiului liberei circulaţii a serviciilor, fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea C.N.V.M.----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) vor avea sediul central în statul membru care le-a acordat autorizaţia şi în care îşi desfăşoară activitatea.(3) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) îşi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M.(4) În termen de 2 luni de la primirea comunicării din partea autorităţii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunica intermediarului în cauză, dacă este necesar, condiţiile, regulile de conduită, în conformitate cu care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România urmează să îşi desfăşoare activitatea.(5) Sucursala îşi poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau la data expirării termenului prevăzut la alin. (4).(6) Orice intenţie de modificare a informaţiilor cuprinse în comunicarea primită de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie să fie notificată de către intermediarul în cauză, cu cel puţin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată.(7) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentei secţiuni, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.  +  Articolul 42(1) Intermediarii autorizaţi în statele membre pot avea acces pe o piaţă reglementată din România să presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pieţe, fie:a) direct, în baza liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale;b) indirect, prin înfiinţarea de filiale ori achiziţionarea unei S.S.A.I. care este deja membră sau are acces pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare.(2) Accesul pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuţi la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă şi de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduită şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor intermediari.  +  Secţiunea a 3-a Intermediari din state nemembre  +  Articolul 43Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N.V.M. Condiţiile de autorizare sunt:a) satisfacerea de către sucursală a cerinţelor prevăzute la art. 8;b) autorizaţia societăţii şi prevederile legale din ţara de origine, în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii pe care societatea de servicii şi activităţi de investiţii intenţionează să le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei;---------Lit. b) a art. 43 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.c) existenţa în ţara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum şi structură organizatorică, similare cu cele din România;d) existenţa unui acord de cooperare între C.N.V.M. şi autoritatea competentă din ţara de origine;e) îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în ţara de origine, în limitele permise de acordul internaţional.  +  Capitolul IX Fondul de compensare a investitorilor  +  Articolul 44(1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M.(2) Acţionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţă, depozitarul central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de C.N.V.M.(3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea şi funcţionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, şi obligaţii de transparenţă.  +  Articolul 45(1) Intermediarii autorizaţi să presteze servicii şi activităţi de investiţii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care administrează portofolii individuale de investiţii, trebuie să fie membri ai Fondului.---------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(2) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înfiinţeze şi să supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.  +  Articolul 46(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M., în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înţelege orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii şi activităţi de investiţii.----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.(3) Valoarea creanţei unui investitor va fi calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menţionate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piaţă a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2).(4) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui C.N.V.M.(5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:a) investitorii calificaţi;b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acţionarii acestora cu deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului;c) soţii, rudele şi afinii până la gradul I, precum şi persoanele care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. b);d) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului;c) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultăţile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia.(6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă.----------Alin. (6) al art. 46 a fost modificat de pct. 2 al art. 152 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 47(1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaţii:a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.(2) Compensaţia va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a:a) returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legătură cu activităţile lor de investiţii;b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii.(3) În cazul în care intermediarul este o instituţie de credit, orice situaţie similară celei prevăzute la alin. (1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Naţională a României.(4) În cazul în care compensaţia este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensaţie.  +  Articolul 48(1) În situaţiile prevăzute la art. 47, Fondul va publica pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiane de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către investitori.(2) Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.  +  Articolul 49(1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:a) contribuţia iniţială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.;b) contribuţia anuală şi/sau specială plătită de membri;c) venituri din investirea resurselor Fondului;d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond;e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.(2) Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum şi din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M.(3) Resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.(4) Fondul nu distribuie dividende şi nu poate acorda împrumuturi.  +  Articolul 50C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al preşedintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art. 46 alin. (3).  +  Articolul 51Contribuţiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.  +  Articolul 52Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.  +  Titlul III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV  +  Capitolul I Societăţile de administrare a investiţiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 53Abrogat.-----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată----------Secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 54Abrogat.-----------Art. 54 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 55Abrogat.-----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 56Abrogat.------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-aAbrogată.------------Secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 57Abrogat.----------Art. 57 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 4-aAbrogată.----------Secţ. a 4-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 58Abrogat.----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 59Abrogat.----------Art. 59 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 5-aAbrogată.----------Secţ. a 5-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 60Abrogat.----------Art. 60 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 61Abrogat.---------Art. 61 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 62Abrogat.---------Art. 62 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 63Abrogat.----------Art. 63 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IIAbrogat.----------Cap. II a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 64Abrogat.---------Art. 64 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 65Abrogat.---------Art. 65 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 66Abrogat.---------Art. 66 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 67Abrogat.---------Art. 67 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IIIAbrogat.----------Cap. III a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 68Abrogat.---------Art. 68 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IV ---------Cap. IV a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 69Abrogat.---------Art. 69 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 70Abrogat.---------Art. 70 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 71Abrogat.---------Art. 71 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 72Abrogat.---------Art. 72 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 73Abrogat.---------Art. 73 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 74Abrogat.---------Art. 74 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 75Abrogat.---------Art. 75 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul V ---------Cap. V a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea 1Abrogată.---------Secţ. 1 a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 76Abrogat.---------Art. 76 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 77Abrogat.---------Art. 77 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 78Abrogat.--------Art. 78 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 79Abrogat.--------Art. 79 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 80Abrogat.---------Art. 80 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 81Abrogat.---------Art. 81 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 82Abrogat.---------Art. 82 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-aAbrogată.---------Secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 83Abrogat.---------Art. 83 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 84Abrogat.---------Art. 84 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 85Abrogat.---------Art. 85 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 86Abrogat.---------Art. 86 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 87Abrogat.---------Art. 87 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-aAbrogată.---------Secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 88Abrogat.---------Art. 88 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 89Abrogat.---------Art. 89 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 90Abrogat.---------Art. 90 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 91Abrogat.---------Art. 91 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 4-aAbrogată.---------Secţ. a 4-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 92Abrogat.---------Art. 92 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 93Abrogat.---------Art. 93 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 94Abrogat.---------Art. 94 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 95Abrogat.---------Art. 95 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 96Abrogat.---------Art. 96 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 97Abrogat.---------Art. 97 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 98Abrogat.---------Art. 98 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 99Abrogat.---------Art. 99 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 100Abrogat.---------Art. 100 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 5-aAbrogată.---------Secţ. a 5-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 101Abrogat.---------Art. 101 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 102Abrogat.---------Art. 102 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 103Abrogat.---------Art. 103 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 104Abrogat.---------Art. 104 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 6-aAbrogată.---------Secţ. a 6-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 105Abrogat.---------Art. 105 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 106Abrogat.---------Art. 106 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 107Abrogat.---------Art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 108Abrogat.---------Art. 108 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 7-aAbrogată.---------Secţ. a 7-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 109Abrogat.---------Art. 109 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 110Abrogat.---------Art. 110 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 8-aAbrogată.---------Secţ. a 8-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 111Abrogat.---------Art. 111 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 112Abrogat.---------Art. 112 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 113Abrogat.---------Art. 113 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul VI Organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 114(1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice şi care se constituie sub forma:a) fondurilor închise de investiţii, care sunt înfiinţate pe bază de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire;b) societăţile de investiţii de tip închis care sunt înfiinţate prin act constitutiv emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţă.(2) A.O.P.C. prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte regulile prevăzute în prezentul capitol.