ORDIN nr. 3.252 din 14 februarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017    În conformitate cu prevederile art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale,

    Pavel Năstase
    Bucureşti, 14 februarie 2017.Nr. 3.252.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la metodologie)GRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordareagradaţiilor de merit - sesiunea 20171. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământPerioada: 27-31 martie 20172. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ de către inspectoratul şcolar, în teritoriuPerioada: 3-6 aprilie 20173. Întocmirea şi depunerea, de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământPerioada: 7 aprilie-5 mai 20174. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolarPerioada: 8-12 mai 20175. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitatePerioada: 9-26 mai 20176. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de meritPerioada: 29 mai-21 iunie 20177. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolarPerioada: 22-23 iunie 20178. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolarTermen: 27 iunie 20179. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuiteZilele: 29-30 iunie 201710. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţiiPerioada: 3-5 iulie 201711. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolareTermen: 7 iulie 201712. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de meritPerioada: 10-11 iulie 201713. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionaleTermen: 18 august 2017NOTĂ:Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.-------