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 114 a fost abrogat de pct. 21 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 114 a fost abrogat de pct. 21 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respectă prevederile alin. (2).  +  Articolul 115(1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art. 114 alin. (2).(2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare şi care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investiţii, conduită în afaceri şi transparenţă.(3) Documentele emise de A.O.P.C, prevăzute la alin. (2), trebuie să conţină în mod expres un avertisment cu privire la faptul că acestor organisme nu le sunt aplicabile dispoziţiile prezentului titlu.(4) A.O.P.C. menţionate la alin. (2), care sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, sunt supuse prevederilor titlului VI.  +  Articolul 116(1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la:a) conţinutul minim al documentelor de constituire;b) investiţiile permise şi limitările aplicabile acestora;c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/şi valoarea investiţiei individuale a unui investitor;d) regulile de tranzacţionare a titlurilor de participare;e) cerinţe privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat.(2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiţii şi societăţilor de investiţii de tip închis, cu privire la:a) obligaţiile de transparenţă, informare şi raportare;b) regulile de conduită;c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre şi nemembre;d) modalitatea de calcul al valorii activului net.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile închise de investiţii  +  Articolul 117(1) Fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 117 a fost abrogat de pct. 22 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Societăţile de investiţii de tip închis  +  Articolul 118O societate de investiţii de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administraţie.  +  Articolul 119(1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 119 a fost abrogat de pct. 23 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Societăţile de investiţii de tip închis îşi pot răscumpăra propriile acţiuni, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.  +  Secţiunea a 4-a Societăţile de investiţii financiare  +  Articolul 120(1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societăţile de investiţii de tip închis înregistrate la C.N.V.M., se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare S.I.F.(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel puţin următoarele:a) reguli privind emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor;b) modalitatea de calcul a activului net;c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii;d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii;e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia S.I.F.-urilor care nu se autoadministrează;f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere.(3) Acţiunile unei S.I.F. sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.(4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acţiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin ofertă publică de acţiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990.  +  Capitolul VII Protecţia deţinătorilor de titluri de participare  +  Articolul 121Abrogat.----------Art. 121 a fost abrogat de pct. 24 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 122(1) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C., S.A.I. şi societăţilor de investiţii autoadministrate.(2) C.N.V.M. este în drept să suspende un administrator, în situaţia în care se constată că influenţa exercitată de către acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societăţii de investiţii, autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 123C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea şi divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.  +  Titlul IV PIEŢELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ŞI DEPOZITARUL CENTRAL  +  Capitolul I Pieţele reglementate  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 124(1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piaţă.(2) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizaţiei unui operator de piaţă.(3) Operatorii de piaţă autorizaţi să funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M.(4) Lista pieţelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum şi Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucţiunile şi procedurile privind operaţiunile pe aceste pieţe, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora.(5) Societatea care administrează o piaţă reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea pieţelor administrate.  +  Articolul 125O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi care:a) funcţionează regulat;b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislaţiei europene.------------Art. 125 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea, funcţionarea şi retragerea autorizaţiei operatorilor de piaţă  +  Articolul 126(1) Condiţiile şi documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a operatorului de piaţă vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. şi se vor referi în principal la:a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni şi resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii;b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate, precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;------------Litera b) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.c) structura acţionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor care exercită o influenţă semnificativă asupra membrilor consiliului de administraţie şi directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 24^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.d) planul de afaceri, structura organizatorică şi regulile de ordine interioară;e) condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administraţie şi de directori sau, după caz, de membrii consiliului de supraveghere şi de membrii directoratului, din cadrul operatorului de piaţă;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 24^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.f) dotarea tehnică şi resursele;g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România.(2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a operatorului de piaţă. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.(3) Operatorul de piaţă nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată.  +  Articolul 127Cererea de autorizare a operatorului de piaţă va fi respinsă, după caz, dacă:a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;b) documentaţia prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piaţă îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;c) administratorii şi personalul cu funcţii de conducere ai operatorului de piaţă nu au calificarea şi experienţa profesională adecvate funcţiei lor, conform reglementărilor C.N.V.M.;d) transparenţa pieţei, buna desfăşurare a tranzacţiilor şi protecţia investitorilor nu sunt asigurate;c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 128C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia unui operator de piaţă:a) dacă operatorul de piaţă nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării;b) dacă operatorul de piaţă nu şi-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni;c) dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;d) dacă operatorul de piaţă a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.;e) în caz de fuziune sau divizare;f) la cererea acestuia.  +  Articolul 129(1) Niciun acţionar al unui operator de piaţă nu poate deţine, direct sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot.(2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările emise de A.S.F. şi este supusă în prealabil aprobării A.S.F.(3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă care conduce la scăderea sub pragul de deţinere de 20% este notificată operatorului de piaţă şi A.S.F., în termenul prevăzut de reglementările emise de A.S.F.(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la dobândirea de acţiuni aferente pragului prevăzut la alin. (2), astfel cum sunt stabilite prin reglementările emise de A.S.F., sau se omite obţinerea aprobării A.S.F., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 283.(5) În situaţia în care acţiunile emise de operatorul de piaţă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, obligaţia notificării operatorului de piaţă cu privire la înstrăinarea acţiunilor sale revine şi depozitarului central, în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.----------Art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 130(1) Membrii consiliului de administraţie sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere al operatorului de piaţă sunt validaţi individual de A.S.F., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.(2) Personalul din conducerea executivă, soţul/soţia sau rudele acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii de investiţii financiare, reprezentanţi ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.(3) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului operatorului de piaţă sunt obligaţi să notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului ori a relaţiilor materiale, dacă:a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;b) este membru al consiliului de administraţie sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă;d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere.(4) Condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administraţie, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.----------Art. 130 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 25^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 131Operatorul de piaţă trebuie să identifice şi să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acţionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată, în scopul asigurării bunei funcţionări a acesteia.  +  Articolul 132C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condiţiile generale în care se vor desfăşura tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacţiilor şi termenele în care intermediarii implicaţi vor raporta respectivele tranzacţii.  +  Articolul 133(1) Operatorii de piaţă vor asigura respectarea normelor privind transparenţa şi protecţia investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.(2) Reglementările, cotaţiile pieţelor reglementate, precum şi volumele de tranzacţionare sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului, cel puţin pe paginile de internet ale operatorului de piaţă.(3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacţii pe care intenţionează să o efectueze şi să verifice după aceea condiţiile în care această tranzacţie a fost executată, operatorul de piaţă trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma şi termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informaţii, în funcţie de natura, dimensiunea şi nevoile pieţei reglementate în cauză şi ale investitorilor care operează pe această piaţă.(4) Operatorul de piaţă trebuie să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi depistarea abuzului pe piaţă.  +  Secţiunea a 3-a Reglementările emise de operatorul de piaţă  +  Articolul 134(1) Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piaţă, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei comunitare aplicabile.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puţin următoarele:a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la tranzacţionare;b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la tranzacţionare;c) condiţiile, procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la tranzacţionare;d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată;e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor;f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise;g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public;h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat;i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite.(3) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) şi alin. (2) lit. b)-g) poate fi delegată consiliului de administraţie al operatorului de piaţă.(4) Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. şi a regulilor pieţei, precum şi măsurile adoptate în acest sens.(5) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţă vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi notificate C.N.V.M.(6) Operatorul de piaţă poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari şi/sau emitenţii ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacţionare pe pieţele administrate de către operatorul respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea pieţelor reglementate  +  Articolul 135(1) C.N.V.M. supraveghează pieţele reglementate în scopul asigurării transparenţei, funcţionării corespunzătoare a activităţii de tranzacţionare şi a protecţiei investitorilor.(2) C.N.V.M. stabileşte reguli pentru înregistrarea şi arhivarea datelor cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe pieţele reglementate, precum şi termenele şi condiţiile de păstrare a acestor informaţii.(3) în exercitarea prerogativelor sale de supraveghere şi control ale pieţelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuţii sunt:a) urmăreşte respectarea reglementărilor legale incidente;b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, putând formula observaţii şi putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al şedinţei;c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi evidenţele operatorului de piaţă;d) informează şi propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situaţie constatată.(4) Operatorul de piaţă va asigura mijloacele şi condiţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 136(1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţă transmiterea de date, informaţii şi documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind şi termenul în care acestea vor fi transmise.(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă.(3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii şi poate adopta măsurile necesare în ceea ce priveşte operatorul de piaţă respectiv.  +  Articolul 137(1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază că este imposibilă menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor.(2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum şi motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoştinţa publicului şi vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M.  +  Articolul 138În cazul retragerii autorizaţiei unui operator de piaţă, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaţiuni cu instrumente financiare pe acea piaţă, iar ordinele de tranzacţionare înregistrate de intermediari şi încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare şi sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operaţiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadenţele lor, intermediarii fiind ţinuţi să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în situaţia prevăzută la art. 137 alin. (1).  +  Capitolul II Sisteme alternative de tranzacţionare  +  Articolul 139(1) Sistemul alternativ de tranzacţionare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizaţi sau de către operatorul de piaţă, denumiţi în continuare operatori de sistem.(1^1) Prevederile art. 130 se aplică şi în cazul operatorului de sistem.----------Alin. (1^1) al art. 139 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 25^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.(3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenţia de constituire a sistemului alternativ de tranzacţionare şi solicită aprobarea acesteia.(4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia şi regulile de funcţionare.(5) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzacţionare vor cuprinde cel puţin următoarele:a) procedurile de tranzacţionare;b) procedurile referitoare la informaţiile puse la dispoziţia participanţilor şi publicului, înainte şi după tranzacţionare;c) tipul şi numărul participanţilor, precum şi condiţiile de acces la sistemul alternativ de tranzacţionare;d) instrumentele financiare tranzacţionate.(6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacţionare.  +  Articolul 140(1) Sistemul alternativ de tranzacţionare trebuie să fie astfel structurat încât:a) să asigure derularea ordonată şi corectă a operaţiunilor;b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacţionare şi un tratament egal participanţilor;c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat;d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenţă;e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea spălării banilor şi a finanţării de acte de terorism.(2) Participanţii la sistemul alternativ de tranzacţionare vor fi informaţi de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului.  +  Articolul 141Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanţi a contractelor încheiate de aceştia.  +  Articolul 142(1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzacţionare.(2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere şi control ale sistemelor alternative de tranzacţionare.  +  Capitolul III Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate  +  Articolul 143(1) Condiţiile generale privind operaţiunile de compensare şi decontare, precum şi cele de decontare brută pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz.(2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente ale pieţei monetare şi nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pieţei reglementate definite de prezenta lege, precum şi celor derulate în sistemele de tranzacţionare autorizate de Banca Naţională a României şi organizate de instituţiile de credit.  +  Articolul 144(1) Autorizarea şi supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 şi a societăţii ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz.(2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaţilor societăţii ce administrează sistemul de compensare-decontare şi participanţilor la sistemul de compensare-decontare să furnizeze informaţiile necesare referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor.(3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii la sediul societăţii care administrează sistemul de compensare şi decontare a tranzacţiilor.  +  Articolul 145(1) Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc, la data decontării, în cadrul sistemului de compensare-decontare, pe baza principiului livrare contra plată.(2) Valorile mobiliare cumpărate pot fi înstrăinate începând cu momentul cumpărării lor, conform regulilor pieţei pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare şi regulilor depozitarului central.----------Art. 145 a fost modificat de pct. 26 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IV Depozitarul central  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 146(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată şi supravegheată de A.S.F., care efectuează operaţiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea.----------Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Depozitarul central va efectua operaţiuni de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conformitate cu prevederile art. 143.----------Alin. (2) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat.(4) Emitenţii pentru care se efectuează operaţiuni de depozitare încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează şi operaţiuni de registru pentru aceştia, furnizând informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. Depozitarul central este competent să furnizeze informaţii autorităţilor competente cu privire la acţionarii emitenţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (4) al art. 146 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.(4^1) Acţionarii sau, după caz, intermediarii au obligaţia de a transmite depozitarului central copia cărţii de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare sau un document din care să rezulte constituirea entităţii sau un document similar conform dreptului naţional al acţionarului.----------Alin. (4^1) al art. 146 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.(5) Depozitarul central va furniza emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de instrumente financiare.----------Alin. (5) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (la 01-04-2017, Alineatul (5^1) din Articolul 146 , Sectiunea 1 , Capitolul IV , Titlul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (6) În vederea determinării structurii acţionariatului unui emitent, la o anumită dată de referinţă, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de aceştia.(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel:a) pentru un anumit instrument financiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;b) pentru toate instrumentele financiare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie şi 31 decembrie.----------Alin. (7) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 147Toate clasele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu instrumente financiare şi asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni.----------Art. 147 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea depozitarului central  +  Articolul 148(1) Condiţiile, documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la:a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni;b) obiectul principal de activitate şi activităţile conexe ce pot fi prestate;c) structura acţionariatului;d) condiţiile de integritate, calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul societăţii;e) dotarea tehnică şi resursele;f) calitatea acţionarilor;g) auditorii financiari ai societăţii.(2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a societăţii. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M.(3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obţinut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.  +  Articolul 149(1) Reglementările privind organizarea şi funcţionarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora.(1^1) Condiţiile de calificare, experienţă profesională şi reputaţie care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administraţie, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.----------Alin. (1^1) al art. 149 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor acestuia şi notificat C.N.V.M.(3) Membrii consiliului de administraţie al depozitarului central sunt validaţi individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.  +  Articolul 150(1) Acţionarii depozitarului central nu pot deţine mai mult de 5% din drepturile de vot, excepţie făcând operatorii de piaţă, care pot deţine până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.(2) Orice achiziţie de acţiuni ale depozitarului central, care va duce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M.(3) Orice înstrăinare de acţiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta.(4) În cazul în care nu se respectă cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute cu nerespectarea cerinţelor menţionate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.  +  Articolul 151(1) Conturile de instrumente financiare deschise la depozitarul central de intermediari vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deţinute în nume propriu de cele deţinute în contul clienţilor acestora.----------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Participanţii la sistemul de compensare-decontare au obligaţia de a ţine subconturi individualizate de instrumente financiare deţinute în contul clienţilor lor şi de a înregistra zilnic în registrul propriu deţinerile, pe fiecare client, pentru fiecare clasă de instrumente financiare.----------Alin. (2) al art. 151 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanţei dintre cantitatea de instrumente financiare înregistrată în conturile de instrumente financiare şi cantitatea de instrumente financiare emise.----------Alin. (3) al art. 151 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 26^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(4) Garanţiile financiare şi ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se constituie şi se execută potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (4) al art. 151 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(5) Executarea silită a garanţiilor financiare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, a ipotecilor mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, sau, după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se realizează potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (5) al art. 151 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(6) Însuşirea instrumentelor financiare care fac obiectul unei ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai în situaţia în care nu a fost posibilă stingerea creanţei prin vânzarea instrumentelor financiare respective printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.----------Alin. (6) al art. 151 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 152C.N.V.M. va emite reglementări privind operaţiunile desfăşurate de depozitarul central şi entităţile pentru care efectuează aceste operaţiuni.  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea depozitarului central  +  Articolul 153(1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparenţa operaţiunilor, buna desfăşurare a activităţii şi protecţia investitorilor.(2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.  +  Articolul 154C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informaţii şi documente, poate organiza inspecţii la sediul depozitarului central şi poate cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.  +  Articolul 155(1) Instrumentele financiare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparţinând patrimoniului acestuia şi nu vor putea face obiectul niciunei pretenţii din partea creditorilor depozitarului.----------Alin. (1) al art. 155 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.  +  Articolul 156În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M.  +  Capitolul VContrapartea centrală şi casa de compensare----------Denumirea capitolului V a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 157(1) Contrapartea centrală este o persoană juridică care se interpune între contrapărţile la contractele tranzacţionate pe una sau mai multe pieţe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător şi vânzător pentru fiecare cumpărător.(2) A.S.F. este autoritatea competentă responsabilă de îndeplinirea sarcinilor care decurg din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, pentru autorizarea şi supravegherea contrapărţilor centrale stabilite pe teritoriul României.(3) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărţi centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare.(4) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează în calitate de contraparte centrală.(5) Aceeaşi entitate poate fi autorizată să acţioneze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât şi pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.----------Art. 157 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 158C.N.V.M. va emite reglementări în conformitate cu legislaţia comunitară, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum şi procedura pentru deţinerea, colectarea garanţiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea şi garantarea poziţiilor deţinute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum şi criteriile de administrare a fondurilor băneşti ale casei de compensare şi ale contrapărţii centrale.  +  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi a contrapărţii centrale  +  Articolul 159(1) Casa de compensare şi contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.(2) A.S.F. reglementează înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi a contrapărţii centrale, pentru a garanta siguranţa tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi cu alte instrumente financiare decât cele derivate, în conformitate cu normele europene.----------Alin. (2) al art. 159 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3) Prevederile art. 148 şi 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale.----------Alin. (3) al art. 159 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 160Abrogat.----------Art. 160 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^5 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 161(1) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparţinând activelor casei de compensare/contrapărţii centrale şi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor casei de compensare/ contrapărţii centrale.(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărţii centrale.----------Art. 161 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^6 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale  +  Articolul 162(1) Reglementările contrapărţii centrale sunt supuse aprobării A.S.F. şi privesc cel puţin cerinţele aferente contrapărţilor centrale conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, altor norme ale Uniunii Europene relevante şi reglementărilor emise de A.S.F.(2) Reglementările contrapărţii centrale sunt supuse aprobării A.S.F., în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(3) Contrapartea centrală solicită aprobarea prealabilă a B.N.R. pentru sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, precum şi pentru orice modificare a acestuia.----------Art. 162 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^7 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 163(1) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidenţierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori.(2) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerinţele de interes public, să promoveze obiectivele deţinătorilor şi utilizatorilor şi să permită un acces corect şi deschis, pentru a facilita ieşirea ordonată din sistem a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice.(3) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziţia participanţilor suficiente informaţii pentru a identifica şi a evalua corect riscurile şi costurile asociate serviciilor casei de compensare şi contrapărţii centrale.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea casei de compensare şi a contrapărţii centrale  +  Articolul 164Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să asigure desfăşurarea activităţii în mod ordonat, transparenţa operaţiunilor, precum şi raportarea periodică şi corectă.  +  Articolul 165C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale şi va putea solicita acestora să comunice date, informaţii şi documente, va putea organiza inspecţii la sediul acestora şi va putea cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.  +  Articolul 166C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare şi contrapartea centrală.  +  Articolul 167În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva contrapărţii centrale/casei de compensare, judecătorul-sindic numeşte lichidatorul, cu consultarea A.S.F.----------Art. 167 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 27^8 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul VI Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare-decontare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 168(1) În înţelesul prezentului capitol:a) instituţie este o entitate care participă la sistemul de compensare-decontare şi care este obligată să execute obligaţiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise în cadrul respectivului sistem de compensare-decontare, definită la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare;b) participant este o instituţie, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare. Potrivit regulilor sistemului, participantul poate acţiona în acelaşi timp în toate sau doar în unele dintre aceste calităţi;c) participant indirect este o instituţie, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare, care are o relaţie contractuală cu un participant la sistem care execută ordine de transfer şi în temeiul căreia participantul indirect poate transmite ordine de transfer în respectivul sistem, cu condiţia ca participantul indirect să fie cunoscut operatorului de sistem de compensare-decontare. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fără ca aceasta să limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul căruia participantul indirect transmite ordine de transfer în respectivul sistem de compensare-decontare;d) operatorul sistemului de compensare-decontare este entitatea ori entităţile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem de compensare-decontare. Un operator de sistem de compensare-decontare poate să acţioneze inclusiv în calitate de agent de decontare, contraparte centrală sau casă de compensare;e) sisteme de compensare-decontare interoperabile sunt două sau mai multe sisteme de compensare-decontare ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul;f) agent de decontare este o entitate care pune la dispoziţia altor participanţi la sistemul de compensare-decontare conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate şi care poate acorda credite respectivilor intermediari şi/sau contrapărţii centrale, în scopul decontării;g) procedura de insolvenţă este procedura prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participanţilor la sistemele de compensare-decontare şi tuturor garanţiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare.(3) Sistemul de compensare-decontare este un sistem definit la art. 2 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre din Spaţiul Economic European, după caz. O convenţie încheiată între operatorii unor sisteme de compensare-decontare interoperabile nu constituie un sistem.----------Art. 168 a fost modificat de pct. 28 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Decontarea şi ordinele de transfer  +  Articolul 169(1) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus în sistemul de compensare-decontare trebuie să fie clar precizat prin regulile sistemului de compensare-decontare.----------Alin. (1) al art. 169 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 28^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(1^1) Un ordin de transfer introdus în sistem nu va putea fi revocat de către un participant la sistemul de compensare-decontare sau de către un terţ, după termenul stabilit prin regulile sistemului respectiv.----------Alin. (1^1) al art. 169 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 28^2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(2) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă asupra unui participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă. Aceasta se aplică inclusiv în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva unui participant la sistemul de compensare-decontare în cauză sau la un sistem interoperabil ori împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă.----------Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3) Prin excepţie, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvenţă şi sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvenţă, aceste ordine de transfer şi compensarea îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia ca operatorul sistemului de compensare-decontare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu a cunoscut şi nu era ţinut să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvenţă.----------Alin. (3) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(4) Nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin. (1) şi (2).----------Alin. (4) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(5) În cazul sistemelor de compensare-decontare interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul introducerii în sistem a unui ordin de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privinţă a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem de compensare-decontare privind momentul introducerii în sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme de compensare-decontare cu care acesta este interoperabil, cu excepţia cazului în care regulile tuturor sistemelor de compensare-decontare interoperabile includ prevederi exprese în acest sens.----------Alin. (5) al art. 169 a fost introdus de pct. 30 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii privind procedurile de insolvenţă----------Titlul secţ. a 3-a a cap. VI a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 170(1) În înţelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvenţă este momentul în care autoritatea competentă pronunţă hotărârea de deschidere a procedurii respective.(2) Autoritatea competentă care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă va comunica imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau poştă electronică, cu confirmare de primire.----------Art. 170 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 171(1) Procedurile de insolvenţă nu au efect retroactiv cu privire la drepturile şi obligaţiile participanţilor, drepturile şi obligaţiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, stabilite înainte de momentul deschiderii procedurilor respective. Această prevedere se aplică inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile unui participant la un sistem de compensare-decontare interoperabil sau ale operatorului unui sistem de compensare-decontare interoperabil care nu este participant.(2) După deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva unui participant sau a unui operator al unui sistem de compensare-decontare interoperabil, agentul de decontare, în numele şi pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, poate folosi:a) fonduri şi instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului;b) garanţii financiare destinate să îndeplinească obligaţiile participantului în legătură cu participarea la sistem.(3) Garanţiile financiare şi depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare sau într-un sistem de compensare-decontare interoperabil de către un participant sau de operatorul sistemului de compensare-decontare împotriva căruia s-au declanşat procedurile de insolvenţă nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului sau ale operatorului sistemului de compensare-decontare rămase după executarea obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistemul de compensare-decontare sau la un sistem de compensare-decontare interoperabil, înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, vor putea fi folosite în cadrul procedurii.(4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă împotriva unui participant sau a operatorului sistemului de compensare-decontare, instrumentele financiare şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele şi pe contul investitorilor participantului ori ai operatorului nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor respectivului participant ori ai operatorului sistemului de compensare-decontare.----------Art. 171 a fost modificat de pct. 31 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 172Executarea contractelor de garanţie financiară încheiate de entităţi reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M. (la 01-04-2017, Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea 1 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 173 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 173 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 174 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 174 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 175 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 175 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 176 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 176 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 177 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 177 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 178 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 178 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 179 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 179 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 180 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 180 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 181 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 181 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 182 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 182 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 2-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 183 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 183 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 184 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 184 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 185 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 185 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 186 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 186 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 187 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 187 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 188 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 188 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 189 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 189 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 190Abrogat.----------Art. 190 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 191 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 191 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 192 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 192 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 3-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 193 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 193 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 194 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 194 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 195 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 195 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 4-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 196 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 196 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 197 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 197 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 198 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 198 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 199 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 199 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 200 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 200 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 5-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 201 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 201 din Sectiunea a 5-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 6-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 202 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 202 din Sectiunea a 6-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 203 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 203 din Sectiunea a 6-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 204 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 204 din Sectiunea a 6-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 205 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 205 din Sectiunea a 6-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 205^1 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 205^1 din Sectiunea a 6-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 7-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 206 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 206 din Sectiunea a 7-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 207 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 207 din Sectiunea a 7-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 208 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 208 din Sectiunea a 7-a , Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 209 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 209 din Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 210 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 210 din Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 211 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 211 din Capitolul II , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 211^1 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 211^1 din Capitolul II , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 212 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 212 din Capitolul II , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea 1 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 213 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 213 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 214 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 214 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 2-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 215 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 215 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 216 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 216 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 217 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 217 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 218 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 218 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 219 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 219 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 220 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 220 din Capitolul IV , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 221 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 221 din Capitolul IV , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 222 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 222 din Capitolul IV , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 223 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 223 din Capitolul IV , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea I a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 224 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 224 din Sectiunea I , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 225 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 225 din Sectiunea I , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 226 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 226 din Sectiunea I , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 227 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 227 din Sectiunea I , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 228 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 228 din Sectiunea I , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 2-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 229 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 229 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 230 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 230 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 231 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 231 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 232 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 232 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Sectiunea a 3-a a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 233 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 233 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 234 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 234 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 235 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 235 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 236 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 236 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 237 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 237 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 238 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 238 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 239 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 239 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 240 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 240 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 240^1 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 240^1 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 241 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 241 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 242 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 242 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 243 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 243 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 243^1 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 243^1 din Capitolul VI , Titlul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 244 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 244 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 245 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 245 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 246 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 246 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 247 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 247 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 248 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 248 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 249 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 249 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 250 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 250 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 251 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 251 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 252 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 252 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 253 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 253 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 254 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 254 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 255 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 255 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 256 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 256 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 257 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 257 din Titlul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Titlul VIII AUDITUL FINANCIAR  +  Articolul 258(1) Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi cu reglementările C.N.V.M. şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului titlu se va stabili în baza unui protocol încheiat între C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 259(1) Auditorul financiar:a) întocmeşte un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;b) întocmeşte, în termen de 30 de zile, pe baza informaţiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar şi cu cadrul de raportare definit prin standardele internaţionale de contabilitate şi prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operaţiunile reclamate de acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligaţi să furnizeze auditorilor toate informaţiile solicitate. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul C.N.V.M.c) furnizează servicii suplimentare, în condiţiile respectării principiului independenţei.(2) Dacă administratorii şi auditorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informaţiile din cadrul de raportare, acţionarii se vor putea adresa instanţei din raza teritorială unde îşi are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire şi prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanţei şi comunicat părţilor, iar opinia auditorului financiar sau a expertului să fie publicată în Buletinul C.N.V.M.  +  Articolul 260(1) Auditorii financiari sunt obligaţi să raporteze, fără să vină în contradicţie cu prevederile din Codul privind conduita etică şi profesională şi Standardele de Audit Financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea entităţilor reglementate de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor specifice şi care:a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condiţiile de autorizare şi funcţionare a entităţii reglementate auditate;b) este de natură să afecteze continuitatea activităţii entităţii reglementate auditate;c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.(2) Auditorii financiari sunt obligaţi să raporteze, de îndată, C.N.V.M. orice fapt sau act, din cele prevăzute la alin. (1), de care au luat la cunoştinţă pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o entitate controlată de entitatea auditată, astfel cum se defineşte la art. 2 pct. 16 lit. b).(3) Auditorii financiari, la solicitarea scrisă a C.N.V.M., au obligaţia:a) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoştinţa entităţii auditate;b) să înainteze C.N.V.M. o declaraţie care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;e) să înainteze C.N.V.M. orice raport sau document cuprinzând observaţiile care au fost aduse la cunoştinţa conducerii entităţii auditate.(4) Îndeplinirea cu bună-credinţă de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa C.N.V.M., în conformitate cu alin. (1) şi (2), nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale, neputând atrage răspunderea auditorului financiar în cauză.  +  Articolul 261C.N.V.M. are obligaţia să asigure confidenţialitatea informaţiilor primite, în conformitate cu prevederile art. 260, cu excepţia celor care sunt de natură penală.  +  Articolul 262 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 262 din Titlul VIII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 263(1) Pentru deficienţele semnificative constatate în activitatea profesională desfăşurată de un auditor financiar, în legătură cu entităţi supuse autorizării, controlului şi supravegherii C.N.V.M., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Titlul IX MĂSURI DE ADMINISTRARE SPECIALĂ ŞI LICHIDAREA ADMINISTRATIVĂ  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 264(1) C.N.V.M. instituie măsuri de administrare specială în situaţia în care constată că o entitate autorizată se află în situaţia de a deveni insolvabilă sau în situaţia în care oricare dintre administratorii, directorii executivi sau auditorii acesteia se fac vinovaţi de:a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori a reglementărilor emise de C.N.V.M., care a produs sau poate produce prejudicii importante sau care pune în pericol buna funcţionare a pieţei de capital;b) încălcarea oricărei condiţii sau restricţii prevăzute în autorizaţia de funcţionare;c) administrarea necorespunzătoare a instrumentelor financiare şi fondurilor aparţinând investitorilor.(2) În situaţia constatării unor disfuncţionalităţi majore, C.N.V.M. va putea solicita dizolvarea consiliului de administraţie al entităţilor autorizate.  +  Capitolul II Administrarea specială a entităţilor autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 265(1) Administrarea specială va fi realizată de o persoană fizică sau juridică specializată, numită de C.N.V.M.(2) Decizia privind instituirea administrării speciale va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. şi în 2 cotidiane de difuzare naţională.  +  Articolul 266(1) Administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administraţie al entităţii autorizate supuse regimului de administrare specială.(2) Administratorul special stabileşte măsuri pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul investitorilor şi al altor creditori.(3) Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă dreptul de vot al acţionarilor, în ceea ce priveşte numirea şi revocarea administratorilor, dreptul la dividende al acţionarilor, activitatea consiliului de administraţie şi a auditorilor interni, precum şi dreptul la remunerare al acestora.  +  Articolul 267(1) În termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special prezintă C.N.V.M. un raport scris cu privire la situaţia financiară a entităţii autorizate şi anexează documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor, situaţia recuperării creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia lichidării debitelor.(2) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, C.N.V.M. va decide, dacă este cazul, asupra prelungirii activităţii administratorului special, pe o perioadă limitată.(3) În situaţia prelungirii activităţii, administratorul special va prezenta, lunar, C.N.V.M. evaluarea situaţiei financiare a respectivei entităţi autorizate.  +  Articolul 268(1) Dacă C.N.V.M. constată, pe baza raportului administratorului special, că entităţile autorizate s-au redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în cerinţele de supraveghere prudenţială, conform reglementărilor C.N.V.M., măsurile de administrare specială vor înceta.(2) Decizia privind încetarea activităţii administraţiei speciale va fi publicată în conformitate cu art. 265 alin. (2).  +  Articolul 269(1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 268, iar C.N.V.M. nu decide asupra prelungirii activităţii administratorului special, autorizaţia de funcţionare a entităţii reglementate va fi retrasă, C.N.V.M. având la dispoziţie fie posibilitatea iniţierii procedurii lichidării administrative, fie sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. În cazul iniţierii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului nu este necesară întrunirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Instanţa competentă să soluţioneze cererea C.N.V.M. de iniţiere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului entităţilor autorizate este tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul respectivei entităţi.(3) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, în măsura compatibilităţii lor, se aplică şi entităţilor autorizate supuse administrării speciale şi cărora C.N.V.M. le-a retras autorizaţia. Sintagma "instituţia de credit debitoare" din actul normativ menţionat se referă la entităţi autorizate de C.N.V.M., iar cea privind Banca Naţională a României se referă la C.N.V.M.(4) În înţelesul prezentului capitol, insolvenţa reprezintă acea stare a entităţii autorizate, aflată în una dintre următoarele situaţii:----------Partea introd. a alin. (4) al art. 269 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile din disponibilităţile băneşti proprii;b) retragerea autorizaţiei entităţii reglementate, în conformitate cu prezenta lege şi reglementările C.N.V.M., ca urmare a imposibilităţii de redresare financiară a entităţii autorizate aflate în administrare specială.(5) Desemnarea lichidatorului de către tribunal se va face cu acordul C.N.V.M.(6) În îndeplinirea atribuţiilor lor, care implică aplicarea unor reglementări emise de C.N.V.M., tribunalul, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere şi opinia C.N.V.M., în calitatea sa de autoritate de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital.(7) Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea entităţii autorizate aflate în faliment au fost distribuite şi fondurile nereclamate au fost depuse la Trezoreria Statului. În urma unei cereri a judecătorului-sindic, tribunalul va da o hotărâre de închidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris şi/sau prin presă, în cel puţin 2 cotidiane de circulaţie naţională, tuturor creditorilor debitorului, oficiului registrului comerţului, C.N.V.M. şi lichidatorului. Eventualele sume rămase vor fi virate la bugetul de stat, după o perioadă de 5 ani.  +  Capitolul III Lichidarea administrativă  +  Articolul 270(1) În situaţia în care C.N.V.M. decide lichidarea administrativă, aceasta se va realiza conform procedurii stabilite de legislaţia aplicabilă dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale şi de reglementările C.N.V.M.(2) Lichidatorul, în cadrul procedurii lichidării administrative, va fi numit de C.N.V.M.  +  Titlul X RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI  +  Articolul 271Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia atrage răspunderea în condiţiile legii.---------Art. 271 a fost modificat de pct. 59 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 272(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către:a) S.S.I.F. şi/sau de către membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentanţii compartimentului de control intern, agenţii pentru servicii de investiţii financiare ai S.S.I.F. şi agenţii delegaţi, persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, precum şi de către persoana sau persoanele care acţionează în mod concertat şi care a decis să achiziţioneze o participaţie calificată într-o S.S.I.F. sau sunt acţionari ai S.S.I.F., după caz, în legătură cu:1. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a condiţiilor de funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) şi (8) şi art. 20 alin. (3);2. nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (4), art. 24 şi 25;3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 şi art. 28 alin. (1) şi (7);4. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) şi (4), art. 39 şi 391 referitoare la operaţiunile transfrontaliere ale S.S.I.F.;5. nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii şi/sau ale operatorului de piaţă/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;6. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiţii financiare;7. desfăşurarea de activităţi şi servicii prevăzute la art. 5 alin. (1) care excedează obiectului de activitate autorizat de A.S.F.;b) instituţiile de credit şi/sau de către conducătorii structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital, reprezentanţii compartimentului de control intern şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi agenţii delegaţi ai instituţiilor de credit, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea cerinţei de înscriere în Registrul A.S.F. şi a condiţiilor de funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 16;2. nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (4), art. 24 şi 25;3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 şi art. 28 alin. (1) şi (7);4. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piaţă/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;5. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiţii financiare;6. desfăşurarea de activităţi şi servicii prevăzute la art. 5 alin. (1) care excedează obiectului de activitate autorizat de Banca Naţională a României;c) intermediarii din alte state membre, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea cerinţei de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfăşurarea de servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul României;2. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1) -(3), alin. (5) şi (6) şi art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state membre;3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piaţă/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;4. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiţii financiare;d) intermediarii din state nemembre, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea cerinţei de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfăşurarea de servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul României;2. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la intermediari din state nemembre;3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piaţă/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;4. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiţii financiare;e) traderii, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea cerinţei de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 30 alin. (1);2. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul operatorului de piaţă şi la respectarea reglementărilor respectivei pieţe reglementate;3. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate de traderi;4. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la interdicţiile stabilite pentru traderi;5. nerespectarea regulilor prudenţiale şi de conduită prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (4), art. 24 alin. (1) lit. d) şi art. 26 alin. (1);6. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piaţă/sistem aprobate de A.S.F.;7. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiţii financiare;f) consultanţii de investiţii, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea interdicţiilor stabilite la art. 35 alin. (4);2. nerespectarea regulilor de conduită la care se face referire la art. 35 alin. (5);3. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiţii financiare; (la 01-04-2017, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 272 , Titlul X a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) h) operatorii de piaţă/sistem, administratorii sau membrii consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului operatorilor de piaţă/operatorilor de sistem, de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, precum şi de către persoanele care achiziţionează acţiuni care conduc la o deţinere directă sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mare ori egală cu 20% din drepturile de vot, reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a condiţiilor de funcţionare a operatorilor de piaţă prevăzute la art. 126 alin. (2) şi (3), art. 129, 130, 131 şi 133;2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de operatorii de piaţă prevăzute la art. 134 alin. (1) şi (2) şi la art. 141; (la 01-04-2017, Punctul 2. din Litera h) , Alineatul (1) , Articolul 272 , Titlul X a fost modificat de Punctul 3, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piaţă/sistem aprobate de A.S.F.;4. nerespectarea prevederilor privind supravegherea pieţelor reglementate prevăzute la art. 135 alin. (2);5. nerespectarea obligaţiilor stipulate la art. 136 alin. (1) şi (2) privind furnizarea de date, informaţii şi documente, respectiv de modificare a reglementărilor proprii;6. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de tranzacţionare prevăzute la art. 140;7. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);8. nerespectarea reglementărilor emise de A.S.F. cu privire la pieţe reglementate şi sisteme alternative de tranzacţionare;i) S.A.I., A.O.P.C. autoadministrată ori depozitar şi/sau de către membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. autoadministrate, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:1. încălcarea condiţiilor de constituire, înregistrare la A.S.F. şi funcţionare a A.O.P.C. prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (4), art. 117 alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 286 alin. (1)-(3);2. nerespectarea prevederilor reglementărilor interne ale societăţii de investiţii de tip închis autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii de tip închis şi/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.;3. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la activitatea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament autorizate/avizate de A.S.F. şi a depozitarilor acestora;j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărţile centrale, intermediari şi/sau de către membrii consiliului de administraţie ori ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere în cadrul entităţilor anterior menţionate ori de către alte persoane responsabile, după caz, în legătură cu:1. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a condiţiilor de funcţionare la care se face referire la art. 148 alin. (1) şi (2) şi art. 159 alin. (2) şi (3);2. refuzul de a furniza A.S.F. informaţiile solicitate, conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor;3. refuzul de a furniza emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate conform art. 146 alin. (4) şi (5);4. refuzul de a raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de intermediari conform art. 146 alin. (6);5. nerespectarea de către intermediari a obligaţiilor de raportare în termenele prevăzute la art. 146 alin. (7);6. nerespectarea obligaţiilor privind evidenţierea valorilor mobiliare şi a sarcinilor asupra acestora prevăzute la art. 151;7. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. prevăzute la art. 153 alin. (2) şi art. 154;8. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligaţiilor privind achiziţia, deţinerea şi înstrăinarea acţiunilor depozitarului central conform art. 150;9. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligaţiilor privind achiziţia, deţinerea şi înstrăinarea acţiunilor casei de compensare/contrapărţii centrale conform normelor Uniunii Europene şi reglementărilor emise de A.S.F.;10. folosirea marjelor în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158;11. nerespectarea de către casa de compensare şi/sau contrapartea centrală a obligaţiilor prevăzute la art. 163 şi 164;12. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. prevăzute la art. 153 alin. (2) şi art. 165 şi 166;13. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea şi executarea garanţiilor financiare şi a ipotecilor mobiliare prevăzute la art. 151 alin. (4) - (6);14. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piaţă/sistem aprobate de A.S.F.;15. nerespectarea prevederilor existente în reglementările depozitarului central/casei de compensare aprobate de A.S.F.;16. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);17. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la depozitarul central, casele de compensare şi contrapărţile centrale;k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a investitorilor în legătură cu:1. nerespectarea obligaţiilor de efectuare a plăţilor compensatorii conform art. 47 şi de publicare a informaţiilor prevăzute la art. 48;2. nerespectarea reglementărilor Fondului de compensare a investitorilor aprobate de A.S.F.;3. nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la Fondul de compensare a investitorilor.(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare şi control sau în urma acestora;b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a situaţiilor financiar-contabile şi la auditarea acestora, prevăzute la art. 258 alin. (1); (la 01-04-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 272 , Titlul X a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (la 01-04-2017, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 272 , Titlul X a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) e) utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii şi activităţi de investiţii, societate de servicii de investiţii financiare, agent pentru servicii de investiţii financiare, piaţă reglementată şi bursă de valori, asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, sau a oricărei combinaţii între acestea;f) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 286^1;g) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum şi refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform legii;h) nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital;i) nepunerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital;j) nerespectarea reglementărilor şi măsurilor emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională, respectiv echivalarea automată a diplomelor, atestatelor şi certificatelor emise de organismele internaţionale;k) nerespectarea de către organul statutar competent a obligaţiilor prevăzute la art. 283 alin. (1);l) nerespectarea prevederilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.----------Art. 272 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 60 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 272^1(1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, faptele săvârşite de către depozitarul central, persoanele fizice responsabile având calitatea de membri ai consiliilor de administraţie, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere şi membri ai directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestuia, administrator de risc în legătură cu:a) obţinerea autorizaţiilor prevăzute la art. 16 şi 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prin declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilicit, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1) lit. b) şi la art. 57 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;b) nedeţinerea de către depozitarul central a capitalului necesar, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;c) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor organizatorice, prevăzute la art. 26-30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;d) nerespectarea de către depozitarul central a normelor de conduită, prevăzute la art. 32-35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;e) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor aplicabile serviciilor specifice depozitarului central, prevăzute la art. 37-41 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;f) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor prudenţiale, prevăzute la art. 43-47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;g) nerespectarea de către depozitarul central a cerinţelor aplicabile conexiunilor dintre depozitarii centrali prevăzute la art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;h) refuzul abuziv al depozitarului central de a acorda diverse tipuri de acces, cu încălcarea prevederilor art. 49-53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;i) nerespectarea de către instituţiile de credit desemnate a cerinţelor prudenţiale specifice legate de riscurile de credit prevăzute la art. 59 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;j) nerespectarea de către instituţiile de credit desemnate a cerinţelor prudenţiale specifice legate de riscurile de lichiditate, prevăzute la art. 59 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, A.S.F., în calitate de autoritate competentă pentru depozitarul central, poate aplica sancţiuni şi/sau dispune măsuri administrative în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru încălcările prevăzute la alin. (1):a) o declaraţie publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare şi natura încălcării, în conformitate cu art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament şi să se abţină de la repetarea acestuia;c) retragerea autorizaţiilor acordate în temeiul art. 16 sau 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în conformitate cu art. 20 sau 57 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, după caz;d) sancţionarea oricărui membru al organului de conducere al depozitarului central sau a oricărei alte persoane fizice considerate responsabile prin interzicerea temporară sau, în cazul unor încălcări grave repetate, interzicerea permanentă a exercitării unor funcţii de conducere în cadrul depozitarului central;e) amenzi în cuantum de până la două ori cuantumul profitului obţinut ca rezultat al unei încălcări, atunci când cuantumul respectiv poate fi stabilit;f) în cazul persoanelor fizice, amenzi de la 1.000 lei până la 22.150.000 lei;g) în cazul unei persoane juridice, amenzi de la 10.000 lei până la 88.600.000 lei sau de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor conturi disponibile aprobate de organul de conducere; în cazul în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă care trebuie să întocmească conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală aplicabilă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător, conform prevederilor legale relevante, pe baza ultimei situaţii disponibile a conturilor consolidate, aprobate de organul de conducere al societăţii-mamă principale.(3) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor potenţiale sau reale ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(4) A.S.F. instituie, pentru raportarea încălcărilor stabilite la alin. (3), mecanisme eficace care includ cel puţin următoarele:a) proceduri specifice de primire şi investigare a rapoartelor privind încălcările potenţiale sau reale şi măsurile luate ca reacţie la acestea, inclusiv stabilirea de canale de comunicare sigure pentru asemenea rapoarte;b) protecţie adecvată pentru angajaţii entităţilor care raportează încălcări potenţiale sau reale comise în cadrul entităţii, cel puţin împotriva represaliilor, discriminării sau altor tipuri de tratament inechitabil;c) protecţia datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcările potenţiale sau reale, precum şi ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de o încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;d) protecţia identităţii atât a persoanei care raportează încălcările, cât şi a persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în toate etapele procedurilor, cu excepţia cazului în care legislaţia naţională impune dezvăluirea identităţii sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.(5) Depozitarul central şi participanţii la sistemul depozitarului central trebuie să deţină proceduri adecvate privind raportarea de către angajaţi a încălcărilor reale sau potenţiale, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom. (la 01-04-2017, Titlul X a fost completat de Punctul 4, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 272^2(1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 şi 7, art. 8 alin. (1)-(3), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (3) şi (4), precum şi ale art. 14 şi art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica sancţiuni şi/sau dispune măsuri administrative, după cum urmează:a) interzicerea tranzacţionării unui PRIIP;b) suspendarea tranzacţionării unui PRIIP;c) un avertisment public care indică persoana responsabilă şi natura încălcării;d) interzicerea furnizării unui document cu informaţii esenţiale care nu respectă cerinţele prevăzute la art. 6-8 sau 10, după caz, din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 şi prin care se impune publicarea unei noi versiuni a unui document cu informaţii esenţiale;e) amendă:(i) în cuantum de la 10.000 lei până la 22.450.000 lei sau până la 3% din cifra de afaceri anuală totală a respectivei entităţi, conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau până la dublul profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate în urma încălcării, pentru persoanele juridice;(ii) în cuantum de la 1.000 lei până la 3.150.000 lei sau dublul profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate în urma încălcării, pentru persoanele fizice.(3) În cazul în care entitatea menţionată la alin. (2) lit. e) pct. (i) este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă, care are obligaţia de a întocmi conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, astfel cum reiese din ultimele conturi consolidate disponibile aprobate de organul statutar al societăţii-mamă principale. (la 01-04-2017, Titlul X a fost completat de Punctul 4, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 273(1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 se sancţionează după cum urmează:a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. a)-f), lit. h), i), lit. j) pct. 1-9 şi 11-17, lit. k) pct. 2 şi 3 şi la alin. (2) lit. e), h), i), k) şi l): (la 01-04-2017, Partea introductivă a lit. a) , Alineatul (1) , Articolul 273 , Titlul X a fost modificată de Punctul 5, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice;(ii) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 273 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 61 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 10, lit. k) pct. 1 şi alin. (2) lit. a), b), f) şi j): (la 01-04-2017, Partea introductivă a lit. b) , Alineatul (1) , Articolul 273 , Titlul X a fost modificată de Punctul 5, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (i) cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice;----------Pct. (i) al lit. b) a alin. (1) al art. 273 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015, care introduce pct. 27^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.(ii) cu amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice.----------Lit. b) a alin. (1) al art. 273 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 61 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (la 01-04-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 273 , Titlul X a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu este disponibilă la data sancţionării, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării.(3) Prin excepţie de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice care a înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 15 milioane lei sau nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, precum şi în cazul persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F., aceasta va fi sancţionată cu:----------Partea introductivă a alin. (3) al art. 273 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 61 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.a) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a);b) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).(4) C.N.V.M. poate aplica şi următoarele sancţiuni contravenţionale complementare, aplicate, după caz:1. suspendarea autorizaţiei;2. retragerea autorizaţiei;3. interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condiţiile prezentei legi.(5) În cazul intermediarilor instituţii de credit, cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b) pct. (ii) va fi determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri netă realizată din activitatea desfăşurată doar pe piaţa de capital, în anul financiar anterior sancţionării, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (3).----------Alin. (5) al art. 273 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 61^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(6) În cazul instituţiilor de credit care desfăşoară activitatea de depozitare pentru organismele de plasament colectiv autorizate/avizate de A.S.F. cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) va fi determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri netă realizată din activitatea de depozitare, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (3).----------Alin. (6) al art. 273 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 61^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.----------Art. 273 a fost modificat de pct. 61 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 273^1Desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege şi Regulamentul (UE) nr. 909/2014 cer autorizarea constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale, cu excepţia activităţilor şi serviciilor de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) desfăşurate de S.S.I.F. şi instituţiile de credit, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 273 alin. (1) lit. a). (la 01-04-2017, Articolul 273^1 din Titlul X a fost modificat de Punctul 6, Articolul 154, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 273^2 Abrogat (la 01-04-2017, Articolul 273^2 din Titlul X a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 274(1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 şi 273^2 se constată de către C.N.V.M.(2) C.N.V.M. poate delega constatarea săvârşirii contravenţiilor către agenţi împuterniciţi să exercite atribuţii privind supravegherea, investigarea şi controlul respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital.(3) La primirea actelor de verificare rezultate în urma activităţii de autorizare, supraveghere sau control, în situaţia în care se constată săvârşirea unei contravenţii, C.N.V.M. dispune aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 273 sau 273^2. De asemenea, prin acte individuale, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigaţiilor, luarea de măsuri conservatorii şi/sau audierea persoanelor vizate de actele de verificare.(4) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancţiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia.---------Art. 274 a fost modificat de pct. 63 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 275(1) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.(2) Abrogat.---------Alin. (2) al art. 275 a fost abrogat de pct. 64 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(3) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.  +  Articolul 276Abrogat.----------Art. 276 a fost abrogat de pct. 65 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 277Abrogat.----------Art. 277 a fost abrogat de pct. 65 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 278(1) În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescripţie a constatării, aplicării şi executării sancţiunii contravenţionale este de 3 ani de la data săvârşirii faptei.(3) În cazul contravenţiilor continue, termenul de prescripţie de 3 ani curge de la data constatării faptei.----------Art. 278 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care modifică pct. 66 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 279Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi:a) prezentarea cu intenţie de către administratorul, directorul sau directorul executiv al societăţii către acţionari de situaţii financiare inexacte ori de informaţii nereale privind condiţiile economice ale societăţii; (la 01-04-2017, Litera b) din Articolul 279 , Titlul X a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 155, Titlul VII din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) c) accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacţionare, de depozitare sau de compensare-decontare.----------Art. 279 a fost modificat de pct. 3 al art. 152 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 279^1Furtul instrumentelor financiare ale clienţilor şi/sau ale fondurilor băneşti aferente acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile Codului penal.----------Art. 279^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 67^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 280Abrogat.----------Art. 280 a fost abrogat de pct. 68 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Titlul XI DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  +  Articolul 281(1) C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi, perioadă care nu va depăşi 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.(2) Autorizaţiile emise entităţilor reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea. Entităţile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin. (1), să depună modificări şi/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi şi al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M.  +  Articolul 282(1) Cererile de autorizare nesoluţionate şi care nu sunt conforme cu prevederile legii trebuie retrase sau completate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage respingerea cererii.  +  Articolul 283(1) În cazul dobândirii sau majorării unei participaţii la capitalul social al unei entităţi reglementate, efectuată cu încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei deţineri sunt suspendate de drept.Acţiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acţionarilor.(2) C.N.V.M. va dispune acţionarilor respectivi să-şi vândă, în termen de 3 luni, acţiunile aferente participaţiei în legătură cu care C.N.V.M. nu şi-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vândute, C.N.V.M. dispune entităţii reglementate anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia dobânditorului iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.(3) Consiliul de administraţie al entităţii reglementate este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin. (2), şi vânzarea acţiunilor nou-emise.(4) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parţială a acţiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel deţinut de acţionarii cu drept de vot.  +  Articolul 284(1) Înfiinţarea depozitarului central va avea loc în termenul prevăzut la art. 281 alin. (1).(2) Entităţile care prestează servicii de registru sunt obligate să pună la dispoziţia depozitarului central registrele societăţilor tranzacţionate pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare. Termenele şi procedurile vor fi stabilite prin reglementări emise de C.N.V.M.(3) Prin derogare de la prevederile art. 124, art. 143, art. 146 şi art. 157, până la împlinirea termenului stipulat la alin. (1), Bursa de Valori Bucureşti poate să desfăşoare activităţi de compensare, decontare, depozitare şi registru, precum şi orice alte activităţi auxiliare referitoare la valorile mobiliare şi instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzacţionare.  +  Articolul 285(1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap. I şi 3 din Legea nr. 31/1990, începând cu data adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, care hotărăşte transformarea Bursei de Valori Bucureşti în societate comercială pe acţiuni, patrimoniul Bursei de Valori Bucureşti devine patrimoniul S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A.(2) Până la data întrunirii Adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, prevăzută la alin. (1), Bursa de Valori Bucureşti va proceda la inventarierea şi reevaluarea patrimoniului. Pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală, o parte din activul patrimonial reevaluat al Bursei de Valori Bucureşti se va transforma în capital social al Societăţii Comerciale «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A. Capitalul social stabilit va fi repartizat în cote egale, cu titlu gratuit şi fără sarcini fiscale, membrilor Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti înregistraţi la data adunării generale prevăzute la alin. (1) şi se consideră subscris şi vărsat integral de la data acestei adunări generale.--------------Alin. (2) al art. 285 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 208 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005.(3) S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. reprezintă continuatorul şi succesorul legal în drepturi şi obligaţii al Bursei de Valori Bucureşti, păstrând aceeaşi denumire.(4) La data adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, menţionate la alin. (1), comitetul Bursei de Valori Bucureşti devine Consiliul de administraţie al S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., având aceeaşi componenţă; membrii comitetului Bursei de Valori Bucureşti devin membri ai Consiliului de administraţie al S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., până la expirarea mandatului lor sau până la următoarea adunare generală a acţionarilor, dacă perioada mandatului a fost depăşită.(5) Comitetul Bursei de Valori Bucureşti va desemna o persoană împuternicită să efectueze formalităţile de înregistrare şi înmatriculare a S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A., până la data întrunirii adunării generale a Asociaţiei Bursei de Valori Bucureşti, menţionate la alin. (1).(6) La data înregistrării S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. la oficiul registrului comerţului, Asociaţia Bursei de Valori Bucureşti se desfiinţează de drept.  +  Articolul 286(1) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, în ceea ce priveşte acţiunile S.I.F. emise în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996, aflate în proprietatea deţinătorilor iniţiali, depăşirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administraţie, cu aprobarea C.N.V.M. şi în conformitate cu reglementările emise de aceasta.(2) Acţiunile dobândite în condiţiile alin. (1) pot fi folosite, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, cu avizul C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa de capital.(3) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F.-urilor, pentru încadrarea acestora în prevederile prezentei legi, vor fi înregistrate la oficiul registrului comerţului, în baza hotărârii consiliului de administraţie sau a S.A.I., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M.(4) S.I.F.-urile au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, registrele independente au obligaţia înscrierii şi numerotării tuturor acţiunilor emise de S.I.F.-uri.(6) Consiliile de administraţie ale S.I.F.-urilor sunt obligate să convoace, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi ale alin. (5) al prezentului articol, adunările generale extraordinare ale acţionarilor, în scopul modificării actelor constitutive potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 286^1(1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare.----------Alin. (1) al art. 286^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 11 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.(2) Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de acţionarii care depăşesc limitele prevăzute la alin. (1).(3) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia ca la atingerea pragului de 5% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea de investiţii financiare, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele acţiuni.----------Alin. (3) al art. 286^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 11 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.(4) În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 5% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.----------Alin. (4) al art. 286^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 11 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.(5) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentului articol.-------------Art. 286^1 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 97 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006.  +  Articolul 286^2Abrogat.----------Art. 286^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 11 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.  +  Articolul 286^3(1) Condiţiile de cvorum şi de majoritate de vot necesare desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor S.I.F. şi adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F., exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile alin. (1), vor fi înregistrate la oficiul registrului comerţului, în baza hotărârii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al S.I.F. sau al S.A.I. care administrează un S.I.F., după caz, ulterior obţinerii autorizaţiei din partea A.S.F.----------Art. 286^3 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015, care introduce pct. 68^1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 286^4Condiţiile de cvorum şi de majoritate de vot necesare desfăşurării adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor unui operator de piaţă şi adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 286^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 287S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Română de Mărfuri - S.A., precum şi societăţile de brokeraj ale membrilor acţionari ai celor două burse, au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 288(1) Prevederile următoarelor articole vor intra în vigoare la momentul aderării României la Uniunea Europeană:a) art. 37 - art. 43;b) art. 111, art. 112 şi art. 113 alin. (1);c) art. 124 alin. (4);d) art. 192.(2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, entităţile având sediul în statele membre vor putea desfăşura activităţi reglementate de prezenta lege, fără eliberarea unei autorizaţii în condiţii de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de C.N.V.M. cu autorităţile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor entităţi se va realiza în condiţiile prevăzute în acordurile respective.(3) C.N.V.M. va informa Comisia Europeană:a) cu privire la autorizarea oricărei societăţi